• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Autorització sanitària de centres i serveis sanitaris

  Objecte del tràmit

  Sol·licitud per a l'autorització sanitària d'instal·lació, funcionament, modificació i tancament, o renovació de l'autorització sanitària de funcionament de centres i serveis sanitaris.

  1. L'autorització de funcionament és la que faculta els centres i serveis sanitaris, públics i privats, de qualsevol tipus i naturalesa per a dur a terme les seues activitats. Es concedirà per a cada centre sanitari així com per a cadascun dels serveis que constitueixen la seua oferta assistencial.

  2. L'autorització de modificació es necessària per a efectuar canvis en l'estructura i/o instal·lacions, en la titularitat o en l'oferta assistencial dels centres i serveis sanitaris.

  3. L'autorització de renovació s'exigeix després de l'autorització de funcionament d'un centre o servei sanitari, quan la normativa determina la renovació periòdica d'aquesta.

  4. L'autorització de tancament es requereix a tots els centres i serveis sanitaris que finalitzen la seua activitat de manera definitiva, per trasllat o per cessament d'activitat.

  5. L'autorització d'instal·lació és necessària per a tots els centres i serveis sanitaris de nova creació que implique realitzar obra nova o alteracions substancials en l'estructura o les instal·lacions. L'autorització d'instal·lació no autoritza el funcionament del centre o del servei sanitari.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els centres i serveis sanitaris, públics i privats, ubicats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Taxes

  Tasas 2018

  Model taxa 046, 9678 - Taxa per autoritzacions sanitàries de centres i servicis sanitaris
  L'import de les taxes, en cada cas, s'ajustarà al que establix la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.chap.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conssanidad

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En qualsevol moment, abans de l'inici de l'activitat.

  En el cas de la sol·licitud d'autorització de modificació o tancament, amb caràcter previ a aquesta modificació o tancament.

  En el cas de la sol·licitud de renovació, un mes abans de la caducitat de l'autorització de funcionament que es vol renovar.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Els documents que les persones interessades dirigisquen als òrgans de les administracions públiques es podran presentar:
  a) Al punt d'accés únic de tramitació electrònica de la seu electrònica de la Generalitat, que actualment és accessible en l'adreça electrònica https://sede.gva.es des d'on es duran a terme els tràmits electrònics i estaran accessibles els models de formularis, així com en la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l'article 2.1. de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
  b) A les oficines de correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca.
  c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  d) A les oficines d'assistència en matèria de registres.
  e) A qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

  - Preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33Ver plano
  46010 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - VALÈNCIA
  GRAN VIA FERRAN EL CATÒLIC, 74Ver plano
  46008 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - CASTELLÓ
  PL. HORT DELS CORDERS, 12Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - ALACANT
  C/ GIRONA, 26Ver plano
  03001 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. La sol·licitud d'autorització de funcionament s'haurà d'acompanyar de la documentació següent:
  - Documentació acreditativa de la personalitat jurídica de la persona titular i de la disponibilitat d'ús del local.
  - Memòria descriptiva de les activitats, que incloga la justificació del compliment dels requisits exigits per a l'autorització.
  - Relació de l'equipament sanitari del centre.
  - Plantilla de personal sanitari prevista, per categories professionals, amb indicació de la dedicació i adscripció a les diverses unitats.
  - Certificat sobre els locals i instal·lacions, en què es faça constar que el centre disposa dels locals i instal·lacions adequades per al fi que tenen, així com que compleix la normativa corresponent de protecció contra incendis i d'accessibilitat i barreres arquitectòniques.
  - Plànols del centre: s'aportarà un plànol de distribució de cada planta, a escala 1/50 o 1/100, en què s'assenyale la superfície total del centre, les dependències, així com, si és el cas, les àrees o instal·lacions previstes en la normativa sobre requisits bàsics per a l'autorització, aplicable en funció del tipus de centre.

  El certificat sobre els locals i instal·lacions i els plànols del centre hauran de ser elaborats i firmats per un tècnic competent (arquitecte, enginyer, arquitecte tècnic, etc.).

  2. La sol·licitud d'autorització d'instal·lació s'acompanyarà de la documentació següent:
  - Documentació acreditativa de la personalitat jurídica del titular i de la disponibilitat d'ús del local.
  - Memòria descriptiva de les activitats, que incloga la justificació del compliment dels requisits exigits per a l'autorització.
  - Relació de l'equipament sanitari del centre.
  - Plantilla de personal sanitari prevista, per categories professionals, amb indicació de la dedicació i adscripció a les diverses unitats.
  - Projecte tècnic que comprenga:

  Memòria de les obres i instal·lacions, amb justificació del compliment de la legislació específica aplicable.

  Plànols de conjunt i de detall a escala 1/50 o 1/100.

  Termini previst d'execució.

  El projecte tècnic haurà de ser elaborat i firmat per un tècnic competent (arquitecte, enginyer, arquitecte tècnic, etc.).

  3. La sol·licitud d'autorització de modificació s'acompanyarà de la documentació següent:

  a) Si la modificació es refereix a canvis en l'estructura i/o instal·lacions, s'aportarà:
  - Memòria de les modificacions que s'han d'efectuar.
  - Certificat, elaborat i firmat per un tècnic competent, sobre els locals i instal·lacions que s'han de modificar, en què es faça constar que els locals i instal·lacions són adequats per al fi que tenen, així com que compleixen la normativa corresponent de protecció contra incendis i d'accessibilitat i barreres arquitectòniques.
  - Plànol de conjunt i detall de les modificacions a escala 1/50 o 1/100.

  b) En cas de modificació de l'oferta assistencial, hauran d'aportar la següent documentació relacionada exclusivament amb l'oferta assistencial que es modifica:
  - Memòria descriptiva de les activitats, que incloga la justificació del compliment dels requisits exigits per a l'autorització.
  - Relació de l'equipament sanitari.
  - Plantilla de personal sanitari prevista, per categories professionals, amb indicació de la dedicació i adscripció a les diverses unitats.

  c) Les sol·licituds d'autorització de canvi de titularitat s'acompanyaran exclusivament de la documentació següent:
  - Documentació acreditativa de la personalitat jurídica del titular i de la disponibilitat d'ús del local.
  - Vinculació jurídica de la plantilla de personal sanitari amb el nou titular.

  4. La sol·licitud d'autorització de renovació s'acompanyarà de:
  - Declaració responsable sobre el manteniment de les condicions que van motivar la seua autorització.
  - Memòria funcional de les activitats que ha exercit des de la seua autorització anterior.

  5. La sol·licitud d'autorització de tancament s'acompanyarà de:
  - Declaració responsable sobre:
  La destinació i custòdia de les històries clíniques,
  La destinació de l'equipament sanitari i de radiodiagnòstic, si és procedent i
  La destinació de les mostres biològiques, si és procedent.
  -Calendari de tancament previst.

  En cas de tancament per trasllat, s'ha d'acompanyar la documentació requerida per a l'autorització de funcionament a la nova ubicació.

  6. Totes les sol·licituds d'autorització sanitària s'hauran també d'acompanyar de la documentació complementària que siga requerida per qualsevol altra normativa específica que se'ls puga aplicar.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ SANITÀRIA PER A LA INSTAL·LACIÓ/FUNCIONAMENT DE CENTRES I SERVEIS SANITARIS

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ SANITÀRIA PER A LA MODIFICACIÓ DE CENTRES I SERVEIS SANITARIS

  SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ D'AUTORITZACIÓ SANITÀRIA DE CENTRES I SERVEIS SANITARIS

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ SANITÀRIA DE TANCAMENT DE CENTRES I SERVEIS SANITARIS

  SOL·LICITUD D'ACTUALITZACIÓ EN EL REGISTRE AUTONÒMIC DE CENTRES, SERVEIS I ESTABLIMENTS SANITARIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de Sol·licituds i documentació corresponent. Les sol·licituds de renovació d'autorització hauran de presentar-se almenys un mes abans de la finalització del termini de vigència de l'anterior autorització.

  - La unitat competent en matèria d'autorització de centres sanitaris de la Conselleria amb competències en matèria de sanitat estudiarà les sol·licituds, així com la documentació que li acompanye i, en cas d'observar alguna deficiència, requerirà a la persona interessada perquè esmene la dita deficiència o aportació els documents preceptius en el termini de 10 dies hàbils, amb indicació que si així no ho fera, es considerarà que desistix de la seua petició , mitjançant una resolució emesa a este efecte.
  - Una vegada completada tota la documentació, es realitzaran els informes tècnics que corresponguen a la sol·licitud.

  - En el cas de les sol·licituds d'autorització d'instal·lació d'un centre sanitari amb internament o quan així ho requerisca l'interés general a juí de l'òrgan tramitador, una vegada completada la documentació i emesos els informes preceptius, s'obrirà un període d'informació pública per vint dies, publicant-se els corresponents anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  - Per personal tècnic de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública es realitzaran activitats coordinades de comprovació dels requisits de l'autorització sol·licitada, per mitjà de visites d'inspecció, almenys en els següents centres i servicis sanitaris:
  . Hospitals
  .Centres de Reproducció humana assistida
  .Centres d'interrupció voluntària de l'embaràs
  .Centres de cirurgia major ambulatòria
  .Centres de diàlisi
  . Centres de diagnòstic (salvo laboratoris extrahospitalarios)
  .Centres de transfusió
  .Bancos de teixits.
  Els centres i servicis sanitaris tindran a disposició dels tècnics de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, tota aquella documentació que servisca per a acreditar qualsevol dels extrems previstos en la sol·licitud.

  - Instruït el procediment i a la vista de l'expedient complet i de la proposta de resolució que efectue la unitat encarregada de la tramitació de l'expedient el titular de l'òrgan competent, segons el tipus de centre o servici que es tracte, resoldrà concedint o denegant l'autorització sol·licitada. Les resolucions denegatòries seran sempre motivades.

  - El termini màxim en què ha de notificar-se la resolució expressa serà de 6 mesos des de la data de presentació de la sol·licitud. L'efecte del silenci administratiu és desestimatori.

  - Totes les autoritzacions sanitàries seran inscrites d'ofici en el Registre Autonòmic de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris de la Comunitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

  Inici
 • Informació complementària

  Actualització del Registre

  Els titulars dels centres, serveis i establiments sanitaris estan obligats a comunicar cada cinc anys, a comptar des de la data de la seua última autorització de funcionament, modificació o renovació, al Registre Autonòmic de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris de la Comunitat Valenciana, mitjançant declaració responsable, que es mantenen les condicions del centre, servei o establiment sanitari que van motivar la seua autorització, per tal de mantindre actualitzat aquestdit registre.

  Els centres, serveis i establiments sanitaris, ja inscrits en el Registre Autonòmic de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris a l'entrada en vigor de l'Orde 7 de 28 d'agost de 2017, disposen d'un termini de 3 anys per a comunicar, mitjançant declaració responsable que es mantenen les condicions que van motivar la seua autorització.

  En ambdós casos, en transcórrer els terminis sense haver efectuat aquesta comunicació, s'obrirà expedient per a la revocació de l'autorització concedida.

  Sancions

  Pel que fa a infraccions i sancions, caldrà ajustar-se a allò que s'ha disposat per la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat i la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de salut de la Comunitat Valenciana.

  El procediment sancionador s'ajustarà al que disposa pel Decret 57/2005, d'11 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 44/1992, de 16 de març, de procediment, sancions i competència sancionadora en relació amb les infraccions sanitàries i d'higiene alimentària.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 1277/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, servicis i establiments sanitaris (BOE núm. 254, de 23/10/03).
  - Reial decret 836/2012, de 25 de maig, pel qual s'estableixen les característiques tècniques, l'equipament sanitari i la dotació de personal dels vehicles de transport sanitari per carretera (BOE núm. 137, de 8/06/2012)
  - Ordre SCO/3866/2007, de 18 de desembre, per la qual s'estableix el contingut i estructura del Registre general de centres, serveis i establiments sanitaris del Ministeri de Sanitat i Consum (BOE núm. 312, de 29/12/07).
  - Ordre Pre/1435/2013, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres en matèria de transport sanitari per carretera (BOE núm. 180, de 29/07/2013)
  - Decret 157/2014, de 3 d'Octubre, del Consell, pel qual s'establixen les autoritzacions sanitàries i s'actualitzen, creguen i organitzen els registres d'ordenació sanitària de la Conselleria de Sanitat (DOCV núm. 7376 de 07/10/14).
  - Ordre 7/2017, de 28 d'agost, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es desplega el Decret 157/2014, de 3 d'octubre, pel qual s'estableixen les autoritzacions sanitàries i s'actualitzen, creen i organitzen els registres d'ordenació sanitària de la Conselleria de Sanitat (DOCV núm 8122 de 07/09/17)

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 1277/2003, de 10 d'octubre

  Vegeu el Decret 157/2014, de 3 d'octubre

  Vegeu l'Ordre 7/2017, de 28 d'agost

  Estandares i recomanacions d'unitats assistencials. Realitzats per l'Agència de Qualitat del Sistema Nacional de Salut, per iniciativa del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, en col·laboració amb grups d'experts, atenen a aspectes clau de les diferents unitats com l'organització, l'estructura física i els recursos.Vegeu Estandares i recomanacions d'unitats assistencials.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.