Sol·licitud de la segona opinió mèdica en l'àmbit del Sistema Sanitari Públic Valencià

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 211222
|
Codi GVA: 3175
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

S'entén per segona opinió mèdica el nou informe de diagnòstic i/o tractament emés per un altre equip facultatiu del Sistema Sanitari Públic Valencià, a sol·licitud del pacient o altres subjectes legitimats, quan concórrega algun dels supòsits previstos en l'apartat "Criteris de Valoració".

Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

1. El titular del dret a sol·licitar una segona opinió mèdica és el pacient o el representant legal del menor no emancipat o de l'incapacitat legalment, que estiga inclòs en el Sistema Públic Sanitari Valencià. 2. Podrà, així mateix, sol·licitar la segona opinió mèdica qualsevol persona...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud. - Si el Servici d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP) comprova que el document acreditatiu dque la persona que exercix el dret és diferent del pacient no s'aporta, haurà de sol·licitar-ho en un termini màxim de tres dies, i la persona que realitza la...
Saber més
Criteris de valoració
Podrà exercir-se el dret a la segona opinió mèdica en el Sistema Sanitari Públic Valencià quan concórrega algun dels supòsits següents: 1. Confirmació diagnòstica de malaltia degenerativa progressiva sense tractament curatiu del sistema nerviós central. 2. Confirmació diagnòstica de malaltia...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any

Documentació
- La sol·licitud de segona opinió mèdica s'efectuarà per escrit per qualsevol dels subjectes de dret enumerats anteriorment. - En el cas que la persona que exercisca el dret siga diferent del pacient, haurà d'aportar el document que acredite la seua legitimació per a això. Nota: La...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1.- Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant hauran de disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de...
Saber més
Presencial

La sol·licitud haurà de presentar-se davant del Servici d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP) de l'hospital on s'ha realitzat el diagnòstic.

Resolució

Observacions

Contra la resolució expressa desestimatòria de la petició d'una segona opinió mèdica, acte que no esgota la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada en el termini màxim d'un mes, davant de l'òrgan superior al qual la va dictar, açò és, la Direcció General d'Assistència Sanitària,...

Saber més
Òrgans resolució