Sol·licitud d'acreditació dels cursos de formació en matèria d'animació juvenil a les entitats locals, ubicades a la Comunitat Valenciana (IVAJ)

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT IVAJ

Codi SIA: 211199
|
Codi GVA: 2999
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Que les entitats locals interessades de la Comunitat Valenciana puguen presentar la sol·licitud d'acreditació dels cursos de monitor/a d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil i de director/a d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* CURSOS QUE IMPARTIRAN LES ENTITATS LOCALS:

Podran impartir els següents cursos:

A- Curs de monitor o monitora d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

- Requisits de l'alumnat: haver complit 16 anys abans de l'inici del curs i 18 anys abans de la finalització del curs.

- Durada total de la fase teòrica i pràctica: 310 hores

- Estructura del curs: Consta de 4 mòduls formatius, un d'aquests és el mòdul de pràctiques professionals no laborals de dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil, que tindrà una durada de 160 hores.

 

B - Curs de director o directora d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

- Requisits: s'ha de complir, com a mínim, un dels requisits següents:

a) Estar en possessió del diploma de monitor o monitora d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil o equivalent.

b) Ser major d'edat en la data d'inici del curs, i acreditar una experiència pràctica i continuada com a col·laborador/a en activitats d'oci i temps lliure juvenil al llarg dels dos anys anteriors, com a mínim.

- Durada total de la fase teòrica i pràctica: 410 hores

- Estructura del curs: consta de 5 mòduls formatius, un d'aquests és el mòdul de pràctiques professionals no laborals de coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil, que tindrà una durada de 120 hores.

 

* ASSISTÈNCIA:

L'assistència mínima per a poder ser avaluat/da ha de superar el 85 % de les hores lectives.

 

 

* PROFESSORAT:

Els cursos els impartirà un equip pedagògic constituït per un mínim de cinc persones, que han d'estar en possessió del Diploma d'Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil o equivalent, i acreditar el coneixement de l'ús de recursos educatius en l'àmbit de la pedagogia, d'alguna de les següents formes:

a) Titulació universitària relacionada amb aquest àmbit.

b) Experiència mínima de 4 anys relacionada amb els continguts que s'han d'impartir.

c) Diploma de formador/a d'animadors o equivalent al certificat de formador o formadora d'animadors.

 

 

* DOCUMENTACIÓ:

Per a cada un dels cursos que realitzen les entitats locals s'ha de presentar a l'IVAJ la documentació següent:

a) Cronograma, almenys 30 dies abans de la data d'inici prevista.

b) Llista d'alumnat inscrit, en el termini de 10 dies des de la data prevista per a l'inici del curs.

c) Acta final, dins del mes següent a la data de finalització del curs.

 

A més, fins a un any després de la finalització del curs, l'entitat local ha de tindre disponible la documentació següent:

a) Fitxa d'inscripció individualitzada de l'alumnat

b) Documentació acreditativa del compliment dels requisits d'accés establits per a cada curs.

c) Fitxa individual de pràctiques i d'avaluació de cada participant del curs.

d) Qüestionari d'avaluació del curs omplit per l'alumnat.

 

 

* AVALUACIÓ I FINALITZACIÓ DELS CURSOS:

- Les entitats locals seran responsables d'avaluar l'alumnat, d'acord amb el seu projecte pedagògic i la normativa establida.

- Els cursos finalitzaran quan tot l'alumnat haja sigut avaluat i s'haja presentat la documentació corresponent a l'IVAJ.

- Es consideraran finalitzats quan hagen transcorreguts, des de la data d'inici del curs, els següents terminis:

a) 3 anys per al curs de monitor o monitora d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.

b) 4 anys per al curs de director o directora d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.

 

 

* DIPLOMES:

- L'alumnat que supere l'avaluació d'un curs tindrà dret a l'obtenció del diploma acreditatiu de la formació adquirida.

- L'entitat local realitzarà la corresponent proposta a la Direcció General de l'IVAJ, que resoldrà sobre l'expedició formal del diploma en el termini de 45 dies.

La proposta consistirà en la presentació de l'acta final del curs.

La persona encarregada de la coordinació del curs en l'entitat local podrà emetre un informe d'alumnat apte cada vegada que un alumne/a siga qualificat com a apte en el curs.

 

 

* REVOCACIÓ DELS CURSOS:

- L'acreditació podrà ser revocada, per resolució de la persona titular de la Direcció General de l'IVAJ, previ l'oportú expedient administratiu i el preceptiu tràmit d'audiència, quan es tinga constància que els cursos no compleixen amb el que estableix el decret i la normativa vigent, i quan, en la pràctica, es verifique l'incompliment de les condicions exigides per a aquesta acreditació.

Normativa
 • Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desplega reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les entitats locals ubicades a la Comunitat Valenciana.

Requisits

Els cursos han de dur-se a terme a la Comunitat Valenciana i complir els requisits establits en el Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desplega reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. L'acreditació dels cursos s'iniciarà mitjançant la presentació, per l'entitat local interessada, d'una sol·licitud dirigida al director/a general de l'Institut Valencià de la Joventut. 2. Per resolució de la direcció general de l'IVAJ, que posarà fi a la via administrativa, s'acreditaran o no...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Les sol·licituds s'han de presentar-se almenys 3 mesos abans de la data d'inici prevista per a cada curs.

 

El termini de presentació de la sol·licitud serà de 3 mesos abans de l'inici del curs.

Documentació
- S'ha de presentar una sol·licitud per a cada curs i, a més, s'ha d'acompanyar de la documentació següent: a) Acreditació de la representació de la persona sol·licitant. b) Acord de l'òrgan competent de l'entitat local pel qual s'aprova sol·licitar l'acreditació del curs. c) Disseny pedagògic...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
S'ha de presentar telemàticament la sol·licitud mitjançant un certificat electrònic reconegut per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es) o amb DNI electrònic, i accedir als apartats "Per Internet" o "Com es tramita telemàticament?", seguint aquestes instruccions: 1....
Saber més
Enllaços

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució d'acreditació serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat cap resolució expressa, es considerarà estimada la sol·licitud.
Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

Òrgans resolució