Detall de Procediments

TECG - Sol·licitud de registre d'escola d'ensenyaments nauticoesportius a la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud de registre d'escola d'ensenyaments nauticoesportius a la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Les escoles d'ensenyances nauticoesportives necessiten per a iniciar i dur a terme les seues activitats i realitzar la corresponent declaració responsable d'inici de l'activitat. El registre es durà a terme sempre que els centres reunisquen els requisits mínims establits amb caràcter general per la legislació vigent per a este tipus d'establiments.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Tota persona física o jurídica de caràcter privat i de nacionalitat espanyola, de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea o de nacionalitat estrangera, sempre que s'ajuste a la legislació vigent i als acords internacionals.

  Requeriments

  Per a impartir els estudis conduents a l'obtenció de les titulacions de patró per a navegació bàsica, patró d'embarcacions de recreació, patró de iot o capità de iot, els professors i els instructors hauran d'estar en possessió de les titulacions professionals a què es referix l'article 26 del Reial Decret 875/2014 de 10 d'octubre del Ministeri de Foment, BOE d'11 d'octubre de 2014.
  Igualment, hauran de reunir la resta de requisits assenyalats en el Reial Decret 875/2014, de 10 d'octubre, del Ministeri de Foment, BOE d'11 d'octubre de 2014.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, en:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=3199

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  -Imprés normalitzat de declaració responsable per a inici d'activitat:

  La presentació de la declaració responsable comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, que la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar:
  **DNI o document equivalent en cas d'estrangers

  -Denominació i domicili de l'escola d'ensenyaments nauticoesportius.
  -Expressió dels títols per als quals s'imparteixen els ensenyaments teòrics, i per als quals s'imparteixen les preceptives pràctiques bàsiques de seguretat i navegació.
  -NIF de la societat mercantil si es tracta d'una persona jurídica, on s'acredite que l'objecte social d'aquesta és l'ensenyament teoricopràctic de la navegació de recreació.
  -Escriptura de propietat o contracte d'arrendament del local d'emplaçament de l'escola, a nom del seu titular.
  -Alta censal per a l'activitat d'ensenyament teoricopràctic de la navegació de recreació.
  -Titulació professional marítima del personal docent de l'escola i expressió dels càrrecs a exercir.
  -Memòria explicativa de l'activitat.
  -Acreditació que disposen de tot l'equip necessari per a realitzar la pràctica corresponent al títol objecte d'aquesta, homologat d'acord amb la legislació vigent i emparat, en el cas de les embarcacions, pel certificat de navegabilitat corresponent.
  -Respecte a les embarcacions destinades a pràctiques, llistat comprensiu del nom, matrícula i característiques generals, així com:
  1. Còpia del certificat de navegabilitat, acreditant que disposen de tot l'equip necessari per a realitzar la pràctica corresponent al títol objecte d'aquesta.
  2. Pòlissa d'assegurança adequada que cobrisca el risc d'accident dels alumnes embarcats.
  3. Per a impartir pràctiques bàsiques de seguretat i navegació de:
  -BÀSIC i PER: l'embarcació ha de tindre una eslora mínima de 6 metres.
  -PATRÓ IOT I CAPITÀ IOT: eslora major d'11,50 metres.
  En el cas que l'instructor de pràctiques no siga el titular de l'escola d'ensenyaments nauticoesportius, haurà d'haver una relació contractual amb aquesta.
  -En el cas de les escoles que vullguen impartir pràctiques de radiocomunicacions, s'haurà d'aportar la documentació necessària per a acreditar la disponibilitat de l'equip de radiocomunicacions homologat per la Direcció General de la Marina Mercant exigible per a cada titulació de recreació, i l'acreditativa de les condicions d'idoneïtat professionals dels instructors, d'acord amb el que preveu l'annex VI del Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, del Ministeri de Foment, BOE d'11 d'octubre de 2014.

  Impresos associats

  DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L'INICI D'ACTIVITAT DE FORMACIÓ PER AL GOVERN D'EMBARCACIONS DE RECREACIÓ

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.