• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes per a assistències tècniques a cooperatives i societats laborals per a l'exercici 2019. Economia social.

  Objecte del tràmit

  La concessió de subvencions dirigides a la prestació d'assistència tècnica, en alguna de les modalitats que s'indiquen a continuació, a cooperatives i societats laborals o a entitats associatives de cooperatives i societats laborals valencianes.

  Eixa assistència tècnica:

  1.- Haurà de consistir en alguna de les modalitats següents:
  a) Contractació de directors i gerents durant el primer exercici de vigència del contracte.
  b) Estudis de viabilitat, organització, comercialització, diagnosi o altres de naturalesa anàloga, excepte els que siguen exigits en la tramitació d'expedients administratius per a l'obtenció d'autoritzacions i/o subvencions.
  c) Informes econòmics i auditories, sempre que uns i altres no es realitzen per a complir una obligació normativament establida.
  d) Assessorament en les distintes àrees de la gestió empresarial. Este supòsit no podrà referir-se a tasques d'assessorament que per la seua naturalesa tinguen caràcter ordinari i continuat en l'activitat de l'empresa, i hauran de circumscriure's únicament a aquelles de caràcter extraordinari que n'afecten la viabilitat, o per a la posada en marxa de projectes orientats a incorporar la innovació en els processos de gestió i organització o a la implantació de noves tecnologies en el camp de la societat de la informació i la comunicació, que contribuïsquen a una millora de la seua competitivitat.

  2.- Estos servicis d'assistència tècnica a la gestió i producció hauran de ser prestats per empreses especialitzades que reunisquen garanties de solvència professional.

  3.- En l'exercici 2019 només serà subvencionable l'assistència tècnica prestada a la sol·licitant íntegrament en l'exercici 2019.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les cooperatives de treball associat i societats laborals.

  * No obstant, estes ajudes NO seran aplicables a les empreses que operen en els sectors exclosos per l'article 1 del Reglament (UE) número 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 (DOUE L 352, de 24/12/2013).

  Requeriments

  1. Amb caràcter general, les cooperatives i les societats laborals sol·licitants d'estes ajudes hauran de reunir els requisits següents:
  a) Estar legalment constituïdes i inscrites. S'entendrà com a data d'inscripció, la de l'assentament de presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa de l'assentament.

  c) Estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.


  2. Estes ajudes es concediran únicament a cooperatives i societats laborals per a actuacions realitzades en centres de treball ubicats en el territori de la Comunitat Valenciana, amb independència del lloc del seu domicili social o del registre en què figuren inscrites.

  3. No podran concedir-se a una mateixa sol·licitant més de dos subvencions per assistència tècnica en un mateix exercici.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1.- QUANTIA
  L'import de la subvenció serà de fins al 50 per cent del cost de l'actuació i no podrà superar la quantia de 20.000 euros.

  2.- GASTOS SUBVENCIONABLES
  2.1. Seran subvencionables els gastos que de manera indubtable responguen a la naturalesa de l'activitat subvencionada i que s'hagen efectivament pagat en el període a què es referisca cada convocatòria amb anterioritat a la finalització del període de justificació determinat en l'article 10 de l'Ordre 23/2016. En tot cas caldrà ajustar-se al que disposa l'article 31, apartats tres, quatre, cinc, set, huit i nou de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  2.2. Es consideraran subvencionables els impostos indirectes quan s'acredite per la beneficiària de les ajudes que no són susceptibles de recuperació o compensació per esta.
  2.3. Els gastos subvencionables que es justifiquen es correspondran amb els costos reals efectivament pagats pels beneficiaris amb anterioritat a la data de presentació de la justificació, no podran superar el valor de mercat, de conformitat amb el que establix l'article 170 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i hauran de ser acreditats per mitjà de factures originals totalment abonades o altres documents comptables de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa, d'acord amb el que establix el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre. En general, per a la justificació haurà d'atendre's, a més, a tot el que disposa el article 10 de l'Ordre 23/2016.

  3.- LÍMITS
  3.1. L'import de les subvencions concedides no podrà ser, en cap cas, de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb ajudes, subvencions, ingressos o altres recursos procedents de la Generalitat, d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, supere el cost de l'activitat a desenrotllar per l'entitat beneficiària.
  3.2. D'acord amb la normativa comunitària sobre acumulació d'ajudes, l'import total haurà de respectar els límits fixats pels règims d'ajudes en què s'emparen.
  3.3. Amb caràcter general (llevat que una altra cosa expressament es determine), les ajudes i subvencions establides en l'Ordre 23/2016 seran compatibles entre si i amb qualssevol altres pel mateix concepte. En el supòsit de compatibilitzar ajudes es respectaran, en tot cas, els límits derivats del règim d'autorització adoptat per les corresponents decisions de la Comissió Europea, relatives a les ajudes establides en l'Ordre 23/2016.
  No obstant això, les subvencions per incorporació de socis treballadors o socis de treball seran incompatibles amb altres ajudes o subvencions que puguen concedir-se amb la mateixa finalitat. Queden exceptuades d'esta incompatibilitat les bonificacions de quotes a la Seguretat Social per incorporació de desempleats com a socis treballadors o de treball en cooperatives o societats laborals, sempre que es respecten els límits establits en la normativa que regule la dita bonificació.

  4.- LIQUIDACIÓ I JUSTIFICACIÓ
  4.1. La subvenció s'alliberarà una vegada justificada pel beneficiari la realització de l'actuació per a la que es va concedir.
  4.2. Per a realitzar eixa justificació, el beneficiari haurà d'aportar, a més de la documentació exigida en els articles 17.3 i 20.3 de l'Ordre 23/2016 i la que expressament es determine per a cada cas en la resolució de concessió de l'ajuda, el corresponent compte justificatiu, de conformitat amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en l'article 72 del seu reglament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i formulada segons el model establit a este efecte.
  4.3. La presentació de la documentació justificativa es farà FINS AL dia 31 DE OCTUBRE DE 2019, inclós, I DE MANERA TELEMÀTICA mitjançant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació d'un expedient de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que pot consultar-se en l'enllaç directe següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450
  4.4. En general, per a la justificació de l'ajuda haurà de tindre's en compte, a més, tot el que disposa l'article 10 de l'Ordre 23/2016.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 28 de GENER de 2019 FINS AL dia 29 de MARÇ de 2019, ambdós inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria que en 2019 s'ha publicat en el DOGV núm. 8462, de 11/01/2019).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1 - SOL·LICITUD general de subvenció (segons model normalitzat disponible en el propi tràmit telemàtic) i ANNEX a la mateixa (segons model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit i també al tràmit telemàtic).

  Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida, ha d'atendre's al que es preveu en l'apartat d'este tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació'.

  2 - DOCUMENTACIÓ que ha d'adjuntar-se a la sol·licitud i l'annex:

  - Sempre que les bases reguladores de la concessió d'estes ajudes (aprovades per Ordre 23/2016, de 27 d'octubre) no especifiquen una altra cosa, tant la documentació general, com l'específica, es presentarà acompanyada amb una còpia compulsada prèviament.

  - En el cas que els documents adjunts a la sol·licitud d'estes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, el sol·licitant podrà acollir-se al que establix respecte d'això la legislació en matèria de procediment administratiu, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o dependència a què van ser dirigits, la identificació del procediment en què es troben i que no hagen transcorregut mes de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguen.

  - Llevat que una altra cosa es determine en les esmentades bases reguladores, les sol·licituds, memòries i la resta de declaracions que hagen de presentar-se segons un formulari establit a este efecte, ho seran utilitzant per a això els models que poden obtindre's tant en l'apartat "Impresos associats" d'este tràmit de la Guia PROP, com en l'apartat dedicat a les concretes ajudes que es tracte, dins de l'adreça web de la Generalitat: www.gva.es/subvencionesecosocial

  - A més de la documentació (general i específica) requerida, l'Administració podrà demanar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que estime necessaris per a resoldre millor sobre la sol·licitud presentada.

  2.1 - DOCUMENTACIÓ GENERAL

  - Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades amb la documentació general següent:

  a) Targeta d'identificació fiscal de la sol·licitant.

  b) Escriptura de constitució de l'entitat, a la qual s'adjuntaran els estatuts vigents.

  c) Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la Conselleria competent en matèria de foment de l'economia social l'autorització perquè comprove, de forma directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat de la/es persona/es física/ques que actue/n en nom i representació de la persona jurídica sol·licitant subscrivint l'esmentada sol·licitud de subvenció, haurà de presentar-se la documentació acreditativa de l'identitat de dita/es persona/es (DNI, NIE o passaport).
  A més, si de la comprovació efectuada per la Conselleria resultara alguna discordança amb les dades facilitades per la propia persona interessada, l'òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la.

  d) Llevat que la capacitat de representació es preveja en els estatuts de l'entitat, escriptura de poder, suficient i subsistent per a actuar davant de l'Administració pública en el procediment de concessió de subvencions i ajudes públiques, de la persona o persones físiques que actuen en nom i representació d'una persona jurídica en la subscripció de la sol·licitud. Quan la representació s'haja conferit amb caràcter mancomunat, la sol·licitud haurà de subscriure's conjuntament pels qui, de conformitat amb el que disposa el títol que els concedisca facultats mancomunades, puguen representar vàlidament la sol·licitant.

  e) Declaració subscrita per la representació legal de l'entitat, amb referència a la data de la sol·licitud, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions registrals o d'una altra índole que vinguen imposades a l'entitat sol·licitant per la legislació específica d'aplicació, segons es tracte d'una cooperativa o d'una societat laboral (declaració a realitzar segons model normalitzat inclòs en l'imprés associat a este tràmit denominat "Annex I. Assistència tècnica"). Expressament es farà constar que l'entitat, en cas de comptar amb treballadors per compte d'altri, no sobrepassa els límits legals de contractació d'estos o que ha obtingut l'autorització corresponent per l'excés.

  f) Dades de domiciliació bancària, segons el model facilitat a este efecte (model de domiciliació bancària), que es presentaran, necessàriament, en dos exemplars originals, de conformitat amb el que establix l'article 5 de l'Orde 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.

  g) Memòria, que inclou formulari de criteris de valoració, (segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit denominat "Memòria assistència tècnica"), en relació amb l'activitat objecte de la subvenció, que haurà d'arreplegar les circumstàncies que concórreguen en el projecte d'entre les ressenyades en els articles 5 i 22 a 33 de l'Ordre 23/2016 i que permeten aplicar els criteris de valoració que serviran de base a la concessió de la subvenció. La falta d'ompliment de qualsevol dels apartats de la dita memòria serà valorada atorgant zero punts al corresponent criteri.

  h) Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la Conselleria competent en matèria de foment de l'economia social l'autorització perquè esta obtinga de forma directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat) i enfront de la Seguretat Social, en els termes que preveu els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, hauran de presentar-se llavors les certificacions següents:
  -De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  -De la Tresoreria General de la Seguretat Social el certificat acreditatiu de què la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  -Dels servicis territorials de la Conselleria competent en matèria d'Hisenda, el certificat acreditatiu de què la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  La validesa d'estes certificacions haurà d'estendre's a la data de l'atorgament de l'ajuda, havent de tindre en compte respecte d'això que les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que establix l'article 23.3 del Reial Decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
  D'altra banda, l'òrgan instructor del procediment es reserva el dret de requerir a la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència o requerix algun aclariment.

  Addicionalment:
  - En el cas en què l'entitat no compte amb personal soci o treballador que haja de donar d'alta en el règim general de la Seguretat Social o en l'especial que, si és el cas, corresponga, l'empresa sol·licitant presentarà, necessàriament, declaració referida al dit extrem degudament subscrita per la seua representació legal, a la declaració de la qual adjuntarà el document expedit per la Seguretat Social en què conste que l'entitat no figura inscrita com a ocupadora.
  - Les entitats que gaudisquen d'alguna exempció tributària presentaran la documentació que acredite la concessió efectiva de l'esmentada exempció o, si és el cas, manifestaran la norma o normes que els concedixen l'esmentada exempció. De la mateixa manera, s'acreditarà la impossibilitat de recuperació o compensació dels impostos indirectes, en el cas que la sol·licitant pretenga que la subvenció s'estenga, totalment o parcialment, als que no puga recuperar o compensar.

  i) Declaració en què es facen constar les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat o, si és el cas, una declaració expressa de no haver-les sol·licitat. (Esta declaració està inclosa en un dels apartats de l'imprés de sol·licitud de subvenció).

  j) Acreditació de no estar incurs en cap de les prohibicions arreplegades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que haurà d'efectuar-se segons el que disposa l'apartat 7 de l'esmentat article, segons model normalitzat, i declaració responsable de la sol·licitant acreditativa del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, o, si és el cas, declaració d'estar exempta de la dita obligació. (Esta acreditació i esta declaració es realitzaràn segons el model normalitzat inclòs com a imprés associat a este tràmit denominat "Declaració responsable a presentar amb la sol·licitud").

  k) Quan l'import del gasto subvencionable siga igual o superior a la quantia de 50.000 euros de cost per execució d'obra, o de 18.000 euros en el supòsit d'adquisició d'edificis o terrenys, subministrament de béns d'equip o prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència tècnica, la sol·licitant haurà d'acompanyar un mínim tres ofertes de diferents proveïdors, emeses amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servici o l'entrega del bé; llevat que, per les especials característiques dels gastos subvencionables, no existisca en el mercat suficient nombre d'entitats que el subministren o presten. L'elecció entre les ofertes presentades, que hauran d'aportar-se amb la sol·licitud de la subvenció, es realitzarà d'acord amb criteris d'eficiència i economia, i caldrà justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.

  l) De conformitat amb allò que s'ha establit per a les subvencions de minimis en el Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, de 24 de desembre de 2013), la sol·licitant aportarà una declaració expressa referida a les ajudes de minimis rebudes en l'exercici i en els dos precedents, o de no haver-li sigut concedida cap ajuda de minimis, així com de les ajudes de tal naturalesa que hi hagen sol·licitat i que, a la data de la sol·licitud, es troben pendents de resoldre. (Esta declaració es realitzarà segons model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit denominat "Declaració de ajudes de minimis").
  De conformitat amb el que establix el Reglament (UE) número 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió (DOUE L 352, de 24/12/2013), l'ajuda total de minimis concedida a una empresa determinada no podrà ser superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis. Eixa xifra es reduirà a 100.000 euros per a les empreses que operen en el sector del transport per carretera.


  2.2 - DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

  Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades, a més, amb la següent documentació específica d'este tipus d'ajudes:

  a) Per als servicis d'assessorament, estudis, informes econòmics o auditories s'adjuntarà un índex del contingut del treball a desenrotllar, un pressupost detallat d'este, una còpia del contracte, així com una memòria de l'entitat o curriculum vitae de la persona que realitze l'estudi o assessorament.

  b) En les subvencions per contractació, s'adjuntarà el contracte de treball, el currículum vitae de la persona contractada, l'escriptura pública dels poders atorgats i la documentació acreditativa de la seua inclusió en els grups 1 o 2 de cotització a la Seguretat Social.

  Impresos associats

  [SOLESAST] ANNEX I. ASSISTÈNCIA TÈCNICA

  [INSTRUCC] INSTRUCCIONS

  [MEMESAST] MEMÒRIA ASSISTÈNCIA TÈCNICA

  [DECREFI] DECLARACIÓ RESPONSABLE (A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ)

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

  [DRESS] DECLARACIÓ RESPONSABLE D'OBLIGACIÓ DAVANT LA SEGURETAT SOCIAL *A presentar únicament quan l'entitat sol·licitant no tinga treballadors per compte d'altri inscrits en el sistema de la Seguretat Social

  [DECREFJ] DECLARACIÓ RESPONSABLE. A PRESENTAR AMB LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ (Art. 34.5 de la Llei 38/2003)

  [RELFACFJ] COMPTE JUSTIFICATIU. RELACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS DE PAGAMENT ADJUNTS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1.- PRESENTACIÓ DE FORMA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'estes ajudes, davant de la direcció territorial de la Conselleria competent en matèria de foment de l'economia social de la província en què estiga ubicat el domicili social o el centre de treball de l'entitat sol·licitant, en el termini establit en la resolució anual de convocatòria.

  2.- El PROCEDIMENT per a la concessió d'estes subvencions:
  - Es tramitarà amb subjecció al règim de concurrència competitiva.
  - S'iniciarà d'ofici per mitjà de convocatòria pública aprovada mitjançant una resolució dictada per la persona titular de la Conselleria competent en matèria de foment de l'economia social, que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
  - La seua ordenació i instrucció correspondrà a la direcció territorial de l'esmentada conselleria de la província del domicili social o centre de treball de la sol·licitant.

  3.- ESMENA
  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en l'Ordre 23/2016 o els establits amb caràcter general en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, o en la legislació en matèria de procediment administratiu, o no s'hi adjunte la documentació que haja d'adjuntar-se a a la sol·licitud, d'acord amb l'Ordre 23/2016, es requerirà l'interessat perquè en el termini màxim i improrrogable de 10 dies esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fa, es considerarà que desistix de la seua petició, una vegada s'haja dictat una resolució redactada en el termes que preveu l'esmentada legislació en matèria de procediment administratiu.
  - L'esmena es realitzarà utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable telemàticament amb certificat digital i pot consultar-se en la direcció següent:
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450&version=amp (vegeu l'enllaç directe en este tràmit).

  4.- ÒRGAN COL·LEGIAT:
  - Una vegada efectuat l'examen de les sol·licituds, estes seran sotmeses a informe de l'òrgan col·legiat previst en l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  - Este òrgan col·legiat assignarà a cada una de les sol·licituds una puntuació, de conformitat amb els criteris de valoració establits en l'article 5 de l'Ordre 23/2016 i amb les normes per a l'aplicació d'eixos criteris de valoració del capítol III d'esta ordre.

  5.- Excepcionalment, l'òrgan competent per a la concessió de la subvenció podrà procedir al prorrateig, entre els beneficiaris, de l'import global màxim destinat a la subvenció de les corresponents actuacions, sempre que el dit prorrateig obeïsca a causes degudament acreditades i justificades i li haja sigut proposat per l'esmentat òrgan col·legiat al qual correspon valorar les sol·licituds presentades.

  6.- RESOLUCIÓ:
  - La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de foment de l'economia social.
  No obstant això, es delega en els titulars de les direccions territorials de l'esmentada conselleria, la competència per a resoldre els expedients d'este tipus d'ajudes de suport a la incorporació de socis, així com la competència per a la disposició del crèdit, el reconeixement de l'obligació i la proposta de pagament, en relació amb els programes d'ajudes anteriorment mencionats. Així mateix se'ls delega la facultat d'acordar la minoració, revocació, resolució o reintegrament de les corresponents resolucions de concessió dictades fent ús de la dita delegació, així com per a aprovar la concreció del corresponent Pla de Control de les esmentades subvencions.
  - La resolució de concessió de les ajudes:
  . Fixarà expressament la seua quantia.
  . Incorporarà, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què ha de subjectar-se el beneficiari de les ajudes.
  . I farà constar de manera expressa la desestimació de la resta de sol·licituds, si n'hi ha.
  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de SIS MESOS, comptadors des de la data de finalització del corresponent termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb l'article 7 de l'Ordre 23/2016.
  - Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la pretensió per silenci administratiu, de conformitat amb el que preveu l'article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, i d'acord amb el que disposa l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, tot això sense perjuí que subsistisca l'obligació legal de resoldre sobre la petició formulada.
  - Les resolucions que es dicten a l'empara de les corresponents convocatòries es notificaran als interessats ajustant-se al que es disposa en l'article 26 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà d'aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé directament recurs contenciós administratiu davant de la Sala del Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, si és expressa, o, si no ho és, en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà d'aquell en què es produïsca l'acte presumpte, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=328

  Tramitació

  1.- La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS
  pot realitzar-se PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT ELECTRÒNIC, l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se.
  Per a això haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats
  electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de
  prestadors de serveis de certificació».
  Entre estos sistemes s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre), els certificats de
  persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana).
  - I el sistema clave signatura únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques:
  empreses, ajuntaments, entitats....).
  Més informació respecte dels sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en:
  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados
  2.- En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica),
  s'haurà d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS DAVANT LA GENERALITAT per a la realització
  de tràmits per via telemàtica, la informació del qual està disponible:
  - En http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - Y en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/
  Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana
  de la persona presentadora.
  3.- Si feu clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT"
  (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el/los formulari/s web, annexar
  la documentació omplida i firmada digitalment que ha d'aportar-se i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera
  que obtindreu el justificant de registre corresponent.
  Hi ha unes INSTRUCCIONS per a ajudar en eixa tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu l'enllaç
  directe en este tràmit).
  4.- Respecte dels DOCUMENTS que s'han d'ANNEXAR:
  - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents a presentar i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament
  en l'ordinador, de manera que posteriorment pugau incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format
  PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de la/es persona/es o entitat/s que el/s subscriga/guen.
  - En este tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar.
  * Y en l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i reomplibles
  de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas.
  Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals
  no existisca model normalitzat hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la
  seua sol·licitud telemàtica.
  - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o
  extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents.
  5.- Teniu MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:
  http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  En el cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Vegeu el que disposa l'article 5 i el capítol III de l'Ordre 23/2016.

  Obligacions

  Vegeu l'article 9 de l'Ordre 23/2016.

  Sancions

  Vegeu l'article 9.3 de l'Ordre 23/2016.

  Enllaços

  Logos.

  Instruccions tramitació telemàtica ajudes Conselleria competent en matèria de foment de l'economia social

  Inscripció en el Registre de Representants davant la Generalitat

  Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria competent en matèria de foment de l'economia social

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions ( BOE núm. 176, de 25/07/2006).
  - Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).
  - Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'establixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenrotllament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'establixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenrotllament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell (DOUE L 347, de 20/12/2013).
  - Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L 352, de 24/12/2013).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (DOCV núm.7464, de 12/02/2015).
  - Ordre 23/2016, de 27d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per al foment de les empreses cooperatives i de les societats laborals, i de l'ocupació en aquestes, a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7907, de 31/10/2016).
  - Resolució de 27 de desembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, de les ajudes regulades en els articles 15, 16, 17 i 18 de l'Ordre 23/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV núm. 8462, de 11/01/2019).
  - Extracte de la Resolució de 27 de desembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, de les ajudes regulades en els articles 15, 16, 17 i 18 de l'Ordre 23/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV núm. 8462, de 11/01/2019).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre

  Vegeu el Decret 279/2004, de 17 de desembre

  Vegeu el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió.

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer

  Vegeu l'Ordre 23/2016, de 27 d'octubre

  Vegeu Resolució de 27 de desembre de 2018

  Vegeu Extracte de la Resolució de 27 de desembre de 2018

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.