Sol·licitud de reconeixement del grau de dependència i l'accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 211239
|
Codi GVA: 3256
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Regulació del procediment per al reconeixement de la possible situació de dependència de les persones, determinar la composició i funcions dels òrgans competents per a la seua valoració i establir el règim de requisits, condicions i compatibilitats dels serveis i prestacions econòmiques en matèria de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

 

QUÈ S'ENTÉN PER DEPENDÈNCIA?

L'estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, precisen de l'atenció d'una altra o altres persones o ajudes importants per a realitzar activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d'altres suports per a la seua autonomia personal.

 

QUÈ S'ENTÉN PER PROGRAMA INDIVIDUAL D'ATENCIÓ (PIA)?

El Programa Individual d'Atenció (PIA) contindrà la relació de serveis i/o prestacions reconegudes d'acord amb el Catàleg de serveis i prestacions establit en el Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell, pel qual s'estableix el procediment per a reconéixer el grau de dependència a les persones i l'accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques, modificat per el Decret 102/2022, de 5 d'agost, del Consell .

 

CONTINGUT DEL PROGRAMA INDIVIDUAL D'ATENCIÓ (PIA):

1. Identificació de la persona en situació de dependència.

2. Servei o serveis reconeguts, amb indicació de les condicions específiques d'aquestes, així com els seus possibles efectes retroactius.

3. Prestació o prestacions reconegudes, amb indicació de les condicions específiques d'aquestes, així com els seus possibles efectes retroactius.

4. Obligacions de la persona en situació de dependència.

 

 

CATÀLEG DE SERVEIS I PRESTACIONS

SERVEIS I LES SEUES PRESTACIONS VINCULADES:

• Promoció de l'Autonomia

• Ajuda a domicili

• Teleassistència Avançada

• Centre de dia

• Atenció residencial

PRESTACIONS ECONÒMIQUES:

• Assistència Personal

• Cuidador no professional

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

SITUACIONS POSSIBLES DESPRÉS DE RESOLUCIÓ DE GRAU I PIA (Programa Individual d'Atenció):

 

1.REVISIÓ DE GRAU

El grau de dependència podrà ser objecte de revisió, a instàncies de la persona interessada, del seu representant legal o del seu guardador o guardadora de fet, amb la documentació facultativa que el justifique, mitjançant la presentació de la sol·licitud segons model normalitzat; o d'ofici per la Direcció General amb competències en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència, després de la instrucció del corresponent procediment, per alguna de les següents causes:

a) Millora o empitjorament de la situació de dependència.

b) Error de diagnòstic o error en l'aplicació del corresponent barem o escala.

c) Que la persona siga menor d'edat, i en aquest cas les revisions es realitzaran d'ofici atesos els criteris establits en l'article 11 del Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell(modificat per Decret 102/2022, de 5 d'agost, del Consell)

d) Que el grau haguera sigut reconegut amb caràcter provisional per la previsió de millora o empitjorament per evolució patològica, i en aquest cas l'Administració iniciarà d'ofici la revisió del grau de dependència reconegut.

Promoguda la revisió, la Direcció General amb competències en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència tramitarà el procediment conforme a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La competència per a resoldre correspon a la persona titular de la Direcció General amb competències en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència en el termini màxim previst en el Decret 62/2017, de 19 de maig del Consell(modificat per Decret 102/2022, de 5 d'agost, del Consell). La resolució consistirà en la confirmació o modificació del grau de dependència anterior.

Quan la resolució no es dicte en el termini de tres mesos, la sol·licitud s'entendrà, en tot cas i d'acord amb el que s'estableix en la Llei 9/2016, de 28 d'octubre, de Regulació dels Procediments d'Emergència Ciutadana en l'Administració de la Comunitat Valenciana, estimada per silenci administratiu, sense perjudici de l'obligació de l'Administració de resoldre expressament.

Si la modificació de grau implica modificació del Programa Individual d'Atenció s'efectuaran d'ofici les actuacions pertinents a fi de dictar el nou PIA.

 

2.CANVI O ADDICIÓ DE RECURS. (Noves preferències de serveis i prestacions)

El PIA podrà ser objecte de revisió per a la seua actualització com a motiu de la sol·licitud de noves preferències de serveis o prestacions, ampliació o revisió, sempre que s'acredite una variació en les condicions de salut o en la situació de l'entorn social que pogueren motivar una modificació del servei o prestació econòmica reconeguda.

 

La competència per a resoldre correspon a la Direcció General amb competències en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència, i el termini de resolució serà de sis mesos com a màxim des de la presentació de la sol·licitud.

 

3. INCREMENT D'HORES DEL SERVEI D'AJUDA A domicili.

S'utilitzarà únicament per a sol·licitar la concessió d'un nombre d'hores del servei d'ajuda a domicili superior al que vosté rep en l'actualitat i per al cas de persones amb graus II i III de dependència.

 

4. INCREMENT DE L'IMPORT DE LA PVS-SAD (prestació vinculada al servei d'ajuda a domicili)

S'utilitzarà únicament per a sol·licitar la revisió de l'import de la seua prestació en el cas que vosté tinga resolta una prestació vinculada al servei d'ajuda a domicili amb contracte de data anterior a 31-12-22 (disposició transitòria primera del Decret 102/2022 de 5 d'agost).

 

5. CANVI DE PERSONA CUIDADORA NO PROFESSIONAL

S'haurà de presentar quan es produïsca una nova proposta de persona cuidadora no professional respecte a la presentada amb anterioritat, per la qual cosa haurà de contindre les dades de la/s persona/s cuidadora/s que, a partir de la comunicació farà les tasques de cura de la persona en situació de dependència.

 

6. TRASLLAT D'EXPEDIENT A ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES

• Trasllats sortints: article 20 del Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell (modificat per Decret 102/2022, de 5 d'agost, del Consell)

• Trasllats entrants: article 21 del Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell (modificat per Decret 102/2022, de 5 d'agost, del Consell)

• Trasllats temporals: article 22 del Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell (modificat per Decret 102/2022, de 5 d'agost, del Consell)

 

7. DRETS ECONÒMICS PENDENTS

 

7.1. EXPEDIENTS ACTIUS

Quan el temps màxim de resolució del PIA superara els 6 mesos es podrà sol·licitar el reconeixement dels drets econòmics en favor de la persona en situació de dependència, derivats de l'atenció que va rebre durant el període comprés des de l'endemà del transcurs dels 6 mesos i fins a la data d'efectes de la resolució del corresponent Programa d'Atenció Individual (PIA).

La sol·licitud es dirigirà a la Direcció General d'Atenció Primària i Autonomia Personal de Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en el termini de 4 anys des de la notificació de la resolució del PIA.

Documentació necessària (models normalitzats):

-Sol·licitud de drets econòmics pendents a favor de la persona en situació de dependència amb PIA resolt (retroactivitat)

-Declaració responsable de la persona en situació de dependència d'haver rebut atenció per persona cuidadora no professional, amb PIA resolt (retroactivitat).

-Domiciliació bancària.

 

7.2.EXPEDIENTES PERSONES MORTES

PAGAMENTS PENDENTS: Drets econòmics reconeguts en un PIA, que la persona en situació de dependència no ha pogut cobrar per defunció.

RETROACTIVITAT: Drets econòmics no reconeguts en el PIA, tant si van ser sol·licitats per la persona en situació de dependència sense arribar a ser reconeguts abans de la defunció, com si els sol·liciten els seus hereus posteriorment:

• Defunció amb PIA i pendent de reconéixer endarreriments (transcorreguts 6 mesos des de la data de sol·licitud fins a la data d'efectes del seu PIA).

• Defunció amb PIA inicial i amb resolució de revisió de grau a l'alça, però sense resoldre la revisió PIA.

• Canvis o ampliacions de preferència sense resoldre, sempre que s'acredite l'atenció rebuda des dels 6 mesos des de la sol·licitud del canvi.

La sol·licitud es dirigirà a la Direcció General d'Atenció Primària i Autonomia Personal de Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en el termini de 4 anys des que el dret va poder exercitar-se.

Documentació necessària (models normalitzats):

-Sol·licitud de drets econòmics pendents a favor d'hereus de la persona dependent amb PIA resolt.

-Declaració responsable de la persona representant hereditària d'haver rebut atenció per persona cuidadora no professional, amb PIA resolt (retroactivitat)

-Declaració d'hereus

-Domiciliació bancària

 

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Es tracta d'un dret subjectiu d'accés d'accés al Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència que tenen totes les persones amb residència efectiva en la Comunitat Valenciana.

 

El procediment s'inicia a instàncies de la persona interessada davant els serveis socials d'atenció primària de l'Ajuntament on es trobe empadronada. (Igualment pot iniciar-ho el seu representant legal o qualsevol de les figures jurídicament reconegudes per a donar suport a les persones amb discapacitat).

 

Requisits

• Ser espanyol.

• Qualsevol edat.

• Trobar-se en situació de dependència en algun dels graus establits per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència.

• Residir en territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dels quals dos hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Per als menors de cinc anys el període de residència s'exigirà a qui exercisca la guarda i custòdia.

 

Les persones que, reunint els requisits anteriors, manquen de de la nacionalitat espanyola es regiran pel que s'estableix en la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre Drets i Llibertats dels Estrangers a Espanya i la seua Integració Social, en els Tractats Internacionals i en els Convenis que s'establisquen amb el país d'origen. Per als menors que manquen de la nacionalitat espanyola s'estarà al que es disposa en les Lleis del Menor vigents, tant en l'àmbit estatal com en l'autonòmic, així com en els Tractats Internacionals.

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació

INFORMACIÓ DE TRAMITACIÓ

• Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

La sol·licitud podrà realitzar-se per a valoració inicial o per a homologació quan la persona sol·licitant tinga reconeguda la pensió de gran invalidesa o el complement de la necessitat de concurs d'una altra persona. Les persones que formulen sol·licitud per a homologació del complement de la necessitat del concurs d'una altra persona amb una puntuació igual o superior a 45 punts estaran exemptes d'aportar l'informe de salut previst en l'article 5, apartat 4, lletra a) del Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell. A les persones que tinguen reconegut el complement de gran invalidesa se'ls reconeixerà, en tot cas, el Grau III. Per a això la persona sol·licitant haurà d'haver aportat prèviament juntament amb la sol·licitud de reconeixement de dependència copia compulsada de la resolució de reconeixement de gran invalidesa.

 

• Presentada la sol·licitud i documentació completa, inclòs l'informe social d'entorn elaborat pels serveis socials generals corresponents, aquests notificaran a la persona interessada la data i hora en què haja de realitzar-se la valoració.

 

• Una vegada efectuada la valoració, l'òrgan *valorador competent emetrà un dictamen tècnic amb indicació del grau de dependència proposat i especificació dels serveis o prestacions a les quals la persona puga optar en virtut del seu grau i circumstàncies personals; dictamen que serà elevat a la Direcció General amb competències en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència, la qual, a la vista del dictamen tècnic, resoldrà sobre el reconeixement i grau de dependència de la persona sol·licitant.

En la resolució es determinarà els serveis, prestacions o qualsevol altra condició que li corresponguen a la persona sol·licitant en funció del grau establit, així com la seua compatibilitat o no, degudament motivada, amb les preferències expressades per la persona interessada. Aquesta resolució es notificarà a la persona interessada i als Serveis Socials Generals corresponents.

 

• En el cas de compatibilitat de les preferències exposades per la persona interessada amb l'informe social d'entorn i el reconeixement del grau de dependència, determinada en la resolució del grau de dependència, la Direcció General amb competències en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència emetrà automàticament la resolució aprovant el Programa Individual d'Atenció (d'ara en avant *PIA), segons les preferències expressades per la persona interessada.

 

• En el cas de no compatibilitat de les preferències exposades per la persona interessada amb l'informe social d'entorn i el reconeixement del grau de dependència, determinada en la resolució del grau de dependència, Direcció General amb competències en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència elaborarà una proposta de *PIA.

Aquesta proposta serà notificada a la persona interessada perquè efectue en el termini de quinze dies davant la Direcció General amb competències en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència les al·legacions que estime oportunes, que seran estudiades amb caràcter previ a dictar la corresponent resolució. Transcorregut aquest termini sense haver-se formulat al·legacions, la Direcció General amb competències en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència procedirà a resoldre el *PIA conforme a la proposta realitzada. Si en el termini conferit s'efectuaren al·legacions, aquestes seran estudiades per la Comissió Tècnica Avaluadora de la Situació de Dependència regulada en l'article 19 del Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell, que informarà, a la vista de l'expedient, sobre la proposta de *PIA idònia per a la persona interessada. A la vista de l'informe, la Direcció General amb competències en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència emetrà resolució aprovant el *PIA, que serà notificada a la persona interessada.

 

 

Formularis

Sol·licitud

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
DOCUMENTACIÓ La sol·licitud es formularà en el model normalitzat. Es podran acompanyar els documents que estimen oportuns, els quals seran admesos i tinguts en compte en la tramitació del procediment. A les sol·licituds hauran d'acompanyar-se la següent documentació: 1. Documentació obligatòria...
Saber més

Formularis

Forma de presentació
Telemàtica
Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica...
Saber més
Presencial

- La sol·licitud s'ha de presentar preferentment en el registre oficial de l'ajuntament del domicili de la persona sol·licitant.

 

- Així mateix, es podrà presentar en els registres oficials de la Generalitat i per mitjà de qualsevol de les modalitats previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució del procediment de reconeixement de grau serà de 3 mesos, computant-se des de la data de registre d'entrada de la sol·licitud en el registre de qualsevol entitat competent per a la seua tramitació (Entitats Locals i Generalitat Valenciana)....
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Estimatori
/ No
Recurs que procedeix contra la resolució
Alçada
Obligacions
- Comparéixer a l'acte de valoració que es realitzarà en el seu entorn habitual. - Comunicar qualsevol alteració que s'haja de tindre en compte en relació amb el servei o la prestació que rep.
Observacions

Es pot interposar un recurs d'alçada tant contra la resolució de reconeixement de la situació i el grau de dependència com contra la resolució d'aprovació del PIA. El termini per a interposar el recurs és d'un mes des de la data de notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense...

Saber més