Sol·licitud d'ajudes compensatòries pels costos de prevenció i erradicació de salmonel·losi en avicultura

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 211245
|
Codi GVA: 3268
Descarregar informació
Termini obert

Des de 14-06-2024

Fins 05-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

S'estableix una ajuda de caràcter compensatori per les despeses de prevenció, control i erradicació en el sector avícola de la Comunitat Valenciana de determinats serotips de salmonella d'importància per a la salut pública, tal com es...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
14-06-2024 al 05-07-2024
Al·legació/AportacióTermini obert
14-06-2024
JustificacióTermini pendent
01-09-2024 al 15-10-2024
Observacions

* DESPESES SUBVENCIONABLES Tindran la consideració de despeses subvencionables els serveis que l'associació o agrupació de productors presten des del 16 d'octubre de l'any anterior de l'exercici pressupostari en qüestió fins al 15 d'octubre...

Saber més

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les associacions o agrupacions de productors que desenvolupen la seua activitat en el sector avícola de la Comunitat Valenciana, i que presten serveis de controls sanitaris i mesures de prevenció enfront de Salmonel·losi d'importància per a la salut...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. 2. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon al servei amb competències en matèria de sanitat animal, que realitzarà d'ofici totes les actuacions que estime necessàries per a la determinació, el coneixement i...
Saber més
Criteris de valoració
Aquestes ajudes s'estableixen en règim de concurrència competitiva. Si el conjunt d'ajudes sol·licitades superara els fons disponibles, s'ordenaran les sol·licituds segons el nombre d'animals afectats pel programa, atenent-se en primer lloc les sol·licituds a les quals afecte un major nombre...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 14-06-2024 a 05-07-2024

El termini de presentació de les sol·licituds per a l'exercici 2024 serà de quinze dies...

Saber més
Documentació
Les sol·licituds es formalitzaran en instància degudament emplenada, dirigida a la Conselleria competent en matèria de ramaderia, i s'acompanyaran de la següent documentació: - Acreditació de la identitat de la persona jurídica sol·licitant, en cas de no autoritzar la seua consulta per l'òrgan...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més

Al·legació/Aportació

Termini
Des de 14-06-2024
Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir 6 mesos comptats a partir de la data de publicació de la convocatòria anual. Transcorregut aquest termini sense que s'haja notificat cap resolució expressa, els interessats podran entendre desestimada la...
Saber més
Quantia i cobrament
El percentatge màxim de l'ajuda podrà aconseguir com a màxim el 80% de les despeses subvencionables aprovats, sense que puga depassar la quantia màxima d'1 euro per gallina ponedora o reproductora i 0,10 euros per pollastre o polit d'engreixament, d'acord amb el cens que consta en REGA a data de...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició
Obligacions
El desenvolupament del pla de serveis i actuacions previstes que serà prestat per associació o agrupació de productors beneficiària de l'ajuda en espècie a les explotacions avícoles haurà de justificar-se per l'associació o agrupació esmentada davant l'administració fins a la data fixada en la...
Saber més
Observacions

Davant aquesta resolució procedirà el recurs de reposició davant el titular de la Conselleria competent en matèria de ramaderia, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà d'aquell en què tinga lloc la seua notificació, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 123 i 124 de la Llei...

Saber més
Sancions
El règim sancionador serà el que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Justificació

Termini
Des de 01-09-2024 a 15-10-2024

El termini de justificació de les inversions per a la convocatòria de l'exercici 2024 finalitza el dia 15 d'octubre de 2024.

Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més