Detall de Procediments

Sol·licitud de subvencions destinades a fomentar l'esport universitari i contribuir a l'organització del campionat autonòmic d'esport universitari de la Comunitat Valenciana (CADU)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions destinades a fomentar l'esport universitari i contribuir a l'organització del campionat autonòmic d'esport universitari de la Comunitat Valenciana (CADU)

  Objecte del tràmit

  Convocar les subvencions destinades a fomentar l'esport universitari i contribuir a l'organització del Campionat Autonòmic d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana (CADU).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar estes subvencions les universitats de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Que participen amb equips representatius de la universitat en alguna de les modalitats esportives convocades dins del Campionat Autonòmic d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana (CADU)

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. El pressupost destinat a finançar aquesta convocatòria ascendirà a 200.000, euros com a màxim, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09.03.02.457.10, capítol IV, línia de subvenció S8215000 dels pressupostos de la Generalitat per a 2020.

  2. No obstant això, l'import global màxim de les ajudes convocades per a aquesta resolució estarà condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient per a atendre-les en la Llei de pressupostos de la Generalitat que s'aprove per a l'exercici 2020.

  3. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, abonarà la subvenció prèvia presentació, a través dels mitjans electrònics:http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18542 de la documentació justificativa corresponent


  JUSTIFICACIÓ:
  1. La conselleria d'Educació, Cultura i Esport, abonarà la subvenció amb presentació prèvia de la documentació justificativa corresponent per mitjans electrònics a través del procediment:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18542

  que revestirà la forma de compte justificatiu simplificat que, d'acord amb el que es disposa en l'article 75 del Reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions, i haurà de contindre la següent informació:
  a) Certificat expedit per la direcció de l'àrea o servei d'esports de la universitat que exercisca la secretària tècnica del Campionat Autonòmic d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana (CADU), que acredite que els equips han disputat els partits previstos en el calendari de competició confeccionat, i detall el nombre de quilòmetres reals efectuats pels equips de cada universitat.
  b) Compte justificatiu de despeses, on es detallaran de forma detallada les despeses ocasionades a la universitat en concepte d'organització, gestió, arbitratges, desplaçaments realitzats per a complir el calendari de competició i quants deriven de la participació en el Campionat Autonòmic d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana (CADU).
  c) Certificació del director de l'àrea o servei d'esports de la universitat que la subvenció percebuda s'ha aplicat íntegrament a l'objecte i finalitat que s'estableixen en les presents bases.
  d) Memòria esportiva CADU amb calendari, resultats i dades de participació desglossats per sexe.
  2. Si l'activitat subvencionada es finança, a més d'amb la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, procedència i aplicació de tals fons a l'activitat subvencionada.
  3. Excepcionalment podran justificar-se despeses realitzades en l'últim quadrimestre de l'any anterior al de l'any en curs de la subvenció sol·licitada, en tractar-se d'un programa d'activitats que es pot realitzar en el període comprés entre l'1 de setembre i el 31 d'agost de l'any següent, coincidint amb el curs escolar o temporada esportiva.
  4. El venciment del termini de presentació de les justificacions requerides serà, llevat que la convocatòria establisca un altre diferent, el 30 d'octubre, sense perjudici de la possibilitat establida en l'article 70 del Reglament general de subvencions.
  5. Seran despeses subvencionables les despeses necessàries que de manera indubtable responguen al funcionament, realització i compliment dels objectius del programa, com ara: personal tècnic, desplaçaments, muntatge o adequació d'instal·lacions, així com altres derivats de la gestió de l'activitat subvencionada. Queden exclosos de la possibilitat de la seua justificació les despeses ocasionades per obres o adquisició d'immobilitzat.
  6. La contractació de personal per part de les entitats subvencionades en cap cas suposarà cap relació jurídica amb la Generalitat.

  Impresos associats

  COMPTE JUSTIFICATIU DE DESPESES DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR L'ESPORT UNIVERSITARI I EL CAMPIONAT AUTONÒMIC D'ESPORT UNIVERSITARI DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CADU) (IMPRÉS 14429-2)

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Nou termini de presentació de sol·licituds després de l'aixecament de la suspensió de terminis establida pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
  El termini per a presentar la sol·licitud la subvenció es reprendrà l'1 de juny de 2020 i finalitzarà el 17 de juny inclusivament
  L'incompliment d'aquest termini determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Impresos de sol·licitud:

  Sol·licitud (generada automàticament en iniciar el procediment)

  a) Certificat del director de l'àrea o servei d'esports de la universitat que acredite que la mateixa es troba participant en el Campionat Autonòmic d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana (CADU),
  b) Pressupost d'ingressos i despeses signat pel director de l'àrea o servei d'esports de la universitat en el qual detall les despeses que puguen ocasionar a la mateixa per gestió, organització, arbitratges i desplaçaments dels diferents equips objecte de subvenció, en el marc del Campionat Autonòmic d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana (CADU).
  c) Informe expedit pel director de l'àrea o servei d'esports de la universitat que exercisca la secretaria tècnica del Campionat Autonòmic d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana (CADU) que incloga:
  · Nom de de la universitat que exerceix la secretaria tècnica del CADU.
  · Nom de la universitat que organitza la jornada final del CADU.
  I les següents dades, desglossats per sexes:
  · El nombre total d'equips participants per cadascuna de les universitats.
  · El nombre total de persones participants per cadascuna de les universitats.
  · El nombre total de quilòmetres previstos a realitzar pels equips de cadascuna de les universitats sense desestimar cap recorregut.
  · El nombre total de partits previstos a disputar pels equips de cadascuna de les universitats.
  d) La universitat que exercisca la secretaria tècnica haurà d'adjuntar les actes de les reunions convocades on es recullen els acords adoptats que es referisquen al Campionat Autonòmic d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana (CADU), reflectint com a mínim l'aprovació del projecte esportiu, els calendaris oficials i els reglaments de cadascuna de les modalitats esportives convocades.
  e) Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Aquesta declaració estarà incorporada en el formulari de la sol·licitud.
  f) Model de domiciliació bancària en la qual conste la titularitat del compte on es vulga rebre la subvenció sol·licitada, que està disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, o en l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l'Administració de la Generalitat. No serà necessari si s'ha presentat en una altra convocatòria, no obstant això, haurà d'indicar-se en quin i el número de compte.
  2. Igualment, el formulari de sol·licitud inclourà una autorització perquè l'Administració si escau, puga obtindre directament les dades d'acreditació del compliment d'obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, d'acord amb l'art. 22 del Reglament de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i sense perjudici de l'aplicació de l'article 25 d'aquest Reglament.
  3. Els models corresponents a la documentació necessària en aquest tràmit de sol·licitud estaran disponibles en el punt d'accés electrònic de la convocatòria, en la Seu electrònica.
  4. A més de la documentació assenyalada en aquest apartat, el Servei de Promoció de l'Esport i Activitat Física, com a òrgan instructor, podrà, en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, recaptar qualsevol altra informació que considere necessària per al millor coneixement i comprensió de l'aplicació de la subvenció.
  5. Durant el procediment, les entitats beneficiàries podran presentar la documentació i informació que es considere necessària a través de la Seu electrònica, des del punt d'accés del procediment de la convocatòria, accedint al tràmit electrònic d'aportació de documentació disponible.

  Impresos associats

  PRESSUPOST I CERTIFICACIÓ PER A SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS DESTINADES A FOMENTAR L'ESPORT UNIVERSITARI I CONTRIBUIR A l'ORGANITZACIÓ DEL CAMPIONAT AUTONÒMIC D'ESPORT UNIVERSITARI DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CADU)

  INFORME D'ACTIVITAT PER A SUBVENCIONS DESTINADES A FOMENTAR L'ESPORT UNIVERSITARI I CONTRIBUIR A l'ORGANITZACIÓ DEL CAMPIONAT AUTONÒMIC D'ESPORT UNIVERSITARI DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CADU)

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. El procediment s'iniciarà d'ofici, per convocatòria pública mitjançant resolució, en la qual es farà esment exprés a l'Ordre 40/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a fomentar l'esport universitari i contribuir a l'organització del campionat autonòmic d'esport universitari de la Comunitat Valenciana (CADU) (DOGV núm. 8157 de 26.10.2017)

  2. Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o falte algun document complementari dels exigits, es requerirà a les entitats interessades perquè l'esmenen en el termini de 10 dies, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistida de la seua petició prèvia resolució dictada a aquest efecte.

  3. L'òrgan encarregat de la instrucció i ordenació del procediment serà el servei que tinga assignada la funció de tramitació de les subvencions de promoció esportiva de la direcció general amb competència en matèria d'esport. La seua concessió es tramitarà en règim de concurrència competitiva, que es realitzarà mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d'establir una prelació entre aquestes.

  4. Examinades les sol·licituds, aquelles que complisquen i acrediten els respectius requisits seran avaluades per una comissió tècnica d'avaluació, formada, per la persona que ocupe la subdirecció de la direcció general amb competències en matèria d'esport, que la presidirà, la persona que ocupe la prefectura del servei amb competències e la tramitació d'aquestes subvencions i tres persones entre el personal funcionarial de la direcció general amb competències en matèria d'esport, una de les quals actuarà com a secretari o secretària de la comissió. El règim jurídic de la comissió serà l'establit en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, règim jurídic del sector públic.

  5. Instruït el procediment corresponent, la comissió tècnica d'avaluació elevarà, a través de l'òrgan instructor, la proposta de concessió o denegació a la personal titular de la direcció general amb competència en matèria d'esport, que resoldrà la concessió o denegació de les sol·licituds presentades en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. No obstant això, les sol·licituds sobre les quals no recaiga resolució expressa en aquest termini s'entendran denegades o desestimades, sense perjudici de l'obligació legal de resoldre establida en l'article 21 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre.

  6. La direcció general amb competència en matèria d'esport notificarà a les entitats interessades la resolució de concessió o denegació de les sol·licituds presentades dins del mateix termini de sis mesos. Aquesta notificació podrà ser substituïda per la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i tindrà els mateixos efectes que aquesta, segons l'article 45 de la Llei 39/2015 .

  7. El mitjà de notificació de cadascun dels tràmits d'aquest procediment serà per mitjans electrònics, excepte la notificació de la resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que s'estableix en els articles 112, 123 i 124 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà ser recorreguda potestativament en reposició o bé caldrà plantejar directament recurs contenciós administratiu en els terminis i davant els òrgans que s'indiquen a continuació:
  a) El recurs potestatiu de reposició haurà d'interposar-se davant el conseller d'Educació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
  b) El recurs contenciós administratiu haurà de ser interposat davant els jutjats contenciosos administratius de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=3011

  Tramitació

  Les sol·licituds s'ompliran pel representant de la universitat, utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats per la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014 , de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Per a això, s'accedirà a l'apartat de servicis en línia de la seu electrònica de la Generalitat accessible a través de https://sede.gva.es i buscaran en l'àrea d'ajudes, beques i subvencions, el procediment corresponent a esta convocatòria o accediran directament a través de l'adreça d'internet: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=3011
  Seleccionaran l'opció tramitar amb certificat i ompliran les dades del formulari genèric de sol·licitud.
  Hauran de disposar d'algun dels sistemes de firma electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.

  Inici
 • Informació complementària

  Obligacions

  Sense perjudici del que es disposa en l'article 14 de la Llei general de subvencions, són a més obligacions de l'entitat beneficiària:
  a) Mantindre's en la situació que legitima la seua concessió i complir la finalitat de la subvenció concedida.
  b) Acreditar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió o gaudi de l'ajuda.
  c) Sotmetre's a les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General, en relació a les subvencions i ajudes concedides.
  d) Comunicar a la direcció general amb competències en matèria d'esport l'obtenció de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o ens públics o privats. Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació dels fons percebuts.
  e) Acreditar que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, només en el cas de no haver atorgat autorització expressa a l'administració valenciana, perquè obtinga directament les dades necessàries.
  f) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, inclosos els documents electrònics, en tant que puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
  g) Fer constar expressament en totes les activitats, actes, material de difusió, publicitat i web la col·laboració de la Generalitat.
  h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats en l'article 16 de la present Ordre.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 40/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a fomentar l'esport universitari i contribuir a l'organització del Campionat Autonòmic d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana (CAEU) (DOGV nº 8157 de 26/10/2017).
  - - Resolució de 28 de febrer de 2020, del director general d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a fomentar l'esport universitari i contribuir a l'organització del Campionat Autonòmic d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana (CADU) temporada 2019-2020.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 40/2017 de 18 d'octubre (bases reguladores)

  Vegeu Resolució de 28 de febrer de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.