Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de lliure elecció de metge o servei d'atenció especialitzada.

  Objecte del tràmit

  Els usuaris i pacients del Sistema Valencià de Salut podran triar metge o servei d'atenció especialitzada, prèvia indicació del metge d'atenció primària o d'un facultatiu especialista del Sistema Valencià de Salut, de qualsevol dels departaments de salut en els quals s'ordena el Sistema Valencià de Salut.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Tota persona que, d'acord amb la normativa estatal aplicable, tinga la condició d'assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut i estiga en possessió d'una targeta sanitària individual, expedida per la conselleria amb competències en matèria de sanitat.

  La sol·licitud de lliure elecció de servei d'atenció especialitzada o facultatiu especialista l'efectuarà:
  a) La persona titular del dret.
  b) La persona autoritzada pel titular del dret.
  c) La persona que tinga la representació legal (cas de menors d'edat no emancipat o quan es tracte d'una persona incapacitada per resolució judicial per a l'exercici del dret). En el cas de menors d'edat sota la tutela de les administracions públiques, la sol·licitud podran efectuar-la les persones que tenen conferida la guarda, en virtut de resolució d'acolliment familiar o residencial.

  Requeriments

  És necessari que el metge i/o pediatre de l'equip d'atenció primària o metge d'atenció especialitzada del Sistema Valencià de Salut indique la necessitat d'atenció especialitzada.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud s'ha de presentar, preferentment, en el Servei d'Atenció i Informació al Pacient del departament de salut on prest serveis el metge o es trobe el servei d'atenció especialitzada objecte d'elecció, sense perjudici de poder presentar-se en el registre general de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, o en qualsevol dels llocs als quals es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, entre altres:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33Ver plano
  46010 València
  Tel: 012
  SECRETARIA TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - VALÈNCIA
  GRAN VIA FERRAN EL CATÒLIC, 74Ver plano
  46008 València
  Tel: 961925635
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - CASTELLÓ
  PL. HORT DELS CORDERS, 12Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - ALACANT
  C/ GIRONA, 26Ver plano
  03001 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SIP-SOL-LEE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2985

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud de lliure elecció de metge o servei d'atenció especialitzada dirigida al gerent del departament de salut on es trobe el facultatiu o servei d'atenció especialitzada objecte d'elecció o al comissionat de la conselleria de sanitat, en el cas que es tracte de departament de salut sota règim de concessió administrativa.

  En els següents casos, al costat de la sol·licitud, haurà de presentar la següent documentació:
  -Si una persona és menor d'edat no emancipada, haurà de presentar còpia del llibre de família, resolució d'acolliment familiar o residencial.
  -Si és una persona sotmesa per resolució judicial (per exemple, en cas d'incapacitat) a representació legal haurà de presentar-se resolució o sentència judicial que acredite aquest extrem.

  A més, haurà d'aportar l'informe o fulla d'interconsulta emesa pel seu metge d'atenció primària o un altre especialista del sistema valencià de salut.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE LLIURE ELECCIÓ DEL SERVICI D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA O FACULTATIU ESPECIALISTA

  DOCUMENT DE DELEGACIÓ DE REPRESENTACIÓ PER A LLIURE ELECCIÓ DE METGE O SERVEI D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. La sol·licitud de lliure elecció de metge o servei d'atenció especialitzada s'ha de dirigir, perquè la resolga, al gerent del departament de salut en el qual preste serveis el metge o servei objecte d'elecció. En el cas que es tracte d'un departament de salut sota el règim de concessió administrativa, la sol·licitud s'ha de dirigir al comissionat de la conselleria, que serà competent per a resoldre.

  2. L'òrgan competent per a resoldre donarà trasllat immediat de la sol·licitud al metge o al servei d'atenció especialitzada objecte d'elecció, a l'efecte que s'emeta un informe preceptiu però no vinculant, i resoldrà a continuació.

  3. El termini màxim per a resoldre i notificar serà d'un mes des de l'entrada de la sol·licitud en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació. Transcorregut aquest termini sense que haja recaigut la resolució expressa, s'entendrà estimada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució denegatòria es podrà recórrer en altura davant la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Sanitat, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seua notificació. O bé, en el cas que no haja recaigut cap resolució en el termini de tres mesos a partir de l'endemà del transcurs del termini d'un mes des que la sol·licitud va tindre entrada en el registre de l'òrgan competent per a la tramitació, de conformitat amb el que es preveu en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SIP-SOL-LEE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2985

  Tramitació

  1.- Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant hauran de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). https://sede.gva.es/es/sede_certificados .
  - També s'admet clau-permanent de l'Estat com a mètode d'autenticació i signatura per a la tramitació telemàtica dins de la seu electrònica de la Generalitat. Aquest mecanisme únicament és acceptat per a les persones físiques i per tant queden excloses les persones jurídiques (empreses, ajuntaments, entitats....).
  Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  2 .- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), haurà d'inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.
  En el cas de delegació de la representació del sol·licitant el tràmit telemàtic porta associat una plantilla perquè el ciutadà puga descarregar-li-la i emplenar-la amb les dades sol·licitades, i posteriorment poder annexar-la en la sol·licitud.
  3- Així mateix s'ha de tindre instal·lat en el seu ordinador l'aplicació autosigna en el cas que vaja a realitzar la signatura amb el seu certificat digital. https://firmaelectronica.gob.es/home/descargas.html
  4.- Clickando en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la sol·licitud i altra documentació emplenada i signada digitalment que haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre.
  5.- Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR, en el seu cas:
  És recomanable que, en primer lloc, els reunisca tots i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriga/n. Per a això l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (acudisca a http://www.accv.es per a més informació sobre aquest tema), encara que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que pot utilitzar.
  En el cas de seleccionar la delegació de representació, disposarà d'un document a descarregar per al seu emplenament manual o telemàticament; i haurà de ser aportat en l'apartat d'annexos.

  Inici
 • Informació complementària

  Les causes de denegació seran les següents:
  1. Quan no concórreguen els supòsits que preveu el decret.
  2. Quan el professional de medicina d'atenció primària o especialitzada siga responsable de l'atenció sanitària d'un nombre de persones que excedisca la població assignada per metge o la llista d'espera, cas en què quedaria vulnerada la garantia d'una assistència sanitària de qualitat.
  3. Quan no se salvaguarde la bona relació professional sanitari-pacient.
  4. A la vista de la motivació que conté l'informe del professional sanitari o servei d'atenció especialitzada l'elecció del qual s'haja sol·licitat.

  Enllaços

  Preguntes Freqüents

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7434, de 31/12/2014).
  - Decret 74/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual es regula la lliure elecció en l'àmbit de l'atenció primària i especialitzada del Sistema Valencià de Salut, així com la creació del registre autonòmic corresponent (DOCV núm. 7530, de 21/05/2015).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 74/2015, de 15 de maig.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.