Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Sol·licitud d'informació i certificacions al Registre de Terrenys Forestals Incendiats de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Acreditar si un terreny forestal de la Comunitat Valenciana s'ha vist afectat per un incendi.

  - Els terrenys forestals que hagen patit els efectes d'un incendi queden subjectes a les prohibicions de classificació o reclassificació urbanística preceptuades en la normativa reguladora del sòl no urbanitzable. Tampoc es poden destinar al pasturatge en els cinc anys següents, ni es poden dedicar o transformar en sòls agrícoles fins a transcorreguts, almenys, vint anys, ni a activitats extractives fins a transcorreguts deu anys.

  - Per a verificar les afeccions anteriors es crea, en la conselleria amb competències en matèria de medi ambient, el Registre de Terrenys Forestals Incendiats, en el qual s'inscriuran, amb el detall suficient, les superfícies i el perímetre de les muntanyes sinistrades. Aquest registre tindrà el caràcter de públic.

  - Les administracions competents han de sol·licitar la certificació del Registre abans de dur a terme o autoritzar qualsevol de les actuacions previstes en els apartats anteriors.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol persona física o jurídica nacional de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea, o bé que tinga establit el seu domicili en qualsevol dels estats membres, té accés al Registre de Terrenys Forestals Incendiats de la Comunitat Valenciana.

  Ningú està obligat a acreditar cap tipus d'interés per a accedir a la informació existent en el Registre.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius als quals s'adrecen.
  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, ajuntaments i consells insulars, als ajuntaments dels municipis als qual es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  - I, preferentment, als registres que s'indiquen a continuació:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=3261

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud de certificació s'ha de fer mitjançant el model oficial. Aquest model pot ser modificat per mitjà d'una ordre del conseller amb competències en medi ambient.

  Les peticions d'informació s'han de referir a àmbits temporals i territorials concrets. L'àmbit temporal s'ha d'indicar per mitjà dels anys per als quals se sol·licita informació. L'àmbit territorial és el municipi o els municipis per als quals es demanda certificació; en cas que la consulta es referisca a àmbits inferiors al municipal, les peticions han d'estar clarament referenciades a un rectangle per mitjà de les seues UTM que tinga, el polígon i la parcel·la cadastral o, si no n'hi ha, s'han d'acompanyar d'un mapa a escala 1:10.000 que localitze clarament la zona per a la qual es faça la consulta.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ O CERTIFICACIÓ AL REGISTRE DE TERRENYS FORESTALS INCENDIATS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida.

  - S'estableix un termini general màxim de dos mesos per a resoldre les peticions d'informació.

  - En funció de la petició feta, el Registre emetrà una certificació simple o ampliada. Aquestes certificacions les expedirà amb caràcter general el director territorial de la conselleria competent en matèria forestal de la província a la qual corresponga l'àmbit territorial per al qual se sol·licita consulta. En els casos en què l'àmbit territorial afecte a dos províncies o més, la certificació l'emetrà el director general amb competències en matèria forestal.

  - En la certificació simple s'indicarà únicament si hi ha un registre que indique que la zona s'ha vist afectada o no per un incendi forestal, i s'indicarà, si escau, l'any, així com les metadades referides al procés d'obtenció de la cartografia.

  - La certificació ampliada inclourà, a més, la representació cartogràfica de les zones incendiades, i s'indicarà l'escala, així com informació topogràfica bàsica que en permeta la referenciació.

  - En qualsevol cas, s'ha de fer constar si hi ha hagut afecció a espais naturals protegits o no.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=3261

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, tot i que no estan obligats a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament, a través de la seu electrònica de la Generalitat, en l'URL següent: http://www.gva.es/proc3261.

  Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana, i poden utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre els quals es troba el certificat emés per l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però la sol·licitud es faça de manera presencial, es requerirà l'interessat perquè l'esmene per mitjà de la presentació electrònica d'aquesta. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud el dia en què s'haja fet l'esmena.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, escaiga.

  Els tràmits que es facen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior, per a acabar la presentació telemàtica, accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "como va el meu?" "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 43/2003, de 21 novembre, de muntanyes (BOE núm. 280, de 22/11/03).
  - Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2168, de 21/12/93).
  - Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2520, d'1/06/95).
  - Decret 66/2007, de 27 de abril, del Consell, pel qual es desenvolupa el Registre de Terrenys Forestals Incendiats de la Comunitat Valenciana creat per la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5503, de 02/05/07).
  - Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural (DOCV núm. 7620, de 22/09/15).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 3/1993, de 9 de desembre

  Vegeu el Decret 98/1995, de 16 de maig

  Vegeu el Decret 66/2007, de 9 de desembre

  Vegeu el Decret 158/2015, de 18 de setembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.