Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de fulls de reclamacions pels empresaris i/o professionals del sector turístic i hostaleria.

  Objecte del tràmit

  Adquisició de fulls de reclamacions pels empresaris i/o professionals d'establiments turístics.
  Tots ells tenen l'obligació de trobar-se autoritzats, classificats i inscrits en el Registre de turisme de la Comunitat Valenciana i, per tant, de disposar de fulls de reclamacions i facilitar-los al consumidor o usuari que els sol·licite.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques titulars d'establiments turístics i professionals del sector, amb establiments situats a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Taxes

  Import de la Taxa

  2,54 €

  Taxa

  Taxes 2020:

  9922 - Taxa per venda d'impresos. Fulls de Reclamacions: 2,54 euros.

  L'enllaç per al pagament telemàtic de la taxa és el que figura en l'apartat següent.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-consindustria

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  PERSONES JURÍDIQUES

  La presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà obligatòriament de manera electrònica, segons estableix per a les persones jurídiques l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  PERSONES FÍSIQUES

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - VALÈNCIA
  PL. ALFONS EL MAGNÀNIM, 15Ver plano
  46003 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=18487&idCatGuc=PR

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La documentació que s'ha de presentar és la següent:

  - L'imprés de taxes (model 046), juntament amb el justificant de pagament d'aquesta.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Obtenció de l'imprés de taxes a través de l'enllaç que es troba en aquest tràmit en l'apartat "Quines taxes s'han de pagar i com fer-ne el pagament?".
  - Pagament de la taxa en l'entitat col·laboradora.
  - Les empreses i els establiments turístics recolliran el nombre de blocs de fulls de reclamacions sol·licitats en l'imprés (cada bloc consta de deu fulls de reclamacions) en els serveis territorials de turisme o en les dependències de l'administració turística de la província o municipi on es troben situats.

  Nota: s'entregarà el cartell adhesiu quan no se'n tinga o estiga deteriorat.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

  b)
  * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Informació adicional

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  IMPORTANT: Abans de començar la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en la qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.

  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.

  Inici
 • Informació complementària

  El full oficial de reclamacions és un joc d'impresos autocopiadors de quatre colors (verd, rosa, groc i blanc) que la Generalitat Valenciana posa a la disposició dels consumidors i usuaris perquè puguen formular les queixes i reclamacions que consideren oportunes en el mateix lloc en què es produïsquen els fets.

  Els establiments han de disposar d'un cartell anunciador del fet que es disposa de fulls de reclamacions. En impresos associats, en aquest mateix tràmit, podreu imprimir el cartell informatiu oficial de la Generalitat, que s'ha d'exposar per a informació del públic.

  Enllaços

  Cartell informatiu: fulls de reclamacions

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 77/1994, de 12 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es regulen els fulls de reclamacions dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2249, de 20.04.1994).
  - Ordre de 26 de setembre de 1994, de les conselleries de Sanitat i Consum i Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es desplega el Decret 77/1994, de 12 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es regulen els fulls de reclamacions dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2381, de 07.11.1994).
  - Ordre 4/2013, de 26 de març, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es modifica el full de reclamacions dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6999, de 09.04.2013).
  - LLEI 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes (DOGV núm. 8202, de 30.12.2017)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 4/2013, de 26 de març.

  Vegeu la Llei 20/2017, de la Generalitat, de taxes.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.