Declaració de festes d'interés turístic de la Comunitat Valenciana.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 211210
|
Codi GVA: 3078
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Declaració de festa d'interés turístic de la Comunitat Valenciana dels certàmens, festes o esdeveniments que se celebren en el territori d'esta i que, tot oferint una especial rellevància des del punt de vista turístic, suposen una valoració de la cultura i de les tradicions populars, que suposen:

a) La integració i participació de la societat local.

b) L'afluència i integració de visitants i turistes.

c) La potenciació, conservació i difusió de valors positius de convivència, tolerància i reconeixement de la diversitat.

d) La promoció tant del territori en què es facen com dels seus valors culturals, ludicofestius, historicoartístics, paisatgístics, urbanístics i medi ambientals, ja siga en l'àmbit de la Comunitat Valenciana o fora d'ella.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* REQUISITS PER A DECLARAR L'ESDEVENIMENT FESTA D'INTERÉS TURÍSTIC

a) Tradició popular. El motiu de la celebració haurà de tindre arrelament popular demostrat en l'àmbit corresponent.

b) Originalitat de la celebració. S'entendrà per celebració original aquella que, en els seus elements essencials, continga aspectes peculiars que la singularitzen respecte de les quals tinguen lloc en altres localitats i, en conseqüència, siga fidel reflex de la idiosincràsia i particular sentir dels que la protagonitzen i presente innovacions d'entitat tal que la reputen com a excepcional.

c) Valor cultural, gastronòmic, ludicofestiu o mediambiental.

- Els valors culturals es manifesten tant en esdeveniments religiosos com artístics, i també en aquells supòsits en què hi ha com a escenari un bé declarat d'interés cultural.

- El valor gastronòmic concorre en aquelles manifestacions típiques que impliquen tant l'elaboració com l'exposició, degustació i venda d'aliments i begudes pròpies d'una determinada zona de la Comunitat Valenciana. Així mateix, està present en aquells casos en què es festeja la collita, recol·lecció o verema d'un determinat producte, sempre que siga de rellevància per a l'economia del lloc.

- El caràcter ludicofestiu s'apreciarà en aquells supòsits en què en la festa prevalga un tarannà alegre i desinhibit, gojós i de celebració, o implique la pràctica d'algun joc popular.

- El valor mediambiental s'apreciarà en aquelles celebracions en què hi haja, com a element central d'estes, l'exaltació de la naturalesa o la seua celebració tinga lloc en entorns naturals de singular bellesa o peculiaritat.

Podrà considerar-se la concurrència de valors d'índole diferent de l'assenyalada anteriorment, sempre que contribuïsquen a descobrir la cultura i les tradicions populars.

d) Antiguitat mínima. La festa o esdeveniment a què es referix la petició haurà de tindre una antiguitat, almenys, de quinze anys, oficialment acreditada per organisme o entitat competent en la matèria. No obstant això, quan les festes tinguen un caràcter gastronòmic i es basen en productes representatius de la Comunitat Valenciana o vinculats a la seua economia, serà suficient una antiguitat de deu anys.

e) Capacitat per a l'atracció de visitants o repercussió pública de la celebració, que, en tot cas, haurà d'acreditar-se segons la qualificació de la festa el reconeixement de la qual se sol·licite.

f) Celebració de forma periòdica i en data fàcilment determinable.

 

* QUALIFICACIÓ DE LES FESTES I ELS ITINERARIS D'INTERÉS TURÍSTIC:

a) Festes i Itineraris d'Interés Turístic Local de la Comunitat Valenciana, quan l'atractiu turístic no excedisca l'àmbit geogràfic d'un municipi, per estar vinculada especialment a un certamen, festa, esdeveniment o itinerari d'índole local.

b) Festes i itineraris d'Interés Turístic Provincial de la Comunitat Valenciana, quan excedisca per la seua repercussió i atractiu turístic el terme d'un municipi i la seua comarca, i afecte un àmbit territorial aproximadament coincident amb el d'una província sense excedir-ho.

c) Festes i itineraris d'Interés Turístic Autonòmic de la Comunitat Valenciana, quan la seua repercussió socioeconòmica, la seua transcendència com a atractiu turístic, així com els valors propis que representa s'estenguen a tot el territori de la Comunitat Valenciana

 

* DURACIÓ I REVOCACIÓ:

1. Tota declaració de Festa, Itinerari, Publicació o Obra Audiovisual d'Interés Turístic de la Comunitat Valenciana tindrà, en principi, caràcter indefinit.

2. El conseller de Turisme podrà revocar la dita declaració sempre que hagen deixat de concórrer les característiques i circumstàncies en què va basar el seu atorgament, després de tramitar el corresponent expedient on haurà de donar-se audiència als interessats.

3. La resolució per la qual es determine la revocació de la declaració haurà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat.

 

* REGISTRE

Es crea el Registre Especial de Festes, Itineraris, Publicacions i Obres Audiovisuals d'Interés Turístic de la Comunitat Valenciana, dependent de la Conselleria de Turisme i adscrit a l'Àrea que ostente les competències en matèria de producte de l'Agència Valenciana del Turisme.

El Registre, que tindrà caràcter públic, s'estructurarà en tres seccions:

- Secció Primera: Festes d'Interés Turístic.

- Secció Segona: Itineraris d'Interés Turístic.

- Secció Tercera: Publicacions i Obres Audiovisuals d'Interés Turístic.

Únicament causaran alta o baixa d'ofici en el Registre, segons siga procedent, les distincions que hagen sigut reconegudes en virtut de resolució ferma.

L'Agència Valenciana del Turisme portarà el Registre Especial en què constarà la data de concessió, del títol i els detalls més significatius que n'hagen motivat la declaració i, si és el cas, la revocació.

Les festes, llibres, pel·lícules i altres obres audiovisuals de la Comunitat Valenciana que tinguen reconeguda per l'Administració general de l'Estat la distinció honorífica d'Interés Turístic, en qualsevol de les seues modalitats, s'incorporaran d'ofici i sense més tràmit al Registre Especial de Festes, Itineraris, Publicacions i Obres Audiovisuals d'Interés Turístic de la Comunitat Valenciana, amb vista a la seua constància i amb data d'efectes des que van ser declarades, i tindran els mateixos beneficis promocionals que les festes, publicacions i obres audiovisuals declarades de conformitat amb la present disposició. Amb este fi, es crea en el Registre una secció especial denominada Festes, Llibres, Pel·lícules i Altres Obres Audiovisuals Reconegudes per l'Administració General de l'Estat.

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Les entitats locals, així com els organismes, associacions o col·lectius d'índole municipal, provincial o autonòmic, l'objecte i fins dels quals estiguen relacionats amb el certamen, festa o esdeveniment la declaració del qual es pretén, previ acord dels seus respectius òrgans de govern i...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- La utilització del procediment electrònic té caràcter obligatori. La comunicació serà exclusivament per mitjans electrònics. - Presentació de sol·licitud i documentació requerida, que haurà de remetre's per mitjans electrònics - La presentació de comunicacions i documents electrònics podrà...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Tot l'any.

Documentació
LA SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ DE FESTA, ITINERARI, PUBLICACIÓ O OBRA D'INTERÉS TURÍSTIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA, disponible en aquest procediment i en el següent enllaç web http://www.gva.es/downloads/publicados/in/25041_bi.pdf haurà d'acompanyar-se de la següent documentació, que haurà de...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
- Els interessats en este procediment hauran d'utilitzar els certificats electrònics reconeguts i els sistemes de firma electrònica avançada que s'admeten per l'Administració segons la normativa vigent. - Les persones que disposen de firma electrònica o certificat en els termes que preveu el...
Saber més

Resolució

Termini màxim
- Transcorreguts sis mesos des de la sol·licitud de la corresponent declaració sense que haja recaigut resolució expressa, s'entendrà estimada.
Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).