Detall de Procediment

Sol·licitud de participació en el "XVI Premi de Cartografia i Territori Pare Tosca"

Codi SIA: 211198
Codi GUC: 2997
Organisme: Institut Cartogràfic Valencià ICV
Termini de sol·licitud: TANCAT
(02-10-2023
24-10-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Reconéixer i estimular la creació tècnica, l'enginy i l'esforç en l'elaboració dels treballs de fi de grau i treballs de fi de màster, relacionats amb la geomàtica: cartografia, fotogrametria aèria i terrestre, teledetecció, geodèsia i sistemes d'informació geogràfica, en l'àmbit valencià. La convocatòria inclou dues modalitats de premi, una corresponent a treballs de fi de grau i l'altra, a treballs de fi de màster.

Observacions

*CONDICIONS TÈCNIQUES DELS TREBALLS Els treballs han de reunir les següents condicions tècniques: a) Tindre per objecte alguna de les següents disciplines relacionades amb la geomàtica: cartografia, fotogrametria aèria i terrestre, teledetecció, geodèsia i sistemes d'informació geogràfica, en l'àmbit valencià. b) Ser original, inèdit i idèntic al presentat en la Universitat, sense introduir simplificacions ni ampliacions o cap addició. c) Haver-se aprovat en el curs acadèmic 2022-23 d) El format de treball serà en PDF. El document serà ANÒNIM, de manera que no se signarà i es denominarà amb un títol, que no permeta la identificació de la persona autora del treball. En la sol·licitud normalitzada, que consta en l'annex 1, apartat C, es detallarà el títol seleccionat. Aquells treballs que identifiquen nominalment l'autor seran exclosos del procés de selecció. Quedaran exclosos del procediment aquells treballs l'autoria dels quals, contingut o la presentació no s'ajuste als requisits indicats. * CONDICIONS DE LA CONCESSIÓ. DRETS DE LES OBRES L'Institut Cartogràfic Valencià es reserva el dret d'ús del contingut de la investigació. Els guanyadors del premi cediran a l'Institut els drets de publicació i distribució dels treballs en exclusiva durant un any a partir de la comunicació del veredicte, sense que haja de satisfer-se a la persona premiada cap quantitat en concepte de drets d'autor. A aquest efecte, la presentació de la sol·licitud de participació implicarà l'autorització expressa a l'Institut Cartogràfic Valencià, sense necessitat d'una autorització posterior, per a la publicació, reproducció i distribució dels treballs.

Requisits

a) Ser autors dels treballs que opten al premi. b) Persones matriculades en qualsevol universitat valenciana que hagen aprovat el treball de fi de grau o el treball de fi de màster en el curs acadèmic 2022-2023. La persona premiada haurà d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i de la Seguretat Social, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per a això, podrà autoritzar l'Institut Cartogràfic Valencià, perquè obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, per a simplificar i reduir les càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell. En el cas de no autoritzar l'Institut Cartogràfic Valencià, la personal premiada estarà obligada a presentar les declaracions o documents a què es refereixen les obligacions anteriors.

Qui pot sol·licitar-ho?

Els participants han de complir els requisits previstos en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i, a més, han de reunir els requisits següents:

Normativa del procediment

  • Ordre 10/2016, de 22 de setembre, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió del Premi de Cartografia i Territori Pare Tosca (DOGV núm. 7883, de 28.09.2016).

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 d'octubre de 2023 al 24 d'octubre de 2023 tots dos inclosos. DOGV núm. 9678, de 07/09/2023

Documentació

Per a optar al premi, a més de la sol·licitud, hauran d'acompanyar-se els següents documents: 1. Curriculum vitae. 2. Exemplar del treball que opte al premi, havent de reunir les següents condicions tècniques: - Tindrà per objecte alguna de les disciplines relacionades amb la geomàtica: cartografia, fotogrametria aèria i terrestre, teledetecció, geodèsia i sistemes d'informació geogràfica, en l'àmbit valencià. - Ser original, inèdit i idèntic al presentat en la Universitat. - Estar aprovat el treball en el curs acadèmic 2022-23. - El format del treball serà en pdf. El document serà anònim, de manera que no se signarà, i es denominarà amb un títol, que no permeta la identificació de la persona autora del treball. En la sol·licitud normalitzada, que consta en l'annex 1, apartat C, es detallarà el títol seleccionat. Aquells treballs que identifiquen nominalment a l'autor seran exclosos del procés de selecció. 3. Certificació de l'escola o facultat corresponent, d'haver aprovat el treball fi de grau o el treball fi de màster, amb expressió de la data en què va tindre lloc i la qualificació obtinguda. 4. Document de síntesi dels treballs realitzats certificat pel tutor.

Presentació

Telemàtica
Les sol·licituds per a participar s'han de presentar per via telemàtica, per a la qual cosa cal utilitzar el formulari normalitzat que figura en l'annex 1. La sol·licitud estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat, i en el portal institucional de l'Institut Cartogràfic Valencià . Per a poder fer la presentació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica, mitjançant el certificat reconegut per a la ciutadania emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, www.accv.es, o del DNI electrònic. Hi ha un correu d'assistència tècnica, generalitat_en_red@gva.es, destinat a resoldre qualsevol problema tècnic relacionat amb la presentació electrònica de la sol·licitud.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Les sol·licituds per a participar es presentaran exclusivament per via telemàtica, utilitzant el formulari normalitzat que figura en l'annex I. La sol·licitud estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat. 1- Presentació de l'imprés de sol·licitud i altra documentació: · a) Currículum. · b) Exemplar del treball, que reunisca els condicions establides en l'apartat segon d'aquest article. · c) Certificat de l'escola o facultat d'haver aprovat el treball de fi de grau o el treball de fi de màster, amb expressió de la data en què va tindre lloc i la qualificació obtinguda. · d) Document de síntesi dels treballs realitzats, certificat pel tutor. 2- Els treballs han de reunir els següents condicions tècniques: · a) Tindre per objecte alguna dels disciplines indicades en l'article 1 d'aquesta resolució. · b) Ser original, inèdit i idèntic al presentat a la universitat, sense introduir-hi simplificacions ni ampliacions o cap addició. · c) Haver-s'aprovat en el curs acadèmic 2021-2022. · d) El format del treball serà en PDF. El document serà anònim, de manera que no és firmarà, i s'anomenarà amb un títol, que no permeta la identificació de la persona autora del treball. En la sol·licitud normalitzada, que consta en l'annex 1, apartat C, és detallarà el títol seleccionat. Aquells treballs que identifiquen nominalment l'autor seran exclosos del procés de selecció. 3. Restaren exclosos del procediment aquells amb una autoria, contingut o presentació que no s'ajuste als requisits previstos en aquesta ordre. 4. La presentació de la sol·licitud per a participar en el procediment de concessió del premi comporta l'acceptació expressa i formal dels condicions que s'estableixen en els bases reguladors, així com en aquesta convocatòria. Un jurat, integrat per persones nomenades pel director de l'Institut Cartogràfic Valencià i la relació del qual serà publicada en la web de l'Institut Cartogràfic Valencià, procedirà a la valoració dels treballs presentats i admesos i realitzarà proposta del treball que haja obtingut major valoració en funció dels següents criteris: a) Contingut. b) Originalitat. c) Creativitat. d) Rigor. e) Aplicació pràctica. f) Qualitat de la presentació. g) Viabilitat tècnica i econòmica. h) Innovació tecnològica. La competència per a la resolució de la present convocatòria correspon a la presidenta del Consell de Direcció de l'Institut Cartogràfic Valencià. La resolució de la convocatòria, així com la seua notificació, tindrà lloc en el termini màxim de sis mesos des de la data de la publicació. En cas que no es dicte una resolució expressa en aquest termini, podran entendre's desestimades les sol·licituds als efectes establits en la legislació reguladora del procediment administratiu, sense perjudici de l'obligació de l'Administració de resoldre expressament el procediment. La notificació de la resolució es donarà a conéixer mitjançant anunci publicat en el DOGV i en la web de l'Institut Cartogràfic Valencià.

Criteris de valoració

El procediment de concessió del premi es tramitarà en règim de concurrència competitiva. El jurat compararà els treballs presentats i admesos, i proposarà només aquell que haja obtingut més valoració, sense perjudici del que disposa l'article 5 de l'Ordre 10/2016, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, en funció dels criteris següents: a) Contingut. b) Originalitat. c) Creativitat. d) Rigor. e) Aplicabilitat pràctica. f) Qualitat de la presentació. g) Viabilitat tècnica i econòmica. h) Innovació tecnològica.

òrgans de tramitació

INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 1 46018-València Tel.: 012 Fax: 961208489

Observacions

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant de la consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat dins del termini d'un mes, a comptar de l'endemà de publicar-se, o un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de València dins del termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de publicar-se. Tot això sense perjudici de la interposició, per part de les persones interessades, de qualsevol altre recurs que consideren pertinent.

Quantia i cobrament

La dotació dels premis serà la següent: - Modalitats de treball de fi de màster: mil huit-cents euros (1.800 €). - Modalitats de treball de fi de grau: mil dos-cents euros (1.200 €).

Termini màxim

1. La resolució de la convocatòria, així com la seua notificació, tindrà lloc en el termini màxim de sis mesos des de la data de la publicació. En cas que no es dicte una resolució expressa en aquest termini, podran entendre's desestimades les sol·licituds als efectes establits en la legislació reguladora del procediment administratiu, sense perjudici de l'obligació de l'Administració de resoldre expressament el procediment. 2. La notificació de la resolució es donarà a conéixer a través d'anunci publicat en el DOGV i en la web de l'Institut Cartogràfic Valencià

Òrgans resolució

INSTITUT CARTOGRÀFIC VALÈNCIA C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 1 46018-València Tel.: 012 Fax: 961208489

Esgota via administrativa