Detall de Procediment

Programa d'estalvi i eficiència energètica en empreses 2022.

Codi SIA: 211213
Codi GUC: 3084
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE
Termini de sol·licitud: TANCAT
(23-11-2022
31-10-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objectiu d'esta mesura és facilitar la viabilitat econòmica de les inversions en estalvi d'energia en les empreses de la Comunitat Valenciana.

Observacions

ACTUACIONS Les actuacions que podran ser objecte d'ajuda seran aquelles que produïsquen un estalvi d'energia i d'emissions de CO2 quantificables, i que es justifiquen documentalment. Així mateix, hauran de complir la legislació vigent que els afecte per al càlcul i desenvolupament de les mesures d'eficiència energètica. En el cas de no existir normativa o legislació aplicable s'utilitzarà la Millor Tecnologia Disponible (MTD). El ràtio econòmic-energètic mínim serà de 150 tep/M€ (estalvi d'energia primària anual/inversió elegible). El mesurament de l'estalvi energètic obtingut per l'aplicació d'aquesta convocatòria es calcularà seguint la metodologia de càlcul indicada en l'annex V de la Directiva 2012/27/UE, de 25 d'octubre de 2012. Les actuacions energètiques que podran ser secundades amb caràcter orientatiu i no limitatiu seran les següents: - Substitució d'equips i instal·lacions consumidores d'energia per equips i instal·lacions que gasten tecnologies d'alta eficiència o la millor tecnologia disponible, a fi de reduir el consum energètic i les emissions de CO?. Seran susceptibles de suport tant la substitució d'equips de procés com la dels equips auxiliars consumidors d'energia (calderes, compressors, cremadors, motors elèctrics, etc.). - Recuperació de calors residuals. - Millora del rendiment dels equips existents: variadors de freqüència en motors, incorporació de motors d'alta eficiència energètica en equips, etc. - Els projectes d'implantació de sistemes de gestió energètica, mesura i control dels consums i variables energètiques de l'empresa. - Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de refrigeració. - Substitució d'aparells de refrigeració i armaris de conservació refrigerats professionals, per uns altres d'alta eficiència energètica. - Sistemes d'automatització i control. - Projectes de millora energètica de la il·luminació que no es troben dins de l'àmbit d'aplicació del DB HE del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). - Projectes de millora energètica dels sistemes de climatització que no es troben dins de l'àmbit d'aplicació del DB HE del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). En aquest cas, els nous equips han de ser d'alta eficiència energètica i comptar amb la Millor Tecnologia Disponible (MTD). - Projectes de millora de l'envolupant tèrmica de recintes climatitzats que no es troben dins de l'àmbit d'aplicació del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). En qualsevol cas, els equips adquirits hauran de ser nous. No seran subvencionables, entre altres, les següents actuacions: - Projectes que suposen un augment del consum de combustibles fòssils, excepte la cogeneració d'alta eficiència definida segons el Reial decret 616/2007, d'11 de maig, sobre foment de la cogeneració. - Implantació d'equips el propòsit dels quals siga millorar la qualitat de la xarxa elèctrica i no l'aconseguir un estalvi energètic, com és el cas dels estabilitzadors de tensió, filtres passius i actius de supressors d'harmònics, bateries de condensadors, etc. Solament es donaran suport a aquells equips que tinguen estabilització i control i únicament en la part del sistema que produïsca l'estalvi d'energia. A més, en aquest cas, s'haurà d'aportar un certificat d'un laboratori acreditat que confirme l'estalvi calculat. - Projectes d'estalvi i eficiència energètica executats per empreses pertanyents als CNAE no inclosos en l'article 7 d'aquesta convocatòria. - Instal·lacions d'evacuació de la calor dels equips a l'exterior per a augmentar el rendiment dels mateixos o qualsevol altra actuació realitzada per manteniment o conservació de les instal·lacions, independentment de si genera o no estalvi d'energia. - Vehicles que s'utilitzen per a moviment de materials, mercaderies, persones i/o animals, tant a l'interior de l'empresa durant el procés d'extracció i elaboració del producte, com per al transport dels mateixos fora de l'empresa. Tampoc no seran susceptibles de suport els carregadors elèctrics per a aquesta mena de vehicles, ni la substitució de bateries. - No seran subvencionables els projectes de millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica, de reforma de les instal·lacions tèrmiques i d'il·luminació en edificis d'ús terciari no industrials, en els quals s'haja de complir la IT 1.1.4.1.2 del RITE. El projecte objecte de subvenció s'haurà de radicar en el territori de la Comunitat Valenciana. * INVERSIÓ ELEGIBLE: Es consideren costos subvencionables els costos d'inversió addicionals necessaris per a aconseguir un nivell més elevat d'eficiència energètica. Aquests costos d'inversió addicionals es calcularan per diferència entre la inversió elegible del projecte, definida segons el següent paràgraf, i la inversió d'una instal·lació convencional equivalent que implicaria una menor eficiència energètica i que s'hauria pogut realitzar de forma creïble sense l'ajuda. Es considera inversió elegible del projecte: - Les inversions en equips i instal·lacions auxiliars (canonades, línies elèctriques, vàlvules, connexions, etc.) associades directament al projecte d'estalvi d'energia. - Les inversions necessàries per al muntatge i posada en marxa dels equips i instal·lacions auxiliars assenyalats en l'apartat anterior. - L'elaboració dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions i els costos de direcció facultativa. - Els costos d'execució de l'obra civil estrictament necessaris per a la realització del projecte. - Els costos de transport. - Els costos d'assistència tècnica i tots aquells necessaris segons establisca la normativa vigent que demostren estar vinculats directament a l'execució del projecte, així com els costos necessaris per a la legalització de les instal·lacions i l'obtenció de les llicències requerides en les diferents fases del projecte, tant dels col·legis professionals com de les diferents administracions afectades Es consideraran només projectes la inversió elegible dels quals siga superior a 10.000 euros.

Requisits

1. Als efectes de la present resolució, es considerarà PIME, segons l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE núm. L 187/1, de 26.06.2014), tota entitat, independentment de la seua forma jurídica, que exercisca una activitat econòmica que reunisca els requisits següents: -Que empre menys de 250 persones -Que tinga un volum de negoci anual no superior a 50.000.000 milions d'euros, o bé un balanç general no superior a 43.000.000 milions d'euros. 2. Així mateix, quan calga distingir entre xicotetes empreses i mitjanes empreses, s'entendrà per xicoteta empresa aquella unitat econòmica que empre menys de 50 persones i que tinga un volum de negoci anual o un balanç general no superior a 10.000.000 milions d'euros; microempresa es considera a aquella empresa que ocupe a menys de 10 persones i el seu volum de negoci o el seu balanç general anual no supere els 2.000.000 milions d'euros. El còmput dels efectius i límits assenyalats, en el cas d'empreses associades o vinculades s'efectuarà tal com disposa el citat annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014. Els dits criteris de còmput es poden consultar en la pàgina web: http://www.ivace.es 3. Seran així mateix d'aplicació les condicions i els requisits previstos en l'article 4 de l'Ordre 9/2017, de 5 de maig.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podrà acollir a aquestes ajudes qualsevol empresa o entitat que exercisca la seua activitat dins d'un CNAE inclòs en un dels grups següents: G, H, I, J, K, L M, N, O, P, Q, R o S. No podran ser beneficiàries les administracions públiques, excepte el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, ni les empreses de serveis energètics.

Normativa del procediment

  • Ordre 9/2017, de 5 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'estalvi i eficiència energètica (DOGV núm. 8035, de 09/05/2017).
  • ORDRE 5/2019, de 26 de març, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica parcialment l'ORDRE 9/2017, de 5 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'estalvi i eficiència energètica. (DOGV 8517 de 29/03/2019)
  • Resolució de 15 de novembre de 2022, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d'eficiència energètica en empreses, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. (DOGV nº 9475 de 22/11/2022).
  • Resolució de 29 de desembre de 2022, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), de modificació de la Resolució de 15 de novembre de 2022, del president de l'IVACE, per la qual es convoquen ajudes en matèria d'eficiència energètica en empreses, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. (DOGV nº 9510 de 12/01/2023)

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i finalitzarà el 31 d'octubre de 2023, a les 23:59.59 hores. (DOGV nº 9475, de 22/11/2022)

Documentació

Sol·licitud d'ajuda. La sol·licitud s'adequarà al model normalitzat disponible en la pàgina web: http:www.ivace.es, i es presentarà davant del Registre Electrònic de la Generalitat, que emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació. Documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud i que haurà, igualment, de presentar-se de forma telemàtica: Auditoria energètica/memòria tècnica. La memòria tècnica s'adequarà al model normalitzat disponible en la pàgina web: http://www.ivace.es. En el cas que el beneficiari dispose d'una auditoria energètica global de l'empresa ja realitzada amb anterioritat on es detalla la mesura per a la qual sol·licita ajuda, i contemple tots els apartats indicats en la memòria tècnica, haurà d'aportar una còpia d'aquesta, i en aquest cas, no caldrà la presentació de la memòria tècnica normalitzada. Documentació complementària de caràcter administratiu/tècnic, en funció del tipus de sol·licitant indicada en l'article 9 de la convocatòria d'ajudes. Resta de documentació especificada en l'article 9 de la convocatòria d'ajudes.

Presentació

Telemàtica
La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que la persona o entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat -o de persona física per als particulars i els empresaris/àries individuals- emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de la ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura de la mateixa i dels seus annexos i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web. Una vegada presentada la sol·licitud davant el registre electrònic, aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per l'entitat interessada, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Enllaços

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - Examinada la documentació aportada, si esta no reunix els requisits exigits es requerirà l'interessat perquè en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb indicació que si així no ho fa se li tindrà per desistit de la sol·licitud. - Els requeriments a què es fa referència en aquest article, així com qualsevol altre que poguera realitzar l'IVACE i que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient, s'efectuaran de manera telemàtica, sense perjudici del que estableix l'article 41 i següents de la Llei 39/2015. Els requeriments, les notificacions, les comunicacions o la documentació dels procediments emesos mitjançant firma electrònica avançada gaudiran de validesa i eficàcia, en els termes que preveu la Llei 39/2015. - Les notificacions que es realitzen per mitjans electrònics s'entendran efectuades o rebutjades en els termes que s'assenyalen en l'article 43 de la Llei 39/2015. - L'aportació de documents en contestació als requeriments a què s'ha fet referència, s'haurà de realitzar a través de Registre electrònic, accedint a l'adreça web http://www.ivace.es - L'òrgan instructor del procediment de concessió d'ajudes serà l'Àrea d'Eficiència Energètica de l'IVACE. - Les sol·licituds seran ateses per rigorós ordre de presentació fins a l'esgotament dels fons - En cas d'esgotament del pressupost assignat, podran continuar registrar sol·licituds en llista de reserva provisional, que seran ateses per rigorós ordre d'entrada, supeditades al fet que es produïsquen desestimacions, desistiments, renúncies o revocacions de les sol·licituds d'ajuda prèvies que pogueren alliberar pressupost, o al fet que es produïsca un increment pressupostari d'acord amb el que es disposa en l'article 2.3 de la present convocatòria. En cap cas, la presentació d'una sol·licitud a la llista de reserva provisional ha de generar cap dret per a l'empresa o entitat sol·licitant, fins que no es valide la sol·licitud. - Després dels actes d'instrucció, la preavaluació realitzada per l'IVACE serà sotmesa a una Comissió d'Avaluació, que serà la competent per a elevar a la presidència de l'IVACE proposada de concessió d'ajudes. - De les reunions de la comissió s'elevarà l'acta -amb la proposta d'adjudicació en ella continguda- a la presidència de l'IVACE. - Vista la proposta continguda en l'acta de la Comissió, el president de l'IVACE resoldrà sobre l'adjudicació de les ajudes, fixarà expressament la quantia, i incorporarà, si és el cas, les condicions i obligacions a què haja de subjectar-se l'empresa beneficiària. - La resolució de concessió es notificarà de forma individualitzada a cada interessat de forma telemàtica. -L'adjudicació de les ajudes es publicarà en la pàgina web de l'IVACE i, en compliment d'allò que s'ha establit en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sobre publicitat de les subvencions concedides, en la Base de Dades Nacionals de Subvencions disponible en l'enllaç http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index.

Criteris de valoració

El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds. Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre en què es troben correctament formalitzades i completades, d'acord amb el que s'estableix en l'article 10 de la present convocatòria.

Obligacions

Sense perjuí del que disposa l'article 12 de l'Ordre 9/2017, de 5 de maig. seran obligacions de les entitats beneficièries: -Realitzar l'activitat objecte de la subvenció i acreditar la seua realització en la forma fixada en la notificació de l'ajuda i en el manual d'instruccions de justificació d'ajudes, aprovat a aquest efecte per resolució de la Direcció General de l'IVACE que serà publicada en la pàgina web: http://www.ivace.es -El beneficiari haurà de realitzar el projecte objecte de subvenció en la forma descrita en la memòria presentada junt amb la sol·licitud normalitzada, i de manera que es complisca la finalitat de les ajudes, respectant els costos subvencionables indicats en la notificació de concessió i pels imports que s'hi especifiquen. L'execució del projecte haurà de respectar, en tot cas, el calendari marcat en la memòria inicial o en les seues reformulacions posteriors.

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Quantia i cobrament

La quantia màxima de l'ajuda serà del 35% del cost subvencionable, podent incrementar en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a mitjanes empreses i 20 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a petites empreses o a les activitats no econòmiques que desenvolupen entitats i institucions sense ànim de lucre, amb un màxim de 300.000 € per projecte.

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la concessió d'ajudes serà de sis mesos comptats des del dia de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Transcorregut el termini sense que s'haguera notificat una resolució expressa, els sol·licitants entendran desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu; tot això, sense perjudici de l'obligació de resoldre expressament que incumbeix a l'Administració. La resolució de concessió i/o denegació posa fi a la via administrativa; es delega en la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició.

Esgota via administrativa

Sancions

Les establides en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula les infraccions i les sancions en matèria de subvencions.