Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes per a ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES a cooperatives i societats laborals per a l'exercici 2021 (ESEAST). Economia social.

  Objecte del tràmit

  La concessió de subvencions dirigides a la prestació d'assistència tècnica, en alguna de les modalitats que s'indiquen a continuació, a cooperatives i societats laborals o a entitats associatives de cooperatives i societats laborals valencianes.

  Aquesta assistència tècnica:

  1. Ha de consistir en alguna de les MODALITATS següents:

  a) Contractació de directors i gerents, durant el primer exercici en què estiga vigent el contracte pel qual se sol·licita l'ajuda.
  b) Estudis de viabilitat, organització, comercialització, diagnosi o altres de naturalesa anàloga, excepte els que s'exigisquen en la tramitació d'expedients administratius per a l'obtenció d'autoritzacions i/o subvencions.
  c) Informes econòmics i auditories, sempre que els uns i les altres no es realitzen per a complir una obligació normativament establida.
  d) Assessorament en les diferents àrees de la gestió empresarial. Aquest supòsit no es podrà referir a tasques d'assessorament que, per la seua naturalesa, tinguen caràcter ordinari i continuat en l'activitat de l'empresa, sinó que s'han de circumscriure únicament a les de caràcter extraordinari que afecten la viabilitat d'aquesta o per a la posada en marxa de projectes orientats a incorporar la innovació en els processos de gestió i organització o a la implantació de noves tecnologies en el camp de la societat de la informació i la comunicació que contribuïsquen a una millora de la seua competitivitat.

  2. Aquests serveis d'assistència tècnica a la gestió i producció els han de prestar empreses especialitzades que reunisquen garanties de solvència professional.

  3. En l'exercici 2021, només serà subvencionable l'assistència tècnica prestada a la sol·licitant íntegrament en l'exercici 2021.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les cooperatives de treball associat i societats laborals.

  * No obstant això, aquestes ajudes NO seran aplicables a les empreses que tinguen activitat en els sectors exclosos per l'article 1 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 (DOUE L 352, de 24/12/2013).

  Requeriments

  1. Amb caràcter general, les cooperatives i les societats laborals sol·licitants d'aquestes ajudes han de reunir els requisits següents, amb referència a la data de la seua sol·licitud:
  a) Estar legalment constituïdes i inscrites. S'entendrà com a data d'inscripció la de l'assentament de presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa d'aquest assentament. Quan la sol·licitud es presente amb caràcter previ a la inscripció de la sol·licitant en el registre corresponent, podrà subscriure-la la persona que, en la respectiva escriptura o document constitutiu de la persona jurídica sol·licitant, figure com a autoritzada per a sol·licitar la inscripció registral.
  b) No estar incursa en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  c) Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
  d) No haver sigut sancionades, mitjançant una resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions.
  e) No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible en el mercat interior.
  f) Disposar d'un pla d'igualtat, amb l'abast i contingut establit en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, quan li siga exigible de conformitat amb el que preveu la disposició transitòria desena segona d'aquesta, incorporada pel Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte de dones i homes en l'ocupació.

  2. Aquestes ajudes es concediran únicament a cooperatives i societats laborals per a actuacions realitzades en centres de treball situats en el territori de la Comunitat Valenciana, amb independència del lloc del seu domicili social o del registre en el qual figuren inscrites.

  3. No podran concedir-se a una mateixa sol·licitant més de dues subvencions per assistència tècnica en un mateix exercici.

  4. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), esta ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. QUANTIA
  - L'import de la cada una de les subvencions serà de fins al 50 % del cost de l'actuació corresponent i no podrà superar la quantia de 20.000 euros per cada una de les ajudes concedides.
  - En un mateix exercici, no es podrà concedir una subvenció per més de dues assistències tècniques a la mateixa beneficiària, ni l'import total de les subvencions per assistències tècniques concedides en un exercici a una mateixa empresa podrà excedir el quíntuple de la xifra del capital social de la societat mercantil o del quíntuple de la xifra del capital social de la cooperativa, determinat en els últims comptes anuals aprovats d'aquesta, i, a falta d'aquests, en l'escriptura fundacional com a aportacions a capital social o, si no se n'estableix un altre superior en aquesta escriptura, com a capital social mínim en els estatuts de la cooperativa.

  2. DESPESES SUBVENCIONABLES
  Respecte de les despeses subvencionables, cal ajustar-se al que disposen els apartats 3, 4 i 5 de l'article 2 de l'Ordre 11/2019, així com al seu article 10 en matèria de justificació.

  3. LÍMITS
  Aquestes ajudes s'han d'ajustar als límits previstos en l'article 11 de l'Ordre 11/2019.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 28 de GENER de 2021 FINS AL dia 30 de MARÇ de 2021, ambdós inclosos ( la resolució de convocatòria de 2021 s'ha publicat en el DOGV núm. 9002, de 21/01/2021).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1 - SOL·LICITUD general de subvenció (segons el model normalitzat disponible en el mateix tràmit telemàtic) i ANNEX a aquesta (segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit i també el tràmit telemàtic).

  Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i l'altra documentació requerida, cal ajustar-se al que preveu l'apartat d'aquest tràmit denominat "Com es tramita telemàticament?". - Informació de tramitació.


  2 - DOCUMENTACIÓ que s'ha de presentar amb la sol·licitud i l'annex:

  - Llevat que es determine una altra cosa en l'ordre de bases reguladores, les sol·licituds, memòries i altres declaracions que s'hagen de presentar segons un formulari establit a aquest efecte s'han de presentar utilitzant per a fer-ho els models que es poden obtindre tant en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia PROP com en el tràmit telemàtic.

  - En el cas que els documents que s'han de presentar amb la sol·licitud d'aquestes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, el sol·licitant podrà acollir-se al que estableix sobre aquest tema la legislació en matèria de procediment administratiu, sempre que s'hi faça constar la data i l'òrgan o la dependència al qual s'han de dirigir, la identificació del procediment en què estan i sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al qual corresponguen.

  - A més de la documentació (general i específica) requerida, l'Administració podrà recaptar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que considere necessàries per a resoldre millor sobre la sol·licitud presentada.


  2.1 - DOCUMENTACIÓ GENERAL

  - Les sol·licituds s'han de presentar acompanyades de la documentació general següent:

  a) Targeta d'identificació fiscal de la sol·licitant.

  b) Escriptura de constitució de l'entitat, que s'ha d'acompanyar dels seus estatuts vigents.

  c) Document nacional d'identitat de la persona o les persones físiques que subscriguen la sol·licitud en nom de l'empresa sol·licitant, si no s'ha autoritzat l'òrgan concedent perquè obtinga de forma directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació de la identitat d'aquestes persones.

  d) Declaració subscrita per la representació legal de l'entitat, amb referència a la data de la sol·licitud, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions registrals o d'una altra índole que impose a l'entitat sol·licitant la legislació específica aplicable a aquesta, segons es tracte d'una cooperativa o d'una societat laboral. Expressament, s'hi ha de fer constar que l'entitat, en cas que compte amb treballadors per compte d'altri, no sobrepassa els límits legals de contractació d'aquests o que ha obtingut l'oportuna autorització per l'excés. (Aquesta declaració està inclosa en el corresponent apartat de l'annex a la sol·licitud de subvenció, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit).

  e) Dades de domiciliació bancària (segons el model de domiciliació bancària disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit), que s'ha de presentar de conformitat amb el que estableix l'article 5 de l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
  No serà necessari presentar aquest model si ja s'ha presentat amb anterioritat davant de la Generalitat i les dades i el compte bancari no han experimentat cap variació; però, en aquest cas, en el corresponent apartat del formulari web de sol·licitud de subvenció (disponible en el tràmit telemàtic) s'ha d'indicar el número del compte anteriorment utilitzat i donat d'alta a aquest efecte.

  f) Memòria que incloga un formulari de criteris de valoració (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit) en relació amb l'activitat objecte de la subvenció, que ha de recollir les circumstàncies que concórreguen en el projecte d'entre les que recullen els articles 5 i 22 a 33 de l'Ordre 11/2019 i que permeten aplicar els criteris de valoració que serviran de base a la concessió de la subvenció.
  No obstant això, la falta de presentació de la memòria o d'ompliment de qualsevol dels apartats d'aquesta, així com de la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades en la memòria, es valorarà atorgant zero punts a la sol·licitud o a l'apartat corresponent, segons siga procedent, sense que l'òrgan concedent haja de requerir la presentació o l'ompliment a què es fa referència, ni puga, tampoc, valorar fets al·legats o documents aportats en una data posterior a la de finalització del termini establit per a la presentació de sol·licituds.
  g) Documentació acreditativa que la sol·licitant es troba al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a l'efecte de ser beneficiària de subvencions públiques, la vigència de les quals s'estenga, com a mínim, cinc mesos comptats des de la data de la seua presentació.

  La presentació de la sol·licitud implica l'autorització perquè l'òrgan concedent obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació de les circumstàncies previstes en els articles 18 i 19 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que es refereixen al compliment d'obligacions tributàries i al compliment d'obligacions amb la Seguretat Social, respectivament, i, en aquest cas, la sol·licitant no ha d'aportar la certificació corresponent. Si la sol·licitant denega expressament el seu consentiment, ha d'aportar la certificació o les certificacions corresponents en els termes previstos en l'article 3.2 de l'Ordre 11/2019.

  h) Sense perjudici del que s'ha expressat en el paràgraf anterior, en el cas en què l'entitat no compte amb personal soci o treballador que haja de donar d'alta en el règim general de la Seguretat Social o en l'especial que, si és el cas, siga corresponent, l'empresa sol·licitant ha de presentar, necessàriament, una declaració referida a aquesta circumstància (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit) degudament subscrita per la representació legal, amb la qual s'ha de presentar un document expedit per la Seguretat Social en què conste que l'entitat no figura inscrita com a ocupadora.

  i) Les entitats que demanen que la quantia de la subvenció s'estenga, totalment o parcialment, als impostos indirectes que no puguen recuperar o compensar, ho han de manifestar expressament en l'apartat corresponent de l'annex a la seua sol·licitud, que han de presentar amb la documentació administrativa que acredite la impossibilitat de recuperar o compensar, totalment o parcialment, aquests impostos.
  Quan no s'haja formulat la manifestació expressa que s'acaba d'assenyalar, l'Administració no requerirà l'aportació de cap documentació acreditativa relativa als impostos indirectes.

  j) Declaració en la qual es facen constar les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat o, si escau, una declaració expressa de no haver-les sol·licitades. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de la sol·licitud de subvenció).

  k) Declaració responsable de la sol·licitant acreditativa del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, d'estar exempta d'aquesta obligació. (Aquesta declaració s'ha de realitzar segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit i també al tràmit telemàtic).

  l) Acreditació de no estar incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que s'ha d'efectuar segons el que disposa l'apartat 7 de l'article esmentat, segons el model normalitzat (en concret, aquesta declaració acreditativa està inclosa en un dels apartats de l'imprés de sol·licitud de subvenció).

  m) Quan l'import de la despesa subvencionable siga igual o superior a la quantia de 15.000 euros en el supòsit de prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, la sol·licitant ha de presentar un mínim de tres ofertes de diferents empreses proveïdores, sense vinculació entre si ni amb la sol·licitant de l'ajuda, emeses amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé.
  L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar amb la sol·licitud de subvenció, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.
  Les ofertes s'han de seleccionar entre empreses amb paràmetres equiparables i complir els requisits següents:
  - Requisits materials: les ofertes han d'estar suficientment detallades i han d'especificar els serveis que s'han de realitzar i el preu que tenen, i han de ser comparables en el seu contingut.
  - Requisits formals: les ofertes han d'estar datades, estar dirigides a la sol·licitant i contindre les dades que permeten la correcta identificació de la persona o empresa oferent, juntament amb el logotip o el segell d'aquesta empresa.
  Excepcionalment, en el cas que, per les característiques especials del bé o servei, no hi haja en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministren o presten, se substituirà la presentació de les tres ofertes d'empreses proveïdores pels documents següents:
  - Un informe explicatiu, signat per la representació legal de la sol·licitant, sobre les especials característiques del bé o servei que fan impossible la localització d'un mínim de tres proveïdors d'aquest. No serà admés com a justificant de la no-presentació de tres ofertes l'informe que es base en les característiques de l'empresa proveïdora o en les característiques genèriques de l'empresa o entitat beneficiària.
  - Un annex a l'informe, amb la documentació que acredite la recerca d'empreses proveïdores del bé o servei.

  n) De conformitat amb el que s'estableix per a les subvencions de minimis en el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, de 24 de desembre de 2013), la sol·licitant ha d'aportar una declaració expressa referida a les ajudes de minimis rebudes en l'exercici i en els dos precedents, o de no haver-li sigut concedida cap ajuda de minimis, així com de les ajudes de tal naturalesa que hagen sol·licitat en aquest i que, a la data de la sol·licitud, es troben pendents de resoldre. (Aquesta declaració s'ha de realitzar segons el model normalitzat denominat "Declaració d'ajudes de minimis", disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit).
  De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió (DOUE L 352, de 24/12/2013), l'ajuda total de minimis concedida a una empresa determinada no podrà ser superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis, i aquesta xifra es redueix a 100.000 euros per a les empreses que treballen en el sector del transport per carretera.

  o) Declaració responsable que la sol·licitant no es troba en cap de les situacions a què es refereixen els paràgrafs d i e de l'apartat 2 de l'article 2 de l'Ordre 11/2019. (Aquesta declaració està inclosa en el corresponent apartat de l'annex a la sol·licitud de subvenció, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit).

  p) Declaració responsable relativa al fet que l'entitat sol·licitant no es troba en crisi ni subjecta a cap ordre de recuperació pendent després d'una decisió de la Comissió Europea que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior, que s'ha de formular segons el model normalitzat. (Aquesta declaració està inclosa en el corresponent apartat de l'annex a la sol·licitud de subvenció, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit).

  q) Les cooperatives de treball associat que, en la data de la sol·licitud, compten únicament amb dues persones sòcies treballadores, han de presentar una declaració responsable expressiva de la data des de la qual la cooperativa roman en aquesta situació i, si és el cas, d'haver complit amb l'obligació que a aquestes entitats imposa l'apartat 11, lletra g de l'article 89 del text refós de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana. (Aquesta declaració està inclosa en el corresponent apartat de l'annex a la sol·licitud de subvenció, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit).

  r) Les societats laborals que, en la data de la sol·licitud, compten únicament amb dues persones sòcies han de presentar una declaració responsable expressiva de la data des de la qual la societat roman en aquesta situació i, si és el cas, de no sobrepassar els límits temporals de permanència en aquesta situació establits en l'apartat 2, lletra b de l'article 1 de la Llei 44/2015, de 14 d'octubre, de societats laborals i participades. (Aquesta declaració està inclosa en el corresponent apartat de l'annex a la sol·licitud de subvenció, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit).

  r) Les entitats que, en la data de la sol·licitud, estiguen obligades a disposar d'un pla d'igualtat, de conformitat amb el que estableix la disposició transitòria dotzena de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d'homes i dones, han de presentar una còpia d'aquest i acreditar-ne l'aprovació d'acord amb les disposicions de la llei orgànica esmentada.

  2.2 - DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

  Les sol·licituds han d'anar acompanyades, a més, de la següent documentació específica d'aquest tipus d'ajudes:

  a) Per als serveis d'assessorament, estudis, informes econòmics o auditories, s'hi ha d'adjuntar un índex del contingut del treball que es desenvoluparà, un pressupost detallat d'aquest, una còpia del contracte, així com una memòria de l'entitat o el currículum de la persona que elabore l'estudi o faça l'assessorament.

  b) En les subvencions per contractació, s'hi ha d'adjuntar el contracte de treball, el currículum de la persona contractada, l'escriptura pública dels poders atorgats i la documentació acreditativa de la seua inclusió en els grups 1 o 2 de cotització a la Seguretat Social.

  Impresos associats

  [SOLESAST] ANNEX I. ASSISTÈNCIA TÈCNICA

  [MAST] MEMÒRIA ASSISTÈNCIA TÈCNICA

  [DECREFI] DECLARACIÓ RESPONSABLE (A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ)

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

  [DRESS] DECLARACIÓ RESPONSABLE D'OBLIGACIÓ DAVANT LA SEGURETAT SOCIAL *A presentar únicament quan l'entitat sol·licitant no tinga treballadors per compte d'altri inscrits en el sistema de la Seguretat Social

  [DECREFJ] DECLARACIÓ RESPONSABLE. A PRESENTAR AMB LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ (Art. 34.5 de la Llei 38/2003)

  [RELFACFJ] COMPTE JUSTIFICATIU. RELACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS DE PAGAMENT ADJUNTS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ DE FORMA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes, davant de la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de foment de l'economia social de la província en què estiga situat el domicili social o el centre de treball de l'entitat sol·licitant, en el termini establit en la resolució anual de convocatòria.

  2. El PROCEDIMENT per a la concessió d'aquestes subvencions:
  - Es tramitarà amb subjecció al règim de concurrència competitiva.
  - S'iniciarà d'ofici mitjançant la convocatòria pública aprovada per mitjà d'una resolució dictada per la persona titular de la conselleria competent en matèria d'economia social, que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
  - L'ordenació i instrucció d'aquesta correspondrà a la direcció territorial de l'esmentada conselleria de la província del domicili social o centre de treball de la sol·licitant.

  3. ESMENA
  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en l'Ordre 11/2019 o els establits amb caràcter general en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o en la legislació en matèria de procediment administratiu, o no s'acompanye de la documentació que s'haja de presentar amb la sol·licitud d'acord amb l'Ordre 11/2019, es requerirà l'interessat perquè, en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució que s'ha de dictar en els termes previstos en la legislació esmentada en matèria de procediment administratiu.
  - L'esmena s'ha de fer utilitzant el tràmit telemàtic de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball" (vegeu l'enllaç directe en aquest tràmit).

  4. ÒRGAN COL·LEGIAT:
  - Una vegada efectuat l'examen de les sol·licituds, aquestes seran sotmeses a un informe de l'òrgan col·legiat previst en l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que estarà integrat pels membres previstos en l'art.6 b de l'Ordre de bases.
  - Aquest òrgan col·legiat assignarà a cada una de les sol·licituds una puntuació, de conformitat amb els criteris de valoració establits en l'article 5 de l'Ordre 11/2019 i amb les normes per a l'aplicació d'aquests criteris de valoració del capítol III d'aquesta ordre.

  5. Excepcionalment, l'òrgan competent per a la concessió de la subvenció podrà procedir al prorrateig, entre els beneficiaris d'aquestes, de l'import global màxim destinat a la subvenció de les corresponents actuacions, sempre que aquest prorrateig atenga causes degudament acreditades i justificades i li l'haja proposat el referit òrgan col·legiat al qual correspon valorar les sol·licituds presentades.

  6. RESOLUCIÓ:
  - La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'economia social.
  No obstant això, es delega en els titulars de les direccions territorials de la referida conselleria la competència per a resoldre els expedients d'aquest tipus d'ajudes, així com la competència per a la disposició del crèdit, el reconeixement de l'obligació i la proposta de pagament, en relació amb aquests programes d'ajudes. Així mateix, se'ls delega la facultat d'acordar la minoració, revocació, resolució o reintegrament de les corresponents resolucions de concessió dictades en ús d'aquesta delegació, així com per a aprovar la concreció del corresponent pla de control de les subvencions esmentades.
  - La resolució de concessió de les ajudes:
  . Ha de fixar-ne expressament la quantia.
  . Ha d'incorporar, si escau, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què haja de subjectar-se el beneficiari de les ajudes.
  . I s'hi ha de fer constar de manera expressa la desestimació de la resta de sol·licituds, si n'hi ha.
  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de SIS MESOS, a comptar de la data de finalització del corresponent termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb l'article 7 de l'Ordre 11/2019.
  - Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat cap resolució expressa, s'entendrà desestimada la pretensió per silenci administratiu, de conformitat amb el previst en l'article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, i d'acord amb el que es disposa en l'article 25.5 la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, tot això sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de resoldre sobre la petició formulada.
  - Les resolucions que es dicten a l'empara de les corresponents convocatòries es notificaran als interessats i s'ajustaran al que disposa l'article 26 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  7. JUSTIFICACIÓ/LIQUIDACIÓ:
  - La subvenció s'entregarà una vegada justificada pel beneficiari la realització de l'actuació per a la qual es va concedir.
  - Per a realitzar aquesta justificació, el beneficiari haurà d'aportar, a més de la documentació exigida específicament en els articles 10 (apartats 1 i 2), 17.3 i 20.3 de l'Ordre 11/2019 i la que expressament es determine per a cada cas en la resolució de concessió de l'ajuda, el corresponent COMPTE JUSTIFICATIU, de conformitat amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 72 del seu reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, formulada segons el model establit a aquest efecte.
  - La presentació de la documentació justificativa es realitzarà FINS AL dia 02 DE NOVEMBRE DE 2021, inclusivament, I DE MANERA TELEMÀTICA utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball" (vegeu l'enllaç directe en aquest tràmit).
  - En general, per a la justificació de l'ajuda, cal atindre's, a més, a tot el que disposa l'article 10 de l'Ordre 11/2019.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de notificar-se, si fora expressa, o, si no ho fora, en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà del dia en què, d'acord amb la seua normativa específica, es produïsca l'acte presumpte, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=328

  Tramitació

  1. La presentació de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes NOMÉS es pot realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se.
  Per a això, ha de disposar-se d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats de l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació C.Valenciana).
  - El sistema clave-firma de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  - I, en general, tots aquells acceptats per la Plataforma @firma.
  Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  2. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), esta ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora.
  3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i firmar el formulari web, annexar la documentació omplida i signada digitalment que calga aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent, que posteriorment estarà també disponible, amb el número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana. Hi ha unes instruccions per a ajudar en aquesta tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu enllaç).
  4. Respecte als DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si hi ha model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o demanat per la persona sol·licitant per a poder-lo adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.
  5. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents
  En cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1. Una vegada comprovada la viabilitat tècnica i econòmica del projecte, per a determinar la concessió i l'import de les subvencions, es tindran en compte els CRITERIS DE VALORACIÓ i altres previsions que conté l'article 5 de l'Ordre 11/2019 i també el que disposa el seu article 6.6.

  2. En el capítol III de l'Ordre 11/2019, s'estableixen les normes per a l'aplicació d'aquests criteris de valoració i la documentació acreditativa dels mèrits corresponents.

  Obligacions

  Vegeu l'article 9 de l'Ordre 11/2019.

  Sancions

  Vegeu l'article 9.3 de l'Ordre 11/2019.

  Enllaços

  Logotips

  Instruccions tramitació telemàtica ajudes conselleria competent en matèria de foment de l'economia social

  Registre de representants de l'ACCV

  Registre electrònic d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat

  Carpeta Ciutadana

  Aportació de documentació a un expedient obert d'AJUDES de la conselleria competent en matèria de foment de l'economia social.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006).
  - Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell (DOUE L 347, de 20/12/2013).


  - Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L 352, de 24/12/2013).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464 de 12/02/15).
  - Ordre 11/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de determinades ajudes per al foment de les empreses cooperatives, les societats laborals i les empreses d'inserció, a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8692, de 05/12/2019).
  - Correcció d'errors de l'Ordre 11/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de determinades ajudes per al foment de les empreses cooperatives, les societats laborals i les empreses d'inserció, en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8702, de 20/12/2019).
  - Resolució de 7 de desembre de 2019, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2021, de les ajudes, a les cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció, regulades en els articles 15, 16, 17 i 18 de l'ordre 11/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV núm. 9002, de 21/01/2021).
  - Extracte de la Resolució de 7 de desembre de 2019, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2021, de les ajudes, a les cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció, regulades en els articles 15, 16, 17 i 18 de l'ordre 11/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV núm.8987, de 31/12/2020).
  - Resolució de 3 d'agost 2021, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifiquen resolucions de 7 de desembre 2020 de convocatòria anticipada d'ajudes per a ajustar l'import i distribució del crèdit pressupostari de la línia S5266000 a l'import autoritzat en la Llei de pressupostos de la Generalitat de 2021 i a l'import dels fons finalistes aprovat pel Ministeri de Treball i Economia Social per a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9148, de 11/08/2021).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre

  Vegeu Reial decret 887/2006, de 21 de juliol

  Vegeu el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió.

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer

  Vegeu l'Ordre 11/2019, de 2 de desembre (bases reguladores).

  Vegeu la Correcció d'errors de l'Ordre 11/2019, de 2 de desembre.

  Vegeu la Resolució de 7 de desembre de 2020 (convocatòria 2021)

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 7 de desembre de 2020 (extracte convocatòria 2021)

  Vegeu Resolució de 3 d'agost 2021 (ajust import i distribució del crèdit pressupostari)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.