• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  MIN - ADSCRIPCIÓ D'UN NOU VEHICLE A l'AUTORITZACIÓ. Transport Privat de mercaderies. Còpies (vehicles)

  Objecte del tràmit

  Per a obtindre noves còpies certificades d'una autorització de transport privat complementari, el titular ha d'acreditar que les necessitats de transport propi de la seua empresa han crescut en proporció a l'augment de la flota que pretén i que disposa dels vehicles que s'hagen d'adscriure en qualsevol de les modalitats.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que pretenguen dur a terme el transport de mercaderies en exercici de la seua professió.

  Requeriments

  CARACTERÍSTIQUES DELS VEHICLES
  1. Els vehicles amb els quals es realitze el transport han de complir els requisits següents:
  - Han de tindre capacitat de tracció pròpia i estar matriculats a Espanya.
  - El seu titular ha de tindre'ls en propietat, arrendament financer o arrendament ordinari.
  - Els vehicles que no superen 3.500 kg d'MMA estan exempts de l'autorització.

  2. El titular del permís de circulació ha de ser el titular de la targeta si disposa del vehicle en qualsevol d'aquests casos:
  - Propietat o usdefruit
  - Arrendament financer

  VOLUM DE TRANSPORT
  El volum de transport autoritzat a l'empresa ha de ser conforme al volum de mercaderies adquirides i produïdes per l'empresa, així com al nombre de clients i proveïdors. L'òrgan competent podrà, en funció de les dades obtingudes, limitar el nombre de còpies de l'autorització i definir la classe de vehicles a què hauran de referir-se.

  PAGAMENT DE LES SANCIONS PECUNIÀRIES
  Haver pagat les sancions pecuniàries imposades per resolució que posen fi a la via administrativa.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2019

  - A06 CÒPIA (per vehicle): 23,01 euros
  - I04 CERTIFICAT: 2,04 euros (només en el cas de vehicles pesats).


  PAGAMENT DE LA TAXA DE MANERA TELEMÀTICA:

  A través del pagament telemàtic genèric:

  Les persones que disposen de DNI electrònic o les persones físiques o jurídiques amb certificat electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, que hagen generat prèviament la taxa per Internet a través del Sistema Sar@ o amb l'imprés omplit obtingut de les direccions territorials, podran realitzar el pagament telemàticament.

  Vegeu el manual en "Informació complementària": Manual de pagament telemàtic genèric.
  Vegeu l'enllaç en "Informació complementària": "Pagament telemàtic genèric"


  DE MANERA PRESENCIAL:

  En les oficines i els caixers de les entitats financeres col·laboradores:

  Hi ha diversos mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

  El model de taxa el podeu descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/va/web/transportes/inf-admin/tasas-trans/modelos-046-sara

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  ADVERTÈNCIES DE CARÀCTER GENERAL
  Juntament amb l'ompliment electrònic del formulari de sol·licitud, s'han d'annexar les còpies digitalitzades dels documents requerits. D'acord amb el que disposa l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten.

  D'acord amb l'article 51.3 de l'LOTT, el Servei Territorial de Transport consultarà, mitjançant l'aplicació que permet la tramitació i el manteniment de les autoritzacions de transport per carretera, la informació de registres d'altres organismes (Direcció General de Trànsit, Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre Mercantil i altres registres públics), que resulte estrictament necessària per a acreditar el compliment dels requisits exigits per a l'atorgament, el visat o la modificació dels títols que habiliten per a l'exercici de les activitats i professions regulades en la llei esmentada o en les normes dictades per a l'execució i el desplegament.

  Així mateix, la Direcció General consultarà, per mitjans electrònics, les dades relatives a la identificació fiscal de la persona sol·licitant i la certificació acreditativa de la inexistència de deutes tributaris, excepte que se'n desautoritze, expressament, la consulta.

  VEHICLES, es presentarà per a cada vehicle:
  - En cas d'arrendament ordinari del vehicle, s'ha d'aportar el contracte d'arrendament en què figure el termini, l'empresa arrendadora i les dades del vehicle.
  Per a la sol·licitud d'una nova còpia certificada d'adscripció a un vehicle arrendat, n'hi ha prou amb presentar el precontracte d'arrendament en formalitzar la sol·licitud, amb un termini d'un mes per a formalitzar-lo.

  PAGAMENT DE LES SANCIONS PECUNIÀRIES, es justificarà amb:
  - Si no està en constrenyiment, mitjançant l'imprés de pagament 046.
  - Si està en constrenyiment, mitjançant el document que acredite el pagament de la sanció davant del servei de recaptació corresponent.

  TAXES
  - S'ha d'aportar el justificant del pagament de les taxes.

  DECLARACIÓ DE VERACITAT
  - Declaració de veracitat de la documentació aportada.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.

  - Posteriorment, si l'òrgan competent observa que es compleixen els requisits exigits, resoldrà en un termini de CINC MESOS, a comptar de la data de registre d'entrada que conste en aquest document.

  - Passat aquest termini sense que s'haja rebut cap notificació amb la resolució dictada en aquest procediment, aquesta sol·licitud podrà entendre's DESESTIMADA als efectes legals que siguen procedents.

  La resolució positiva de l'expedient suposa la inscripció d'aquest en el Registre d'empreses i activitats del transport. No s'expedeix la targeta de transports.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de l'òrgan competent en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació d'aquesta, d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015). Tot això, sense perjudici que s'hi puga interposar qualsevol altre recurs que s'estime pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  https://sede.fomento.gob.es/dgtc/

  Tramitació

  Fent clic en la icona superior 'Tramitar amb certificat' d'aquesta mateixa pàgina.
  Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  Si teniu dubtes o voleu comunicar alguna incidència, podeu enviar un correu electrònic al suport tècnic:
  mercancias_stv@gva.es, per a València
  autorizaciones_sta@gva.es, per a Alacant
  autorizaciones_stc@gva.es, per a Castelló

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Pagament telemàtic genèric

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 16/1987, de 30 de juliol, del cap de l'Estat, sobre ordenació del transport terrestre (BOE núm. 182, de 31/07/87).


  - Reial decret 1211/1990, de 28 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres (BOE núm. 241, de 08/10/1990), actualitzat per Reial decret 70/2019 de 15 de febrer (BOE núm. 44 de 15/02/2019)
  - Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la qual s'estableix el calendari de visats de les autoritzacions de transport i d'activitats auxiliars i complementàries del transport (BOE núm. 301 de 14/12/2018)

  Llista de normativa

  Vegeu Llei 16/1987, de 30 de juliol

  Vegeu Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre

  Vegeu Resolució de 3 de desembre de 2018

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.