Sol·licitud o modificació de l'autorització administrativa d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211224
|
Codi GVA: 3180
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Facilitar a les instal·lacions afectades per l'àmbit d'aplicació de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, modificada per la Llei 13/2010, de 5 de juliol, el formulari normalitzat necessari per a la presentació de...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

En cas de dubtes, podeu realitzar consultes utilitzant el següent correu electrònic: emisiones@gva.es

Normativa
 • LEGISLACIÓ EUROPEA
 • Directiva 2003/87/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d'octubre de 2003, per la qual s'estableix un règim per al comerç de drets...
 • Directiva 2009/29/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, per la qual es modifica la Directiva 2003/87/CE per a...
 • Reglament 600/2012, de la Comissió, de 21 de juny de 2012, relatiu a la verificació dels informes d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i dels...
 • Reglament 601/2012, de la Comissió, de 21 de juny de 2012, sobre el seguiment i la notificació de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle en...
 • LEGISLACIÓ NACIONAL
 • Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.
 • LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
 • Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient,...
 • Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Poden sol·licitar-los les persones titulars o els representants legals de les instal·lacions noves afectades per la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, modificada per la Llei 13/2010, de 5 de juliol, o...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- Les persones titulars de les instal·lacions han de presentar l'imprés de sol·licitud d'autorització administrativa d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle i la resta de documentació requerida, que serà analitzada i avaluada per la direcció general competent en la matèria. - Si la documentació...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

- En el cas de les instal·lacions noves, ha de sol·licitar-se abans de la posada en marxa de la instal·lació. - En cas d'instal·lacions existents, ha de presentar-se abans de l'execució de la modificació en la instal·lació. - En el cas que la instal·lació estiga al seu torn afectada per la Llei...

Saber més
Documentació
- Imprés de sol·licitud dirigit a la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. - Pla de seguiment de les emissions (PSE) adaptat a la sol·licitud d'autorització d'emissió de gasos...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2023: Model 046-9756: Taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental. Autoritzacions d'emissió de gasos efecte d'hivernacle: - Autorización d'emissió gasos d'efecte d'hivernacle (AGEH) i aprovació pla de seguiment d'emissions (PSE): 311,83 euros. - Modificación de l'AGEH i Pla...

Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més

Resolució

Termini màxim
Transcorregut el termini de tres mesos sense haver-se notificat cap resolució expressa, s'entendrà per desestimada la sol·licitud per silenci administratiu, d'acord amb allò que s'ha assenyalat en l'article 4.4 de la Llei 1/2005, de 9 de març, modificada per la Llei 13/2010, de 5 de juliol.
Observacions

Recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica de de Medi Ambient i Canvi Climàtic, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que disposen els articles 121 i...

Saber més