Sol·licitud de registre d'escola d'ensenyaments nauticoesportius a la Comunitat Valenciana.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211234
|
Codi GVA: 3199
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Les escoles d'ensenyaments nauticoesportius necessiten per a iniciar i desenvolupar les seues activitats realitzar la corresponent declaració responsable d'inici de l'activitat. El registre es durà a terme sempre que els centres reunisquen els requisits mínims establits amb caràcter general per...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Resolució de 24 de setembre de 1998, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s'aproven el procediment i els requisits exigits per a la...
 • Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, del Ministeri de Foment, BOE d'11 d'octubre de 2014, que regula les titulacions nàutiques per al govern...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Tota persona física o jurídica de caràcter privat i de nacionalitat espanyola, de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea o de nacionalitat estrangera, per a la qual cosa cal ajustar-se al que resulte de la legislació vigent i dels acords internacionals.

Requisits

Per a impartir els estudis conduents a l'obtenció de les titulacions de patró per a navegació bàsica, patró d'embarcacions de recreació, patró de iot o capità de iot, els professors i els instructors han d'estar en possessió de les titulacions professionals a què es refereix l'article 26 del Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, del Ministeri de Foment, BOE d'11 d'octubre de 2014.

 

Igualment, han de reunir la resta de requisits assenyalats en el Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, del Ministeri de Foment, BOE d'11 d'octubre de 2014.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la declaració responsable i documentació requerida. - El director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat resoldrà l'expedient autoritzant l'obertura o denegant-la de manera motivada. - L'autorització i el registre de les escoles d'ensenyaments nauticoesportius farà...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
- Imprés normalitzat de declaració responsable per a inici d'activitat: La presentació de la declaració responsable comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, al fet que la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat obtinga directament les...
Saber més
Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és:

 

- Autorització d'obertura i funcionament: 46,77 euros.

 

FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS:

Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet

que s'indica a continuació

Forma de presentació
Telemàtica
Fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina. Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. També es pot tramitar utilitzant el sistema CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no...
Saber més
Presencial

Si és persona no obligada a relacionar-se telemàticament amb l'administració

- En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

- També en qualsevol oficina de correus. En aquest cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

 

-I, preferentment, en:

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).