Detall de Procediment

Depòsits fixos de gas liquat de petroli (GLP) AMB PROJECTE (ITC-3). Nova instal·lació, modificació (inclou altes i baixes de tancs), canvi de titular i baixa de la instal·lació. Indústria.

Codi SIA:: 211229
Codi GVA:: 3188
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Comunicar la posada en servici de noves instal·lacions d'emmagatzematge de GLP (ITC 3) en depòsits fixos, modificació, canvi de titular i baixa.

Observacions

Observacions

* INSTAL·LACIONS QUE NECESSITEN PROJECTE, subscrit per tècnic facultatiu competent, en els casos següents: - Instal·lacions d'emmagatzematge que alimenten instal·lacions de distribució de combustibles gasosos per canalització; - Instal·lacions d'emmagatzematge que disposen de vaporitzador, equip de transvasament o boca de càrrega a distància soterrada o que no discórrega per terrenys de la mateixa propietat; - Instal·lacions d'estacions d'emmagatzematge ubicades en llocs de lliure accés al públic; - Instal·lacions amb capacitat d'emmagatzematge superior a 13 m3. * PROVES PRÈVIES: Veure apartat 5.4 ITC-ICG 03

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones interessades titulars de les instal·lacions i els seus representants.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

ALTA/MODIFICACIÓ: Una vegada finalitzada l'execució o la modificació de la instal·lació i previ al primer ompliment. BAIXA: Una vegada realitzat l'inertitzat o desgasificat de tots els depòsits. CANVI DE TITULAR: En el supòsit de canvi de titular de la instal·lació, haurà de ser comunicat pel nou titular.

Formularis documentació

A) En el supòsit d'ALTA: (en el tràmit es disposa de models dels formularis normalitzats): - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques de la instal·lació - Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE), si el projecte manca de visat. - Certificat d'instal·lació de centre d'emmagatzematge (CERINSFI). - Certificat d'inspecció de centre d'emmagatzematge per Organisme de Control (CEROCADF). - Certificat de direcció i acabament d'obra (CERINAFI). - Certificat d'un tècnic facultatiu competent, al qual es referix la norma UNE 60250 per a depòsits instal·lats en terrat. - Contracte de manteniment. - Projecte constructiu. B) MODIFICACIÓ: En el supòsit de tramitar, tant les altes de nous tancs com les anul·lacions, en instal·lacions existents, s'utilitzarà el tràmit de MODIFICACIÓ. L'obligatorietat en la presentació dels diferents documents serà la que a continuació s'indica: - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques de la instal·lació 1. ALTA DE NOUS TANCS: - Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE), si el projecte manca de visat. - Certificat d'instal·lació de centre d'emmagatzematge (CERINSFI). - Certificat d'inspecció de centre d'emmagatzematge per Organisme de Control (CEROCADF). - Certificat de direcció i acabament d'obra (CERINAFI). - Certificat d'un tècnic facultatiu competent, al qual es referix la norma UNE 60250 per a depòsits instal·lats en terrat. - Contracte de manteniment. - Projecte constructiu. 2. ANUL·LACIÓ DE TANCS (sense baixa d'instal·lació): - Certificat d'inertitzat de tanc/s C) En el supòsit de CANVI DE TITULAR: - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques de la instal·lació: canvi de titular D) En el supòsit de BAIXA DE LA INSTAL·LACIÓ: - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques de la instal·lació: baixa de la instal.lació - Certificat d'inertització de la totalitat dels tancs de la instal·lació.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La presentació es realitzarà de MANERA EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA. La persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persones físiques), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/es/sede_certificados). Li recomanem comprove la validesa del certificat en la següent adreça: https://valide.redsara.es/valide.inicio.html 2. Punxant en l'enllaç Sol·licitud_Presentació autenticada (que figura en color roig a l'inici d'este tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la documentació que corresponga i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. El tràmit telemàtic li anirà guiant en la presentació, i li indicarà la documentació a presentar en cada cas, en funció de la petició realitzada. 3. En el supòsit que el representant no figure inscrit en el registre corresponent, el sistema li anirà indicant els passos a seguir a través de la safata de firmes/carpeta ciutadana, amb la finalitat que les sol·licituds i altra documentació siguen firmats per qui corresponga, fins a arribar a la fase final de registre. 4.- Respecte als documents a annexar: - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament i hauran d'incorporar les firmes digitals de la/s persona/s o entitat/és que els subscriguen. * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar * I en l'apartat "Impresos Associats" (a més d'en el propi tràmit telemàtic) existixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 5.- Disposa de més informació sobre la tramitació telemàtica en la següent adreça: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació telemàtica de la documentació requerida - Visita d'inspecció, si és el cas. - Requeriment d'esmena, si és el cas. - Obertura d'expedient sancionador, si és el cas.