Ajudes en matèria de mobilitat sostenible per a l'exercici 2023

INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE

Codi SIA: 211214
|
Codi GVA: 3085
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objectiu d'este programa és reduir el consum d'energia en el sector del transport per mitjà del foment de l'ús de mitjans de transport no motoritzats i l'impuls de noves tecnologies que permeten diversificar el dit consum cap a la utilització de combustibles alternatius, amb una disminució de l'impacte ambiental del transport a la Comunitat Valenciana. Tot això a través de les actuacions que s'indiquen a continuació:

 

T21B - Projectes pilot de mobilitat urbana sostenible

T21C - Promoció del transport urbà amb bicicleta

T21E - Projectes de logística urbana sostenible

T24B - Sistemes intel·ligents de transport públic urbà

T27A - Adquisició de vehicles elèctrics o propulsats per combustibles alternatius

T29A - Inversions en estacions de recàrrega d'hidrogen.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

* DESCRIPCIÓN DE L'ACTUACIÓ

 

- Actuació T21B - Projectes de foment de la mobilitat urbana sostenible

Esta actuació està orientada al desenvolupament d'experiències pilot de mobilitat urbana sostenible amb l'objectiu de reduir el consum energètic del transport i millorar la qualitat de l'aire de les nostres ciutats.

A tall d'exemple s'inclourien en aquesta actuació projectes com:

- Mesures de promoció de la mobilitat per als vianants i calmat de trafique com ara conversió en zona de vianants de zones urbanes, establiment de peatges i restriccions activa de trànsit en centres urbans, etc.

- Implantació de sistemes de cotxe compartit per als ciutadans de zones urbanes.

- Serveis d'autobús llançadora a polígons, àrees d'activitat o nodes de transport, transport a la demanda.

- Camins escolars.

- Plataformes Smart City.

 

- Actuació T21C - Promoció de transport urbà amb bicicleta

Dins d'aquesta actuació es diferencien tres tipologies:

- Tipus 1. Sistemes públics de préstec de bicicletes.

Consisteix en el disseny i implantació de la posada en servei de sistemes de bicicletes d'ús públic en municipis i nuclis interurbans, fomentant la compatibilitat dels sistemes de bicicletes d'ús públic dels municipis de la Comunitat, creant serveis supramunicipals entre aquelles localitats pròximes de tal manera que els diferents sistemes s'integren en un únic sistema de préstec.

Els sistemes estaran orientats a la mobilitat diària i molt especialment a la mobilitat obligada (desplaçaments per motiu de treball i estudi), per la qual cosa s'hauran de preveure dissenys i propostes que complementen l'oferta de transport públic i que faciliten els desplaçaments cap a les estacions i des de les estacions, parades i bescanviadors de transport públic.

El servei haurà d'estar actiu per un període mínim de cinc anys a partir de la posada en marxa d'aquest. Cada sistema tindrà incorporat un sistema de control d'usuaris informatitzat que, a més, servisca per a gestionar el sistema, admetent-se la presència parcial o total de bicicletes elèctriques.

Es recolzaran preferiblement en poblacions de grandària mitjana (30.000 - 300.000 habitants).

 

- Tipus 2. Vies ciclistes urbanes.

Execució de noves vies ciclistes en àmbits urbans i/o periurbans, incloent la construcció, condicionament o millora de l'espai públic per a l'ús ciclista i les seues obres complementàries d'urbanització. Podrà donar-se suport, entre altres, l'execució de carrils bici, voreres bici i carrer bici.

Només seran susceptibles de suport quan es realitzen en ciutats o àrea funcionals urbanes, és a dir, que tinguen un caràcter exclusivament urbà.

Es recolzaran preferiblement en poblacions amb població superior als 20.000 habitants.

 

- Tipus 3. Aparcaments i assegurances de bicicletes.

S'inclouen dins d'aquesta actuació la instal·lació de sistemes d'aparcament públic i segur de bicicletes que puguen ser utilitzats per qualsevol ciutadà. Aquests sistemes podran estar situats en la via pública o en zones d'estacionament de vehicles, com a pàrquings urbans, etc., però en qualsevol cas hauran de ser accessible des de la via pública per qualsevol ciutadà. La ubicació específica del sistema estarà justificada per la seua conveniència a fi de facilitar l'ús de bicicleta per a la mobilitat obligada. Només seran susceptibles de suport quan es realitzen en ciutats o àrees funcionals urbanes, és a dir, que tinguen un caràcter exclusivament urbà.

Es recolzaran preferiblement en poblacions amb població superior als 20.000 habitants.

 

Així mateix, per a totes les actuacions incloses en aquesta actuació, les ciutats on es desenvolupen aquests projectes han de tindre un Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS) o una estratègia global del municipi en matèria de mobilitat sostenible, on s'incloga l'impuls de la bicicleta i el desenvolupament d'infraestructures ciclistes.

 

- Actuació T21E - Projectes de logística urbana sostenible

Aquesta actuació va dirigida a donar suport a projectes de logística urbana sostenible que permeten gestionar la càrrega i descàrrega en les ciutats de manera més sostenible, que racionalitzen el procés de distribució de mercaderies en els nuclis urbans, l'última milla, que reduïsquen significativament el consum d'energia del procés i que milloren la qualitat de l'aire.

 

 

- Actuació T24B - Sistemes intel·ligents de transport públic urbà

Aquesta actuació pretén impulsar la major participació dels mitjans de transport públic i/o col·lectiu en la mobilitat urbana en ciutats i àrees metropolitanes, per mitjà de la introducció de sistemes intel·ligents que milloren l'eficiència d'aquest i la millora de la gestió de les flotes de transport públic, per a aconseguir reduir els consums d'energia en la seua operació i disminuir les emissions contaminants.

 

- Actuació T27A - Adquisició de vehicles d'emissió zero

El programa té la finalitat de promoure l'adquisició de vehicles de servei públic d'emissió zero (elèctrics, amb pila de combustible o alimentats per hidrogen) destinats al transport urbà per carretera, mitjançant l'atorgament d'ajudes econòmiques que disminueixen el sobrecost en els vehicles alternatius en relació amb vehicles equivalents de disseny i motorització tradicional.

A l'efecte d'aquesta ordre s'entén com a vehicle elèctric les següents tipologies:

– Vehicle elèctric pur, o a bateries (BEV, en anglés Battery Electric Vehicle).

– Vehicle elèctric de rang estés (EREV, en anglés Esteneu Range Electric Vehicle).

– Vehicles elèctrics híbrids endollables (PHEV, en anglés Plug in Hybrid Electric Vehicle).

 

- Actuació T29A - Estacions de recàrrega d'hidrogen.

El programa té la finalitat de promoure la implantació d'estacions de recàrrega o ompliment d'hidrogen, destinades a servei públic en general o a una determinada flota de vehicles de servei públic. Només se subvencionaran les infraestructures de recàrrega o proveïment de carburant que subministren hidrogen a vehicles. En este cas, el beneficiari de l'ajuda haurà d'aportar el compromís que, a tot tardar el 31 de desembre de 2035, la infraestructura de proveïment de carburant subministrarà exclusivament hidrogen renovable.

No es concediran ajudes destinades a inversions en infraestructures de recàrrega i proveïment de carburant en ports.

 

 

* INVERSIÓ ELEGIBLE

 

Actuació T21B: Els costos subvencionables seran els costos addicionals d’inversió determinats comparant els costos de la inversió amb els d’una hipòtesi de contrast sense ajuda, segons el que establix l’article 36.4 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

En el cas de les ajudes dirigides a activitats no econòmiques d'entitats sense ànim de lucre i administracions públiques, el cost subvencionable és la inversió elegible del projecte.

Es considera inversió elegible del projecte: les inversions en equips, instal·lacions, programari específic, estudi de viabilitat de la mesura a implantar, obra civil directament relacionada amb el projecte i els costos d'explotació estrictament necessaris per a l'execució del projecte. Els costos d'explotació es consideraran com a subvencionables només els corresponents al primer any de funcionament, incloses les llicències de programari específic.

 

L'estudi de viabilitat no podrà superar el 20% de la inversió elegible total del projecte.

 

En el cas que el projecte incloga l'adquisició de vehicles, aquests no seran subvencionables.

 

Actuació T21C: Els costos subvencionables seran els costos addicionals d’inversió determinats comparant els costos de la inversió amb els d’una hipòtesi de contrast sense ajuda, segons el que establix l’article 36.4 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

En el cas de les ajudes dirigides a activitats no econòmiques d'entitats sense ànim de lucre i administracions públiques, el cost subvencionable és la inversió elegible del projecte.

Es considera inversió elegible del projecte:

 

Per a projectes tipus 1:

- Les inversions en bicicletes, programari i maquinari necessari per al funcionament dels sistemes i les inversions en equips i instal·lacions de les bases de préstec de bicicletes.

 

Per a projectes tipus 2:

- Les despeses relatives al projecte i obra que de manera inequívoca responguen a la naturalesa de l'actuació subvencionada i són estrictament necessàries per a aquesta. S'inclou el cost del projecte, la direcció d'obra i l'estudi de seguretat i salut fins a un màxim del 10 % de la inversió elegible total del projecte. S'estableix així mateix una inversió elegible màxima de 250.000 €/km.

 

Per a projectes tipus 3:

- Les inversions en equips, instal·lacions, programari específic i l'obra civil directament relacionada amb el projecte pilot.

 

Actuació T21E: Els costos subvencionables seran els costos addicionals d’inversió determinats comparant els costos de la inversió amb els d’una hipòtesi de contrast sense ajuda, segons el que establix l’article 36.4 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

En el cas de les ajudes dirigides a activitats no econòmiques d'entitats sense ànim de lucre i administracions públiques, el cost subvencionable és la inversió elegible del projecte.

Es considera inversió elegible del projecte: les inversions en equips, instal·lacions, programari específic, estudi de viabilitat de la mesura a implantar o si escau un pla de logística urbana sostenible (SULP), obra civil directament relacionada amb el projecte i els costos d'explotació corresponents al primer any de funcionament estrictament necessaris per a l'execució del projecte.

 

El cost de l'estudi de viabilitat no podrà superar el 20% de la inversió elegible total del projecte.

 

En el cas que el projecte incloga l'adquisició de vehicles per al repartiment, només seran subvencionables les bicicletes i tricicles de càrrega elèctrics, de pedaleig assistit nous que utilitzen un motor amb potència no superior a 250 W com a ajuda a l'esforç muscular del conductor. Aquest motor haurà de detindre's quan el conductor deixe de pedalar o la velocitat supere els 25 km/h. La bateria haurà de tindre una densitat energètica de, com a mínim, 100 Wh/Kg. Per al càlcul de la densitat energètica s'usaran els valores de capacitat (Ah), voltatge (V) i pes de la bateria (kg), declarats pel fabricant. El pes de la bateria inclou el cos complet, tal com s'extrau de la bicicleta. A causa de les seues característiques inherents, es considerarà que totes les bateries d'ions de liti (Li) compleixen aquesta condició. En el cas del tricicle de càrrega, haurà de ser capaç de transportar, com a mínim, 150 kg de mercaderia. Queden exclosos els vehicles de similars característiques o les bicicletes capaces de funcionar sense pedaleig per part de la persona usuària, per mitjà d'acceleradors o qualsevol tipus d'accionament.

 

Actuació T24B: Els costos subvencionables seran els costos addicionals d’inversió determinats comparant els costos de la inversió amb els d’una hipòtesi de contrast sense ajuda, segons el que establix l’article 36.4 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

En el cas de les ajudes dirigides a activitats no econòmiques d'entitats sense ànim de lucre i administracions públiques, el cost subvencionable és la inversió elegible del projecte.

Es considera inversió elegible del projecte: les inversions en equips, instal·lacions, programari/maquinari específic i l'obra civil directament relacionada amb el projecte.

El cost de l'obra civil no podrà superar en cap cas el 20% de la inversió elegible total del projecte.

 

Actuació T27A: Per a estes actuacions d’adquisició de vehicles d’emissió zero, seran subvencionables, d’acord amb el que establix l’article 36 ter.3.a del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, els costos addicionals de l’adquisició del vehicle d’emissió zero; estos costos es calcularan com la diferència entre els costos d’inversió de la compra del vehicle d’emissió zero i els costos d’inversió de la compra d’un vehicle de la mateixa categoria que complisca les normes aplicables de la Unió que ja estiguen en vigor i que hauria sigut adquirit sense l’ajuda.

En el cas de les ajudes dirigides a activitats no econòmiques d'entitats sense ànim de lucre i administracions públiques, el cost subvencionable és la inversió elegible del projecte.

Es considera inversió elegible del projecte:

- La inversió elegible dels vehicles és la base imposable del vehicle abans d'impostos.

 

 

Actuació T29A: Es consideren costos subvencionables els costos de construcció, instal·lació, millora o ampliació de la infraestructura de recàrrega o proveïment de carburant, d’acord amb el que establix l’apartat 3, de l’article 36 bis del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

En el cas de les ajudes dirigides a activitats no econòmiques d'entitats sense ànim de lucre i administracions públiques, el cost subvencionable és la inversió elegible del projecte.

Es considera inversió elegible del projecte:

– Els costos de construcció, instal·lació, millora o ampliació de la infraestructura de proveïment de carburant. Estos costos podran incloure els costos de la infraestructura de proveïment de carburant i els equips tècnics connexos, la instal·lació elèctrica necessària, l’obra civil, els costos d’instal·lació, enginyeria i els costos d’obtenció dels permisos corresponents.

També s’hi podran incloure els costos d’inversió de la producció in situ d’hidrogen renovable, i els costos d’inversió de les unitats per a emmagatzemar-lo. La capacitat nominal de producció de la instal·lació de producció d’hidrogen renovable in situ no excedirà de la potència nominal o capacitat de proveïment de carburant màxima de la infraestructura de proveïment de carburant a la qual estiga connectada.

 

A qui va dirigit

Empreses
Administració
Persones interessades

Empreses i entitats de naturalesa pública o privada, depenent del que establix l'annex de la convocatòria per a cada actuació objecte de suport

T21B - Empreses i entitats de naturalesa pública o privada. En el cas de la implantació de Plataformes Smart City, només podran ser beneficiàries les entitats locals

T21C - Tipus 1: l'administració local, entitats públiques i empreses públiques o privades adjudicatàries del servei del sistema públic de préstec de bicicletes.

Tipus 2: l'administració local.

Tipus 3: l'administració local, així com les entitats i empreses.

Actuació T21E Empreses o entitats de naturalesa pública o privada

Actuació T24B L'administració pública i les empreses concessionàries del servei de transport públic

Actuació T27A L'administració pública i les empreses concessionàries del servei públic

Actuació T29A L'administració pública i les empreses

T21E - Empreses i entitats de naturalesa pública o privada

T24B - Administracions públiques i les empreses concessionàries del servici de transport públic.

T27A - Administració pública o les empreses concessionàries de servici públic.

T29A - Administracions públiques i les empreses

Requisits

Es considerarà PIME, segons l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE núm. L 187/1, de 26.06.2014)., tota entitat, independentment de la seua forma jurídica, que exercisca una activitat econòmica que reunisca els requisits següents:

-Que ocupe menys de 250 persones

-Que tinga un volum de negoci anual no superior a 50.000.000 d'euros, o bé un balanç general no superior a 43.000.000 d'euros.

 

Així mateix, quan siga necessari distingir entre xicotetes empreses i mitjanes empreses, s'entendrà per xicoteta empresa aquella unitat econòmica que ocupe menys de 50 persones i que tinga un volum de negoci anual o un balanç general no superior a 10.000.000 d'euros; microempresa es considera aquella empresa que ocupe menys de 10 persones i el seu volum de negoci o el seu balanç general anual no supere els 2.000.000 d'euros.

 

El còmput dels efectius i límits assenyalats, en el cas d'empreses associades o vinculades, s'efectuarà tal com disposa el citat annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014. Els dits criteris de còmput es poden consultar en la pàgina web: http://www.ivace.es

 

El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura d'aquesta i dels seus annexos i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web. Una vegada presentada la sol·licitud davant el registre electrònic,...
Saber més
Criteris de valoració
AVegeu l'Annex de la resolució de convocatòria.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà al de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i finalitzarà el 28 de febrer de 2024. (DOGV núm. 9748, de 19/12/2023).

Documentació
Els sol·licitants hauran de presentar la documentació següent: 1. Sol·licitud i memòria tècnica. La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en l'adreça web: http://www.ivace.es i la seua tramitació haurà de realitzar-se de forma telemàtica davant de el...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, és electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat –o de persona física per als empresaris/àries individuals- emés per la Autoritat de...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i notificar la concessió d'ajudes serà de sis mesos comptats des del dia de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Transcorregut el termini sense que s'haguera notificat una resolució expressa, els...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  Subvenció a fons perdut, amb els límits i característiques establits en cadascuna de les actuacions: Actuació T21B: El suport màxim per a aquesta actuació tindrà un límit del 40% del cost subvencionable, podent incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes...
  Saber més
  Obligacions
  Sense perjudici del que disposa l'article 12 de l'Ordre 9/2017, de 5 de maig, seran obligacions dels beneficiaris: - Realitzar l'activitat objecte de la subvenció i acreditar-ne la realització en la forma fixada en la notificació de l'ajuda i en el manual d'instruccions de justificació d'ajudes...
  Saber més
  Observacions

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Sancions
  Les establides en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula les infraccions i les sancions en matèria de subvencions.