Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG-Sol·licitud d'ajudes compensatòries pels costos de prevenció i erradicació de salmonel·losi en avicultura.

  Objecte del tràmit

  S'estableix una ajuda de caràcter compensatori per a la prevenció i erradicació en el sector avícola de salmonel·losi d'importància per a la salut pública, tal com es defineixen en la normativa estatal i comunitària, en el marc dels programes següents:
  1. Programa nacional de vigilància, control i erradicació de determinats serotips de salmonel·la en bandades de gallines reproductores de l'espècie Gallus gallus.
  2. Programa nacional de vigilància i control de determinats serotips de salmonel·la en gallines ponedores de l'espècie Gallus gallus.
  3. Programa nacional de vigilància de determinats serotips de salmonel·la en pollastres de carn, pollastres d'engreix (broilers), de l'espècie Gallus gallus.
  4. Programa nacional de vigilància i control de determinats serotips de salmonel·la en titots.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les associacions o entitats que desenvolupen la seua activitat en el sector avícola de la Comunitat Valenciana i que presten serveis de controls sanitaris i mesures de prevenció enfront de salmonel·losi, així com sacrifici i destrucció d'animals afectats a les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana que tinguen la condició de PIMES agràries, podran percebre una ajuda si compleixen les condicions que preveu la convocatòria. En tot cas, els beneficiaris finals de les ajudes han de ser petites i mitjanes explotacions ramaderes avícoles.


  Queden excloses:
  - les empreses en crisi, d'acord amb la definició de l'article 2,14 del Reglament (UE) núm. 702/2014, excepte les excepcions que estableix l'article 1.6 del Reglament (UE) núm. 702/2014.
  - les empreses que estiguen subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible en el mercat interior.

  Les associacions o entitats beneficiàries de l'ajuda queden obligades a no repercutir als titulars de les explotacions les despeses ocasionades pels serveis objecte de subvenció, i no podran exigir la pertinença a l'associació com a condició per a prestar els serveis.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  L'import de l'ajuda podrà arribar, com a màxim, al 80 % de les despeses, sense que es puga sobrepassar la quantia màxima d'1 euro per gallina ponedora o reproductora i 0,10 euros per pollastre o titot d'engreixament objecte de les actuacions, d'acord amb el cens que figure en RERA a data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud.


  PAGAMENT
  - El pagament de l'ajuda sol·licitada estarà supeditat al compliment del que es disposa en matèria de salmonel·la en els programes nacionals respectius, així com al compliment de la normativa en matèria de benestar i sanitat animal. Així mateix, les explotacions beneficiàries han de complir totes les obligacions que s'establisquen quant a termes, formats i terminis de comunicació d'informació epidemiològica a la conselleria competent. L'incompliment d'aquest punt suposarà, prèvia audiència a l'interessat, una disminució de l'import de la subvenció concedida en el mateix percentatge que el grau d'incompliment del programa.
  - El desenvolupament del pla de serveis i actuacions previst s'ha de justificar davant de l'Administració fins al dia 15 d'octubre de l'any de la convocatòria en curs.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds per a l'exercici 2020 serà de 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8823, de 29/05/2020.

  Aquest termini, no obstant això, queda suspés en virtut del que recull la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  No obstant això, les sol·licituds i els documents que es remeten electrònicament durant el període de suspensió dels termes i els terminis que estableix la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, es tramitaran efectivament en el moment en el qual es reprenga el còmput dels terminis, d'acord amb el que preveu aquesta disposició, excepte que s'haja alçat la suspensió en el procediment de què es tracte. Es considerarà, amb caràcter general, com a data de registre d'entrada, el primer dia hàbil després de l'alçament de la suspensió.

  En virtut del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, l'article 9 del qual estableix la represa dels terminis administratius que s'hagen suspés, el termini de 20 dies hàbils per a presentar sol·licituds s'inicia l'1 de juny de 2020.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds s'han de formalitzar en la instància degudament omplida, dirigida a la conselleria competent en matèria de ramaderia, i s'han d'acompanyar de la documentació següent:

  - Acreditació de la personalitat jurídica de l'entitat o associació. Documentació que acredita la capacitat de la persona que signa la sol·licitud per a actuar en nom i representació de l'entitat o associació.

  - Llista d'associats, amb indicació del codi REGA d'explotació, titular i cens de l'explotació i les mateixes dades de les explotacions no associades que desitgen estar incloses en l'ajuda.

  - Imprés d'alta de manteniment de tercers de la Generalitat acompanyat del certificat de l'entitat bancària de la titularitat del compte en el qual han d'efectuar-se els pagaments, en el cas d'altes, baixes o modificacions de les dades que consten en el sistema d'informació comptable de la Generalitat.

  -- Una memòria del pla de serveis que es realitzaran, que incloga una valoració econòmica detallada del cost dels serveis que les associacions o entitats sol·licitants de l'ajuda prestaran a les explotacions avícoles, segons el seu cens. A aquest efecte, segons l'article 31.3 de la Llei 38/2003, general de subvencions, quan l'import de la despesa subvencionable iguale o supere la quantia de 15.000 euros en el supòsit de subministraments o prestació de serveis, tal com estableix l'art. 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, el beneficiari haurà de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors que no podran superar el valor del mercat, amb caràcter previ a la prestació del servei o el lliurament del subministrament, llevat que, per les seues especials característiques, no hi haja en el mercat un nombre suficient d'entitats que els realitzen, presten o subministren, o llevat que la despesa s'haja realitzat amb anterioritat a la subvenció. L'elecció entre les ofertes presentades, que ha d'aportar-se en la justificació, o, si escau, en la sol·licitud de subvenció, es realitzarà d'acord amb criteris d'eficiència i economia, i ha de justificar-se expressament en una memòria l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDES COMPENSATÒRIES PELS COSTOS DE PREVENCIÓ I ERADICACIÓ DE SALMONEL·LOSI EN AVICULTURA

  [ANNEX II] JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES COMPENSATÒRIES PELS COSTOS DE PREVENCIÓ I ERADICACIÓ DE SALMONEL·LOSI EN AVICULTURA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD / APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.
  2. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon al servei amb competències en matèria de sanitat animal, que realitzarà d'ofici totes les actuacions que estime necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals haja de formular-se la proposta de resolució, i es remetrà a l'òrgan col·legiat un informe d'avaluació de les sol·licituds.
  3. L'òrgan col·legiat emetrà un informe en el qual es concrete el resultat de l'avaluació efectuada i, d'acord amb aquest, serà l'encarregat de realitzar la proposta de resolució de concessió de les ajudes, a la vista de l'informe d'avaluació de les sol·licituds.
  4. A la vista de la documentació aportada i la proposta de l'òrgan col·legiat, l'òrgan competent resoldrà la concessió d'aquestes ajudes. La resolució inclourà la concessió o denegació expressa de la subvenció, de la qual estaran exclosos tots els impostos.
  5. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir 6 mesos comptats a partir de la data de publicació de la convocatòria anual.
  6. Transcorregut aquest termini sense que s'haja notificat cap resolució expressa, els interessats podran entendre desestimada la seua sol·licitud per silenci administratiu, de conformitat amb el que disposa l'article 25 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=3268

  Tramitació

  Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=3268.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i es pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà la persona interessada perquè l'esmene a través de la presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet l'esmena.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen en la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  * DESPESES SUBVENCIONABLES
  Tindran la consideració de despeses subvencionables els serveis que les associacions de productors presten des del 16 d'octubre de l'any anterior de l'exercici pressupostari en qüestió fins al 15 d'octubre de cada exercici pressupostari per al qual haja sigut concedida la subvenció i que queden englobats en els serveis exposats per als grups A o B següents:

  1. Despeses subvencionables del grup A (autocontrols i mesures biosanitàries):
  - Controls sanitaris derivats dels autocontrols efectuats en compliment dels diferents programes nacionals. Aquests inclouran la presa de mostres i les proves de detecció de la malaltia.
  - Sacrifici i destrucció d'animals afectats en les espècies i classificacions zootècniques en les quals, d'acord amb el que disposen els respectius programes nacionals vigents en cada moment, siga obligatori el sacrifici.
  - Neteja, desinfecció, desinsectació i desratització de les instal·lacions i l'utillatge, mitjançant la utilització de productes autoritzats i mètodes adequats, fins a assegurar l'absència de salmonel·la acreditada mitjançant analítiques.
  No es concediran ajudes quan quede demostrat que la malaltia va ser causada deliberadament o per negligència del beneficiari.

  2. Despeses subvencionables del grup B (compra i administració de vacunes de salmonel·la):
  - Compra i administració de vacuna destinades a la vacunació de les futures ponedores en explotacions de cria de la Comunitat Valenciana, quan el titular de l'explotació de cria i el de producció d'ous coincidisca, fins a un màxim de 0,08 euros/vacuna/animal.
  - Compra i administració de vacunes destinades a la vacunació de futures reproductores en explotacions de cria de la Comunitat Valenciana, quan el titular de l'explotació de cria i el de reproductores coincidisca, fins a un màxim de 0,08 euros/vacuna/animal.
  En el cas d'adquisició de futures ponedores o reproductores vacunades destinades a explotacions de la Comunitat Valenciana, s'entendran com a despeses subvencionables les despeses derivades de la vacunació d'aquestes, fins a un màxim de 0,08 euros/vacuna/animal.

  Criteris de valoració

  Aquestes ajudes s'estableixen en règim de concurrència competitiva. Si el conjunt d'ajudes sol·licitades superara els fons disponibles, s'ordenaran les sol·licituds segons el nombre d'animals afectats pel programa, i s'atendran en primer lloc les sol·licituds que afecten un nombre superior d'animals de l'espècie Gallus gallus i Meleagridis gallopavo.

  Per a aplicar aquest criteri, es tindrà en compte la suma dels animals de les dues espècies. En cas d'empat en la puntuació final obtinguda pels sol·licitants, tindran preferència les empreses que acrediten ocupar més percentatge de treballadors discapacitats en relació amb les seues respectives plantilles.

  Obligacions

  L'associació o entitat ha de desenvolupar el pla de serveis i actuacions previst que prestarà a les explotacions avícoles i, una vegada conclòs, comunicar-lo a l'oficina de la conselleria encarregada de la tramitació de la petició. En qualsevol cas, ho ha de fer fins al 15 d'octubre de l'any que corresponga.
  L'incompliment d'aquest termini suposarà, després de l'audiència de l'interessat, la resolució de l'ajuda. Tot això, llevat que s'haja prorrogat el termini expressament a petició de l'interessat i per causa de força major.

  Sancions

  El règim sancionador serà el que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana (cl@ve-signatura)

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatura.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 8/2020, de 8 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes compensatòries pels costos de prevenció i erradicació de la salmonel·losi en l'avicultura a la Comunitat Valenciana.
  - RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2020, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, les ajudes compensatòries pels costos de prevenció i erradicació de salmonel·losi en avicultura, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  - Extracte de la Resolució de 20 de maig de 2020, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, les ajudes compensatòries pels costos de prevenció i erradicació de salmonel·losi en avicultura, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu l'ORDRE 8/2020, de 8 d'abril.

  Vegeu la Resolució de 20 de maig de 2020.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 20 de maig de 2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.