Detall de Procediments

Sol·licitud de reconeixement del grau de dependència i l'accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de reconeixement del grau de dependència i l'accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques.

  Objecte del tràmit

  Regulació del procediment per al reconeixement de la possible situació de dependència de les persones, determinar la composició i les funcions dels òrgans competents per a la seua valoració i establir el règim de requisits, condicions i compatibilitats dels serveis i les prestacions econòmiques en matèria de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El procediment per al reconeixement inicial de la situació de dependència s'iniciarà a instàncies de la persona interessada davant de l'Ajuntament de la Comunitat Valenciana on es trobe empadronada. També podrà iniciar-se pel seu representant legal o el seu guardador o guardadora de fet.

  Requeriments

  - Ser espanyol/a.
  - Qualsevol edat.
  - Trobar-se en situació de dependència en algun dels graus establits per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
  - Residir en territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dels quals dos han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Per als menors de cinc anys, el període de residència s'exigirà a qui exercisca la guarda i custòdia.

  Les persones que reunisquen els requisits anteriors, però no tinguen la nacionalitat espanyola es regiran pel que estableix la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, en els tractats internacionals i en els convenis que s'establisquen amb el país d'origen. Per als menors que manquen de la nacionalitat espanyola s'atindrà al que es disposa en les lleis del menor vigents, tant en l'àmbit estatal com en l'autonòmic, així com en els tractats internacionals.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - La sol·licitud s'ha de presentar preferentment en el registre oficial de l'ajuntament del domicili de la persona sol·licitant.

  - Així mateix, es podrà presentar en els registres oficials de la Generalitat i per mitjà de qualsevol de les modalitats previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud s'ha de formular en el model normalitzat.

  Es podran acompanyar els documents que s'estimen oportuns, que seran admesos i tinguts en compte en la tramitació del procediment.

  Les sol·licituds s'han d'acompanyar de les dades, la informació i els documents següents:
  a) Document d'identitat (DNI,NIE o passaport).
  b) Exemplar original de l'informe de salut, que ha d'elaborar l'Administració pública sanitària en el model normalitzat. Les persones que en el reconeixement, la declaració i la qualificació de grau de discapacitat tinguen reconegut el complement de la necessitat del concurs d'una altra persona amb una puntuació igual o superior a 45 punts estaran exemptes d'aportar l'informe de salut.
  c) Manifestació per la persona sol·licitant, el seu representant legal o guardador o guardadora de fet, de la preferència per la prestació o servei que es vol rebre, en el model normalitzat que la conselleria competent en serveis socials, promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència establirà i posarà a la disposició de les persones interessades.
  d) En el cas que la persona beneficiària opte per la prestació de cuidadora o cuidador en l'entorn familiar, ha d'adjuntar el compromís de permanència i de formació de la persona proposada com a cuidadora, en el model normalitzat que la conselleria competent en serveis socials, promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència establirà i posarà a la disposició de les persones interessades.
  e) Quan la persona sol·licitant siga beneficiària d'algun dels serveis recollits en el catàleg de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència degudament acreditat per la conselleria competent en serveis socials, promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i opte per continuar rebent-lo ha d'adjuntar un informe social realitzat pel treballador o la treballadora social col·legiat d'aquest servei, que servirà de base per a l'informe social d'entorn. Així mateix, ha d'aportar la còpia del contracte i les tres últimes factures mensuals al mes anterior a la presentació de la sol·licitud.
  f) Fitxa de manteniment de tercers a l'efecte de la domiciliació bancària, en el model normalitzat que la conselleria competent en serveis socials, promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència establirà i posarà a la disposició de les persones interessades.
  g) En el cas que la persona beneficiària opte pel servei de teleassistència, ha de manifestar aquesta opció en model normalitzat que la conselleria amb competències en serveis socials, promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència establirà i posarà a la disposició de les persones interessades.
  h) Les persones que no tinguen la nacionalitat espanyola han d'aportar la documentació acreditativa de la seua condició de resident, en la qual figure la còpia del número d'identificació d'estrangers.
  i) Per a les persones menors d'edat, a més de la fotocòpia del llibre de família, s'ha d'aportar la fotocòpia del document d'identitat, si es disposa d'aquest. Si no es disposa d'aquest, s'ha d'aportar la còpia del document d'identitat del pare, la mare o la persona que exercisca la tutoria legal.
  j) En el cas de persones incapacitades o presumptes incapaces, s'ha
  d'aportar la resolució judicial d'incapacitació o l'acte d'internament en cas de sol·licitud de servei residencial.
  k) Quan la persona interessada no autoritze expressament la consulta telemàtica de dades d'identitat, capacitat econòmica i residència, ha d'aportar la documentació que les acredite segons la normativa vigent en cada moment.

  Impresos associats

  COMPROMÍS DE PERMANÈNCIA I FORMACIÓ DE LA PERSONA CUIDADORA NO PROFESSIONAL

  SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

  SOL·LICITUD DE REVISIÓ DE GRAU DE DEPENDÈNCIA

  MODEL PER A SOL·LICITAR NOVES PREFERÈNCIES DE SERVEIS O PRESTACIONS, AMPLIACIÓ O REVISIÓ DEL PIA

  SOL·LICITUD DE TRASLLAT D'EXPEDIENT DE DEPENDÈNCIA DES DE LA COMUNITAT VALENCIANA A UNA ALTRA COMUNITAT AUTÒNOMA

  AUTORITZACIÓ D'ACCÉS A DADES EN EL MARC DE LA LEGISLACIÓ SOBRE DEPENDÈNCIA

  DECLARACIÓ PERSONA GUARDADORA DE FET

  SOL·LICITUD DE CANVI DE PERSONA CUIDADORA NO PROFESSIONAL

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  SOL·LICITUD INICIAL DE RECONEIXEMENT DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA I DEL DRET A LES PRESTACIONS DEL SISTEMA

  ANNEX. NECESSITAT D'ACOMPANYAMENT DE L'ASSISTENT PERSONAL EN L'ÀMBIT EDUCATIU

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA PERSONA ASSISTENT PERSONAL

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.