Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de reconeixement del grau de dependència i l'accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques.

  Objecte del tràmit

  Regulació del procediment per al reconeixement de la possible situació de dependència de les persones, determinar la composició i les funcions dels òrgans competents per a la seua valoració i establir el règim de requisits, condicions i compatibilitats dels serveis i les prestacions econòmiques en matèria de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El procediment per al reconeixement inicial de la situació de dependència s'iniciarà a instàncies de la persona interessada davant de l'Ajuntament de la Comunitat Valenciana on es trobe empadronada. També podrà iniciar-se pel seu representant legal o el seu guardador o guardadora de fet.

  Requeriments

  - Ser espanyol/a.
  - Qualsevol edat.
  - Trobar-se en situació de dependència en algun dels graus establits per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
  - Residir en territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dels quals dos han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Per als menors de cinc anys, el període de residència s'exigirà a qui exercisca la guarda i custòdia.

  Les persones que reunisquen els requisits anteriors, però no tinguen la nacionalitat espanyola es regiran pel que estableix la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, en els tractats internacionals i en els convenis que s'establisquen amb el país d'origen. Per als menors que manquen de la nacionalitat espanyola s'atindrà al que es disposa en les lleis del menor vigents, tant en l'àmbit estatal com en l'autonòmic, així com en els tractats internacionals.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - La sol·licitud s'ha de presentar preferentment en el registre oficial de l'ajuntament del domicili de la persona sol·licitant.

  - Així mateix, es podrà presentar en els registres oficials de la Generalitat i per mitjà de qualsevol de les modalitats previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud s'ha de formular en el model normalitzat.

  Es podran acompanyar els documents que s'estimen oportuns, que seran admesos i tinguts en compte en la tramitació del procediment.

  Les sol·licituds s'han d'acompanyar de les dades, la informació i els documents següents:
  a) Document d'identitat (DNI,NIE o passaport).
  b) Exemplar original de l'informe de salut, que ha d'elaborar l'Administració pública sanitària en el model normalitzat. Les persones que en el reconeixement, la declaració i la qualificació de grau de discapacitat tinguen reconegut el complement de la necessitat del concurs d'una altra persona amb una puntuació igual o superior a 45 punts estaran exemptes d'aportar l'informe de salut.
  c) Manifestació per la persona sol·licitant, el seu representant legal o guardador o guardadora de fet, de la preferència per la prestació o servei que es vol rebre, en el model normalitzat que la conselleria competent en serveis socials, promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència establirà i posarà a la disposició de les persones interessades.
  d) En el cas que la persona beneficiària opte per la prestació de cuidadora o cuidador en l'entorn familiar, ha d'adjuntar el compromís de permanència i de formació de la persona proposada com a cuidadora, en el model normalitzat que la conselleria competent en serveis socials, promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència establirà i posarà a la disposició de les persones interessades.
  e) Quan la persona sol·licitant siga beneficiària d'algun dels serveis recollits en el catàleg de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència degudament acreditat per la conselleria competent en serveis socials, promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i opte per continuar rebent-lo ha d'adjuntar un informe social realitzat pel treballador o la treballadora social col·legiat d'aquest servei, que servirà de base per a l'informe social d'entorn. Així mateix, ha d'aportar la còpia del contracte i les tres últimes factures mensuals al mes anterior a la presentació de la sol·licitud.
  f) Fitxa de manteniment de tercers a l'efecte de la domiciliació bancària, en el model normalitzat que la conselleria competent en serveis socials, promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència establirà i posarà a la disposició de les persones interessades.
  g) En el cas que la persona beneficiària opte pel servei de teleassistència, ha de manifestar aquesta opció en model normalitzat que la conselleria amb competències en serveis socials, promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència establirà i posarà a la disposició de les persones interessades.
  h) Les persones que no tinguen la nacionalitat espanyola han d'aportar la documentació acreditativa de la seua condició de resident, en la qual figure la còpia del número d'identificació d'estrangers.
  i) Per a les persones menors d'edat, a més de la fotocòpia del llibre de família, s'ha d'aportar la fotocòpia del document d'identitat, si es disposa d'aquest. Si no es disposa d'aquest, s'ha d'aportar la còpia del document d'identitat del pare, la mare o la persona que exercisca la tutoria legal.
  j) En el cas de persones incapacitades o presumptes incapaces, s'ha
  d'aportar la resolució judicial d'incapacitació o l'acte d'internament en cas de sol·licitud de servei residencial.
  k) Quan la persona interessada no autoritze expressament la consulta telemàtica de dades d'identitat, capacitat econòmica i residència, ha d'aportar la documentació que les acredite segons la normativa vigent en cada moment.

  Impresos associats

  COMPROMÍS DE PERMANÈNCIA I FORMACIÓ DE LA PERSONA CUIDADORA NO PROFESSIONAL

  SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

  SOL·LICITUD DE REVISIÓ DE GRAU DE DEPENDÈNCIA

  MODEL PER A SOL·LICITAR NOVES PREFERÈNCIES DE SERVEIS O PRESTACIONS, AMPLIACIÓ O REVISIÓ DEL PIA

  SOL·LICITUD DE TRASLLAT D'EXPEDIENT DE DEPENDÈNCIA DES DE LA COMUNITAT VALENCIANA A UNA ALTRA COMUNITAT AUTÒNOMA

  AUTORITZACIÓ D'ACCÉS A DADES EN EL MARC DE LA LEGISLACIÓ SOBRE DEPENDÈNCIA

  DECLARACIÓ PERSONA GUARDADORA DE FET

  SOL·LICITUD DE CANVI DE PERSONA CUIDADORA NO PROFESSIONAL

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  SOL·LICITUD INICIAL DE RECONEIXEMENT DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA I DEL DRET A LES PRESTACIONS DEL SISTEMA

  ANNEX. NECESSITAT D'ACOMPANYAMENT DE L'ASSISTENT PERSONAL EN L'ÀMBIT EDUCATIU

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA PERSONA ASSISTENT PERSONAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.
  La sol·licitud podrà fer-se per a valoració inicial o per a l'homologació quan la persona sol·licitant tinga reconeguda la pensió de gran invalidesa o el complement de la necessitat de concurs d'una altra persona. Les persones que formulen la sol·licitud per a l'homologació del complement de la necessitat del concurs d'una altra persona amb una puntuació igual o superior a 45 punts estaran exemptes d'aportar l'informe de salut previst en l'article 5, apartat 4, lletra a del Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell. A les persones que tinguen reconegut el complement de gran invalidesa se'ls reconeixerà, en tot cas, el grau III. Per a això, la persona sol·licitant ha d'haver aportat prèviament, juntament amb la sol·licitud de reconeixement de dependència, una còpia compulsada de la resolució de reconeixement de gran invalidesa.

  - Presentada la sol·licitud i la documentació completa, inclòs l'informe social d'entorn elaborat pels serveis socials generals corresponents, aquests notificaran a la persona interessada la data i hora en què s'haja de realitzar la valoració.

  - Una vegada efectuada la valoració, l'òrgan valorador competent emetrà un dictamen tècnic amb la indicació del grau de dependència proposat i l'especificació dels serveis o les prestacions a les quals la persona puga optar en virtut del seu grau i les circumstàncies personals, dictamen que serà elevat a la direcció general amb competències en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència, la qual, a la vista del dictamen tècnic, resoldrà sobre el reconeixement i grau de dependència de la persona sol·licitant.
  En la resolució es determinaran els serveis, les prestacions o qualsevol altra condició que corresponguen a la persona sol·licitant en funció del grau establit, així com la seua compatibilitat o no, degudament motivada, amb les preferències expressades per la persona interessada. Aquesta resolució es notificarà a la persona interessada i als serveis socials generals corresponents.

  - En el cas de compatibilitat de les preferències exposades per la persona interessada amb l'informe social d'entorn i el reconeixement del grau de dependència, determinada en la resolució del grau de dependència, la direcció general amb competències en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència emetrà automàticament la resolució en què s'aprova el Programa individual d'atenció (d'ara en avant, PIA), segons les preferències expressades per la persona interessada.

  - En el cas que no hi haja compatibilitat de les preferències exposades per la persona interessada amb l'informe social d'entorn i el reconeixement del grau de dependència, determinada en la resolució del grau de dependència, la direcció general amb competències en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència elaborarà una proposta de PIA. Aquesta proposta es notificarà a la persona interessada perquè efectue en el termini de quinze dies davant de la direcció general amb competències en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència les al·legacions que estime oportunes, que s'estudiaran abans de dictar la resolució corresponent.
  Transcorregut aquest termini sense que s'hi hagen formulat al·legacions, la direcció general amb competències en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència procedirà a resoldre el PIA d'acord amb la proposta realitzada.
  Si en el termini conferit s'efectuaren al·legacions, aquestes seran estudiades per la Comissió Tècnica Avaluadora de la Situació de Dependència regulada en l'article 19 del Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell, que informarà, a la vista de l'expedient, sobre la proposta de PIA idònia per a la persona interessada. A la vista de l'informe, la direcció general amb competències en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència emetrà una resolució que aprove el PIA, que serà notificada a la persona interessada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Es pot interposar un recurs d'alçada tant contra la resolució de reconeixement de la situació i el grau de dependència com contra la resolució d'aprovació del PIA.

  El termini per a interposar el recurs és d'un mes des de la data de notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense que s'hi haja interposat el recurs, la resolució expressa serà ferma amb caràcter general.

  S'interposa davant de l'òrgan que haja dictat la resolució esmentada o davant de la secretària autonòmica amb competències en matèria de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, que és l'òrgan competent per a la resolució d'aquest recurs.

  El termini per a resoldre el recurs és de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense que recaiga cap resolució, es podrà entendre desestimat el recurs.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.

  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  QUÈ S'ENTÉN PER DEPENDÈNCIA?
  L'estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l'atenció d'una altra o altres persones o ajudes importants per a realitzar activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d'altres suports per a la seua autonomia personal.

  REVISIÓ DEL RECONEIXEMENT DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
  El grau de dependència podrà ser objecte de revisió, a instàncies de la persona interessada, del seu representant legal o del seu guardador o guardadora de fet, amb la documentació facultativa que ho justifique, mitjançant la presentació de la sol·licitud segons el model normalitzat; o d'ofici per la direcció general amb competències en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència, després de la instrucció del corresponent procediment, per alguna de les causes següents:
  a) Millora o empitjorament de la situació de dependència.
  b) Error de diagnòstic o error en l'aplicació del corresponent barem o escala.
  c) Que la persona siga menor d'edat; en aquest cas, les revisions es realitzaran d'ofici atenent els criteris establits en l'article 11 del Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell.
  d) Que el grau haja sigut reconegut amb caràcter provisional per la previsió de millora o empitjorament per evolució patològica; en aquest cas, l'Administració iniciarà d'ofici la revisió del grau de dependència reconegut.

  Promoguda la revisió, la direcció general amb competències en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència tramitarà el procediment d'acord amb els preceptes dels capítols III i IV del títol IV de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  La competència per a resoldre correspon a la persona titular de la direcció general amb competències en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència en el termini màxim previst en l'article 11 apartat 4 del Decret 62/2017, de 19 de maig del Consell. La resolució consistirà en la confirmació o la modificació del grau de dependència anterior.
  Quan la resolució no es dicte en el termini de tres mesos, s'entendrà, en tot cas i d'acord amb l'establit en la Llei 9/2016, de 28 d'octubre, de regulació dels procediments d'emergència ciutadana en l'Administració de la Comunitat Valenciana, estimada per silenci administratiu, sense perjudici de l'obligació de l'Administració de resoldre expressament.
  Si la modificació de grau implica la modificació del Programa individual d'atenció, s'efectuaran d'ofici les actuacions pertinents a fi de dictar el nou PIA.

  CONTINGUT DEL PROGRAMA INDIVIDUAL D'ATENCIÓ (PIA)
  El PIA tindrà el contingut següent:
  1. Identificació de la persona en situació de dependència.
  2. Servei o serveis reconeguts, amb la indicació de les condicions específiques de la prestació d'aquests, així com de l'aportació econòmica en aquells supòsits establits en l'article 25 del Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell. Si escau, quan el dret al servei s'haja generat abans de la resolució, s'establirà la compensació retroactiva d'aquest en funció de les circumstàncies del cas.
  3. Prestacions o prestacions, amb la indicació de les condicions específiques d'aquestes, així com els seus possibles efectes retroactius.
  4. Obligacions de la persona en situació de dependència.

  REVISIÓ DEL PROGRAMA INDIVIDUAL D'ATENCIÓ
  El PIA podrà ser objecte de revisió per a la seua actualització:
  - A instàncies de la persona interessada, del seu representant legal o del seu guardador o guardadora de fet, amb l'informe motivat dels serveis socials generals o, si escau, dels serveis socials que designe la conselleria amb competències en serveis socials, promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, sempre que s'acredite una variació en les condicions de salut o en la situació de l'entorn social que puga motivar una modificació del servei o la prestació econòmica reconeguda.
  - D'ofici, quan, com a conseqüència dels informes de seguiment del PIA es determine de manera motivada que el recurs o la prestació ha deixat de ser idoni per a la persona interessada, o quan es produïsca una revisió del grau de dependència reconegut, sempre que aquesta implique una modificació de les prestacions econòmiques o els serveis rebuts.
  La competència per a resoldre correspon a la direcció general amb competències en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència, i el termini de resolució serà de sis mesos com a màxim.
  La data d'efectivitat del nou recurs serà la de la resolució de revisió i, si aquesta no es produeix dins dels sis mesos posteriors a la sol·licitud de la persona en situació de dependència, la data d'efectivitat es produirà als sis mesos comptats des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud.
  Per al cas de revisions de grau a la baixa, la data d'efectes del PIA revisat serà la data de resolució d'aquest.

  PROCEDIMENTS DE TRASLLATS
  - Trasllats ixents: article 20 del Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell.
  - Trasllats entrants: article 21 del Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell.
  - Trasllats temporals: article 22 del Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell.

  PROCEDIMENTS INICIATS AMB ANTERIORITAT A L'ENTRADA EN VIGOR
  L'Administració, sempre que l'aplicació del Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell, resulte més beneficiosa per a la persona interessada i, en funció de la fase de tramitació en què es troben els procediments iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest, ha d'aplicar-los a aquests procediments, per a la qual cosa ha requerirà a les persones interessades la documentació pertinent. En el cas que no aporten aquesta documentació en els terminis indicats a aquest efecte, s'aplicarà el decret vigent en la data de sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència.

  Obligacions

  - Comparéixer a l'acte de valoració que es realitzarà en el seu entorn habitual.
  - Comunicar qualsevol alteració que s'haja de tindre en compte en relació amb el servei o la prestació que rep.

  Enllaços

  Enllaç web d'Igualtat i Polítiques Inclusives

  Enllaç requisits dels cuidadors no professionals

  El tràmit per a donar d'alta un nou compte bancari, modificar-la o donar-la de baixa es pot realitzar telemàticament, consulte: PROPER. Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat:

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (BOE núm. 299, de 15/12/2006).
  - Reial decret 174/2011, d'11 de febrer, pel qual s'aprova el barem de valoració de la situació de dependència establit per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (BOE núm. 42, de 18/02/11).
  - Ordre 9/2011, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, de modificació dels annexos I, II i IV del Decret 18/2011, de 25 de febrer, del Consell, pel qual s'estableix el procediment per a reconéixer el dret a les prestacions del sistema valencià per a les persones en situació de dependència (DOGV núm. 6673, de 19/12/11).
  - Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell, pel qual s'estableix el procediment per a reconéixer el grau de dependència a les persones i l'accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques (DOGV núm. 8061, de 13/06/17).
  - Decret 102/2022 de 5 d'agost, del Consell, pel qual es modifica el Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell, pel qual s'estableix el procediment per a reconéixer el grau de dependència a les persones i l'accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques. (DOGV núm. 9404 de 12.08.2022)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 39/06, de 14 de desembre.

  Vegeu el Reial decret 174/2011, d'11 de febrer.

  Vegeu l'Ordre 9/2011, de 5 de desembre.

  Vegeu el Decret 62/2017, de 19 de maig.

  Veure Decret 102/2022 de 5 d'agosto

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.