Detall de Procediment

Visat / Rehabilitació. Transport públic de mercaderies. Empreses.

Codi SIA: 211257
Codi GUC: 3328
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

D'acord amb el que disposa l'art. 51 de la Llei d'ordenació dels transports terrestres (LOTT), les autoritzacions de transport s'atorgaran sense termini de durada prefixat, si bé la validesa que té quedarà condicionada al seu visat periòdic, realitzat d'ofici. Mitjançant el visat, l'Administració constatarà el manteniment de les condicions exigides de conformitat amb el que disposa l'article 43 de la LOTT i la resta de normativa aplicable. Les autoritzacions que no hagen sigut visades dins del termini establit perdran automàticament la validesa que tinguen, sense necessitat d'una declaració expressa de l'Administració en aquest sentit. Les empreses tindran la possibilitat de sol·licitar en el termini d'un any la rehabilitació.

Requisits

Requisits

- Ser titular d'una autorització de transports. COMPETÈNCIA PROFESSIONAL/GESTOR DEL TRANSPORT (només per a vehicles + 3.500 MMA) El gestor del transport és la persona que té la competència professional per al transport de mercaderies, realitza les funcions enumerades en l'article 112 del ROTT i compleix el requisit d'honorabilitat. a) Quan el titular de l'autorització siga una persona física, aquesta pot ser el gestor de transport si està d'alta en el règim de seguretat social corresponent. En cas contrari, una altra persona física pot ser el gestor del transport sempre que es trobe d'alta pel titular de l'autorització en el règim general de la Seguretat Social a temps complet i en un grup de cotització no inferior al que corresponga als caps administratius o de taller. En cas de parentiu, s'admet que el gestor puga estar d'alta en el règim de treballadors autònoms. b) Quan el titular de l'autorització siga una persona jurídica, el gestor de transport ha de tindre una participació en el capital social igual o superior al 15 % i estar d'alta en el règim de la Seguretat Social que corresponga. En qualsevol altre cas, el gestor del transport ha d'estar donat d'alta pel titular de l'autorització a temps complet en un grup de cotització no inferior al que corresponga a cap administratiu o de taller. c) Una mateixa persona pot ser el gestor de transport de diverses persones jurídiques quan el capital d'aquestes pertanga en més d'un 50 % a un mateix titular. En aquest cas, el gestor és suficient que tinga el 15 % del capital social d'una de tals persones jurídiques, però les funcions del gestor les ha de realitzar en totes. HONORABILITAT (només per a vehicles de més de 3.500 kg d'MMA). El gestor del transport i l'empresa titular incompleixen l'honorabilitat si són condemnats per la comissió de delictes o faltes penals, o sancionats per la comissió d'infraccions que donen lloc a la pèrdua d'aquest requisit d'acord amb el que disposa la LOTT i la reglamentació de la Unió Europea. CAPACITAT FINANCERA (només per a vehicles + 3.500 MMA) Quan el titular siga una persona jurídica, haurà de disposar d'un capital i reserves per import mínim de 9.000 euros quan utilitze un sol vehicle, i de 5.000 euros més per cada vehicle addicional. Quan el titular siga una persona jurídica, haurà de disposar d'un capital i reserves per import mínim de 9.000 euros quan utilitze un sol vehicle, i de 5.000 euros més per cada vehicle addicional. Quan no complisca aquest requisit, la persona física titular ha d'aportar alguna d'aquestes condicions: - una garantia prestada per una entitat financera o d'assegurances, que es convertirà en garant solidari enfront dels creditors fins a la quantia que corresponga segons el nombre de vehicles utilitzats - Que una entitat financera acredite que l'empresa té accés al crèdit fins a la quantia que corresponga segons el nombre de vehicles utilitzats. COMPLIMENT D'OBLIGACIONS DE CARÀCTER FISCAL - Estar donat d'alta en el cens de tributaris obligats en l'activitat que corresponga. - No tindre deutes amb l'Estat o la comunitat autònoma. Es considera que se n'està al corrent si el sol·licitant acredita que els deutes han sigut ajornats, fraccionats o suspesos per l'òrgan competent. COMPLIMENT D'OBLIGACIONS DE CARÀCTER LABORAL I SOCIAL - Estar inscrit en el règim que corresponga de la Seguretat Social. - Estar al corrent del pagament de les quotes o d'altres deutes amb la Seguretat Social. Es considera que se n'està al corrent si el sol·licitant acredita que els deutes han sigut ajornats, fraccionats o suspesos per l'òrgan competent. CARACTERÍSTIQUES DELS VEHICLES - Han de tindre capacitat de tracció pròpia i estar matriculats a Espanya. - El seu titular ha de tindre'ls en propietat, arrendament financer o arrendament ordinari. PAGAMENT DE SANCIONS Tindre pagades les sancions imposades per resolució ferma.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

El visat s'inicia d'ofici per l'Administració, la qual enviarà una comunicació als titulars de les autoritzacions perquè puguen prestar la seua conformitat a la realització del visat.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 16/1987, del cap de l'Estat, de 30 de juliol, sobre ordenació del transport terrestre (BOE núm. 182, de 31/07/1987).
  • Reial decret 1211/1990, de 28 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres (BOE núm. 241, de 08/10/1990), actualitzat per Reial decret 70/2019 de 15 de febrer (BOE núm. 44 de 15/02/2019).
  • Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la qual s'estableix el calendari de visats de les autoritzacions de transport i d'activitats auxiliars i complementàries del transport (BOE núm. 301 de 14/12/2018)

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

En el mes corresponent segons el calendari establit per la Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció General de Transport Terrestre (BOE núm. 301, de 14 de desembre de 2018).

Formularis i documentació

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL (empresa titulars de vehicles + 3.500 MMA) La participació del gestor del transport en el capital social de l'empresa s'ha d'acreditar documentalment. Si el gestor capacita diverses persones jurídiques, haurà d'acreditar documentalment que el capital social pertany en més del 50 % a un mateix titular. CAPACITAT FINANCERA (empresa titulars de vehicles + 3.500 MMA) Si el titular és una persona jurídica, haurà d'aportar la documentació que acredite la capacitat financera (capital més reserves) en el cas que no resulte acreditat amb les dades que consten en el registre mercantil. Si el titular és una persona física i haja d'acreditar la seua capacitat financera, haurà d'acreditar documentalment que disposa d'algun d'aquests documents: - una garantia prestada per una entitat financera o d'assegurances, que es convertirà en garant solidari enfront dels creditors fins a la quantia que corresponga segons el nombre de vehicles utilitzats - acreditació per una entitat financera que l'empresa té accés al crèdit fins a la quantia que corresponga segons el número de vehicle utilitzats. VEHICLES Contracte d'arrendament amb una empresa arrendadora, en cas d'arrendament ordinari. TAXES Aportar el pagament de les taxes A04 i A06.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és: A 04. Expedició d'autoritzacions d'empresa: 27,40 euros A 06. Còpies certificades de vehicles: 23,01 euros FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS: Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

Presentació

Presentació

Telemàtica
Fent clic en la icona superior 'Tramitar amb certificat' d'aquesta mateixa pàgina. Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. Si teniu dubtes o voleu comunicar alguna incidència, podeu enviar un correu electrònic al suport tècnic: mercancias_stv@gva.es, per a València autorizaciones_sta@gva.es, per a Alacant autorizaciones_stc@gva.es si és de Castelló

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- L'òrgan competent envia una comunicació al titular de l'autorització per a informar que ha de prestar la seua conformitat amb la realització del visat. - Presentar la conformitat per a la realització del visat i la documentació requerida. Posteriorment, si l'òrgan competent observa que s'incompleix alguna de les condicions exigides per al manteniment de l'autorització, requerirà l'interessat perquè, en un termini de 10 dies, n'acredite el compliment. La resolució positiva de l'expedient suposa la inscripció d'aquest en el Registre d'Empreses i Activitats del Transport. No s'expedeix la targeta de transports. Transcorregut el termini de validesa de l'autorització sense haver atorgat el visat, aquesta perdrà la seua validesa sense necessitat d'una declaració expressa de l'Administració, si bé s'haurà de notificar al titular.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Contra la resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant de l'òrgan competent en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació d'aquesta, d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015). Tot això, sense perjudici que s'hi puga interposar qualsevol altre recurs que s'estime pertinent.

Termini màxim

Termini màxim

- Si l'òrgan competent observa que es compleixen els requisits exigits, resoldrà en un termini de CINC MESOS, a comptar de la data de registre d'entrada que conste en aquest document. - Passat aquest termini sense que s'haja rebut cap notificació amb la resolució dictada en aquest procediment, aquesta sol·licitud podrà entendre's DESESTIMADA als efectes legals que siguen procedents. - Tot això, sense perjudici de la suspensió del termini de tramitació dels casos previstos per l'article 52.5 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú o per causa imputable a la persona interessada.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa