Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Sol·licitud o modificació de l'autorització administrativa d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.

  Objecte del tràmit

  Facilitar a les instal·lacions afectades per l'àmbit d'aplicació de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, modificada per la Llei 13/2010, de 5 de juliol, el formulari normalitzat necessari per a la presentació de la sol·licitud d'autorització administrativa d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, o la modificació d'aquesta i/o la modificació del seu Pla de seguiment d'emissions.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar-los les persones titulars o els representants legals de les instal·lacions noves afectades per la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, modificada per la Llei 13/2010, de 5 de juliol, o d'instal·lacions existents que ja disposen d'autorització administrativa d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle i que vulguen fer una modificació en aquesta i/o en el seu Pla de seguiment d'emissions.

  Inici
 • Taxes

  TAXES 2021:

  Model 046-9756: Taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental.

  Autoritzacions d'emissió de gasos efecte d'hivernacle:
  - Autorización d'emissió gasos d'efecte d'hivernacle (AGEH) i aprovació pla de seguiment d'emissions (PSE): 306,02 euros.
  - Modificación de l'AGEH i Pla de seguiment d'emissions (PSE): 204,02 euros.
  - Modificació del pla de seguiment d'emissions (PSE) que no impliquen modificació de l'AGEH: 102,01 euros.

  BONIFICACIONS:

  - Una bonificació del 20 per cent de la quota íntegra, si el contribuent és una xicoteta o mitjana empresa, d'acord amb la definició que figura en la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió Europea, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, xicotetes i mitjanes empreses.

  - Una bonificació del 30 per cent de la quota íntegra, si el contribuent té implantat un sistema de gestió mediambiental verificat d'acord amb el Reglament CE número 1.221/2009, del Parlament i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS). La bonificació serà del 15 per cent en el cas que el sistema de gestió mediambiental estiga certificat d'acord amb la Norma ISO 14001 (cal acreditar la certificació corresponent).

  Les bonificacions indicades no seran acumulables entre si.

  Vegeu en enllaços: "Formes de Pagament i Entitats Col·laboradores".

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://tasasw.gva.es/Tasasw/tasasma.htm

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - En el cas de les instal·lacions noves, ha de sol·licitar-se abans de la posada en marxa de la instal·lació.

  - En cas d'instal·lacions existents, ha de presentar-se abans de l'execució de la modificació en la instal·lació.

  - En el cas que la instal·lació estiga al seu torn afectada per la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació i/o la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, la sol·licitud d'autorització administrativa d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle haurà de presentar-se una vegada haja sigut obtinguda l'autorització ambiental integrada, o haja sigut modificada per a tindre en compte la modificació prevista.

  - Si es tracta d'una modificació del Pla de seguiment d'emissions, que no requereix una nova autorització d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, ha de sol·licitar-se sense demora injustificada, llevat que es tracte d'una modificació no significativa i, en aquest cas, n'hi ha prou amb comunicar-la abans del 31 de desembre de l'any en què es duga a terme.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud dirigit a la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
  - Pla de seguiment de les emissions (PSE) adaptat a la sol·licitud d'autorització d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle (plantilla en format Excel del PSE aprovada pel Comité del Canvi Climàtic de la UE).
  - PSE adaptat a la sol·licitud d'autorització d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, en format pdf firmat electrònicament pel representant legal de la instal·lació.
  - Documentació addicional segons l'article 12 del Reglament 601/2012, (DOUE L181/30 de 12.07.2012), per a instal·lacions que no siguen considerades com a instal·lacions de baixes emissions (IBE).

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ O AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA D'EMISSIONS DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Les persones titulars de les instal·lacions han de presentar l'imprés de sol·licitud d'autorització administrativa d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle i la resta de documentació requerida, que serà analitzada i avaluada per la direcció general competent en la matèria.
  - Si la documentació presentada no és correcta o està incompleta, es remetrà a l'interessat el pertinent requeriment d'esmena, de conformitat amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - Si l'avaluació de la documentació presentada és positiva, es procedirà a dictaminar la corresponent resolució favorable.
  - Transcorregut el termini de tres mesos sense haver-se notificat una resolució expressa, s'entendrà per desestimada la sol·licitud per silenci administratiu, d'acord amb allò que s'ha assenyalat en l'article 4.4 de la Llei 1/2005, de 9 de març, modificada per la Llei 13/2010, de 5 de juliol.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica de de Medi Ambient i Canvi Climàtic, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=3180

  Tramitació

  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent .

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana .

  En el cas que la sol·licitud es fera presencialment, es requerirà a l'interessat que l'esmene a través de la seua presentació electrònica.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "sol·licituds en creació" .

  En el cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'ha de procedir a la corresponent inscripció en el Registre de representants . La inscripció electrònica en el Registre de representants per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de segell electrònic d'entitat (si és persona jurídica).

  Inici
 • Informació complementària

  En cas de dubtes, podeu realitzar consultes utilitzant el següent correu electrònic: emisiones@gva.es

  Enllaços

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Formes de Pagament i Entitats Col·laboradores

  Pàgina web de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient

  Pàgina web del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Pàgina de la Comissió Europea polítiques canvi climàtic

  Conferència Canvi Climàtic Doha 2012

  Pàgina web IPCC

  Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - LEGISLACIÓ EUROPEA
  - Directiva 2003/87/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d'octubre de 2003, per la qual s'estableix un règim per al comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle en la Comunitat i per la qual es modifica la directiva 96/61/CE del Consell (DOCE L 275/32, de 25/10/2003).
  - Directiva 2009/29/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, per la qual es modifica la Directiva 2003/87/CE per a perfeccionar i ampliar el règim comunitari de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.
  - Reglament 600/2012, de la Comissió, de 21 de juny de 2012, relatiu a la verificació dels informes d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i dels informes de dades sobre tones-quilòmetre i a l'acreditació dels verificadors de conformitat amb la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell.
  - Reglament 601/2012, de la Comissió, de 21 de juny de 2012, sobre el seguiment i la notificació de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle en aplicació de la Directiva 2003/87/CE, del Parlament Europeu i del Consell.
  - LEGISLACIÓ NACIONAL
  - Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.
  - LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
  - Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que estableix que la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, és l'òrgan competent en matèria de canvi climàtic.

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 158/2015, de 18 de setembre

  Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.