Detall de Procediment

Sol·licitud de subvencions destinades a fomentar l'esport universitari i contribuir a l'organització del campionat autonòmic d'esport universitari de la Comunitat Valenciana (CAEU)

Codi SIA:: 687303
Codi GVA:: 3011
Organisme: Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Termini de sol·licitud: TANCAT
(09-04-2024
30-04-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Convocar les subvencions destinades a fomentar l'esport universitari i contribuir a l'organització del Campionat Autonòmic d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana (CAEU), temporada 2023-2024.

Requisits

Requisits

Que participen amb equips representatius de la universitat en alguna de les modalitats esportives convocades dins del Campionat Autonòmic d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana (CAEU)

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar estes subvencions les universitats de la Comunitat Valenciana que participen amb equips representatius de la universitat en alguna de les modalitats esportives convocades dins del Campionat Autonòmic d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana (CAEU).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Des de l'endemà de la seua publicació en el DOGV (DOGV núm. 9823 de 08/04/2024) i finalitzarà el 30 d'abril de 2024. L'incompliment d'este termini determinarà automàticament l'exclusió.

Formularis documentació

Impresos de sol·licitud: 1. A la sol·licitud (generada automàticament en iniciar el procediment) les universitats han d’adjuntar la documentació següent: a) Certificat de la persona que ocupa la direcció de l’àrea o servei d'esports de la universitat que acredite que aquesta es troba participant en el Campionat Autonòmic d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana (CAEU). b) Pressupost d'ingressos i despeses signat per la persona que ocupa la direcció de l’àrea o servei d'esports de la universitat en el qual detalle les despeses que puguen ocasionar a aquesta per la gestió, l'organització, els arbitratges i els desplaçaments dels diferents equips objecte de subvenció, en el marc del Campionat Autonòmic d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana (CAEU). c) Informe expedit pel director de l'àrea o servei d'esports de la universitat que exercisca la secretaria tècnica del Campionat Autonòmic d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana (CAEU) que incloga: · Nom de la universitat que exerceix la secretaria tècnica del CAEU. · Nom de la universitat que organitza la jornada final del CAEU. I les següents dades, desglossades per sexes: · El nombre total d'equips participants per cada una de les universitats. · El nombre total de persones participants per cada una de les universitats. · El nombre total de quilòmetres que es preveu que facen els equips de cada una de les universitats sense desestimar cap recorregut. · El nombre total de partits que es preveu que disputen els equips de cada una de les universitats. d) La universitat que exercisca la secretaria tècnica ha d'adjuntar les actes de les reunions convocades en què es recullen els acords adoptats que es referisquen al Campionat Autonòmic d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana (CAEU), que reflectisquen, com a mínim, l'aprovació del projecte esportiu, els calendaris oficials i els reglaments de cada una de les modalitats esportives convocades. e) Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració estarà incorporada en el formulari de la sol·licitud. f) Domiciliació bancària, que està disponible en tràmit automatitzat en la seu electrònica de la Generalitat, en l’adreça https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648, en compliment de la Resolució de 16 de juny de 2022, del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual s’aprova la implementació del sistema informàtic PROPER i es regulen les actuacions administratives automatitzades de la Intervenció de la Generalitat Valenciana d’acord amb el que es preveu en l’Ordre 2/2022, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, que regula les actuacions o tràmits d’alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat. No serà necessari si s’ha presentat en una altra convocatòria, però s’haurà d’indicar en quina i el número de compte. 2. Documentació acreditativa que es troben al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. Amb caràcter general, d’acord amb el que disposa l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d’oposició expressa per part de l’entitat interessada, l’òrgan gestor del procediment està autoritzat a obtindre directament l’acreditació del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. En cas que s’opose al fet que l’òrgan gestor obtinga directament esta informació, haurà de manifestar-ho expressament en la sol·licitud i estarà obligada a aportar els documents corresponents. Això no obstant, respecte a l’acreditació del compliment de les obligacions tributàries estatals i autonòmiques, d’acord amb el que disposa l’article 28.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 95.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, és necessària l’autorització expressa de l’entitat interessada perquè l’òrgan gestor del procediment puga obtindre directament l’acreditació del compliment de les obligacions tributàries esmentades. En este cas, si no es dona en la sol·licitud l’autorització expressa corresponent perquè l’òrgan gestor obtinga directament esta informació, l’entitat interessada estarà obligada a aportar els documents acreditatius. 3. Els models corresponents a la documentació necessària en aquest tràmit de sol·licitud estaran disponibles en el punt d'accés electrònic de la convocatòria, en la seu electrònica. 4. A més de la documentació assenyalada en aquest apartat, el Servei de Promoció de l'Esport i l'Activitat Física, com a òrgan instructor, podrà, en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, demanar qualsevol altra informació que considere necessària per al millor coneixement i comprensió de l'aplicació de la subvenció. 5. Durant el procediment, les entitats sol·licitants podran presentar la documentació i la informació que es considere necessària a través de la seu electrònica, des del punt d'accés del procediment de la convocatòria, per a la qual cosa han d'accedir al tràmit electrònic d'aportació de documentació disponible.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Les sol·licituds les ha d'omplir el representant de la universitat, per a la qual cosa ha d'utilitzar exclusivament els mitjans electrònics facilitats per la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Per a això, s'ha d'accedir en l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través de https://sede.gva.es, i buscar en l'àrea d'ajudes, beques i subvencions el procediment corresponent a aquesta convocatòria, o accedir directament a través de l'adreça d'internet: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=3011 Cal seleccionar l'opció "tramitar amb certificat" i omplir les dades del formulari genèric de sol·licitud. Han de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. El procediment s'iniciarà d'ofici, per convocatòria pública mitjançant resolució, en la qual es farà esment exprés a l'Ordre 40/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a fomentar l'esport universitari i contribuir a l'organització del campionat autonòmic d'esport universitari de la Comunitat Valenciana (CAEU) (DOGV núm. 8157, de 26.10.2017). 2. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o falte algun document complementari dels exigits, es requerirà l'entitat interessada perquè ho esmene en el termini de 10 dies, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia resolució dictada a aquest efecte. 3. L'òrgan encarregat de la instrucció i ordenació del procediment serà el servei que tinga assignada la funció de tramitació de les subvencions de promoció esportiva de la direcció general amb competència en matèria d'esport. La seua concessió es tramitarà en règim de concurrència competitiva, que es realitzarà mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades a fi d'establir una prelació entre aquestes. 4. Examinades les sol·licituds, aquelles que complisquen i acrediten els respectius requisits seran avaluades per una comissió tècnica d'avaluació formada per la persona que ocupe la subdirecció de la direcció general amb competències en matèria d'esport, que la presidirà, la persona que ocupe la prefectura del servei amb competències per a la tramitació d'aquestes subvencions i tres persones entre el personal funcionarial de la direcció general amb competències en matèria d'esport, una de les quals actuarà com a secretari o secretària de la comissió. El règim jurídic de la comissió serà el que estableix la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 5. Instruït el procediment corresponent, la comissió tècnica d'avaluació elevarà, a través de l'òrgan instructor, la proposta de concessió o denegació a la personal titular de la direcció general amb competència en matèria d'esport, que resoldrà la concessió o denegació de les sol·licituds presentades en el termini màxim de sis mesos a comptar de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. No obstant això, les sol·licituds sobre les quals no recaiga cap resolució expressa en aquest termini s'entendran denegades o desestimades, sense perjudici de l'obligació legal de resoldre establida en l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. 6. La direcció general amb competència en matèria d'esport notificarà a les entitats interessades la resolució de concessió o denegació de les sol·licituds presentades dins del mateix termini de sis mesos. La notificació podrà ser substituïda per la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i tindrà els mateixos efectes que aquesta, segons l'article 45 de la Llei 39/2015. 7. El mitjà de notificació de cada un dels tràmits d'aquest procediment serà per mitjans electrònics, excepte la notificació de la resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

Sense perjudici del que disposa l'article 14 de la Llei general de subvencions, són també obligacions de l'entitat beneficiària. a) Mantindre's en la situació que legitima la seua concessió i complir la finalitat de la subvenció concedida. b) Acreditar el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudi de l'ajuda. c) Sotmetre's a les actuacions de control financer que corresponen a la intervenció general, en relació amb les subvencions i ajudes concedides. d) Comunicar a la conselleria amb competències en matèria d'esport l'obtenció de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o ens públics o privats. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan prompte com es conega i, en tot cas, abans de la justificació dels fons percebuts. e) Acreditar que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, només en el cas de no haver atorgat autorització expressa a l'Administració valenciana perquè obtinga directament les dades necessàries. f) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control. g) Fer constar expressament en totes les activitats, els actes, el material de difusió, la publicitat i en el web la col·laboració de la Generalitat. h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits que preveu l'article 16 d'aquesta ordre. (Ordre 40/2017) JUSTIFICACIÓ: 1. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport abonarà la subvenció amb la presentació prèvia de la documentació justificativa corresponent per mitjans electrònics a través del procediment: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18542 Revestirà la forma de compte justificatiu simplificat que, d'acord amb el que disposa l'article 75 del Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions, i que ha de contindre la informació següent: a) Certificat expedit per la direcció de l'àrea o servei d'esports de la universitat que exercisca la secretària tècnica del Campionat Autonòmic d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana (CAEU), que acredite que els equips han disputat els partits previstos en el calendari de competició confeccionat, i detall del nombre de quilòmetres reals efectuats pels equips de cada universitat. b) Compte justificatiu de despeses, en què es detallaran les despeses ocasionades a la universitat en concepte d'organització, gestió, arbitratges, desplaçaments realitzats per a complir el calendari de competició i totes les que deriven de la participació en el Campionat Autonòmic d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana (CAEU). c) Certificació del director de l'àrea o servei d'esports de la universitat del fet que la subvenció percebuda s'ha aplicat íntegrament a l'objecte i la finalitat que s'estableixen en aquestes bases. d) Memòria esportiva CAEU amb calendari, resultats i dades de participació desglossades per sexe. e) Certificat del departament corresponent de la universitat, en el qual facen constar l'import de la subvenció percebuda l'any anterior pertanyent a la convocatòria subvencions destinades a fomentar l'esport universitari i contribuir a l'organització del Campionat Autonòmic d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana (CAEU) temporada 2022-2023, així com la data d'ingrés d'aquest. 2. Si l'activitat subvencionada es finança amb fons propis o altres subvencions o recursos, i, a més, amb la subvenció concedida, s'haurà d'acreditar en la justificació l'import, la procedència i aplicació de tals fons a l'activitat subvencionada. 3. Excepcionalment, podran justificar-se despeses realitzades en l'últim quadrimestre de l'any anterior al de l'any en curs de la subvenció sol·licitada, ja que es tracta d'un programa d'activitats que es pot realitzar en el període comprés entre l'1 de setembre i el 31 d'agost de l'any següent, coincidint amb el curs escolar o la temporada esportiva. 4. El venciment del termini de presentació de les justificacions requerides serà, llevat que la convocatòria n'establisca un altre diferent, el 31 d'octubre de 2024. 5. Seran despeses subvencionables les despeses necessàries que, de manera indubtable, responguen al funcionament, la realització i el compliment dels objectius del programa, com ara: personal tècnic, desplaçaments, muntatge o adequació d'instal·lacions, així com altres derivades de la gestió de l'activitat subvencionada. Queden excloses de la possibilitat de justificació les despeses ocasionades per obres o adquisició d'immobilitzat. 6. La contractació de personal per part de les entitats subvencionades en cap cas suposarà cap relació jurídica amb la Generalitat. Impresos associats COMPTE JUSTIFICATIU DE DESPESES DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR L'ESPORT UNIVERSITARI I EL CAMPIONAT AUTONÒMIC D'ESPORT UNIVERSITARI DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CAEU) (IMPRÉS 14429-01-E2)

Observacions

Observacions

De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, es pot recórrer potestativament en reposició o bé s'hi pot plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació: a) El recurs potestatiu de reposició s'ha d'interposar davant del mateix òrgan que l'haja dictat, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. b) El recurs contenciós administratiu s'ha d'interposar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

1. El pressupost destinat a finançar esta convocatòria ascendirà a 220.000, euros com a màxim, amb càrrec a l'aplicació pressupostària G0118.02.03.457A00, capítol IV, línia de subvenció S0488 dels pressupostos de la Generalitat per a 2024. 2. La Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, abonarà la subvenció prèvia presentació, a través dels mitjans electrònics: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18542 de la documentació justificativa corresponent

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa