Sol·licitud d'inscripció en el registre d'instal·lacions afectades pel Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats a la Comunitat Valenciana (per instal·lació) sotmeses a autorització d'emissions a l'atmosfera "grup A".

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211251
|
Codi GVA: 3314
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Facilitar a les instal·lacions incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 117/2003, de 31 de gener, el formulari normalitzat de sol·licitud d'inscripció en el registre d'instal·lacions afectades per aquesta norma a la Comunitat Valenciana.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

QUÈ SÓN ELS COMPOSTOS ORGÀNICS VOLÀTILS? - Segons el Reial decret 117/2003, de 31 de gener, un compost orgànic és tot compost que continga carboni i un o més dels elements següents: hidrogen, halògens, oxigen, sofre, fòsfor, silici o nitrogen, excepte els òxids de carboni i els carbonats o...

Saber més
Normativa
 • LEGISLACIÓ EUROPEA
 • Directiva 2004/42/CE del Parlament i del Consell, de 21 d'abril de 2004, relativa a la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils...
 • Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials (prevenció i control...
 • Decisió d'execució de la Comissió, de 12 de desembre de 2012, per la qual s'estableixen el tipus, el format i la freqüència de la informació que...
 • Reglament (CE) núm. 1272/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasat de...
 • LEGISLACIÓ NACIONAL
 • Instrument de ratificació de 7 de juny de 1982 del Conveni sobre la contaminació atmosfèrica transfronterera a gran distància, fet a Ginebra el 13...
 • Instrument de ratificació del Protocol al Conveni de 1979 sobre contaminació atmosfèrica transfronterera a llarga distància, relatiu a la reducció...
 • Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera (BOE núm. 275, de 16/11/2007).
 • Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils a causa de l'ús de dissolvents en determinades...
 • Correcció d'errata i error en el Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils a causa de l'ús...
 • Reial decret 227/2006, de 24 de febrer, pel qual es complementa el règim jurídic sobre la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils...
 • Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les...
 • Reial decret 367/2010, de 26 de març, de modificació de diversos reglaments de l'àrea de medi ambient per a la seua adaptació a la Llei 17/2009, de...
 • Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen...
 • Correcció d'errors del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de...
 • Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d'1 de...
 • Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació....
 • Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en aquests, així com...
 • LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
 • Ordre de 21 de maig de 2007, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es crea i regula el registre d'instal·lacions afectades pel...
 • DECRET 228/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es regula el control de les emissions de les activitats potencialment contaminadores de...
 • CORRECCIÓ d'errors del Decret 228/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es regula el control de les emissions de les activitats...
 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7329,...
 • Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Han de sol·licitar la seua inscripció en el Registre d'instal·lacions afectades pel Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils sobre l'ús de dissolvents en determinades activitats, les instal·lacions incloses en el grup A de la Llei 34/2007,...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Presentació de la sol·licitud i la documentació administrativa i tècnica indicades en aquest procediment. Tant la sol·licitud com altres documentacions aportades seran analitzades i avaluades per l'òrgan competent en la matèria. 2. Si la documentació presentada no és correcta o està...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Les instal·lacions les activitats de les quals estiguen afectades pel Reial decret 117/2003, incloses en el grup A de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera i, per tant, sotmeses al règim d'autorització d'emissions a l'atmosfera, si no estan...

Saber més
Documentació
Sol·licitud d'inscripció en el registre d'instal·lacions afectades pel Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils a causa de l'ús de dissolvents en determinades activitats, i altra documentació requerida en aquest imprés: a) Còpia del...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2023: Model 046-9756: Taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental. - Tramitació de la notificació d'instal·lacions amb emissions de COV (compostos orgànics volàtils) no sotmeses a autorització ambiental integrada (AAI), incloses les seues modificacions 155,93 euros. ...

Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més
Normativa

Resolució

Termini màxim
El termini per a resoldre les sol·licituds serà de tres mesos, comptats des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació. El venciment del termini sense haver-se notificat cap resolució expressa suposarà l'estimació de la...
Saber més
Observacions

Recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Canvi Climàtic, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei...

Saber més
Òrgans resolució
La direcció general que tinga atribuïdes les funcions en matèria de protecció de l'atmosfera de la conselleria competent en medi ambient.
Sancions
Les infraccions administratives estan tipificades en l'article 93 de La Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, i es classifiquen en molt greus, greus i lleus, i podran donar lloc a la imposició d'alguna o diverses de les...
Saber més