Detall de Procediments

TECG- Sol·licitud o modificació de l'autorització administrativa d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Sol·licitud o modificació de l'autorització administrativa d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.

  Objecte del tràmit

  Facilitar a les instal·lacions afectades per l'àmbit d'aplicació de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, modificada per la Llei 13/2010, de 5 de juliol, el formulari normalitzat necessari per a la presentació de la sol·licitud d'autorització administrativa d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, o la modificació d'aquesta i/o la modificació del seu Pla de seguiment d'emissions.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar-los les persones titulars o els representants legals de les instal·lacions noves afectades per la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, modificada per la Llei 13/2010, de 5 de juliol, o d'instal·lacions existents que ja disposen d'autorització administrativa d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle i que vulguen fer una modificació en aquesta i/o en el seu Pla de seguiment d'emissions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - En el cas de les instal·lacions noves, ha de sol·licitar-se abans de la posada en marxa de la instal·lació.

  - En cas d'instal·lacions existents, ha de presentar-se abans de l'execució de la modificació en la instal·lació.

  - En el cas que la instal·lació estiga al seu torn afectada per la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació i/o la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, la sol·licitud d'autorització administrativa d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle haurà de presentar-se una vegada haja sigut obtinguda l'autorització ambiental integrada, o haja sigut modificada per a tindre en compte la modificació prevista.

  - Si es tracta d'una modificació del Pla de seguiment d'emissions, que no requereix una nova autorització d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, ha de sol·licitar-se sense demora injustificada, llevat que es tracte d'una modificació no significativa i, en aquest cas, n'hi ha prou amb comunicar-la abans del 31 de desembre de l'any en què es duga a terme.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud dirigit a la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
  - Pla de seguiment de les emissions (PSE) adaptat a la sol·licitud d'autorització d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle (plantilla en format Excel del PSE aprovada pel Comité del Canvi Climàtic de la UE).
  - PSE adaptat a la sol·licitud d'autorització d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, en format pdf firmat electrònicament pel representant legal de la instal·lació.
  - Documentació addicional segons l'article 12 del Reglament 601/2012, (DOUE L181/30 de 12.07.2012), per a instal·lacions que no siguen considerades com a instal·lacions de baixes emissions (IBE).

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ O AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA D'EMISSIONS DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.