Detall de Procediment

Instal·lació receptora de gas (ITC-7). Nova instal·lació, modificació, baixa i canvi de titularitat. Indústria

Codi SIA:: 211233
Codi GVA:: 3192
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Comunicar la posada en servici de noves instal·lacions receptores de combustibles gasosos, així com la modificació, baixa i canvi de titularitat.

Observacions

Observacions

A. INSTAL·LACIONS QUE REQUEREIXEN PROJECTE: .-L'execució d'instal·lacions receptores precisarà d'un projecte en els següents casos: Les instal·lacions individuals, quan la seua potència útil siga superior a 70 kW. Les instal·lacions comunes, quan la seua potència útil siga superior a 2.000 kW. Les escomeses interiors, quan la seua potència útil siga superior a 2.000 kW. Les instal·lacions subministrades des de xarxes que treballen a una pressió d'operació superior a 5 bar, per a qualsevol mena d'ús i independentment de la seua potència útil. Les instal·lacions que empren noves tècniques o materials, o bé que per les seues especials característiques no puguen complir algun dels requisits establits en la normativa que els siga aplicable, sempre que no suposen una disminució de la seguretat d'aquestes. Les ampliacions de les instal·lacions indicades anteriorment, quan la instal·lació resultant supere en un 30% la potència de disseny de la inicialment projectada, o quan, a causa de l'ampliació, es donen els supòsits abans assenyalats. El projecte d'una instal·lació de gas contindrà totes les descripcions, càlculs i plans necessaris per a la seua execució, així com les recomanacions i instruccions necessàries per al seu bon funcionament, manteniment i revisió. En les instal·lacions receptores que requerisquen projecte el tècnic competent emetrà un certificat de direcció d'obra. B. COMUNICACIÓ A l'ADMINISTRACIÓ: Excepte en el cas de les instal·lacions que requereixen projecte, no és precisa cap comunicació. No obstant això, el subministrador tindrà a la disposició de l'Administració la documentació descrita en aquesta *ITC que siga necessària per a cada instal·lació C.MANTENIMENT I REVISIÓ DE LES INSTAL·LACIONS RECEPTORES El titular de la instal·lació o, si no n'hi ha, els usuaris seran els responsables del manteniment, conservació, explotació i bon ús de la instal·lació. 1. Inspecció periòdica de les instal·lacions receptores alimentades des de xarxes de distribució: Els distribuïdors de gasos combustibles per canalització hauran d'efectuar cada CINC anys la inspecció periòdica d'estes instal·lacions. - En instal·lacions de 70 kW de potència instal·lada, la inspecció comprendrà des de la clau d'usuari fins als aparells de gas inclosos. - En instal·lacions centralitzades de calefacció i instal·lacions de més de 70 kW de potència instal·lada, la inspecció comprendrà des de la clau d'edifici fins a la connexió dels aparells de gas, exclosos estos. - La inspecció serà realitzada per empreses instal·ladores de gas habilitades o pel distribuïdor seguint el procediment del punt 4.1.1. de la ITC ICG 07 del Reial decret 919/2006. - Quan la visita presente un resultat favorable, s'entregarà a l'usuari un certificat d'inspecció. - En cas que es detecten anomalies, s'entregarà a l'usuari un informe d'anomalies. 2. Revisió periòdica de les instal·lacions receptores NO alimentades des de xarxes de distribució: Els titulars o usuaris d'estes instal·lacions són responsables d'encarregar una revisió periòdica de la seua instal·lació, utilitzant els servicis d'una empresa instal·ladora de gas autoritzada. La revisió es realitzarà cada CINC anys i comprendrà: - quan la potència instal·lada siga inferior o igual a 70 kW, la revisió comprendrà des de la clau d'usuari fins als aparells de gas, inclosos estos. - quan la potència instal·lada siga superior a 70 kW, comprendrà des de la clau d'usuari fins a la clau de connexió dels aparells, exclosos estos. La revisió periòdica de la instal·lació receptora es farà coincidir amb la de la instal·lació que l'alimenta. - Quan la visita presente un resultat favorable, s'entregarà a l'usuari un certificat de revisió periòdica. - En cas que es detecten anomalies, s'entregarà a l'usuari un informe d'anomalies. D. MODIFICACIÓ D'INSTAL·LACIONS RECEPTORES: Concepte i comunicació a l'Administració Quan es modifique una instal·lació receptora, l'empresa instal·ladora que realitze els treballs, haurà de comunicar-ho al subministrador. - S'entén per modificació d'una instal·lació receptora, qualsevol modificació de la instal·lació de gas que comporte un canvi de material o de traçat en una longitud superior a 1 m, així com qualsevol ampliació de consum o substitució d'aparells per altres de diferents característiques tècniques.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona titular de la instal·lació o el seu representant.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Abans que transcórreguen 30 dies des de la seua posada en servei.

Formularis documentació

NOTA IMPORTANT A TINDRE EN COMPTE En EMPLENAR EL FORMULARI WEB ESPECIFIQUE D'ALTA: Apareixeran 3 supòsits possibles (només es podrà indicar un): 1. Instal·lació nova 2. Modificació d'instal·lació existent en superar els 70 kw (per a aquelles instal·lacions receptores existents no registrades, al no superar els 70 kw, i que després de la seua ampliació/modificació superar aquest valor. Es registraran en els corresponents Serveis Territorials. 3. Modificació d'instal·lació existent sense número de registre assignat (per a aquelles instal·lacions receptores existents, comunicades al corresponent Servei Territorial i que s'ha comprovat pel titular que no disposa de número de registre, després d'haver realitzat la consulta en el següent enllaç (veure apartat enllaços): Consulta d'establiments industrials https://portalindustria.gva.es/va/consulta-instal-lacions-inscrites-en-industria-cv A) En els supòsits d'INSTAL·LACIÓ NOVA o MODIFICACIÓ: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Projecte constructiu - Certificat de direcció i terminació d'obra (CERTEREG) - Certificat d'instal.lació comuna de gas (CERINCOM) - Certificat d'instal·lació individual de gas (CERININD) - Certificat de connexió interior, si és el cas (CERACGAS) - Certificació acreditativa de compliment de normes UNE, en cas de disposar de ximeneres - Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE), en el seu cas. B) En el supòsit de CANVI DE TITULARITAT: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades de la instal·lació: canvi de titularitat (existent en el tràmit telemàtic) C) En el supòsit de BAIXA: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades de la instal·lació : baixa (existent en el tràmit telemàtic)

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La presentació es realitzarà de MANERA EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA. La persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persones físiques), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/es/sede_certificados). Li recomanem comprove la validesa del certificat en la següent adreça: https://valide.redsara.es/valide.inicio.html 2. Punxant en l'enllaç Sol·licitud_Presentació autenticada (que figura en color roig a l'inici d'este tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la documentació que corresponga i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. El tràmit telemàtic li anirà guiant en la presentació, i li indicarà la documentació a presentar en cada cas, en funció de la petició realitzada. 3. En el supòsit que el representant no figure inscrit en el registre corresponent, el sistema li anirà indicant els passos a seguir a través de la safata de firmes/carpeta ciutadana, amb la finalitat que les sol·licituds i altra documentació siguen firmats per qui corresponga, fins a arribar a la fase final de registre. 4.- Respecte als documents a annexar: - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de la/s persona/s o entitat/és que els subscriguen. * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar * I en l'apartat "Impresos Associats" (a més d'en el propi tràmit telemàtic) existixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 5.- Disposa de més informació sobre la tramitació telemàtica en la següent adreça: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la documentació requerida ((de forma EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA). - Si la documentació és correcta, es procedeix a inscriure en el registre corresponent. - Inspecció, en el seu cas. - Requeriment d'esmena, en el seu cas - Inici d'expedient sancionador, en el seu cas. - Finalització i arxiu