Sol·licitud de participació en el "XVI Premi de Cartografia i Territori Pare Tosca"

Institut Cartogràfic Valencià ICV

Codi SIA: 211198
|
Codi GVA: 2997
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Reconéixer i estimular la creació tècnica, l'enginy i l'esforç en l'elaboració dels treballs de fi de grau i treballs de fi de màster, relacionats amb la geomàtica: cartografia, fotogrametria aèria i terrestre, teledetecció, geodèsia i sistemes d'informació geogràfica, en l'àmbit valencià. La...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

*CONDICIONS TÈCNIQUES DELS TREBALLS Els treballs han de reunir les següents condicions tècniques: a) Tindre per objecte alguna de les següents disciplines relacionades amb la geomàtica: cartografia, fotogrametria aèria i terrestre, teledetecció, geodèsia i sistemes d'informació geogràfica, en...

Saber més
Normativa
 • Ordre 10/2016, de 22 de setembre, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'estableixen les bases...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Els participants han de complir els requisits previstos en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i, a més, han de reunir els requisits següents:

Requisits

a) Ser autors dels treballs que opten al premi. b) Persones matriculades en qualsevol universitat valenciana que hagen aprovat el treball de fi de grau o el treball de fi de màster en el curs acadèmic 2022-2023. La persona premiada haurà d'estar al corrent en el compliment de les seues...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
Les sol·licituds per a participar es presentaran exclusivament per via telemàtica, utilitzant el formulari normalitzat que figura en l'annex I. La sol·licitud estarà accessible en la seu electrònica de la...
Saber més
Criteris de valoració
El procediment de concessió del premi es tramitarà en règim de concurrència competitiva. El jurat compararà els treballs presentats i admesos, i proposarà només aquell que haja obtingut més valoració, sense perjudici del que disposa l'article 5 de l'Ordre 10/2016, de la Conselleria d'Habitatge,...
Saber més
Òrgans de tramitació
INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 1 46018-València Tel.: 012 Fax: 961208489

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 d'octubre de 2023 al 24 d'octubre de 2023 tots dos inclosos. DOGV núm. 9678, de 07/09/2023

Documentació
Per a optar al premi, a més de la sol·licitud, hauran d'acompanyar-se els següents documents: 1. Curriculum vitae. 2. Exemplar del treball que opte al premi, havent de reunir les següents condicions tècniques: - Tindrà per objecte alguna de les disciplines relacionades amb la geomàtica:...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les sol·licituds per a participar s'han de presentar per via telemàtica, per a la qual cosa cal utilitzar el formulari normalitzat que figura en l'annex 1. La sol·licitud estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat,...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  1. La resolució de la convocatòria, així com la seua notificació, tindrà lloc en el termini màxim de sis mesos des de la data de la publicació. En cas que no es dicte una resolució expressa en aquest termini, podran entendre's desestimades les sol·licituds als efectes establits en la legislació...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  La dotació dels premis serà la següent: - Modalitats de treball de fi de màster: mil huit-cents euros (1.800 €). - Modalitats de treball de fi de grau: mil dos-cents euros (1.200 €).
  Observacions

  La resolució del procediment posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant de la consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat dins del termini d'un mes, a comptar de l'endemà de publicar-se, o un recurs...

  Saber més
  Òrgans resolució
  INSTITUT CARTOGRÀFIC VALÈNCIA C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 1 46018-València Tel.: 012 Fax: 961208489