Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de lliure elecció de metge o servici d'atenció especialitzada.

  Objecte del tràmit

  Els usuaris i pacients del Sistema Valencià de Salut podran triar metge o servici d'atenció especialitzada, després de la indicació del metge d'atenció primària o d'un facultatiu especialista del Sistema Valencià de Salut, de qualsevol dels departaments de salut en què s'ordena el Sistema Valencià de Salut.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Tota persona que, d'acord amb la normativa estatal aplicable, tinga la condició d'assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut i estiga en possessió d'una targeta sanitària individual, expedida per la conselleria amb competències en matèria de sanitat.

  La sol·licitud de lliure elecció de servici d'atenció especialitzada o facultatiu especialista serà efectuada per:
  a) La persona titular del dret.
  b) La persona autoritzada pel titular del dret.
  c) La persona que tinga la representació legal (cas de menors d'edat no emancipat o quan es tracte d'una persona incapacitada per resolució judicial per a l'exercici del dret). En el cas de menors d'edat sota la tutela de les administracions públiques, la sol·licitud podrà efectuar-se per les persones que en tenen conferida la guarda, en virtut d'una resolució d'acolliment familiar o residencial.

  Requeriments

  És necessari que el metge i/o pediatre de l'equip d'atenció primària o metge d'atenció especialitzada del Sistema Valencià de Salut indique la necessitat d'atenció especialitzada.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud podrà presentarse, preferentment, en el servici d'Atenció i Informació al Pacient del departament de salut on preste servicis el metge o es trobe el servici d'atenció especialitzada objecte d'elecció, sense perjuí de poder presentar-se en el Registre General de la conselleria amb competències en matèria de sanitat o en qualsevol dels llocs a què es referix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  SECRETARIA TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - VALÈNCIA
  GRAN VIA FERRAN EL CATÒLIC, 74Ver plano
  46008 València
  Tel: 961925635
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33Ver plano
  46010 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - CASTELLÓ
  PL. HORT DELS CORDERS, 12Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA -CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 12Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - ALACANT
  C/ GIRONA, 26Ver plano
  03001 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DEL DEPARTAMENT DE SALUT VALÈNCIA-LA FE
  AV. FERNANDO ABRIL MARTORELL, 106Ver plano
  46026 València
  Tel: 961244290

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z_SAN&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=18495&idCatGuc=PR

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud de lliure elecció de metge o de servici d'atenció especialitzada adreçada al gerent del departament de salut on es trobe el facultatiu o el servici d'atenció especialitzada objecte d'elecció, o al comissionat de la Conselleria de Sanitat, en el cas que es tracte de departament de salut amb règim de concessió administrativa.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE LLIURE ELECCIÓ DEL SERVICI D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA O FACULTATIU ESPECIALISTA

  [ANNEX I] AUTORITZACIÓ EN EL PROCEDIMENT DE LLIURE ELECCIÓ EN ATENCIÓ PRIMÀRIA I ESPECIALITZADA DEL SISTEMA VALENCIÀ DE SALUT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. La sol·licitud de lliure elecció de metge o de servici d'Atenció Especialitzada s'adreçarà, perquè siga resolta, al gerent del departament de salut en què preste servicis el metge o el servici objecte d'elecció. En el cas que es tracte d'un departament de salut amb règim de concessió administrativa, la sol·licitud s'adreçarà al comissionat de la Conselleria, que serà competent per a resoldre.

  2. L'òrgan competent per a resoldre, traslladarà immediatament la sol·licitud al metge o al servici d'Atenció Especialitzada objecte d'elecció, als efectes que s'emeta un informe preceptiu però no vinculant, i resoldrà a continuació.

  3. El termini màxim per a resoldre i notificar serà d'un mes des de l'entrada de la sol·licitud en el registre de l'òrgan competent per a tramitar-la. Transcorregut el dit termini sense que haja recaigut la resolució expressa, s'entendrà estimada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució denegatòria es podrà recórrer en alçada davant de la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Sanitat, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de notificar-se, o, en el cas que no haguera recaigut una resolució, en el termini de tres mesos a partir de l'endemà a l'acabament del termini d'un mes des que la sol·licitud va tindre entrada en el registre de l'òrgan competent per a tramitar-la, de conformitat amb el que preveuen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z_SAN&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=18495&idCatGuc=PR

  Tramitació

  1.- Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant hauran de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados .
  - També s'admet clau-permanent de l'Estat com a mètode d'autenticació i signatura per a la tramitació telemàtica dins de la seu electrònica de la Generalitat. Aquest mecanisme únicament és acceptat per a les persones físiques i per tant queden excloses les persones jurídiques (empreses, ajuntaments, entitats....).
  Més informació en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados
  2 .- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), haurà d'inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.
  Sense aqueixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora.
  3- Així mateix s'ha de tindre instal·lat en el seu ordinador l'aplicació autofirma en el cas que vaja a realitzar la signatura amb el seu certificat digital. https://firmaelectronica.gob.es/home/descargas.html
  ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
  Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació, ja que accedirà a una sol·licitud general, en el qual vosté mateix haurà de detallar l'objecte de la seua sol·licitud, emplenar les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això caldrà tindre en compte que:
  1- Haurà d'anotar-se el nom d'aquest tràmit que està llegint.
  2- Haurà de descarregar els formularis o plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que estime necessari, emplenar-los, signar-los, en el seu cas, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i guardar-los en el seu ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.
  3- Si escau, haurà de procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-se el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "Tramitació telemàtica", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals atenent especialment els següents apartats:
  - En l'apartat Àmbit territorial ha de seleccionar on dirigeix la sol·licitud (Serveis Centrals (Direcció General), SSTT Castelló, SSTT València o SSTT Alacant)
  - En l'apartat Matèria ha de seleccionar la matèria objecte del tràmit.
  - En l'apartat Exposició s'ha d'indicar el nom del procediment.
  b) Annexe els formularis i la documentació que prèviament ha sigut descarregada i emplenada, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.
  c) Fer clic sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de La seua presentació).
  d) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre.
  La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  Les causes de denegació seran les següents:
  1. Quan no hi concórreguen els supòsits previstos en el decret.
  2. Quan el professional de medicina d'atenció primària o especialitzada siga responsable de l'atenció sanitària d'un nombre de persones que excedisca la població assignada per metge o la llista d'espera, i en este cas quedaria vulnerada la garantia d'una assistència sanitària de qualitat.
  3. Quan no se salvaguarde la bona relació professional sanitari-pacient.
  4. A la vista de la motivació continguda en l'informe del professional sanitari o del servici d'Atenció Especialitzada l'elecció del qual s'haja sol·licitat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7434, de 31/12/2014).
  - Decret 74/2015 , de 15 de maig, del Consell, pel qual es regula la lliure elecció en els àmbits d'atenció primària i especialitzada del Sistema Valencià de Salut, així com la creació del registre autonòmic corresponent (DOCV núm 7530, de 21/05/2015).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 74/2015, de 15 de maig.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.