Sol·licitud o modificació de l'autorització administrativa d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211224
|
Codi GVA: 3180
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Facilitar a les instal·lacions afectades per l'àmbit d'aplicació de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, modificada per la Llei 13/2010, de 5 de juliol, el formulari normalitzat necessari per a la presentació de...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

En cas de dubtes, podeu realitzar consultes utilitzant el següent correu electrònic: emisiones@gva.es

Normativa
 • LEGISLACIÓ EUROPEA
 • Directiva 2003/87/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d'octubre de 2003, per la qual s'estableix un règim per al comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle en la Comunitat i per la qual es modifica la directiva 96/61/CE del Consell (DOCE L 275/32, de 25/10/2003).
 • Directiva 2009/29/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, per la qual es modifica la Directiva 2003/87/CE per a perfeccionar i ampliar el règim comunitari de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.
 • Reglament 600/2012, de la Comissió, de 21 de juny de 2012, relatiu a la verificació dels informes d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i dels informes de dades sobre tones-quilòmetre i a l'acreditació dels verificadors de conformitat amb la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del...
 • Reglament 601/2012, de la Comissió, de 21 de juny de 2012, sobre el seguiment i la notificació de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle en aplicació de la Directiva 2003/87/CE, del Parlament Europeu i del Consell.
 • LEGISLACIÓ NACIONAL
 • Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.
 • LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
 • Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que estableix que la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, de la Conselleria...
 • Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a fer front a l'impacte de la inflació.(DOGV nº 9327, de 28/04/2022)

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Poden sol·licitar-los les persones titulars o els representants legals de les instal·lacions noves afectades per la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, modificada per la Llei 13/2010, de 5 de juliol, o...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació

- Les persones titulars de les instal·lacions han de presentar l'imprés de sol·licitud d'autorització administrativa d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle i la resta de documentació requerida, que serà analitzada i avaluada per la direcció general competent en la matèria.

- Si la documentació presentada no és correcta o està incompleta, es remetrà a l'interessat el pertinent requeriment d'esmena, de conformitat amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Si l'avaluació de la documentació presentada és positiva, es procedirà a dictaminar la corresponent resolució favorable.

- Transcorregut el termini de tres mesos sense haver-se notificat una resolució expressa, s'entendrà per desestimada la sol·licitud per silenci administratiu, d'acord amb allò que s'ha assenyalat en l'article 4.4 de la Llei 1/2005, de 9 de març, modificada per la Llei 13/2010, de 5 de juliol.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

- En el cas de les instal·lacions noves, ha de sol·licitar-se abans de la posada en marxa de la instal·lació.

 

- En cas d'instal·lacions existents, ha de presentar-se abans de l'execució de la modificació en la instal·lació.

 

- En el cas que la instal·lació estiga al seu torn afectada per la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació i/o la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, la sol·licitud d'autorització administrativa d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle haurà de presentar-se una vegada haja sigut obtinguda l'autorització ambiental integrada, o haja sigut modificada per a tindre en compte la modificació prevista.

 

- Si es tracta d'una modificació del Pla de seguiment d'emissions, que no requereix una nova autorització d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, ha de sol·licitar-se sense demora injustificada, llevat que es tracte d'una modificació no significativa i, en aquest cas, n'hi ha prou amb comunicar-la abans del 31 de desembre de l'any en què es duga a terme.

Documentació
- Imprés de sol·licitud dirigit a la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. - Pla de seguiment de les emissions (PSE) adaptat a la sol·licitud d'autorització d'emissió de gasos...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2023:

 

Model 046-9756: Taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental.

 

Autoritzacions d'emissió de gasos efecte d'hivernacle:

- Autorización d'emissió gasos d'efecte d'hivernacle (AGEH) i aprovació pla de seguiment d'emissions (PSE): 311,83 euros.

- Modificación de l'AGEH i Pla de seguiment d'emissions (PSE): 207,90 euros.

- Modificació del pla de seguiment d'emissions (PSE) que no impliquen modificació de l'AGEH: 103,95 euros.

 

BONIFICACIONS:

 

- Una bonificació del 20 per cent de la quota íntegra, si el contribuent és una xicoteta o mitjana empresa, d'acord amb la definició que figura en la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió Europea, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, xicotetes i mitjanes empreses.

 

- Una bonificació del 30 per cent de la quota íntegra, si el contribuent té implantat un sistema de gestió mediambiental verificat d'acord amb el Reglament CE número 1.221/2009, del Parlament i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS). La bonificació serà del 15 per cent en el cas que el sistema de gestió mediambiental estiga certificat d'acord amb la Norma ISO 14001 (cal acreditar la certificació corresponent).

 

Les bonificacions indicades no seran acumulables entre si.

 

Vegeu en enllaços: "Formes de Pagament i Entitats Col·laboradores".

https://tasasw.gva.es/Tasasw/tasasma.htm

Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més

Resolució

Termini màxim
Transcorregut el termini de tres mesos sense haver-se notificat cap resolució expressa, s'entendrà per desestimada la sol·licitud per silenci administratiu, d'acord amb allò que s'ha assenyalat en l'article 4.4 de la Llei 1/2005, de 9 de març, modificada per la Llei 13/2010, de 5 de juliol.
Observacions

Recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica de de Medi Ambient i Canvi Climàtic, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que disposen els articles 121 i...

Saber més