Detall de Procediment

Instal·lació de gas liquat de petroli (GLP), gas natural comprimit (GNC) i/o gas natural liquat (GNL,GNLC) i hidrogen en fase gas per a la seua utilització com a carburant per a vehicles de motor (Estacions de serveis pera vehicles de gas ) en estacions de servei (ITC-5). Nova instal·lació, modificació, canvi de titularitat i baixa. Indústria

Codi SIA:: 211232
Codi GVA:: 3191
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Comunicar la posada en servici de noves instal·lacions d'estacions de servici per a vehicles de gas, modificació , canvi de titularitat i baixa. NOTES IMPORTANTS: Si l'estació de servici a gas se situa en una instal·lació de subministrament a vehicles IP04 amb canvi de depositari (Estació de servici_Gasolinera) s'haurà de comunicar la modificació substancial de la instal·lació de subministrament a vehicles IP04 amb canvi de depositari en passar a ser una INSTAL·LACIÓ MIXTA. S'adjunta enllaç per a esta comunicació https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20380 (Veure apartat "Procediments relacionats".

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona titular de la instal·lació o el seu representant.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

15 dies des de la data del primer ompliment

Formularis documentació

(D'alguns documents existeixen models normalitzats tant en el procediment com en el tràmit telemàtic): NOVA INSTAL·LACIÓ: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Projecte d'instal·lació - Certificat de direcció i terminació d'obra (CERDIEST) - Certificat d'inspecció de l'Organisme de Control (CEROCAES) - Certificat d'instal·lació de gas (CERINEST) - Pla de manteniment - Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE), en el seu cas. MODIFICACIÓ: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Projecte d'instal·lació - Certificat de direcció i terminació d'obra (CERDIEST) - Certificat d'inspecció de l'Organisme de Control (CEROCAES) - Certificat d'instal·lació de gas (CERINEST) - Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE), en el seu cas. CANVI DE TITULARITAT: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació: canvi de titularitat (existent en el tràmit telemàtic) BAIXA : - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació : baixa de la instal.lació(existent en el tràmit telemàtic)

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La presentació es realitzarà de MANERA EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA. La persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persones físiques), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/es/sede_certificados). Li recomanem comprove la validesa del certificat en la següent adreça: https://valide.redsara.es/valide.inicio.html 2. Punxant en l'enllaç Sol·licitud_Presentació autenticada (que figura en color roig a l'inici d'este tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la documentació que corresponga i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. El tràmit telemàtic li anirà guiant en la presentació, i li indicarà la documentació a presentar en cada cas, en funció de la petició realitzada. 3. En el supòsit que el representant no figure inscrit en el registre corresponent, el sistema li anirà indicant els passos a seguir a través de la safata de firmes/carpeta ciutadana, amb la finalitat que les sol·licituds i altra documentació siguen firmats per qui corresponga, fins a arribar a la fase final de registre. 4.- Respecte als documents a annexar: - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament i hauran d'incorporar les firmes digitals de la/s persona/s o entitat/és que els subscriguen. * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar * I en l'apartat "Impresos Associats" (a més d'en el propi tràmit telemàtic) existixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 5.- Disposa de més informació sobre la tramitació telemàtica en la següent adreça: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la documentació requerida (de forma EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA). - Si la documentació és correcta, s'inscriurà en el registre corresponent. - Si escau requeriment d'esmena. - Si escau inspecció. - En el seu cas obertura d'expedient sancionador