• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de participació en l'XI Premi Cartografia i Territori Pare Tosca.

  Objecte del tràmit

  Reconéixer i estimular la creació tècnica, l'enginy i l'esforç en l'elaboració dels treballs de fi de grau i treballs de fi de màster, relacionats amb la geomàtica: cartografia, fotogrametria aèria i terrestre, teledetecció, geodèsia i sistemes d'informació geogràfica, en l'àmbit valencià.

  La convocatòria inclou dues modalitats de premi, una corresponent a treballs de fi de grau i una altra corresponent a treballs de fi de màster.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els participants han de complir els requisits previstos en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, a més, han de reunir els requisits següents:

  Requeriments

  a) Ser autors dels treballs que opten al premi.
  b) Persones matriculades en qualsevol universitat valenciana que hagen aprovat el treball de fi de grau o el treball de fi de màster en el curs acadèmic 2017-2018.
  La persona premiada haurà d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i de la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; per a això, podrà autoritzar l'Institut Cartogràfic Valencià perquè obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social per a simplificar i reduir les càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, de conformitat amb el que estableix l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell. En el cas que no autoritze l'Institut Cartogràfic Valencià, la personal premiada estarà obligada a presentar les declaracions o els documents a què es refereixen les obligacions anteriors.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La dotació dels premis serà la següent:
  - Modalitats de treball de fi de màster: mil set-cents cinquanta euros (1.750 €).
  - Modalitats de treball de fi de grau: mil cent cinquanta euros (1.150 €)

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils després de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 8395, de 02/10/18.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds es podran presentar de forma presencial en el Registre General de la torre 1, situat a la ciutat de València, a la Ciutat Administrativa 9 d'octubre, carrer de la Democràcia, 77, o en qualsevol dels llocs que, amb caràcter general, estableix la legislació reguladora del procediment administratiu. En aquest últim cas, les persones interessades han de remetre a l'Institut Cartogràfic Valencià, mitjançant un correu electrònic a contractacio_@gva.es, una còpia de la sol·licitud de participació, en la qual conste la data de presentació, amb anterioritat al final del termini de presentació de les sol·licituds.

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2997

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per a optar al premi, a més de la sol·licitud, s'han de presentar els documents següents:
  1. Currículum.
  2. Exemplar del treball que opte al premi, que ha de reunir les condicions tècniques següents:
  - Ha de tindre per objecte alguna de les disciplines relacionades amb la geomàtica: cartografia, fotogrametria aèria i terrestre, teledetecció, geodèsia i sistemes d'informació geogràfica, en l'àmbit valencià.
  - Ser original, inèdit i idèntic al que ha presentat en la universitat.
  - Estar aprovat el treball en el curs acadèmic 2017-2018.
  - El format del treball ha de ser PDF. El document ha de ser anònim, de manera que no se signarà, i s'ha de denominar amb un títol que no permeta la identificació de la persona autora del treball. En la sol·licitud normalitzada, que consta en l'annex 1, apartat C, s'ha de detallar el títol seleccionat. Els treballs que identifiquen nominalment l'autor seran exclosos del procés de selecció.
  3. Certificació de l'escola o la facultat corresponent d'haver aprovat el treball fi de grau o el treball fi de màster, amb l'expressió de la data en què va tindre lloc i la qualificació obtinguda.
  4. Document de síntesi dels treballs realitzats certificat pel tutor.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI DE CARTOGRAFIA I TERRITORI PARE TOSCA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1- Presentació de l'imprés de sol·licitud i la resta de documentació.

  2. Un jurat, integrat per persones nomenades pel director de l'Institut Cartogràfic Valencià, la relació del qual serà publicada en la web de l'Institut Cartogràfic Valencià, valorarà els treballs presentats i admesos, i realitzarà proposta del treball que haja obtingut la valoració més alta en funció dels criteris següents:
  a) Contingut.
  b) Originalitat.
  c) Creativitat.
  d) Rigor.
  e) Aplicació pràctica.
  f) Qualitat de la presentació.
  g) Viabilitat tècnica i econòmica.
  h) Innovació tecnològica.

  3. La competència per a la resolució de la present convocatòria correspon a la presidenta del Consell Rector de l'Institut Cartogràfic Valencià.

  4. La resolució de la convocatòria, així com la seua notificació, tindrà lloc en el termini màxim de sis mesos des de la data de la publicació. En cas que no es dicte una resolució expressa en aquest termini, es podran entendre desestimades les sol·licituds als efectes establits en la legislació reguladora del procediment administratiu, sense perjudici de l'obligació de l'Administració de resoldre expressament el procediment.

  5. La notificació de la resolució es donarà a conéixer mitjançant un anunci publicat en el DOGV i en la web de l'Institut Cartogràfic Valencià.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució del procediment posa fi a la via administrativa. Contra aquesta, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant de la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, o un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de València en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació. Tot això sense perjudici de la interposició, per part de les persones interessades, de qualsevol altre recurs que consideren pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2997

  Tramitació

  Les sol·licituds per a participar s'han de presentar per via telemàtica, per a la qual cosa s'ha d'utilitzar el formulari normalitzat que figura en l'annex 1. La sol·licitud estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat, i en el portal institucional de l'Institut Cartogràfic Valencià .

  Per a poder realitzar la presentació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica, mitjançant el certificat reconegut per a ciutadans emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, www.accv.es, o del DNI electrònic.

  Hi ha un correu d'assistència tècnica, generalitat_en_red@gva.es, destinat a resoldre qualsevol problema tècnic relacionat amb la presentació electrònica d'aquesta sol·licitud.

  Inici
 • Informació complementària

  *CONDICIONS TÈCNIQUES DELS TREBALLS
  Els treballs han de reunir les condicions tècniques següents:

  a) Han de tindre per objecte alguna de les disciplines següents relacionades amb la geomàtica: cartografia, fotogrametria aèria i terrestre, teledetecció, geodèsia i sistemes d'informació geogràfica, en l'àmbit valencià.

  b) Ser original, inèdit i idèntic al presentat en la universitat, sense introduir simplificacions ni ampliacions ni cap addició.
  c) Haver-se aprovat en el curs acadèmic 2017-2018
  d) El format del treball ha de ser PDF. El document ha de ser anònim, de manera que no se signarà i s'ha de denominar amb un títol que no permeta la identificació de la persona autora del treball. En la sol·licitud normalitzada, que consta en l'annex 1, apartat C, s'ha de detallar el títol seleccionat. Els treballs que identifiquen nominalment l'autor seran exclosos del procés de selecció.

  Quedaran exclosos del procediment aquells treballs l'autoria, el contingut o la presentació dels quals no s'ajuste als requisits indicats.

  * CONDICIONS DE LA CONCESSIÓ. DRETS DE LES OBRES

  L'Institut Cartogràfic Valencià es reserva el dret d'ús del contingut de la investigació. Els guanyadors del premi cediran a l'Institut els drets de publicació i distribució dels treballs en exclusiva durant un any a partir de la comunicació del veredicte, sense que s'haja de satisfer a la persona premiada cap quantitat en concepte de drets d'autor. A aquest efecte, la presentació de la sol·licitud de participació implicarà l'autorització expressa a l'Institut Cartogràfic Valencià, sense necessitat d'una autorització posterior, per a la publicació, reproducció i distribució dels treballs.

  Criteris de valoració

  El procediment de concessió del premi es tramitarà en règim de concurrència competitiva.
  El jurat compararà els treballs presentats i admesos, i proposarà només aquell que haja obtingut més valoració, sense perjudici del que disposa l'article 5 de l'Ordre 10/2016, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, en funció dels criteris següents:

  a) Contingut.
  b) Originalitat.
  c) Creativitat.
  d) Rigor.
  e) Aplicabilitat pràctica.
  f) Qualitat de la presentació.
  g) Viabilitat tècnica i econòmica.
  h) Innovació tecnològica.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 10/2016, de 22 de setembre, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió del Premi de Cartografia i Territori Pare Tosca, (DOCV núm. 7883, de 28.09.2016)
  - Resolució de 7 de setembre de 2018, de la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, i presidenta del Consell Rector de l'Institut Cartogràfic Valencià, per la qual es fa pública la Convocatòria de l'XI Premi de Cartografia i Territori Pare Tosca.(DOGV núm. 8395, de 02/10/2018)
  - CORRECCIÓ d'errades de l'extracte de la Resolució de 7 de setembre de 2018, de la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i presidenta del Consell Rector de l'Institut Cartogràfic Valencià per la qual es fa pública la convocatòria de l'XI Premi de Cartografia i Territori Pare Tosca(DOGV nº 8406, de 19/10/2018)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 10/2016, de 22 de setembre

  Vegeu la Resolució de 7 de setembre de 2018.

  Vegeu Correcció d'errades de l'extracte de la Resolució de 7 de setembre de 2018, de la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

  Llistat de seguiment

  Resolució de 28 de setembre de 2018, del director de l'Institut Cartogràfic Valencià, per la qual es designa els membres del jurat en la Convocatòria de l'XI Premi de Cartografia i Territori Pare Tosca.

  Publicació llistat de treballs presentats i convocatòria Jurat.

  Certificat de la secretària del Jurat revelant la titularitat dels treballs presentats.

  Resolució de 4 de desembre de 2018, de la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i presidenta del Consell Rector de l'Institut Cartogràfic Valencià, per la qual s'adjudica l'XI Premi de Cartografia i Territori Pare Tosca.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.