• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Pla empresarial de prevenció de residus d'envasos (PEP)

  Objecte del tràmit

  Elaborar i presentar el Pla empresarial de prevenció de residus d'envasos (PEP) a l'òrgan competent en matèria ambiental de la Comunitat Valenciana, conforme al que preveu l'article 3 del Reglament per al desenvolupament i l'execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos, aprovat pel Reial decret 782/1998, de 30 d'abril.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els envasadors que, al llarg d'un any natural, posen en el mercat autonòmic valencià una quantitat de productes envasats i, si és el cas, d'envasos industrials o comercials, que siga susceptible de generar residus d'envasos en una quantia superior a les següents quantitats:
  250 tones, si es tracta exclusivament de vidre,
  50 tones, si es tracta exclusivament d'acer,
  30 tones, si es tracta exclusivament d'alumini,
  21 tones, si es tracta exclusivament de plàstic,
  16 tones, si es tracta exclusivament de fusta,
  14 tones, si es tracta exclusivament de cartó o materials compostos.
  350 tones, si es tracta de diversos materials i cada un d'aquests no supera, de manera individual, les quantitats anteriors.

  A l'efecte d'aquest procediment, i de conformitat amb la Llei 11/1997 i el Reial decret 782/1998, s'entendrà per «envasador» l'agent econòmic dedicat tant a l'envasament de productes com a la importació o adquisició en altres estats membres de la Unió Europea de productes envasats, per a la posada en el mercat.
  En el supòsit de productes posats en el mercat mitjançant marques de distribució, es considerarà envasador l'agent econòmic que es presente al públic amb tal condició i pose en l'envàs el seu nom, la denominació social, la marca o el codi de barres, de manera que se'l puga identificar com a envasador de manera inequívoca. Quan en aquests productes no s'identifique l'envasador segons el que s'ha indicat anteriorment, serà responsable el titular de la marca de distribució sota la qual es comercialitze el producte.
  En el cas de les bosses d'un sol ús, es considerarà envasador el titular del comerç que subministre o entregue aquestes bosses al consumidor o usuari final.

  NOTA: no han d'utilitzar aquest procediment els envasadors que formen part d'un sistema integrat de gestió de residus d'envasos i envasos usats autoritzat (SIG) i elaboren les seues PEP a través d'aquests sistemes.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant l'any següent a aquell en el qual s'han superat els límits abans indicats.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la presentació en forma electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet l'esmena.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVICIS D'ORIHUELA
  AVDA. DE LA VEGA, 22Ver plano
  03300 Orihuela
  Tel: 966743502
  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVICIS I NAVEGACIÓ D'ALACANT
  C/ RUPERTO CHAPI, 3 - Enfront del Teatre PrincipalVer plano
  03001 Alacant/Alicante
  Tel: 965201133
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 961247382
  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVICIS I NAVEGACIÓ DE CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 79Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964356500
  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVICIS D'ALCOI
  C/ SAN FRANCESC, 10Ver plano
  03801 Alcoi/Alcoy
  Tel: 965549100
  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVICIS I NAVEGACIÓ DE VALÈNCIA
  C/ POETA QUEROL, 15Ver plano
  46002 València
  Tel: 963103900
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=3054

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud.

  - Pla empresarial de prevenció, que ha de contindre:
  . Dades generals de l'empresa i informació sobre el seu sector d'activitat i productes que comercialitza.
  . Descripció detallada dels envasos utilitzats per a comercialitzar els productes (nombre d'unitats, materials, tipus, pes unitari, dimensions...).
  . Quantitat en pes del producte envasat posat en el mercat (kp) i dels residus d'envàs generats (Kr) durant l'any anterior a la presentació del pla empresarial de prevenció, per a cada material d'envasament i per al total d'envasos i indicadors Kr/kp d'aquest any.
  . Mesures previstes per a complir els objectius de prevenció i reduir l'indicador Kr/kp, amb referència als indicadors previstos en l'article 3.2 del Reial decret 782/1998 (BOE núm. 104, de 01/05/98).
  . Indicador Kr/kp per a cada material d'envasament i per al total d'envasos dels tres anys de vigència del pla empresarial de prevenció.
  . Percentatge de reducció, en relació amb l'indicador Kr/kp, que es pretén aconseguir durant els tres anys mitjançant l'adopció de les mesures proposades.
  . Mecanismes de control per a comprovar el compliment dels objectius.

  Impresos associats

  PLA EMPRESARIAL DE PREVENCIÓ I REDUCCIÓ DE RESIDUS D'ENVASOS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud (segons model normalitzat) i del pla de prevenció.

  - L'òrgan competent en matèria ambiental de la Comunitat Valenciana, d'acord amb les seues funcions de comprovació, vigilància, inspecció i control, podrà requerir a l'interessat que esmene el pla de prevenció presentat de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - Una vegada comprovada l'adequació de la documentació presentada, aquest òrgan dictarà la resolució aprovatòria o desestimatòria del pla, segons siga procedent.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució podrà ser recorreguda en alçada davant de la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Canvi Climàtic en el termini d'un mes conforme al que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=3054

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_GEN&version=2&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=3054.
  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de forma presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet l'esmena.
  Per a accedir telemàticament, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema CLAVE signatura per a les persones físiques.
  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.
  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"- "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Les empreses que tinguen l'obligació d'elaborar un PEP podran fer-ho de manera individual o participant en els anomenats PEP sectorials que s'elaboren dins d'un sistema integrat de gestió de residus d'envasos i envasos usats autoritzat (SIG). Les empreses envasadores que opten per aquest segon procediment continuaran tenint la responsabilitat de l'execució i el compliment d'aquest, i serà responsabilitat del SIG l'elaboració del PEP, el seu seguiment i la seua presentació davant de les comunitats autònomes.
  Els PEP tindran una periodicitat triennal, si bé s'han de revisar sempre que es produïsca un canvi significatiu en la producció o en el tipus d'envasos utilitzats. Una vegada aprovat el corresponent pla, abans del dia 31 de març de cada any, caldrà acreditar el grau de compliment dels objectius previstos per a l'any natural anterior.
  L'envasador ha de presentar un únic pla per a tots els centres de treball instal·lats a la Comunitat Valenciana.
  Les facultats de recepció i revisió del contingut del PEP, els requeriments d'esmena, quan siga procedent, i l'assessorament necessari per al seu adequat compliment estan delegades en el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana en virtut de la Resolució de 24 d'abril de 2014, de la Direcció General de Qualitat Ambiental, per la qual es refon i actualitza la delegació en el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana de determinades funcions competència de la direcció general esmentada.

  Sancions

  L'incompliment de l'obligació de presentació del pla està tipificat com a infracció en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i podria suposar l'obertura del corresponent expedient sancionador i donar lloc a la imposició de les sancions.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos (BOE núm. 99, de 25/04/97).
  - Reial decret 782/1998, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament per al desplegament i l'execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos (BOE núm. 104, de 01/05/98).
  - Reial decret 252/2006, de 3 de març, pel qual es revisen els objectius de reciclatge i valorització establits en la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos, i pel qual es modifica el Reglament per a l'execució, aprovat pel Reial decret 782/1998, de 30 d'abril (BOE núm. 54, de 04/03/06).
  - Correcció d'errors del Reial decret 252/2006, de 3 de març, pel qual es revisen els objectius de reciclatge i valorització establits en la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos, i pel qual es modifica el Reglament per al desplegament i l'execució, aprovat pel Reial decret 782/1998, de 30 d'abril (BOE núm. 96, de 22/04/06).
  - Resolució de 24 d'abril de 2014, de la Direcció General de Qualitat Ambiental, per la qual es refon i actualitza la delegació en el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana de determinades funciones competència de la direcció general esmentada (DOCV núm. 7301, de 23/06/14).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 782/1998 (text consolidat).

  Vegeu el Reial Decret 252/2006.

  Vegeu la Resolució de 24 d'abril de 2014.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.