Detall de Procediment

Depòsits fixos de gas liquat de petroli (GLP) SENSE PROJECTE (ITC-3). Nova instal·lació, modificació (inclou alta i baixa de tancs), canvi de titular i baixa. Indústria

Codi SIA:: 211230
Codi GVA:: 3189
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Comunicar la posada en servici de noves instal·lacions d'emmagatzematge de GLP en depòsits fixos, modificació, canvi de titular i baixa.

Observacions

Observacions

PROVES PRÈVIES: Veure apartat 5.4 ITC-ICG 03

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones titulars de la instal·lació i els seus representants.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

ALTA/MODIFICACIÓ: Una vegada finalitzada l'execució, el canvi d'emplaçament o la modificació de la instal·lació i previ al primer ompliment. BAIXA DE LA INSTAL·LACIÓ: En el supòsit de baixa de la totalitat de la instal·lació, haurà de ser comunicat per la persona titular, una vegada realitzat el l'inertitzat o desgasificat de tots els depòsits. CANVI DE TITULARITAT: En el cas de canvi de titular de la instal·lació, haurà de ser comunicat pel nou titular.

Formularis documentació

A )En el supòsit d'ALTA: (s'indiquen els formularis normalitzats existents en el tràmit): - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques de la instal·lació - Certificat d'instal·lació d'emmagatzematge (CERINSFI). - Certificat d'inspecció de l'organisme de control (CEROCADF). - Memòria tècnica (MEMGLPFI). - Certificat de direcció i terminació d'obra (CERINAFI). - Certificat d'un tècnic facultatiu competent, a què es referix la norma UNE 60250 per a depòsits instal·lats en terrat . - Contracte de manteniment . B) MODIFICACIÓ : Per a tramitar tant les altes de nous tancs com les anul·lacions, en instal·lacions existents, s'utilitzarà el tràmit de modificació. L'obligatorietat en la presentació dels diferents documents serà la que a continuació s'indica: - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques de la instal·lació 1. ALTA DE NOUS TANCS: - Certificat d'instal·lació d'emmagatzematge (CERINSFI). - Certificat d'inspecció de l'organisme de control (CEROCADF). - Memòria tècnica (MEMGLPFI). - Certificat d'un tècnic facultatiu competent, al qual es refereix la norma UNEIX 60250 per a depòsits instal·lats en terrat - Contracte de manteniment 2. ANUL·LACIÓ DE TANCS (SENSE BAIXA DE LA INSTAL·LACIÓ) - Certificat d'inertitzat de tancs. C) CANVI DE TITULAR: - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques de la instal·lació: canvi de titular D) BAIXA - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques de la instal·lació: baixa de la instal.lació - Certificat d'inertització de la totalitat dels tancs de la instal·lació.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La presentació es realitzarà de MANERA EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA. La persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persones físiques), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/es/sede_certificados). Li recomanem comprove la validesa del certificat en la següent adreça: https://valide.redsara.es/valide.inicio.html 2. Punxant en l'enllaç Sol·licitud_Presentació autenticada (que figura en color roig a l'inici d'este tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la documentació que corresponga i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. El tràmit telemàtic li anirà guiant en la presentació, i li indicarà la documentació a presentar en cada cas, en funció de la petició realitzada. 3. En el supòsit que el representant no figure inscrit en el registre corresponent, el sistema li anirà indicant els passos a seguir a través de la safata de firmes/carpeta ciutadana, amb la finalitat que les sol·licituds i altra documentació siguen firmats per qui corresponga, fins a arribar a la fase final de registre. 4.- Respecte als documents a annexar: - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament i hauran d'incorporar les firmes digitals de la/s persona/s o entitat/és que els subscriguen. * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar * I en l'apartat "Impresos Associats" (a més d'en el propi tràmit telemàtic) existixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 5.- Disposa de més informació sobre la tramitació telemàtica en la següent adreça: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la documentació requerida (de forma exclusivament telemàtica). - Assignació de número de registre a la instal·lació. - Visita d'inspecció, en el seu cas - Esmena de documentació, en el seu cas - Iniciació d'expedient sancionador, en el seu cas