• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  MIN - ADSCRIPCIÓ D'UN NOU VEHICLE A l'AUTORITZACIÓ. Transport públic de mercaderies. Còpies (vehicles)

  Objecte del tràmit

  S'adscriurà un nou vehicle a l'autorització de transport de mercaderies.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El titular de l'empresa.

  Requeriments

  CAPACITAT ECONÒMICA:
  Quan el titular siga una persona jurídica, ha de disposar d'un capital i reserves per un import mínim de 9.000 euros quan utilitze un sol vehicle, i de 5.000 euros més per cada vehicle addicional.

  Quan el titular siga una persona física, es presumeix que compleix la condició sempre que cap dels seus vehicles supere els 12 anys d'antiguitat i dispose d'aquests en règim de propietat, arrendament financer o arrendament ordinari contractat per un termini no inferior a 24 mesos.

  Si no compleix aquest requisit, la persona física titular ha d'aportar alguna d'aquestes condicions:

  - Una garantia prestada per una entitat financera o d'assegurances, per la qual aquesta es constitueix garant solidari davant dels creditors fins a la quantia que corresponga segons el nombre de vehicles utilitzats.
  - Que una entitat financera acredite que l'empresa té accés al crèdit fins a la quantia que corresponga segons el nombre de vehicle utilitzats.

  CARACTERÍSTIQUES DELS VEHICLES
  - Han de tindre capacitat de tracció pròpia i estar matriculats a Espanya.
  - El seu titular ha de tindre'ls en propietat, arrendament financer o arrendament ordinari.

  L'antiguitat mitjana de la flota adscrita a l'autorització després de la incorporació del vehicle nou no podrà superar la que aquesta flota tenia abans de l'adscripció nova.

  PAGAMENT DE LES SANCIONS PECUNIÀRIES:
  Haver pagat les sancions pecuniàries imposades per resolució que posen fi a la via administrativa.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2019

  - A06 CÒPIA (per vehicle): 23,01 euros.
  - I04 CERTIFICAT: 2,04 euros (només en el cas de vehicles pesants).

  PAGAMENT DE LA TAXA TELEMÀTICAMENT:

  Mitjançant el pagament telemàtic genèric:

  Les persones que disposen de DNI electrònic o les persones físiques o jurídiques amb certificat electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, i que hagen generat prèviament la taxa per Internet mitjançant el Sistema Sar@ o amb l'imprés omplit obtingut en les direccions territorials, podran realitzar el pagament telemàticament.

  Vegeu el manual en 'Informació complementària': 'Manual de pagament telemàtic genèric'.
  Vegeu l'enllaç en 'Informació complementària': 'Pagament telemàtic genèric'.


  DE MANERA PRESENCIAL:

  En les oficines i els caixers de les entitats financeres col·laboradores:

  Hi ha diversos mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

  El model de taxa es pot descarregar en la pàgina d'Internet que s'indica a continuació:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/va/web/transportes/inf-admin/tasas-trans/modelos-046-sara

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  ADVERTÈNCIES DE CARÀCTER GENERAL
  Juntament amb l'ompliment electrònic del formulari de sol·licitud, s'han d'annexar les còpies digitalitzades dels documents requerits. D'acord amb el que disposa l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten.

  D'acord amb l'article 51.3 de l'LOTT, el Servei Territorial de Transport consultarà, mitjançant l'aplicació que permet la tramitació i el manteniment de les autoritzacions de transport per carretera, la informació de registres d'altres organismes (Direcció General de Trànsit, Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre Mercantil i altres registres públics), que resulte estrictament necessària per a acreditar el compliment dels requisits exigits per a l'atorgament, el visat o la modificació dels títols que habiliten per a l'exercici de les activitats i professions regulades en la llei esmentada o en les normes dictades per a la seua execució i desplegament.

  Així mateix, la Direcció General consultarà, per mitjans electrònics, les dades relatives a la identificació fiscal del sol·licitant i la certificació acreditativa de la inexistència de deutes tributaris, excepte que es desautoritze, expressament, la consulta.

  CAPACITAT ECONÒMICA
  Si el titular és una persona jurídica, ha d'aportar la documentació que acredite la capacitat financera (capital més reserves) en cas que no resulte acreditat amb les dades que consten en el Registre Mercantil.
  Si el titular és una persona física i ha d'acreditar la seua capacitat financera, ha d'acreditar documentalment que disposa d'algun d'aquests documents:
  - una garantia prestada per una entitat financera o d'assegurances, per la qual aquesta es constitueix garant solidari davant dels creditors fins a la quantia que corresponga segons el nombre de vehicles utilitzats
  - acreditació per una entitat financera que l'empresa té accés al crèdit fins a la quantia que corresponga segons el nombre de vehicle utilitzats.

  VEHICLES
  - Factura de compra del vehicle
  - Contracte d'arrendament amb una empresa arrendadora, en cas d'arrendament ordinari.

  PAGAMENT DE SANCIONS PECUNIÀRIES
  S'ha de justificar:
  - Si no està en constrenyiment, mitjançant l'imprés de pagament 046.
  - Si està en constrenyiment, mitjançant el document que acredite el pagament de la sanció davant del servei de recaptació corresponent.

  TAXES
  S'ha d'aportar el justificant del pagament de les taxes

  DECLARACIÓ DE VERACITAT
  - Declaració de veracitat de la documentació aportada.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

  - Posteriorment, si l'òrgan competent observa que es compleixen els requisits exigits, resoldrà en un termini de CINC MESOS, a comptar de la data de registre d'entrada que conste en aquest document.

  - Passat aquest termini sense que s'haja rebut cap notificació amb la resolució dictada en aquest procediment, aquesta sol·licitud podrà entendre's DESESTIMADA als efectes legals que siguen procedents.

  - La resolució positiva de l'expedient suposa la inscripció d'aquest en el Registre d'Empreses i Activitats del Transport. No s'expedeix la targeta de transports.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  https://sede.fomento.gob.es/dgtc/

  Tramitació

  Fent clic en la icona superior 'Tramitar amb certificat' d'aquesta mateixa pàgina.
  Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  Si teniu dubtes o voleu comunicar alguna incidència, podeu enviar un correu electrònic al suport tècnic:
  mercancias_stv@gva.es per a València,
  autorizaciones_sta@gva.es per a Alacant,
  autorizaciones_stc@gva.es per a Castelló.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Pagament telemàtic genèric

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 16/1987, de 30 de juliol, del cap de l'Estat, sobre ordenació del transport terrestre (BOE núm. 182, 31/07/1987).
  - Reial decret 1211/1990, de 28 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres (BOE núm. 241, de 08/10/1990), actualitzat per Reial decret 70/2019 de 15 de febrer (BOE núm. 44 de 15/02/2019).
  - Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la qual s'estableix el calendari de visats de les autoritzacions de transport i d'activitats auxiliars i complementàries del transport (BOE núm. 301 de 14/12/2018)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 16/1987, de 30 de juliol.

  Vegeu el Reial decret 1211/1990, de 28 d'octubre.

  Vegeu la Resolució de 3 de desembre de 2018.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.