Detall de Procediments

TECG - Sol·licitud d'autorització de procediments que han de realitzar els centres d'animals utilitzats en experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'autorització de procediments que han de realitzar els centres d'animals utilitzats en experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitud d'autorització de procediments que han de realitzar els centres d'animals utilitzats en experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Responsables usuaris de centres d'animals o persones responsables que utilitzen animals en experimentació i altres fins científics, així com en la docència, ubicats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, els fins del qual siguen:

  a) Investigació fonamental.

  b) Investigació translacional o aplicada, i els mètodes científics amb qualsevol de les finalitats següents:
  1r. La prevenció, profilaxi, diagnòstic o tractament de malalties, mala salut o altres anomalies o els seus efectes en els éssers humans, els animals o les plantes.
  2n. L'avaluació, detecció, regulació o modificació de les condicions fisiològiques en els éssers humans, els animals o les plantes.
  3r. El benestar dels animals, en particular la millora de les condicions de producció dels animals criats amb fins agropecuaris.

  c) El desenvolupament i la fabricació de productes farmacèutics, aliments, pinsos i altres substàncies o productes, així com la realització de proves per a comprovar-ne la qualitat, eficàcia i seguretat, amb qualsevol de les finalitats indicades en la lletra b).

  d) La protecció del medi natural en interés de la salut o el benestar dels éssers humans o els animals.

  e) La investigació dirigida a la conservació de les espècies.

  f) L'ensenyament superior o la formació per a l'adquisició o millora de les aptituds professionals.

  g) La medicina legal i forense.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, se n'haguera subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En el cas que es faça presencialment, es requerirà a l'interessat que ho esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'haja realitzat l'esmena.

  I, preferentment, en:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=3183

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Documentació per a la comunicació del procediment:

  - Sol·licitud d'autorització per als projectes d'experimentació animal (annex I)
  - Sol·licitud de propostes d'autorització del responsable del procediment d'experimentació animal al del centre usuari (annex II)
  - Certificat de categoria professional funció d) (del responsable del projecte)
  - Informe del Comité Ètic d'Experimentació Animal.
  - Còpia de la sol·licitud d'avaluació del projecte dirigida a l'òrgan habilitat per a la seua avaluació (la sol·licitud d'avaluació del projecte contindrà, almenys, la informació o els documents que s'indiquen en els apartats 4 al 14 de l'annex X del RD 53/2013, d'1 de febrer).
  - Resultat de l'avaluació de l'òrgan habilitat. (es pot incorporar a l'expedient una vegada presentada la sol·licitud i abans dels quaranta dies des del seu registre).
  - Resum no tècnic previst en l'article 36 del RD 53/2013, d'1 de febrer, (només per als projectes tipus II i III).
  - Annex V (correspon al contingut de l'annex X del Reial decret 53/2013, d'1 de febrer, que es descriu més avall).

  1. Identificació de l'usuari i establiment on es duran a terme els procediments del projecte.
  2. Responsable del projecte indicat en l'article 32.3 d'aquest reial decret.
  3. Vistiplau del responsable administratiu de l'usuari.
  4. Rellevància i justificació del següent:
  a) Utilització d'animals, incloent-hi el seu origen, el nombre estimat, les espècies i les etapes de vida.
  b) Procediments.
  5. Aplicació de mètodes per a reemplaçar, reduir i refinar l'ús d'animals en procediments.
  6. Ús d'anestèsics, analgèsics i altres mitjans per a alleujar el dolor.
  7. Mesures per a reduir, evitar i alleujar qualsevol forma de patiment dels animals al llarg de tota la seua vida, quan procedisca.
  8. Ús de punts finals humanitaris.
  9. Estratègia experimental o d'observació i model estadístic per a reduir al mínim el nombre d'animals utilitzats, el dolor, el patiment, l'angoixa i l'impacte ambiental, quan procedisca.
  10. Reutilització d'animals i el seu efecte acumulatiu sobre l'animal.
  11. Proposta de classificació dels procediments en funció de la seua severitat.
  12. Mesures per a evitar la repetició injustificada de procediments, si és el cas.
  13. Condicions d'allotjament, zootècniques i d'atenció dels animals.
  14. Mètodes d'eutanàsia.
  15. Capacitació de les persones que participen en el projecte.


  NOTA. L'autoritat competent adjudicarà un codi d'identificació a cada un dels procediments.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A PROJECTES D'EXPERIMENTACIÓ ANIMAL

  SOL·LICITUD DE PROPOSTES D'AUTORITZACIÓ DEL RESPONSABLE DEL PROCEDIMENT D'EXPERIMENTACIÓ ANIMAL AL DEL CENTRE USUARI

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=3183

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, sense estar-hi obligats, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent http://www.gva.es/va/proc03183.

  Per a accedir de manera telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i es pot utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  Com a novetat s'informa que les persones físiques podran utilitzar el sistema clau-signatura.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà a l'interessat que ho esmene a través de la seua presentació electrònica.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 13/2007, de 26 de gener, del Consell, sobre protecció dels animals utilitzats per a experimentació i altres fins científics a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5439, de 30/01/07).
  - Reial decret 53/2013, d'1 de febrer, pel qual s'estableixen les normes bàsiques aplicables per a la protecció dels animals utilitzats en experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència (BOE núm. 34, de 8/02/2013).
  - Directiva 2010/63/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de setembre de 2010, relativa a la protecció dels animals utilitzats per a fins científics (DOCE L276/33 20/10/2010).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 13/2007, de 26 de gener

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.