Detall de Procediments

TECG - Sol·licitud d'autorització i inscripció d'establiments de cria, subministradors i usuaris d'animals destinats a fins experimentals, científics i educatius en el registre únic de ramaderia.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'autorització i inscripció d'establiments de cria, subministradors i usuaris d'animals destinats a fins experimentals, científics i educatius en el registre únic de ramaderia.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitud d'inscripció en el Registre Autonòmic de Centres de Cria, Subministradors i Usuaris d'Animals d'Experimentació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Han d'inscriure's en el registre tots els centres o establiments l'objecte dels quals siga la producció, comercialització o ús d'animals utilitzats en experimentació i altres finalitats científiques, incloent-hi la docència, ubicats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=3185

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Amb caràcter previ a l'inici del seu funcionament, serà necessària l'autorització per part del director general competent en matèria de benestar animal. Per a la inscripció en el registre, els responsables dels centres han de dirigir la seua sol·licitud a la direcció general competent en matèria de benestar animal, acompanyada de la documentació següent:

  1. Sol·licitud que continga les dades següents:
  a) Nom del centre.
  b) Adreça completa.
  c) Titular del centre, nom i, si és procedent, raó social i número de codi d'identificació fiscal o número d'identificació fiscal.
  d) Tipus d'establiment (cria, subministrador o usuari).
  2. Informe que continga, com a mínim:
  a) Memòria descriptiva i plànols o croquis de situació, distribució de les construccions, instal·lacions i dependències, així com la capacitat en nombre d'animals i activitats que es preveu que s'hi desenvolupen.
  b) Programa higienicosanitari que preveja totes les mesures de control establides per la normativa vigent.
  c) Memòria descriptiva dels aspectes fonamentals dels procediments que es preveuen realitzar, espècies i nombre d'animals que es crien, subministren o utilitzen.
  d) Informes tècnic i sanitari.
  L'informe sanitari ha d'estar subscrit per l'especialista en salut animal.
  e) Identificació del responsable administratiu del centre.
  f) Identificació del responsable del benestar dels animals.
  g) Identificació del veterinari responsable de la salut dels animals.
  h) Relació del personal especialitzat, amb l'especificació de la seua formació, titulació i experiència. En el cas de centres usuaris universitaris i centres públics d'investigació, únicament s'ha d'inscriure la relació del personal per a la cura dels animals, el personal especialista en benestar animal i l'especialista en salut animal.
  i) Quan es tracte d'un centre usuari de titularitat estatal, s'inscriurà, a més, la composició del comité.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ I INSCRIPCIÓ D'ESTABLIMENTS DE CRIA, SUBMINISTRADORS I USUARIS D'ANIMALS DESTINATS A FINS EXPERIMENTALS, CIENTÍFICS I EDUCATIUS EN EL REGISTRE ÚNIC DE RAMADERIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Una vegada comprovada la documentació aportada i verificades les condicions de l'establiment mitjançant la corresponent visita d'inspecció, la persona titular de la direcció general competent en matèria de benestar animal procedirà a resoldre sobre la sol·licitud rebuda i, si escau, a la seua inscripció en el registre.

  - El termini màxim per a resoldre les sol·licituds i per a notificar les resolucions que es dicten serà de tres mesos, a comptar de l'endemà de la presentació en el registre d'entrada. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat cap resolució expressa, les sol·licituds podran entendre's estimades.

  - Qualsevol modificació de les dades que figuren inscrites, derivada d'ampliacions, reduccions, trasllats, canvis del personal responsable o altres circumstàncies, així com en el cas de suspensió o cessament de l'activitat o de canvi de titularitat, ha de ser notificada a la conselleria competent en matèria de benestar animal en el termini màxim d'un mes des que s'haja produït, perquè s'efectue la corresponent modificació en el registre.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=3185

  Tramitació

  Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc3185.

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  * CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ
  Es procedirà a la cancel·lació de la inscripció en el registre:

  1. Quan ho sol·licite el titular de l'establiment i amb la constatació prèvia de l'absència d'animals en l'establiment sol·licitant.
  2. D'ofici, quan per qualsevol mitjà es comprove que:
  a) L'establiment ha cessat la seua activitat, d'acord amb l'anàlisi de la documentació a la qual fa referència l'article 4, i haja transcorregut almenys un any sense reprendre-la.
  b) S'hagen produït incompliments de les condicions i els requisits establits en el present decret o en la normativa aplicable, amb el previ tràmit d'audiència.
  2. La no-inscripció en el registre o la cancel·lació d'aquesta donarà lloc al cessament de les activitats de producció, comercialització o ús d'animals utilitzats en experimentació, inclosa la docència.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 13/2007, de 26 de juliol, del Consell, sobre protecció dels animals utilitzats per a experimentació i altres finalitats científiques a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5439, de 30/01/07).
  - Reial decret 53/2013, d'1 de febrer, pel qual s'estableixen les normes bàsiques aplicables per a la protecció dels animals utilitzats en experimentació i altres finalitats científiques, incloent-hi la docència.

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 13/2007, de 26 de gener.

  Reial decret 53/2013, d'1 de febrer, pel qual s'estableixen les normes bàsiques aplicables per a la protecció dels animals utilitzats en experimentació i altres finalitats científiques, incloent-hi la docència.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.