Detall de Procediment

Adscripció d'un nou vehicle a l'autorització. Transport públic de mercaderies. Còpies (vehicles)

Codi SIA: 211262
Codi GUC: 3333
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

S'adscriurà un nou vehicle a l'autorització de transport de mercaderies.

Requisits

Requisits

Capacitat econòmica: Quan el titular siga una persona jurídica, ha de disposar d'un capital i reserves per un import mínim de 9.000 euros quan utilitze un sol vehicle, i de 5.000 euros més per cada vehicle addicional. Quan el titular siga una persona física, es presumeix que compleix la condició sempre que cap dels seus vehicles supere els 12 anys d'antiguitat i dispose d'aquests en règim de propietat, arrendament financer o arrendament ordinari contractat per un termini no inferior a 24 mesos. Si no compleix aquest requisit, la persona física titular ha d'aportar alguna d'aquestes condicions: - Una garantia prestada per una entitat financera o d'assegurances, per la qual aquesta es constitueix garant solidari davant dels creditors fins a la quantia que corresponga segons el nombre de vehicles utilitzats. - Que una entitat financera acredite que l'empresa té accés al crèdit fins a la quantia que corresponga segons el nombre de vehicle utilitzats. CARACTERÍSTIQUES DELS VEHICLES - Han de tindre capacitat de tracció pròpia i estar matriculats a Espanya. - El seu titular ha de tindre'ls en propietat, arrendament financer o arrendament ordinari. L'antiguitat mitjana de la flota adscrita a l'autorització després de la incorporació del vehicle nou no podrà superar la que aquesta flota tenia abans de l'adscripció nova. PAGAMENT DE LES SANCIONS PECUNIÀRIES: Haver pagat les sancions pecuniàries imposades per resolució que posen fi a la via administrativa.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

El titular de l'empresa.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 16/1987, de 30 de juliol, del cap de l'Estat, sobre ordenació del transport terrestre (BOE núm. 182, 31/07/1987).
  • Reial decret 1211/1990, de 28 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres (BOE núm. 241, de 08/10/1990), actualitzat per Reial decret 70/2019 de 15 de febrer (BOE núm. 44 de 15/02/2019).
  • Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la qual s'estableix el calendari de visats de les autoritzacions de transport i d'activitats auxiliars i complementàries del transport (BOE núm. 301 de 14/12/2018)

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis i documentació

Advertències de caràcter general. Juntament amb l'ompliment electrònic del formulari de sol·licitud, s'han d'annexar les còpies digitalitzades dels documents requerits. D'acord amb el que disposa l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten. D'acord amb l'article 51.3 de l'LOTT, el Servei Territorial de Transport consultarà, mitjançant l'aplicació que permet la tramitació i el manteniment de les autoritzacions de transport per carretera, la informació de registres d'altres organismes (Direcció General de Trànsit, Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre Mercantil i altres registres públics), que resulte estrictament necessària per a acreditar el compliment dels requisits exigits per a l'atorgament, el visat o la modificació dels títols que habiliten per a l'exercici de les activitats i professions regulades en la llei esmentada o en les normes dictades per a la seua execució i desplegament. Així mateix, la Direcció General consultarà, per mitjans electrònics, les dades relatives a la identificació fiscal del sol·licitant i la certificació acreditativa de la inexistència de deutes tributaris, excepte que es desautoritze, expressament, la consulta. CAPACITAT ECONÒMICA Si el titular és una persona jurídica, ha d'aportar la documentació que acredite la capacitat financera (capital més reserves) en cas que no resulte acreditat amb les dades que consten en el Registre Mercantil. Si el titular és una persona física i ha d'acreditar la seua capacitat financera, ha d'acreditar documentalment que disposa d'algun d'aquests documents: - una garantia prestada per una entitat financera o d'assegurances, per la qual aquesta es constitueix garant solidari davant dels creditors fins a la quantia que corresponga segons el nombre de vehicles utilitzats - acreditació per una entitat financera que l'empresa té accés al crèdit fins a la quantia que corresponga segons el nombre de vehicle utilitzats. VEHICLES - Factura de compra del vehicle - Contracte d'arrendament amb una empresa arrendadora, en cas d'arrendament ordinari. PAGAMENT DE SANCIONS PECUNIÀRIES S'ha de justificar: - Si no està en constrenyiment, mitjançant l'imprés de pagament 046. - Si està en constrenyiment, mitjançant el document que acredite el pagament de la sanció davant del servei de recaptació corresponent. TAXES S'ha d'aportar el justificant del pagament de les taxes DECLARACIÓ DE VERACITAT - Declaració de veracitat de la documentació aportada.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és: - A06 CÒPIA (per vehicle): 23,01 euros. - I04 CERTIFICAT: 2,08 euros (Només en el cas de vehicles pesants). FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS: Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

Presentació

Presentació

Telemàtica
Fent clic en la icona superior 'Tramitar amb certificat' d'aquesta mateixa pàgina. Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. Si teniu dubtes o voleu comunicar alguna incidència, podeu enviar un correu electrònic al suport tècnic: mercancias_stv@gva.es per a València, autorizaciones_sta@gva.es per a Alacant, autorizaciones_stc@gva.es per a Castelló.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - Posteriorment, si l'òrgan competent observa que es compleixen els requisits exigits, resoldrà en un termini de CINC MESOS, a comptar de la data de registre d'entrada que conste en aquest document. - Passat aquest termini sense que s'haja rebut cap notificació amb la resolució dictada en aquest procediment, aquesta sol·licitud podrà entendre's DESESTIMADA als efectes legals que siguen procedents. - La resolució positiva de l'expedient suposa la inscripció d'aquest en el Registre d'Empreses i Activitats del Transport. No s'expedeix la targeta de transports.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Termini màxim

Termini màxim

El termini de resolució d'aquest procediment és de CINC MESOS, a comptar de la data de registre d'entrada que conste en aquest document. Passat aquest termini sense que s'haja rebut cap notificació amb la resolució dictada en aquest procediment, aquesta sol·licitud podrà entendre's DESESTIMADA als efectes legals que siguen procedents. Tot això sense perjudici de la suspensió del termini de tramitació dels casos previstos per l'article 52.5 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú o per causa imputable a la persona interessada.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa