Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Reconeixement i pèrdua de reconeixement de les escoles d'animació juvenil a la Comunitat Valenciana (IVAJ).

  Objecte del tràmit

  Regular el procediment de reconeixement i de pèrdua de reconeixement de les escoles d'animació juvenil. Són escoles d'animació juvenil les entitats que, amb el reconeixement previ com a tals per la Generalitat, a través de l'IVAJ, imparteixen els cursos de formació en matèria d'animació juvenil.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les escoles d'animació juvenil les poden promoure les associacions juvenils i les entitats prestadores de serveis a la joventut inscrites en el Cens d'associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut de la Generalitat Valenciana, per administracions públiques i per universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  En el moment de fer la seua sol·licitud, l'entitat promotora ha d'acreditar els requisits següents:

  a) Que estiga constituïda legalment.
  b) Que estiga fent, de manera ininterrompuda i almenys durant tres anys, activitats de temps lliure infantil i juvenil regulades en el Decret.
  c) Que dispose d'un projecte pedagògic i organitzatiu que especifique, com a mínim, les finalitats i els objectius de l'escola, la gestió i l'organització d'aquesta i el disseny dels cursos (planificació didàctica, metodologia d'aprenentatge, instruments i procediments d'avaluació).
  d) Que dispose dels recursos humans necessaris, que seran, almenys, els següents:

  - Director o directora: és necessari estar en possessió d'un títol universitari i acreditar experiència de formació en matèria de joventut, a més, ha d'estar en possessió del diploma de direcció d'activitats de temps lliure infantil i juvenil, o un títol equivalent.
  - Equip pedagògic constituït per un mínim de cinc persones, que han d'estar en possessió del diploma de direcció d'activitats de temps lliure educatiu infantil, o d'un títol equivalent, i acreditar coneixement de l'ús de recursos educatius en l'àmbit de la pedagogia, d'alguna de les maneres següents:
  - Titulació de nivell universitari relacionada amb aquest àmbit.
  - Experiència mínima de 4 anys en el camp de les competències relacionades amb aquestes qualificacions o amb el mòdul formatiu que impartisquen.
  - Diploma de formador o formadora d'animadors o un títol equivalent al certificat de formador/a d'animadors.
  - Suport administratiu: disposaran, almenys, d'una persona encarregada de la gestió administrativa, que farà les funcions d'atenció al públic i secretaria.
  - Disposar d'instal·lacions pròpies o cedides per mitjà d'acords o convenis amb altres entitats (aules, mobiliari, recursos didàctics, informàtics, tecnològics, etc.), que han de ser suficients i idònies per a la realització de l'activitat formativa. Les aules han de ser adequades al nombre i les característiques de l'alumnat (màxim de 35 alumnes per aula), amb un mínim de 2 metres quadrats per alumne/a.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En qualsevol moment de l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud per al reconeixement d'una escola oficial d'animació juvenil.
  - Escriptures de constitució de l'entitat amb el segell corresponent d'inscripció registral o, si escau, certificat del registre esmentat expedit a aquest efecte.
  - Certificació de la secretària o el secretari de l'òrgan de govern de l'entitat, relatiu a l'adopció de l'acord de creació de l'escola i de sol·licitud del reconeixement d'aquesta.
  - Certificació de la secretària o el secretari de l'òrgan de govern de l'entitat, relatiu a la designació del director/a i de l'equip pedagògic.
  - Titulacions i altres acreditacions del director/a i de l'equip pedagògic.
  - Informe detallat dels locals i les instal·lacions per a impartir els cursos, i també dels mitjans personals i materials de què disposa l'escola per al compliment de les finalitats que té.
  - Compromís de subscripció de pòlissa d'assegurances.
  - Projecte pedagògic que especificarà, com a mínim, la informació següent:
  . Les finalitats i els objectius
  . Disseny dels cursos que desenvolupe, com a mínim la planificació didàctica i d'avaluació, la metodologia de l'aprenentatge, els instruments de seguiment i avaluació de l'alumnat i del procés formatiu.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD PER AL RECONEIXEMENT D'UNA ESCOLA D'ANIMACIÓ JUVENIL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida.

  2. El termini de resolució de reconeixement és de sis mesos. Transcorregut aquest termini sense que haja recaigut cap resolució expressa, s'entendrà estimada la sol·licitud, sense perjudici de l'obligació de resoldre establida en l'article 42 de la Llei 30/92, esmentada anteriorment.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre del 2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=3006

  Tramitació

  S'ha de presentar telemàticament la sol·licitud per mitjà d'un certificat electrònic reconegut per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es) o un DNI electrònic, i accedir als apartats "Per Internet" o "Com es tramita telemàticament?", seguint aquestes instruccions:
  1. Pestanya "Heu de saber": "explicació breu de cada un dels passos que heu de passar per a completar el procés de
  sol·licitud. Comenceu.
  2. Pestanya "Omplir":
  - cliqueu sobre "Formulari de dades generals". Ompliu-lo i "Envia".
  - cliqueu sobre "Secció de formularis" - "Envia" - "Continua".
  3. Pestanya "Documenta":
  - Cliqueu sobre "SOL·LICITUD PER AL RECONEIXEMENT D'UNA ESCOLA OFICIAL D'ANIMACIÓ JUVENIL" - "Baixa la plantilla". Heu de baixar-vos-la al vostre ordinador, omplir-la, SIGNAR-LA i, posteriorment, annexar-la ("Annexa").

  - "Altres documents", per a adjuntar-hi més documentació. Títol del document (no oblideu omplir-lo).
  - Seleccioneu - Annexa.
  - Continueu.
  4. Pestanya "Paga" (no s'ha de fer cap pagament) - Continua.
  5. Pestanya "Registra" - Registreu.

  Inici
 • Informació complementària

  * DEFINICIÓ:
  Són escoles d'animació juvenil les entitats que, amb el reconeixement previ com a tals per la Generalitat, a través de l'IVAJ, imparteixen els cursos regulats en el Decret.


  * PRESENTACIÓ DE PROGRAMACIÓ ANUAL:
  - Les escoles d'animació juvenil han de comunicar a la Direcció General de la Joventut i de l'IVAJ una programació anual dels cursos que tinguen previst dur a terme, incloent-hi una relació detallada dels cursos que s'han de dur a terme, el disseny dels cursos que desenvolupen i la relació de l'equip de professorat.
  - La programació anual s'ha de comunicar en els mesos de maig i juny, i ha de fer referència al període comprés entre l'1 d'octubre i el 30 de setembre de l'any següent. En cas que no es comunique la programació, no hi poden fer cap curs.


  * PÈRDUA DEL RECONEIXEMENT:
  La Direcció General de l'IVAJ pot resoldre la pèrdua del reconeixement d'una entitat com a escola d'animació juvenil quan concórreguen una de les circumstàncies següents, o més d'una:
  a) Quan es tinga constància fefaent que l'entitat titular s'ha dissolt.
  b) Quan l'escola deixe de tindre qualsevol dels requisits exigits per al seu reconeixement.


  * CONTINUACIÓ DE L'ACTIVITAT:
  - Les escoles reconegudes oficialment dins de l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en aplicació del Decret 60/2005, d'11 de març, del Consell de la Generalitat, han de comunicar a l'IVAJ la continuïtat de la seua activitat, i han de fer constar expressament que s'adeqüen al que es disposa en el Decret, en el termini de sis mesos a partir de la publicació d'aquest.
  - En cas d'incompliment d'aquesta comunicació, l'IVAJ, mitjançant una resolució de la persona titular d'aquest organisme, pot deixar sense efecte l'acreditació.

  Obligacions

  - Acabar els cursos que s'hagen iniciat.
  - Garantir a l'alumnat la informació sobre el procés formatiu, el desenvolupament de les pràctiques, l'avaluació i els requisits per a l'obtenció del diploma.
  - La realització de les pràctiques adequades a les característiques de cada curs.
  - La presentació de reclamacions per escrit i la recepció d'una resposta adequada.
  - Mantindre actualitzada i a la disposició de l'IVAJ la documentació corresponent al procés formatiu de l'alumnat.
  - Comunicar, en el termini màxim de 20 dies hàbils, qualsevol canvi que es produïsca en el curs.
  - Disposar d'una pòlissa d'assegurances d'accidents i de responsabilitat civil per a cobrir els riscos derivats del desenvolupament de l'activitat.
  - Impartir, com a mínim, un curs de formació dels regulats en el Decret cada any.

  Enllaços

  Web de l'IVAJ

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desenvolupa reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de joventut de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7542, de 08/06/2015).
  - Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut (DOGV núm. 40569, de 13.11.2017)

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 86/2015, de 5 de juny.

  Vegeu la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut (DOGV núm. 40569, de 13.11.2017)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.