• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de participació en el XII Premi de Cartografia i Territori Pare Tosca.

  Objecte del tràmit

  Reconéixer i estimular la creació tècnica, l'enginy i l'esforç en l'elaboració dels treballs de fi de grau i treballs de fi de màster, relacionats amb la geomàtica: cartografia, fotogrametria aèria i terrestre, teledetecció, geodèsia i sistemes d'informació geogràfica, en l'àmbit valencià.

  La convocatòria inclou dues modalitats de premi, una corresponent a treballs de fi de grau i l'altra, a treballs de fi de màster.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els participants han de complir els requisits previstos en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i, a més, han de reunir els requisits següents:

  Requeriments

  a) Ser autors dels treballs que opten al premi.
  b) Estar matriculats en qualsevol universitat valenciana i haver aprovat el treball de fi de grau o el treball de fi de màster en el curs acadèmic 2018-2019.
  La persona premiada ha d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per a la qual cosa podrà autoritzar l'Institut Cartogràfic Valencià perquè obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, per a simplificar i reduir les càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, de conformitat amb el que estableix l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell. En el cas de no autoritzar l'Institut Cartogràfic Valencià, la persona premiada estarà obligada a presentar les declaracions o els documents a què es refereixen les obligacions anteriors.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La dotació dels premis serà la següent:
  - Modalitats de treball de fi de màster: mil huit-cents euros (1.800 €).
  - Modalitats de treball de fi de grau: mil dos-cents euros (1.200 €).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà dels 15 dies hàbils següents al de la publicació de la convocatòria en el DOGV.(DOGV núm. 8666, de 29/10/2019)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds es podran presentar de manera presencial en el Registre General de la Ciutat Administrativa Nou d'octubre, edifici A, carrer de la Democràcia, 77, de València, o en qualsevol dels llocs que, amb caràcter general, estableix la legislació reguladora del procediment administratiu. En aquest últim cas, els interessats han de remetre a l'Institut Cartogràfic Valencià, mitjançant un correu electrònic a convoca_@gva.es, una còpia de la sol·licitud de participació, en la qual conste la data de presentació, amb anterioritat al final del termini de presentació de les sol·licituds.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2997

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per a optar al premi, a més de la sol·licitud, cal presentar els documents següents:
  1. Currículum.
  2. Exemplar del treball que opte al premi, que ha de reunir les condicions tècniques següents:
  - Ha de tindre per objecte alguna de les disciplines relacionades amb la geomàtica: cartografia, fotogrametria aèria i terrestre, teledetecció, geodèsia i sistemes d'informació geogràfica, en l'àmbit valencià.
  - Ha de ser original, inèdit i idèntic al que s'ha presentat en la universitat.
  - El treball ha d'estar aprovat en el curs acadèmic 2018-2019.
  - El format del treball serà en PDF. El document ha de ser anònim, per la qual cosa no s'ha de signar i s'ha de denominar amb un títol que no permeta la identificació de la persona autora del treball. En la sol·licitud normalitzada, que consta en l'annex 1, apartat C, s'ha de detallar el títol seleccionat. Els treballs que identifiquen nominalment l'autor seran exclosos del procés de selecció.
  3. Certificació de l'escola o facultat corresponent d'haver aprovat el treball fi de grau o el treball fi de màster, amb l'expressió de la data en què va tindre lloc i la qualificació obtinguda.
  4. Document de síntesi dels treballs realitzats certificat pel tutor.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI DE CARTOGRAFIA I TERRITORI PARE TOSCA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1- Presentació de l'imprés de sol·licitud i altra documentació.

  2. Un jurat, integrat per persones nomenades pel director de l'Institut Cartogràfic Valencià, la llista del qual es publicarà en la web de l'Institut Cartogràfic Valencià, procedirà a la valoració dels treballs presentats i admesos i realitzarà la proposta del treball que haja obtingut més valoració en funció dels criteris següents:
  a) Contingut.
  b) Originalitat.
  c) Creativitat.
  d) Rigor.
  e) Aplicació pràctica.
  f) Qualitat de la presentació.
  g) Viabilitat tècnica i econòmica.
  h) Innovació tecnològica.

  3. La competència per a la resolució de la present convocatòria correspon al president del Consell Rector de l'Institut Cartogràfic Valencià.

  4. La resolució de la convocatòria, així com la notificació, tindrà lloc en el termini màxim de sis mesos des de la data de la publicació. En cas que no es dicte una resolució expressa en aquest termini, podran entendre's desestimades les sol·licituds als efectes establits en la legislació reguladora del procediment administratiu, sense perjudici de l'obligació de l'Administració de resoldre expressament el procediment.

  5. La notificació de la resolució es donarà a conéixer mitjançant un anunci que es publicarà en el DOGV i en la web de l'Institut Cartogràfic Valencià.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució del procediment posa fi a la via administrativa. Contra aquesta, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de publicar-se, o un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de València en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de publicar-se. Tot això, sense perjudici de la interposició, per part de les persones interessades, de qualsevol altre recurs que consideren pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2997

  Tramitació

  Les sol·licituds per a participar s'han de presentar per via telemàtica, per a la qual cosa cal utilitzar el formulari normalitzat que figura en l'annex 1. La sol·licitud estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat, i en el portal institucional de l'Institut Cartogràfic Valencià .

  Per a poder fer la presentació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica, mitjançant el certificat reconegut per a la ciutadania emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, www.accv.es, o del DNI electrònic.

  Hi ha un correu d'assistència tècnica, generalitat_en_red@gva.es, destinat a resoldre qualsevol problema tècnic relacionat amb la presentació electrònica de la sol·licitud.

  Inici
 • Informació complementària

  *CONDICIONS TÈCNIQUES DELS TREBALLS
  Els treballs han de reunir les condicions tècniques següents:

  a) Tindre per objecte alguna de les següents disciplines relacionades amb la geomàtica: cartografia, fotogrametria aèria i terrestre, teledetecció, geodèsia i sistemes d'informació geogràfica, en l'àmbit valencià.

  b) Ser original, inèdit i idèntic al que s'ha presentat en la universitat, sense introduir simplificacions ni ampliacions o cap addició.
  c) S'ha d'haver aprovat en el curs acadèmic 2018-2019.
  d) El format de treball serà en PDF. El document ha de ser anònim, per la qual cosa no s'ha de signar i s'ha de denominar amb un títol que no permeta la identificació de la persona autora del treball. En la sol·licitud normalitzada, que consta en l'annex 1, apartat C, s'ha de detallar el títol seleccionat. Els treballs que identifiquen nominalment l'autor seran exclosos del procés de selecció.

  Quedaran exclosos del procediment els treballs l'autoria, el contingut o la presentació dels quals no s'ajuste als requisits indicats.

  * CONDICIONS DE LA CONCESSIÓ. DRETS DE LES OBRES

  L'Institut Cartogràfic Valencià es reserva el dret d'ús del contingut de la investigació. Els guanyadors del premi cediran a l'Institut els drets de publicació i distribució dels treballs en exclusiva durant un any a partir de la comunicació del veredicte, sense que haja de satisfer-se a la persona premiada cap quantitat en concepte de drets d'autor. A aquest efecte, la presentació de la sol·licitud de participació implicarà l'autorització expressa a l'Institut Cartogràfic Valencià, sense necessitat d'una autorització posterior, per a la publicació, reproducció i distribució dels treballs.

  Criteris de valoració

  El procediment de concessió del premi es tramitarà en règim de concurrència competitiva.
  El jurat compararà els treballs presentats i admesos, i proposarà només aquell que haja obtingut més valoració, sense perjudici del que disposa l'article 5 de l'Ordre 10/2016, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, en funció dels criteris següents:

  a) Contingut.
  b) Originalitat.
  c) Creativitat.
  d) Rigor.
  e) Aplicabilitat pràctica.
  f) Qualitat de la presentació.
  g) Viabilitat tècnica i econòmica.
  h) Innovació tecnològica.

  Enllaços

  Veure Resolució nomenament jurat XII Premi Pare Tosca

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 10/2016, de 22 de setembre, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió del Premi de Cartografia i Territori Pare Tosca (DOGV núm. 7883, de 28.09.2016).
  - RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2019, del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, i president del Consell Rector de l'Institut Cartogràfic Valencià, per la qual es fa pública la convocatòria del XII Premi de Cartografia i Territori Pare Tosca.(DOGV núm. 8666, de 29/10/2019).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 10/2016, de 22 de setembre.

  Vegeu la Resolució de la Convocatòria XII Premi de Cartografia i Territori Pare Tosca.

  Llistat de seguiment

  Acta valoració de treballs i proposta concessió premis

  Certificat revelant l'autoria dels treballs

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.