Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Expedició del carnet d'usuari professional de productes fitosanitaris (abans, carnet de manipulador de plaguicides d'ús fitosanitari).

  Objecte del tràmit

  La Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, estableix que els usuaris i les persones que manipulen productes fitosanitaris han de complir els requisits de capacitació establits per la normativa vigent, en funció de les categories o classes de perillositat dels productes fitosanitaris.

  El carnet és, per tant, imprescindible per a dur a terme tractaments fitosanitaris (insecticides, fungicides, herbicides, etc.) i altres activitats com la venda o adquisició de productes fitosanitaris (a partir del 26 de novembre de 2015), etc.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol persona física que utilitze productes fitosanitaris en l'exercici de la seua activitat, tant en el sector agrari com en altres sectors.

  Requeriments

  a) Residir a la Comunitat Valenciana.

  b) Estar en edat laboral per a treballar amb productes fitosanitaris: més de 18 anys.

  c) No tindre concedida una incapacitat laboral permanent que implique no poder treballar amb productes fitosanitaris. La persona que sol·licite del carnet ho ha de declarar en la sol·licitud.

  d) Haver adquirit formació sobre la matèria a través d'un curs de capacitació o acreditar alguna de les titulacions que regula l'article 18.2 del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, o una altra que s'establisca normativament i que eximeixen d'efectuar el curs de capacitació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  - També en qualsevol oficina de Correus.

  En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=3260

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de la sol·licitud.

  - Còpia confrontada del certificat de superació del curs de capacitació corresponent.

  - Còpia confrontada del títol, o certificat expedit per un òrgan oficial, de la titulació que habilita per a obtindre el carnet de nivell qualificat sense superar cap curs, d'acord amb l'article 18.2 de l'RD 1311/2012, de 14 de setembre.

  - Còpia confrontada del títol, o certificat emés per un òrgan oficial, que acredite haver superat totes les matèries dels programes establits en l'annex IV del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre.

  - En cas de renovació de carnets expedits fora de la Comunitat Valenciana: còpia confrontada del carnet.

  - En el cas de modificació de dades del carnet o de cancel·lació del carnet, cal adjuntar el carnet a la sol·licitud.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'EXPEDICIÓ DEL CARNET D'USUARI PROFESSIONAL DE PRODUCTES FITOSANITARIS

  SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ DEL CARNET D'USUARI PROFESSIONAL DE PRODUCTES FITOSANITARIS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=3260

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc3260.

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament.
  A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació.
  Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  En cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'ha de procedir a la corresponent inscripció en el Registre de Representants (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/).

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  * NIVELLS DELS CARNETS
  - Segons l'article 18 de l'RD 1311/2012, de 14 de setembre, s'estableixen els carnets següents:
  - Bàsic: capacita per a actuar com a personal auxiliar en els tractaments terrestres i aeris, incloent-hi els no agraris; i per a efectuar tractaments en l'explotació sense emprar personal auxiliar. En tot cas, només es poden utilitzar productes fitosanitaris que no siguen ni generen gasos tòxics, molt tòxics o mortals. També capacita per a actuar com a personal auxiliar de la distribució.
  - Qualificat: capacita per a actuar com a responsable dels tractaments terrestres, inclosos els no agraris; i per a dur a terme tractaments en l'explotació, emprant personal auxiliar i utilitzant només productes fitosanitaris que no siguen o no generen gasos tòxics, molt tòxics o mortals. També capacita per a atendre directament la venda de productes fitosanitaris d'ús professional.
  - Fumigador: capacita per a aplicar productes fitosanitaris que siguen o generen gasos tòxics, molt tòxics o mortals. Els aplicadors han de tindre, a més, el carnet de nivell bàsic o qualificat que els corresponga en cada cas per a l'exercici de les seues activitats.
  - Pilot aplicador: capacita per a dur a terme tractaments fitosanitaris aeris des de o per mitjà d'aeronaus, sense perjudici del compliment de la normativa específica que regula la concessió de llicències en l'àmbit de la navegació aèria.  * VIGÈNCIA DELS CARNETS
  - Els carnets d'usuari professional de productes fitosanitaris tenen un període de validesa de deu anys.
  - Els carnets de manipulador de plaguicides d'ús fitosanitari expedits segons el que disposa l'Ordre de 8 de març de 1994, del Ministeri de la Presidència i en el Decret 27/2007, de 2 de març del Consell, són vàlids fins a l'1 de gener de 2016, tal com estableix la Disposició transitòria primera del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre.
  No obstant això, està previst que, abans de l'1 de gener de 2016, es produïsca una modificació normativa que prolongue la vigència d'aquests carnets fins que expire el seu període de validesa.


  * ÀMBIT D'ACTUACIÓ:
  Els carnets són vàlids a l'efecte d'exercir l'activitat per a la qual habiliten en tot l'àmbit nacional.


  * RENOVACIÓ DELS CARNETS
  - Quan expire la vigència dels carnets, o des de 12 mesos abans d'aquesta data, els titulars interessats en la seua renovació han de sol·licitar-ho. La renovació del carnet requereix la superació d'un curs de renovació, excepte en el cas que el titular del carnet, per la seua formació, en el moment de sol·licitar la renovació estiga exempt d'efectuar cursos de capacitació per a obtindre el carnet d'acord amb l'article 18.2 del Reial decret 1311/2012 i amb l'article 9.3.b del Decret 30/205, de 6 de març.
  - Una vegada superada la data de validesa del carnet, sense haver-ne sol·licitat la seua renovació, es considera, a tots els efectes, que el seu titular no té carnet.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Cursos de Formació de l'IVIA.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal (BOE núm. 279, de 21/11/2002).
  - Resolució de 28 de gener de 2008, dels directors generals d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i alimentació, i de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat, per la qual es disposa la publicació de l'Acord de 20 de desembre de 2007, de la Comissió, per al desplegament i aplicació de la Reglamentació sobre plaguicides, pel qual s'estableixen els mecanismes de renovació dels carnets de manipulador de plaguicides d'ús fitosanitari: nivells bàsic, qualificat i fumigador (DOCV núm. 5699, de 08/02/2008).
  - Decret 98/2012, de 15 de juny, del Consell, pel qual es regulen les condicions per a l'exercici d'activitats de formació de manipuladors de plaguicides d'ús fitosanitari (DOCV núm. 6798, de 18/06/2012).
  - Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per a aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris (BOE núm. 223, de 15/09/2012).
  - Decret 30/2015, de 6 de març, del Consell, pel qual es despleguen determinats aspectes administratius relatius als productes fitosanitaris a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7481, de 09/03/2015).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.

  Vegeu la Resolució de 28 de gener de 2008.

  Vegeu el Decret 98/2012, de 15 de juny.

  Vegeu el Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre.

  Vegeu el Decret 30/2015, de 6 de març

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.