• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de fulls de reclamacions pels empresaris i professionals del sector turístic i hostaleria.

  Objecte del tràmit

  Adquisició de fulls de reclamacions pels empresaris i professionals d'establiments turístics. Tots ells tenen l'obligació d'estar autoritzats, classificats i inscrits en el Registre General d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana i, per tant, de disposar de fulls de reclamacions i facilitar-los al consumidor o a l'usuari que els sol·licite.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Aquelles persones físiques o jurídiques titulars d'establiments turístics i professionals del sector.

  Inici
 • Taxes

  Import de la Taxa

  2,54 €

  Taxa

  Taxes 2018:

  9922 - Taxa per venda d'impresos. Fulls de Reclamacions: 2,54 euros.

  L'enllaç per al pagament telemàtic de la taxa és el que figura en l'apartat següent.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.hisenda.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-consindustria

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment a:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - VALÈNCIA
  PL. ALFONS EL MAGNÀNIM, 15Ver plano
  46003 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La documentació a presentar serà la següent:
  - L'imprés de taxes (model 046), junt amb el justificant de pagament.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Obtenció de l'imprés de taxes a través de l'enllaç que es troba en este tràmit en l'apartat de Quines taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?.
  - Pagament de la taxa en l'entitat col·laboradora.
  - Les empreses i establiments turístics arreplegaran el nombre de blocs de fulls de reclamacions sol·licitades en l'imprés (cada bloc consta de deu fulls de reclamacions) en els servicis territorials de Turisme o dependències de l'Administració turística de la província o municipi on es troben ubicats.


  Nota: S'entregarà el cartell adhesiu quan no es tinga o estiga deteriorat.

  Inici
 • Informació complementària

  El full oficial de reclamacions és un joc d'impresos autocopiatius de quatre colors (verd, rosa, groc i blanc) que la Generalitat Valenciana posa a disposició dels consumidors i usuaris perquè puguen formular aquelles queixes i reclamacions que consideren oportunes en el mateix lloc en què es produïsquen els fets.

  Els establiments han de disposar d'un cartell anunciador on s'indique que es disposa de fulls de reclamacions. En impresos associats, en este mateix tràmit, podrà imprimir el cartell informatiu oficial de la Generalitat, que haurà d'exposar-se per a informació del públic.

  Enllaços

  Cartell informatiu: Fulls de reclamacions

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 77/1994, de 12 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es regulen els fulls de reclamacions dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2249, de 20.04.1994).
  - Orde de 26 de setembre de 1994, de les conselleries de Sanitat i Consum i Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es desplega el Decret 77/1994, de 12 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es regulen els fulls de reclamacions dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2381, de 07.11.1994).
  - Orde 4/2013, de 26 de març, de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es modifica el full de reclamacions dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6999, de 09.04.2013).
  - LLEI 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.(DOGV nº8202 de 30.12.2017)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Orde 4/2013, de 26 de març.

  Vegeu Llei 20/2017 de la Generalitat, de taxes.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.