Autorització sanitària d'instal·lació i funcionament de centres i serveis sanitaris.

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 210590
|
Codi GVA: 303
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'autorització sanitària per a la instal·lació i funcionament dels centres i serveis sanitaris.

 

1. L'autorització d'instal·lació és necessària per a tots els centres i serveis sanitaris de nova creació que impliquen fer obra nova o alteracions substancials en l'estructura i les instal·lacions. L'autorització d'instal·lació no autoritza el funcionament del centre o servei sanitari.

 

2. L'autorització de funcionament és la que faculta els centres i serveis sanitaris, públics i privats, de qualsevol classe i naturalesa per a fer les seues activitats. Es concedirà per a cada centre sanitari, així com per a cada un dels serveis que constitueixen la seua oferta assistencial.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
EsmenaTermini obert
Observacions

Fonts documentals

 

Estàndards i recomanacions d'unitats assistencials elaborats per l'Agència de Qualitat del Sistema Nacional de Salut, per iniciativa del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, en col·laboració amb grups d'experts, atenen aspectes clau de les diferents unitats com l'organització, l'estructura física i els recursos. Vegeu els estàndards i les recomanacions d'unitats assistencials.

 

https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/ec02-2.htm

Enllaços
 • Aportació de documentació i Al·legacions

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Els titulars i representants dels centres i serveis sanitaris, públics i privats, situats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Com es tramita

Procés de tramitació

- Presentació de sol·licituds i documentació corresponent.

 

- La unitat competent en matèria d'autorització de centres sanitaris de la Conselleria amb competències en matèria de sanitat estudiarà les sol·licituds, així com la documentació que les acompanye, i, en cas d'observar alguna deficiència, requerirà la persona interessada perquè esmene aquesta deficiència o aporte els documents preceptius en el termini de 10 dies hàbils, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, mitjançant una resolució emesa a aquest efecte.

 

- Una vegada completada tota la documentació, s'elaboraran els informes tècnics que corresponguen a la sol·licitud.

 

- En el cas de les sol·licituds d'autorització d'instal·lació d'un centre sanitari amb internament o quan ho requerisca l'interés general segons el parer de l'òrgan tramitador, una vegada completada la documentació i emesos els informes preceptius, s'obrirà un període d'informació pública per vint dies, i es publicaran els corresponents anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

- Personal tècnic de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública durà a terme activitats coordinades de comprovació dels requisits de l'autorització sol·licitada, mitjançant visites d'inspecció als centres i serveis sanitaris afectats.

Els centres i serveis sanitaris tindran a la disposició dels tècnics de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública tota la documentació que servisca per a acreditar qualsevol dels punts que preveu la sol·licitud.

 

- Instruït el procediment i a la vista de l'expedient complet i de la proposta de resolució que efectue la unitat encarregada de la tramitació de l'expedient, el titular de l'òrgan competent, segons la mena de centre o el servei de què es tracte, resoldrà concedint o denegant l'autorització sol·licitada. Les resolucions denegatòries sempre han de ser motivades.

 

- Totes les autoritzacions sanitàries s'inscriuran d'ofici en el Registre autonòmic de centres, serveis i establiments sanitaris de la Comunitat Valenciana.

 

Per a l'aportació de documentació i al·legacions per via telemàtica, es troba l'enllaç directe més avall en l'apartat llista de seguiment.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

En qualsevol moment, abans de l'inici de l'activitat del centre o servei sanitari.

Documentació
- Documentació acreditativa de la personalitat jurídica del titular i de la disponibilitat d'ús del local. - Memòria descriptiva de les activitats, que incloga la justificació del compliment dels requisits exigits per a l'autorització. - Relació de l'equipament sanitari del centre. - Plantilla...
Saber més
Taxa o pagament

La taxa model és la 046-9678

 

La quantia serà la que s'establix en l'article 29.3, grup IX, de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, modificada per l'article 55 de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2022.

 

Exempcions: les previstes en l'article 29.3-2 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

 

Per a facilitar-li el pagament, després de presentar la seua sol·licitud, rebrà el formulari de pagament amb les seues dades i la quantia que corresponga al seu cas.

Forma de presentació
Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida ha de fer-se en l'enllaç anterior: Per fer-ho, cal disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura...
Saber més
Presencial

Els documents que els interessats dirigisquen als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

 

- En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

 

- En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

 

- En les oficines d'assistència en matèria de registres.

 

- En qualsevol altre que establisca les disposicions vigents.

 

Els registres de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública es troben en:

On dirigir-se

Esmena

Termini
Termini obert

10 dies hàbils des del següent a la notificació del requeriment, transcorregut el qual sense haver aportat la documentació sol·licitada es tindrà per desistit de la sol·licitud mitjançant resolució dictada a este efecte.

Descripció

Aportar per part de l'interessat documents i altres elements de juí necessaris per a la tramitació del seu expedient.

Forma de presentació

Resolució

Termini màxim
- El termini màxim en el qual ha de notificar-se la resolució expressa serà de 6 mesos des de la data de presentació de la sol·licitud. L'efecte del silenci administratiu és desestimatori.
Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Sancions
Quant a infraccions i sancions, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, i la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de salut de la Comunitat Valenciana. El procediment sancionador s'ajustarà al que disposa el Decret 57/2005, d'11 de març, del Consell de la...
Saber més