Detall de Procediments

Sol·licitud de flexibilització horària per als centres públics i privats autoritzats d'ensenyaments esportius de règim especial.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de flexibilització horària per als centres públics i privats autoritzats d'ensenyaments esportius de règim especial.

  Objecte del tràmit

  Procediment de sol·licitud de flexibilització horària, entenent aquesta com qualsevol proposta temporal que inicie el període lectiu amb posterioritat al 30 d'octubre de 2020 i/o finalitze abans o després de la data estipulada com a final de curs per a aquests ensenyaments per la resolució que fixa el calendari escolar per al curs escolar 2020-2021.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Centres d'ensenyaments esportius de règim especial, tant públics com privats autoritzats.

  Requeriments

  - En cap cas, el curs sol·licitat amb flexibilització horària, podrà finalitzar després del 30 de novembre de 2021.

  - - L'alumnat no podrà realitzar dos cicles en un mateix curs escolar.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de tramitació i presentació de les sol·licituds per a la flexibilització horària serà des de les 9 hores del dia 1 de setembre de 2020, fins a les 15 hores del 23 d'octubre de 2020, i en qualsevol cas amb un mes d'antelació a la data d'inici del curs amb flexibilització horària sol·licitada.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Annex I de la RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial en la Comunitat Valenciana, durant el curs 2020-2021. (DOGV núm. 8871 de 31/07/2020).

  2. La sol·licitud d'autorització de flexibilització horària haurà d'acompanyar-se d'un informe que definisca detalladament els següents punts:
  - Criteris, circumstàncies i objectius pedagògics que justifiquen la necessitat de l'oferta de flexibilització sol·licitada.
  - Distribució horària de tots els mòduls del cicle corresponent.
  - Calendari de totes les activitats programades.
  - Nombre de grups.
  - Llistat del professorat, la seua titulació i el modul que impartirà.
  - En cas d'impartir determinats mòduls en modalitat semipresencial o a distància, haurà d'anar acompanyat de:
  a) Memòria explicativa en la qual conste l'organització de l'ensenyament de cada curs sol·licitat, establint quina part de cada mòdul es realitzarà en format presencial i quina part en format semipresencial o a distància.
  b) A través de quina plataforma i instruments es realitzarà el seguiment de la docència i de l'alumnat.
  c) El tipus d'avaluació dels apartats dels mòduls sol·licitats la docència dels quals es realitze en les modalitats assenyalades.
  d) Acreditació de la formació o experiència en ensenyament on-line del professorat.
  - L'incompliment del calendari i horari autoritzat per resolució de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial podrà ser objecte de sanció per part de la direcció general amb competències en centres docents a proposta de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE FLEXIBILITZACIÓ HORÀRIA (ACCÉS CENTRES)

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE FLEXIBILITZACIÓ HORÀRIA (CENTRES)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Tràmit exclusivament telemàtic.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  En el cas de sol·licitar una flexibilització horària , en els termes que estableix els articles 14 i 17 del Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell, s'haurà de sol·licitar a la direcció general amb competències en ordenació d'aquests ensenyaments, exclusivament de forma telemàtica, segons el que es disposa en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana; per a això s'accedirà a l'apartat de Serveis en línia, accessible a través de:

  http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/flexibilizacion

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6853, de 03/09/2012).
  - RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana, durant el curs 2020-2021.

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 132/2012, de 31 d'agost

  Veure RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.