Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Programa d'estalvi i eficiència energètica en la indústria, per a l'exercici 2019

  Objecte del tràmit

  L'objectiu d'esta mesura és facilitar la viabilitat econòmica de les inversions en estalvi d'energia en els processos industrials existents en les empreses de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries les empreses pertanyents al sector industrial. Aquelles empreses no pertanyents al sector industrial, podran ser beneficiàries de les ajudes, sempre que el projecte que executen siga assimilable a un procés industrial.

  El projecte objecte de subvenció haurà de radicar dins del territori de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  1. Als efectes de la present resolució, es considerarà PIME, segons l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE núm. L 187/1, de 26.06.2014), tota entitat, independentment de la seua forma jurídica, que exercisca una activitat econòmica que reunisca els requisits següents:
  -Que empre menys de 250 persones
  -Que tinga un volum de negoci anual no superior a 50.000.000 milions d'euros, o bé un balanç general no superior a 43.000.000 milions d'euros.

  2. Així mateix, quan calga distingir entre xicotetes empreses i mitjanes empreses, s'entendrà per xicoteta empresa aquella unitat econòmica que empre menys de 50 persones i que tinga un volum de negoci anual o un balanç general no superior a 10.000.000 milions d'euros; microempresa es considera a aquella empresa que ocupe a menys de 10 persones i el seu volum de negoci o el seu balanç general anual no supere els 2.000.000 milions d'euros.
  El còmput dels efectius i límits assenyalats, en el cas d'empreses associades o vinculades s'efectuarà tal com disposa el citat annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014. Els dits criteris de còmput es poden consultar en la pàgina web: http://www.ivace.es

  3. Seran així mateix d'aplicació les condicions i els requisits previstos en l'article 4 de l'Ordre 9/2017, de 5 de maig.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La quantia màxima de l'ajuda serà del 30 per cent del cost subvencionable, i es podrà incrementar 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitjanes empreses, entitats públiques o entitats sense ànim de lucre, amb un màxim de 300.000 € per projecte.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i finalitzarà el 16 d'abril de 2019, a les 23:59.59 hores. (DOGV núm. 8499, de 05/03/2019)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Sol·licitud d'ajuda. La sol·licitud s'adequarà al model normalitzat disponible en la pàgina web: http:www.ivace.es, i es presentarà davant del Registre Electrònic de la Generalitat, que emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació.

  Documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud i que haurà, igualment, de presentar-se de forma telemàtica:

  1. Auditoria energètica/memòria tècnica. La memòria tècnica s'adequarà al model normalitzat disponible en la pàgina web: http://www.ivace.es. En el cas que el beneficiari dispose d'una auditoria energètica global de l'empresa ja realitzada amb anterioritat on es detalla la mesura per a la qual sol·licita ajuda, i contemple tots els apartats indicats en la memòria tècnica, haurà d'aportar una còpia d'aquesta, i en aquest cas, no caldrà la presentació de la memòria tècnica normalitzada.

  2. Dades d'identificació i compliment d'obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, que l'IVACE obtinga directament les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries davant de l'Administració i obligacions davant de la Seguretat Social, i les dades d'identificació personal (DNI o NIE).

  Resta de documentació especificada en l'article 7 de la convocatòria d'ajudes.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

  - Examinada la documentació aportada, si esta no reunix els requisits exigits es requerirà l'interessat perquè en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb indicació que si així no ho fa se li tindrà per desistit de la sol·licitud.

  - Els requeriments a què es fa referència en aquest article, així com qualsevol altre que poguera realitzar l'IVACE i que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient, s'efectuaran de manera telemàtica, sense perjudici del que estableix l'article 41 i següents de la Llei 39/2015. Els requeriments, les notificacions, les comunicacions o la documentació dels procediments emesos mitjançant firma electrònica avançada gaudiran de validesa i eficàcia, en els termes que preveu la Llei 39/2015.

  - Les notificacions que es realitzen per mitjans electrònics s'entendran efectuades o rebutjades en els termes que s'assenyalen en l'article 43 de la Llei 39/2015.

  - L'aportació de documents en contestació als requeriments a què s'ha fet referència, s'haurà de realitzar a través de Registre electrònic, accedint a l'adreça web http://www.ivace.es

  - L'òrgan instructor del procediment de concessió d'ajudes serà l'Àrea d'Eficiència Energètica de l'IVACE.

  - Després dels actes d'instrucció i l'aplicació dels criteris de valoració realitzats per l'òrgan instructor, la preavaluació resultant serà sotmesa a una comissió d'avaluació

  - De les reunions de la comissió s'elevarà l'acta -amb la proposta d'adjudicació en ella continguda- a la presidència de l'IVACE.

  - Vista la proposta continguda en l'acta de la Comissió, el president de l'IVACE resoldrà sobre l'adjudicació de les ajudes, fixarà expressament la quantia, i incorporarà, si és el cas, les condicions i obligacions a què haja de subjectar-se l'empresa beneficiària.

  - La resolució de concessió es notificarà de forma individualitzada a cada interessat de forma telemàtica.

  -L'adjudicació de les ajudes es publicarà en la pàgina web de l'IVACE i, en compliment d'allò que s'ha establit en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sobre publicitat de les subvencions concedides, en la Base de Dades Nacionals de Subvencions disponible en l'enllaç http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AVENENT01&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=3084

  Tramitació

  . La tramitació del procediment ha de ser electrònica. Les sol·licituds i la documentació annexa s'han de presentar al Registre Electrònic de la Generalitat.
  La sol·licitud d'ajudes s'ha d'adequar al model normalitzat disponible en la pàgina web http://www.ivace.es. Una vegada presentada la sol·licitud davant del registre electrònic, aquest ha emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per l'entitat interessada, en els termes que estableix el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Informació complementària

  ACTUACIONS
  Les actuacions energètiques que poden ser objecte d'ajuda seran aquelles que produïsquen un estalvi d'energia quantificable i que es justifiquen documentalment. Amb caràcter orientatiu, es consideren d'aquest caràcter les següents:
  - Substitució d'equips i instal·lacions consumidores d'energia per equips i instal·lacions que utilitzen tecnologies d'alta eficiència o la millor tecnologia disponible, a fi de reduir el consum energètic i les emissions de CO2. S'hi podrà donar suport tant a la substitució d'equips de procés com la dels equips auxiliars consumidors d'energia (calderes, compressors, cremadors, motors elèctrics, etc.)
  - Recuperació de calors residuals.
  - Millora del rendiment dels equips existents: variadors de freqüència en motors, incorporació de motors d'alta eficiència energètica en equips, etc.
  - Projectes de millora energètica d'il·luminació en fàbriques de producció, magatzems i qualsevol altre tipus d'edifici que no es troben dins de l'àmbit d'aplicació del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Els projectes que es troben dins de l'àmbit d'aplicació del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), per exemple, edificis d'oficines en plantes industrials, han de presentar-se dins de l'actuació ED33 del programa d'estalvi i eficiència energètica en l'edificació.
  - Projectes de millora energètica dels sistemes de climatització en fàbriques de producció, magatzems i qualsevol altre tipus d'edifici que no es troben dins de l'àmbit d'aplicació del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). En aquest cas, els nous equips han de ser d'alta eficiència energètica, per a la qual cosa han de complir els requisits establits en l'apartat b) de l'actuació ED32. Els projectes de millora de les instal·lacions tèrmiques en edificis existents que es troben dins de l'àmbit d'aplicació del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), per exemple, edificis d'oficines en plantes industrials, han de presentar-se dins de l'actuació ED32 del programa d'estalvi i eficiència energètica en l'edificació.
  - Els projectes d'implantació de sistemes de gestió energètica, mesura i control dels consums i variables energètiques de l'empresa, han de sol·licitar-se dins de l'actuació E4SGE1.
  En tot cas, els equips adquirits han de ser nous.


  No es poden subvencionar, entre altres, les actuacions següents:
  - Millora de l'envolupant tèrmica de les naus de producció, magatzems, oficines, i també la substitució de les cobertes.
  - Implantació d'equips el propòsit dels quals siga la millora de la qualitat de la xarxa elèctrica i no la consecució d'un estalvi energètic, com és el cas dels estabilitzadors de tensió, filtres passius i actius de supressors d'harmònics, les bateries de condensadors, etc. Només es pot donar suport a aquells equips que tinguen estabilització i control i únicament en la part del sistema que produïsca l'estalvi d'energia. A més, en aquest cas, s'ha d'aportar un certificat d'un laboratori acreditat que confirme l'estalvi calculat.
  - Projectes d'estalvi i eficiència energètica executats per empreses pertanyents al sector de la pesca i l'aqüicultura.
  - Instal·lacions d'evacuació de la calor dels equips a l'exterior per a augmentar el rendiment d'aquests o qualsevol altra actuació realitzada per manteniment o conservació de les instal·lacions, independentment de si genera o no estalvi d'energia.
  - Vehicles que s'utilitzen per a moviment de materials, mercaderies, persones i/o animals, tant en l'interior de l'empresa durant el procés d'extracció i elaboració del producte, com per al transport d'aquests fora de l'empresa. Tampoc s'haurà de donar suport als carregadors elèctrics per a aquest tipus de vehicles, ni la substitució de bateries.


  * INVERSIÓ ELEGIBLE:
  - Les inversions en equips i instal·lacions auxiliars (canonades, línies elèctriques, vàlvules, connexions, etc.), associades directament al projecte d'estalvi d'energia. En el cas que el projecte d'estalvi supose un canvi de combustible de gas natural, es considerarà també cost subvencionable la instal·lació de gas natural des de comptadors de gas fins als equips consumidors finals, l'Estació de Regulació i Mesura, i/o la instal·lació de gas natural liquat, inclòs el depòsit i elements auxiliars (evaporadors, vàlvules, etc.). El combustible substituït ha de ser electricitat o un producte derivat del petroli, però no s'hi podrà donar suport si el combustible substituït és biomassa o qualsevol altre combustible renovable.
  - Les inversions necessàries per al muntatge i la posada en marxa dels equips i instal·lacions auxiliars assenyalats en l'apartat anterior.

  Es consideraran només projectes el cost subvencionable dels quals siga superior a 10.000 euros.

  Criteris de valoració

  A. Impacte energètic de la mesura (màxim 60 punts).
  A1. Relació entre inversió elegible del projecte i l'estalvi obtingut (màxim 60 punts).
  Es valoraran amb major puntuació aquells projectes que tinguen un major estalvi d'energia primària en funció de la inversió elegibledel mateix.
  B. Tipologia i característiques del projecte (màxim 37 punts).
  B1. Tipologia d'equip consumidor d'energia (màxim 15 punts).
  Es valorarà amb major puntuació l'adquisició d'equips auxiliars enfront dels equips de procés.
  B2. Tipus d'actuació. Característiques tecnicoenergètiques de la nova instal·lació (màxim 15 punts).
  Es valorarà amb major puntuació els projectes de recuperació de calors residuals i els sistemes de regulació i control enfront de la substitució d'equips.
  B3. Procediment de càlcul dels estalvis energètics (màxim 7 punts).
  Es valorarà amb major puntuació els projectes en què el càlcul dels estalvis d'energia es realitze a través de mesuraments reals sobre els equips i processos, enfront d'estimacions de catàlegs.
  C. Percentatge de persones treballadores amb diversitat funcional per damunt del mínim legal (màxim 3 punts).
  Es valorarà amb 3 punts aquelles entitats que ocupen un percentatge de treballadors amb diversitat funcional per damunt del mínim legal exigit en l'article 42 del Reial decret 1/2013.

  Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tindre una puntuació total mínima de 30 punts.

  Obligacions

  Sense perjuí del que disposa l'article 12 de l'Ordre 9/2017, de 5 de maig. seran obligacions dels beneficiaris:

  -Realitzar l'activitat objecte de la subvenció i acreditar la seua realització en la forma fixada en la notificació de l'ajuda i en el manual d'instruccions de justificació d'ajudes, aprovat a aquest efecte per resolució de la Direcció General de l'IVACE que serà publicada en la pàgina web: http://www.ivace.es

  -El beneficiari haurà de realitzar el projecte objecte de subvenció en la forma descrita en la memòria presentada junt amb la sol·licitud normalitzada, i de manera que es complisca la finalitat de les ajudes, respectant els costos subvencionables indicats en la notificació de concessió i pels imports que s'hi especifiquen. L'execució del projecte haurà de respectar, en tot cas, el calendari marcat en la memòria inicial o en les seues reformulacions posteriors.

  -Haurà, a més, de complir amb totes les obligacions incloses en l'article 10 de la convocatòria.

  Sancions

  Les establides en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula les infraccions i les sancions en matèria de subvencions.

  Enllaços

  Web de l'IVACE

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 9/2017, de 5 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'estalvi i eficiència energètica (DOGV núm. 8035, de 09/05/2017).
  - Resolució de 20 de febrer de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d'eficiència energètica en la indústria i en els edificis del sector terciari, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. (DOGV nº 8499 de 05/03/2019).
  - Extracte de la Resolució de 6 de maig de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), de modificació de la Resolució de 20 de febrer de 2019, del president de l'IVACE, per la qual es convoquen ajudes en matèria d'eficiència energètica en la indústria i en els edificis del sector terciari, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. (DOGV nº 8807 de 8/95(2020)

  Llista de normativa

  Vegeu Ordre de bases reguladores per a la concessió d'ajudes

  Vegeu la Resolució de 20 de febrer de 2019

  Vegeu la Resolució de 6 de maig de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.