Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Autorització sanitària d'instal·lació i funcionament de centres i serveis sanitaris

  Objecte del tràmit

  L'autorització sanitària per a la instal·lació i funcionament dels centres i serveis sanitaris.

  1. L'autorització d'instal·lació és necessària per a tots els centres i serveis sanitaris de nova creació que impliquen fer obra nova o alteracions substancials en l'estructura i les instal·lacions. L'autorització d'instal·lació no autoritza el funcionament del centre o servei sanitari.

  2. L'autorització de funcionament és la que faculta els centres i serveis sanitaris, públics i privats, de qualsevol classe i naturalesa per a fer les seues activitats. Es concedirà per a cada centre sanitari, així com per a cada un dels serveis que constitueixen la seua oferta assistencial.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els titulars i representants dels centres i serveis sanitaris, públics i privats, situats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Taxes

  La taxa model és la 046-9678.

  La quantia serà la que estableix l'article 29.3, grup IX, de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

  Per a l'any 2022, la quantia de les taxes s'incrementa fins a la quantitat que resulte d'aplicar el coeficient 1,019 a l'import exigible durant l'any 2021, segons l'article 55 de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022. Per Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, s'aprova la bonificació del deu per cent sobre les taxes reportades durant el període comprés des del dia 2 de maig de 2022 i el 31 de desembre de 2022, els dos inclosos.

  Exempcions: les que preveu l'article 29.3-2 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

  Per a facilitar-vos el pagament, després de presentar la vostra sol·licitud, rebreu el formulari de pagament amb les vostres dades i la quantia que corresponga al vostre cas.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conssanidad

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En qualsevol moment, abans de l'inici de l'activitat del centre o servei sanitari.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Els documents que els interessats dirigisquen als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

  - En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

  - En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - En les oficines d'assistència en matèria de registres.

  - En qualsevol altre que establisca les disposicions vigents.

  Els registres de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública es troben en:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33Ver plano
  46010 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - VALÈNCIA
  GRAN VIA FERRAN EL CATÒLIC, 74Ver plano
  46008 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - CASTELLÓ
  PL. HORT DELS CORDERS, 12Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - ALACANT
  C/ GIRONA, 26Ver plano
  03001 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=303

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Documentació acreditativa de la personalitat jurídica del titular i de la disponibilitat d'ús del local.

  - Memòria descriptiva de les activitats, que incloga la justificació del compliment dels requisits exigits per a l'autorització.

  - Relació de l'equipament sanitari del centre.

  - Plantilla de personal sanitari prevista, per categories professionals, amb la indicació de la dedicació i adscripció a les diferents unitats.

  - Certificat sobre els locals i les instal·lacions, en el qual es faça constar que el centre disposa dels locals i les instal·lacions adequades per a la finalitat que es destinen, així com que compleixen la normativa corresponent de protecció contra incendis i d'accessibilitat i barreres arquitectòniques.

  - Plans de conjunt i de detall a escala 1/50 o 1/100.


  En cas de sol·licitar autorització d'instal·lació cal adjuntar, a més, la següent documentació:

  - Projecte tècnic dut a terme i signat per un tècnic competent (arquitecte, enginyer, arquitecte tècnic, etc.) que comprenga:

  Memòria de les obres i instal·lacions, amb justificació del compliment de la legislació específica aplicable.
  Termini previst d'execució.

  En cas de sol·licitar autorització per a activitats de reproducció humana assistida o d'obtenció, emmagatzematge o aplicació de cèl·lules, teixits i òrgans, caldrà aportar, a més, la següent documentació:

  - Protocol de processament, identificació, emmagatzematge, etiquetatge i distribució.

  - Protocol del sistema d'informació.

  - Sistema de gestió de la qualitat.

  - Contractes o acords amb tercers implicats en l'activitat sol·licitada.

  - Protocols de biovigilància i altres protocols que siguen procedents segons l'activitat desenvolupada.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ SANITÀRIA PER A LA INSTAL·LACIÓ/FUNCIONAMENT DE CENTRES I SERVEIS SANITARIS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de sol·licituds i documentació corresponent.

  - La unitat competent en matèria d'autorització de centres sanitaris de la Conselleria amb competències en matèria de sanitat estudiarà les sol·licituds, així com la documentació que les acompanye, i, en cas d'observar alguna deficiència, requerirà la persona interessada perquè esmene aquesta deficiència o aporte els documents preceptius en el termini de 10 dies hàbils, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, mitjançant una resolució emesa a aquest efecte.

  - Una vegada completada tota la documentació, s'elaboraran els informes tècnics que corresponguen a la sol·licitud.

  - En el cas de les sol·licituds d'autorització d'instal·lació d'un centre sanitari amb internament o quan ho requerisca l'interés general segons el parer de l'òrgan tramitador, una vegada completada la documentació i emesos els informes preceptius, s'obrirà un període d'informació pública per vint dies, i es publicaran els corresponents anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  - Personal tècnic de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública durà a terme activitats coordinades de comprovació dels requisits de l'autorització sol·licitada, mitjançant visites d'inspecció als centres i serveis sanitaris afectats.
  Els centres i serveis sanitaris tindran a la disposició dels tècnics de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública tota la documentació que servisca per a acreditar qualsevol dels punts que preveu la sol·licitud.

  - Instruït el procediment i a la vista de l'expedient complet i de la proposta de resolució que efectue la unitat encarregada de la tramitació de l'expedient, el titular de l'òrgan competent, segons la mena de centre o el servei de què es tracte, resoldrà concedint o denegant l'autorització sol·licitada. Les resolucions denegatòries sempre han de ser motivades.

  - Totes les autoritzacions sanitàries s'inscriuran d'ofici en el Registre autonòmic de centres, serveis i establiments sanitaris de la Comunitat Valenciana.

  Per a l'aportació de documentació i al·legacions per via telemàtica, es troba l'enllaç directe més avall en l'apartat llista de seguiment.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=303

  Tramitació

  1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida ha de fer-se en l'enllaç anterior:

  Per fer-ho, cal disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  -El DNIe (DNI electrònic), els certificats de l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana).
  -I el sistema clau-signatura de l'Estat únicament per a les persones físiques.
  Més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en:

  https://sede.gva.es/va/sede_certificados

  2. Si actueu en representació d'una altra persona (física o jurídica), heu d'inscriure-vos necessàriament i amb caràcter previ en el registre de representants de l'ACCV, o bé en el registre electrònic d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva del qual està disponible en:

  - En https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp

  Feu clic en l'enllaç directe "Tramitar amb certificat" i accedireu al tràmit telemàtic, el qual permet omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud i altra documentació que calga aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb l'obtenció del corresponent justificant de registre.
  És recomanable que, prèviament a la tramitació electrònica de la sol·licitud, reuniu tots els documents electrònics que heu de presentar, per tal que la incorporació d'aquests al tràmit telemàtic resulte més fàcil.

  Inici
 • Informació complementària

  Fonts documentals

  Estàndards i recomanacions d'unitats assistencials elaborats per l'Agència de Qualitat del Sistema Nacional de Salut, per iniciativa del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, en col·laboració amb grups d'experts, atenen aspectes clau de les diferents unitats com l'organització, l'estructura física i els recursos. Vegeu els estàndards i les recomanacions d'unitats assistencials.

  https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/ec02-2.htm

  Sancions

  Quant a infraccions i sancions, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, i la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de salut de la Comunitat Valenciana.

  El procediment sancionador s'ajustarà al que disposa el Decret 57/2005, d'11 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 44/1992, de 16 de març, de procediment, sancions i competència sancionadora en relació amb les infraccions sanitàries i d'higiene alimentària.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 1277/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris (BOE núm. 254, de 23/10/03).
  - Decret 157/2014, de 3 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen les autoritzacions sanitàries i s'actualitzen, es creen i s'organitzen els registres d'ordenació sanitària de la Conselleria de Sanitat (DOCV núm. 7376, de 07/10/14).
  - Ordre 7/2017, de 28 d'agost de 2017, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es desplega el Decret 157/2014, de 3 d'octubre, pel qual s'estableixen les autoritzacions sanitàries i s'actualitzen, es creen i s'organitzen els registres d'ordenació sanitària de la Conselleria de Sanitat (DOCV núm. 8122, de 07/09/17).
  - Reial decret llei 9/2014, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen les normes de qualitat i seguretat per a la donació, l'obtenció, l'avaluació, el processament, la preservació, l'emmagatzematge i la distribució de cèl·lules i teixits humans i s'aproven les normes de coordinació i funcionament per a usar-se en humans (BOE núm. 163, de 05/07/2014).
  - Ordre de 26 de febrer de 2008, del conseller de Sanitat, sobre autorització sanitària de centres sanitaris de la Comunitat Valenciana per a la pràctica d'activitats d'extracció i trasplantament d'òrgans, teixits i cèl·lules (DOGV núm. 5725, de 17/03/2008).
  - Reial decret 1723/2012, de 28 de desembre, pel qual es regulen les activitats d'obtenció, utilització clínica i coordinació territorial dels òrgans humans destinats al trasplantament i s'estableixen requisits de qualitat i seguretat (BOE núm. 313, de 29/12/2012).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 1277/2003, de 10 d'octubre.

  Vegeu el Decret 157/2014, de 3 d'octubre.

  Vegeu l'Ordre 7/2017, de 28 d'agost.

  Vegeu el Reial decret llei 9/2014, de 4 de juliol (BOE núm. 163, de 05/07/2014).

  Vegeu l'Ordre de 26 de febrer de 2008, del conseller de Sanitat (DOGV núm. 5725, de 17/03/2008).

  Vegeu el Reial decret 1723/2012, de 28 de desembre (BOE núm. 313, de 29/12/2012).

  Llistat de seguiment

  Aportació de documentació i Al·legacions

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.