Detall de Procediment

Substituir un vehicle. Transport públic de mercaderies. Còpies (vehicles).

Codi SIA: 211263
Codi GUC: 3334
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Els vehicles referits a una autorització de transport públic podran substituir-se per uns altres quan així ho autoritze l'òrgan competent, mitjançant la referència al nou vehicle.

Requisits

Requisits

Els vehicles han de complir aquestes condicions: - Han de tindre capacitat de tracció pròpia i estar matriculats a Espanya. - El seu titular ha de tindre'ls en propietat, arrendament financer o arrendament ordinari. - L'antiguitat mitjana de la flota adscrita a l'autorització després de la substitució vehicle no podrà superar la que aquesta flota tenia abans de la substitució. - Tindre pagades les sancions imposades per resolució ferma.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

El titular de l'empresa.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 16/1987, de 30 de juliol, del cap de l'Estat, sobre ordenació del transport terrestre (BOE núm. 182, de 31/07/87).
  • Reial decret 1211/1990, de 28 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres (BOE núm. 241, de 8/10/90), actualitzat per Reial decret 70/2019 de 15 de febrer (BOE núm. 44 de 15/02/2019).
  • Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la qual s'estableix el calendari de visats de les autoritzacions de transport i d'activitats auxiliars i complementàries del transport (BOE núm. 301, de 14/12/2018)

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis i documentació

ADVERTÈNCIES DE CARÀCTER GENERAL Juntament amb l'ompliment electrònic del formulari de sol·licitud, s'han d'annexar les còpies digitalitzades dels documents requerits. D'acord amb el que disposa l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten. D'acord amb l'article 51.3 de l'LOTT, el Servei Territorial de Transport consultarà, mitjançant l'aplicació que permet la tramitació i el manteniment de les autoritzacions de transport per carretera, la informació de registres d'altres organismes (Direcció General de Trànsit, Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre Mercantil i altres registres públics), que resulte estrictament necessària per a acreditar el compliment dels requisits exigits per a l'atorgament, el visat o la modificació dels títols que habiliten per a l'exercici de les activitats i professions regulades en la llei esmentada o en les normes dictades per a l'execució i el desplegament. Així mateix, la Direcció General consultarà, per mitjans electrònics, les dades relatives a la identificació fiscal de la persona sol·licitant i la certificació acreditativa de la inexistència de deutes tributaris, excepte que es desautoritze, expressament, la consulta. VEHICLES - En cas d'arrendament ordinari del vehicle, s'ha d'aportar el contracte d'arrendament en què figure el termini, l'empresa arrendadora i les dades del vehicle. - Factura de compra del vehicle (només en cas de vehicle pesat). TAXES - S'ha d'aportar el justificant del pagament de les taxes. - A06 CÒPIA (per vehicle): - I04 CERTIFICAT (només en cas de vehicle pesant). DECLARACIÓ DE VERACITAT - Declaració de veracitat de la documentació aportada.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és: - A06 CÒPIA (per vehicle): 23,01 euros. - I04 CERTIFICAT: 2,08 euros (només en cas de vehicles pesants). FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS: Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

Presentació

Presentació

Telemàtica
Fent clic en la icona superior 'Tramitar amb certificat' d'aquesta mateixa pàgina. Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. Si teniu dubtes o voleu comunicar alguna incidència, podeu enviar un correu electrònic al suport tècnic: mercancias_stv@gva.es, per a València autorizaciones_sta@gva.es, per a Alacant autorizaciones_stc@gva.es, per a Castelló

Procés de tramitació

Procés de tramitació

La resolució positiva de l'expedient suposa la inscripció d'aquest en el Registre d'Empreses i Activitats del Transport. No s'expedeix la targeta de transports.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Contra la resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de l'òrgan competent en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació d'aquesta, d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015). Tot això, sense perjudici que s'hi puga interposar qualsevol altre recurs que s'estime pertinent.

Termini màxim

Termini màxim

El termini de resolució d'aquest procediment és de CINC MESOS, a comptar de la data de registre d'entrada que conste en aquest document. Passat aquest termini sense que s'haja rebut cap notificació amb la resolució dictada en aquest procediment, aquesta sol·licitud podrà entendre's DESESTIMADA als efectes legals que siguen procedents. Tot això sense perjudici de la suspensió del termini de tramitació dels casos previstos per l'article 52.5 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú, o per causa imputable a la persona interessada.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa