Certificació tecnicosanitària per a la realització del transport sanitari.

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 210591
|
Codi GVA: 304
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Obtenció de la certificació tecnicosanitària necessària per a l'obtenció de l'autorització de transport sanitari o la renovació d'aquesta.

 

Per a això s'ha d'acreditar el compliment dels requisits següents:

-El vehicle haurà d'estar matriculat i habilitat per a circular i no podrà superar l'antiguitat de deu anys, comptats des de la seua primera matriculació.

- Haurà d'estar vigent l'última inspecció tècnica periòdica que, d'acord amb les normes en vigor en matèria d'indústria, corresponga efectuar legalment en relació amb el vehicle.

-El vehicle haurà de complir les condicions tecnicosanitàries que per a la classe de vehicles sanitaris a què pertanga s'exigeixen en el Reial decret 836/2012, de 25 de maig.

-L'empresa haurà de disposar del personal adequat i amb la qualificació necessària que, d'acord amb el que s'especifica en el Reial decret 836/2012, calga per al servei del tipus de vehicle de què es tracte.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
EsmenaTermini obert
Normativa
 • Reial Decret 836/2012 de 25 de maig del Ministeri de la Presidència, pel qual s'establixen les característiques tècniques, l'equipament sanitari i...
 • Orde PRE/1435/2013 de 23 de juliol del Ministeri de la Presidència, per la qual es desenrotlla el Reglament de la Llei d'Ordenació de Transports...
 • Decret 157/2014, de 3 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen les autoritzacions sanitàries i s'actualitzen, creen i organitzen els registres...
 • Ordre 7/2017, de 28 d'agost de 2017, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual es desenrotlla el Decret 157/2014, de 3...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Els titulars dels vehicles de transport sanitari o els seus representants.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de sol·licituds i documentació corresponent. Les sol·licituds de renovació d'autorització s'hauran de presentar almenys un mes abans de la finalització del termini de vigència de l'autorització anterior. -La unitat competent en matèria d'inspecció i ordenació sanitària de la...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

En qualsevol moment, abans de l'inici de l'activitat de transport sanitari.

 

En el cas de la sol·licitud de renovació de la certificació tecnicosanitària, almenys amb un mes d'antelació a la finalització del termini de vigència de l'anterior.

Documentació
La sol·licitud de certificació tecnicosanitària o la renovació d'aquesta haurà d'acompanyar-se de la documentació següent: -Permís de circulació del vehicle per al que es vulga obtindre la certificació, en què conste l'activitat de transport sanitari com a destinació del vehicle. -Fitxa...
Saber més
Taxa o pagament

La taxa model és la 046-9678 - Taxa per autoritzacions sanitàries de centres i servicis sanitaris

 

La quantia serà la que s'establix en l'article 29.3.5, grup IX, de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, modificada per l'article 55 de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2022.

 

Exempcions: les previstes en l'article 29.3-2 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

 

Per a facilitar-li el pagament, després de presentar la seua sol·licitud, rebrà el formulari de pagament amb les seues dades i la quantia que corresponga al seu cas.

Forma de presentació
Telemàtica
1.- Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant hauran de disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de...
Saber més
Presencial

Els documents que els interessats dirigisquen als òrgans de les Administracions Públiques es podran presentar:

a) Al punt d'accés únic de tramitació electrònica de la seu electrònica de la Generalitat, que actualment és accessible en l'adreça electrònica https://sede.gva.es des d'on es duran a terme els tràmits electrònics i estaran accessibles els models de formularis, així com en la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es referix l'article 2.1. de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

b) A les oficines de correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca.

c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

d) A les oficines d'assistència en matèria de registres.

e) A qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

-I, preferentment, a:

Saber més

On dirigir-se

Esmena

Termini
Termini obert
Forma de presentació

Resolució

Termini màxim
El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa serà de 3 mesos des de la data de presentació de la sol·licitud. L'efecte del silenci administratiu és desestimatori.
Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

Sancions
Pel que fa a infraccions i sancions, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat i la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de salut de la Comunitat Valenciana.