Detall de Procediments

TECG - Sol·licitud d'autorització de procediments que han de realitzar els centres d'animals utilitzats en experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'autorització de procediments que han de realitzar els centres d'animals utilitzats en experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitud d'autorització de procediments que han de realitzar els centres d'animals utilitzats en experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Responsables usuaris de centres d'animals o persones responsables que utilitzen animals en experimentació i altres fins científics, així com en la docència, ubicats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, els fins del qual siguen:

  a) Investigació fonamental.

  b) Investigació translacional o aplicada, i els mètodes científics amb qualsevol de les finalitats següents:
  1r. La prevenció, profilaxi, diagnòstic o tractament de malalties, mala salut o altres anomalies o els seus efectes en els éssers humans, els animals o les plantes.
  2n. L'avaluació, detecció, regulació o modificació de les condicions fisiològiques en els éssers humans, els animals o les plantes.
  3r. El benestar dels animals, en particular la millora de les condicions de producció dels animals criats amb fins agropecuaris.

  c) El desenvolupament i la fabricació de productes farmacèutics, aliments, pinsos i altres substàncies o productes, així com la realització de proves per a comprovar-ne la qualitat, eficàcia i seguretat, amb qualsevol de les finalitats indicades en la lletra b).

  d) La protecció del medi natural en interés de la salut o el benestar dels éssers humans o els animals.

  e) La investigació dirigida a la conservació de les espècies.

  f) L'ensenyament superior o la formació per a l'adquisició o millora de les aptituds professionals.

  g) La medicina legal i forense.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, se n'haguera subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En el cas que es faça presencialment, es requerirà a l'interessat que ho esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'haja realitzat l'esmena.

  I, preferentment, en:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=3183

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Documentació per a la comunicació del procediment:

  - Sol·licitud d'autorització per als projectes d'experimentació animal (annex I)
  - Sol·licitud de propostes d'autorització del responsable del procediment d'experimentació animal al del centre usuari (annex II)
  - Certificat de categoria professional funció d) (del responsable del projecte)
  - Informe del Comité Ètic d'Experimentació Animal.
  - Còpia de la sol·licitud d'avaluació del projecte dirigida a l'òrgan habilitat per a la seua avaluació (la sol·licitud d'avaluació del projecte contindrà, almenys, la informació o els documents que s'indiquen en els apartats 4 al 14 de l'annex X del RD 53/2013, d'1 de febrer).
  - Resultat de l'avaluació de l'òrgan habilitat. (es pot incorporar a l'expedient una vegada presentada la sol·licitud i abans dels quaranta dies des del seu registre).
  - Resum no tècnic previst en l'article 36 del RD 53/2013, d'1 de febrer, (només per als projectes tipus II i III).
  - Annex V (correspon al contingut de l'annex X del Reial decret 53/2013, d'1 de febrer, que es descriu més avall).

  1. Identificació de l'usuari i establiment on es duran a terme els procediments del projecte.
  2. Responsable del projecte indicat en l'article 32.3 d'aquest reial decret.
  3. Vistiplau del responsable administratiu de l'usuari.
  4. Rellevància i justificació del següent:
  a) Utilització d'animals, incloent-hi el seu origen, el nombre estimat, les espècies i les etapes de vida.
  b) Procediments.
  5. Aplicació de mètodes per a reemplaçar, reduir i refinar l'ús d'animals en procediments.
  6. Ús d'anestèsics, analgèsics i altres mitjans per a alleujar el dolor.
  7. Mesures per a reduir, evitar i alleujar qualsevol forma de patiment dels animals al llarg de tota la seua vida, quan procedisca.
  8. Ús de punts finals humanitaris.
  9. Estratègia experimental o d'observació i model estadístic per a reduir al mínim el nombre d'animals utilitzats, el dolor, el patiment, l'angoixa i l'impacte ambiental, quan procedisca.
  10. Reutilització d'animals i el seu efecte acumulatiu sobre l'animal.
  11. Proposta de classificació dels procediments en funció de la seua severitat.
  12. Mesures per a evitar la repetició injustificada de procediments, si és el cas.
  13. Condicions d'allotjament, zootècniques i d'atenció dels animals.
  14. Mètodes d'eutanàsia.
  15. Capacitació de les persones que participen en el projecte.


  NOTA. L'autoritat competent adjudicarà un codi d'identificació a cada un dels procediments.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A PROJECTES D'EXPERIMENTACIÓ ANIMAL

  SOL·LICITUD DE PROPOSTES D'AUTORITZACIÓ DEL RESPONSABLE DEL PROCEDIMENT D'EXPERIMENTACIÓ ANIMAL AL DEL CENTRE USUARI

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.