Detall de Procediment

Reconeixement i pèrdua de reconeixement de les escoles d'animació juvenil a la Comunitat Valenciana (IVAJ).

Codi SIA:: 211200
Codi GVA:: 3006
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT IVAJ
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Regular el procediment de reconeixement i de pèrdua de reconeixement de les escoles d'animació juvenil. Són escoles d'animació juvenil les entitats que, amb el reconeixement previ com a tals per la Generalitat, a través de l'IVAJ, imparteixen els cursos de formació en matèria d'animació juvenil.

Observacions

Observacions

* DEFINICIÓ: Són escoles d'animació juvenil les entitats que, previ reconeixement com a tals per la Generalitat, a través de l'IVAJ, imparteixen els cursos regulats en el decret. * PRESENTACIÓ DE PROGRAMACIÓ ANUAL: - Les escoles d'animació juvenil comunicaran a la Direcció General de la Joventut i de l'IVAJ una programació anual dels cursos que tinguen previst realitzar, incloent-hi una llista detallada dels cursos que realitzaran, el disseny dels cursos que desenvolupen i la llista de l'equip de professorat. - La programació anual es comunicarà en els mesos de maig i juny i farà referència al període comprés entre l'1 d'octubre i el 30 de setembre de l'any següent. En cas de no comunicar-se la programació, no podran realitzar cap curs. * PÈRDUA DEL RECONEIXEMENT: La Direcció General de l'IVAJ podrà resoldre la pèrdua del reconeixement d'una entitat com a escola d'animació juvenil quan concórreguen una o més de les circumstàncies següents: a) Quan es tinga constància fefaent que l'entitat titular s'haja dissolt. b) Quan l'escola deixe de reunir qualsevol dels requisits exigits per al seu reconeixement. * CONTINUACIÓ DE L'ACTIVITAT: - Les escoles oficialment reconegudes dins de l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en aplicació del Decret 60/2005, d'11 de març, del Consell de la Generalitat, hauran de comunicar a l'IVAJ la continuïtat de la seua activitat, per a la qual cosa han de fer constar expressament que s'adeqüen al que disposa el decret, en el termini de sis mesos a partir de la publicació d'aquest. - En cas d'incompliment d'aquesta comunicació, l'IVAJ, mitjançant una resolució de la persona titular d'aquest organisme, podrà deixar sense efecte l'acreditació.

Requisits

Requisits

En el moment de fer la vostra sol·licitud, l'entitat promotora ha d'acreditar els requisits següents: a) Que estiga legalment constituïda. b) Que estiga realitzant, de manera ininterrompuda i almenys durant tres anys, activitats de temps lliure infantil i juvenil regulades en el decret. c) Que disposa d'un projecte pedagògic i organitzatiu que especificarà, com a mínim, els fins i objectius de l'escola, la seua gestió i organització i el disseny dels cursos (planificació didàctica, metodologia d'aprenentatge, instruments i procediments d'avaluació). d) Que disposa dels recursos humans necessaris, que seran, com a mínim, els següents: - Director o directora: serà necessari estar en possessió d'un títol universitari i acreditar experiència de formació en matèria de joventut, a més, haurà d'estar en possessió del diploma de direcció d'activitats de temps lliure infantil i juvenil o equivalent. - Equip pedagògic constituït per un mínim de cinc persones, que hauran d'estar en possessió del Diploma de Direcció d'Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil o equivalent, i acreditar coneixement de l'ús de recursos educatius en l'àmbit de la pedagogia, d'alguna de les formes següents: - Titulació de nivell universitari relacionada amb aquest àmbit. - Experiència mínima de 4 anys en el camp de les competències relacionades amb aquestes qualificacions o amb el mòdul formatiu que impartisquen. - Diploma de formador o formadora d'animadors/ores o equivalent al certificat de formador/a d'animadors/ores. - Suport administratiu: disposaran, com a mínim, d'una persona encarregada de la gestió administrativa, que farà les funcions d'atenció al públic i secretaria. - Disposar d'instal·lacions pròpies o cedides mitjançant acords o convenis amb altres entitats (aules, mobiliari, recursos didàctics, informàtics, tecnològics, etc.), que hauran de ser suficients i idònies per a la realització de l'activitat formativa. Les aules seran adequades al nombre i les característiques de l'alumnat (màxim de 35 alumnes per aula), amb un mínim de 2 metres quadrats per alumne/a.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les escoles d'animació juvenil les poden promoure les associacions juvenils i les entitats prestadores de serveis a la joventut inscrites en el Cens d'associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut de la Generalitat Valenciana, per administracions públiques i per universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desenvolupa reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de joventut de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7542, de 08/06/2015).
  • Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut (DOGV núm. 40569, de 13.11.2017)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

En qualsevol moment de l'any.

Formularis documentació

- Sol·licitud per al reconeixement d'una escola oficial d'animació juvenil. - Escriptures de constitució de l'entitat amb el corresponent segell d'inscripció registral o, si és el cas, certificat del registre esmentat expedit a aquest efecte. - Certificació de la secretària o secretari de l'òrgan de govern de l'entitat, relatiu a l'adopció de l'acord de creació de l'escola i de sol·licitud del seu reconeixement. - Certificació de la secretària o secretari de l'òrgan de govern de l'entitat, relatiu a la designació del director/a i de l'equip pedagògic. - Titulacions i altres acreditacions del director/a i de l'equip pedagògic. - Informe detallat dels locals i les instal·lacions per a impartir els cursos, i també dels mitjans personals i materials de què disposa l'escola per al compliment dels seus fins. - Compromís de subscripció de pòlissa d'assegurances. - Projecte pedagògic que especificarà, com a mínim, la informació següent: . Els fins i els objectius. . Disseny dels cursos que desenvolupe, com a mínim la planificació didàctica i d'avaluació, la metodologia de l'aprenentatge, els instruments de seguiment i avaluació de l'alumnat i del procés formatiu.

Presentació

Presentació

Telemàtica
S'ha de presentar telemàticament la sol·licitud per mitjà d'un certificat electrònic reconegut per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es) o un DNI electrònic, i accedir als apartats "Per Internet" o "Com es tramita telemàticament?", seguint aquestes instruccions: 1. Pestanya "Heu de saber": "explicació breu de cada un dels passos que heu de passar per a completar el procés de sol·licitud. Comenceu. 2. Pestanya "Omplir": - cliqueu sobre "Formulari de dades generals". Ompliu-lo i "Envia". - cliqueu sobre "Secció de formularis" - "Envia" - "Continua". 3. Pestanya "Documenta": - Cliqueu sobre "SOL·LICITUD PER AL RECONEIXEMENT D'UNA ESCOLA OFICIAL D'ANIMACIÓ JUVENIL" - "Baixa la plantilla". Heu de baixar-vos-la al vostre ordinador, omplir-la, SIGNAR-LA i, posteriorment, annexar-la ("Annexa"). - "Altres documents", per a adjuntar-hi més documentació. Títol del document (no oblideu omplir-lo). - Seleccioneu - Annexa. - Continueu. 4. Pestanya "Paga" (no s'ha de fer cap pagament) - Continua. 5. Pestanya "Registra" - Registreu.

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. 2. El termini de resolució de reconeixement serà de sis mesos. Transcorregut aquest termini sense que hi haja recaigut cap resolució expressa, s'entendrà estimada la sol·licitud, sense perjudici de l'obligació de resoldre que estableix l'article 21 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

- Acabar els cursos que s'hagen iniciat. - Garantir a l'alumnat la informació sobre el procés formatiu, el desenvolupament de les pràctiques, l'avaluació i els requisits per a l'obtenció del diploma. - La realització de les pràctiques adequades a les característiques de cada curs. - La presentació de reclamacions per escrit i la recepció d'una resposta adequada. - Mantindre actualitzada i a la disposició de l'IVAJ la documentació corresponent al procés formatiu de l'alumnat. - Comunicar, en el termini màxim de 20 dies hàbils, qualsevol canvi que es produïsca en el curs. - Disposar d'una pòlissa d'assegurances d'accidents i de responsabilitat civil per a cobrir els riscos derivats del desenvolupament de l'activitat. - Impartir, com a mínim, un curs de formació dels regulats en el Decret cada any.

Observacions

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Termini màxim

Termini màxim

El termini de resolució serà de sis mesos. Transcorregut aquest termini sense que hi haja recaigut cap resolució expressa, s'entendrà estimada la sol·licitud, sense perjudici de l'obligació de resoldre que estableix l'article 21 de la Llei 39/2015, anteriorment esmentada.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa