Detall de Procediment

Adscripció d'un nou vehicle a l'autorització. Transport Privat de mercaderies. Còpies (vehicles)

Codi SIA:: 211267
Codi GVA:: 3338
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Per a obtindre noves còpies certificades d'una autorització de transport privat complementari, el titular ha d'acreditar que les necessitats de transport propi de la seua empresa han crescut en proporció a l'augment de la flota que pretén i que disposa dels vehicles que s'hagen d'adscriure en qualsevol de les modalitats.

Requisits

Requisits

Característiques dels vehicles 1. Els vehicles amb els quals es realitze el transport han de complir els requisits següents: - Han de tindre capacitat de tracció pròpia i estar matriculats a Espanya. - El seu titular ha de tindre'ls en propietat, arrendament financer o arrendament ordinari. - Els vehicles que no superen 3.500 kg d'MMA estan exempts de l'autorització. 2. El titular del permís de circulació ha de ser el titular de la targeta si disposa del vehicle en qualsevol d'aquests casos: - Propietat o usdefruit - Arrendament financer VOLUM DE TRANSPORT El volum de transport autoritzat a l'empresa ha de ser conforme al volum de mercaderies adquirides i produïdes per l'empresa, així com al nombre de clients i proveïdors. L'òrgan competent podrà, en funció de les dades obtingudes, limitar el nombre de còpies de l'autorització i definir la classe de vehicles a què hauran de referir-se. PAGAMENT DE LES SANCIONS PECUNIÀRIES Haver pagat les sancions pecuniàries imposades per resolució que posen fi a la via administrativa.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones que pretenguen dur a terme el transport de mercaderies en exercici de la seua professió.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 16/1987, de 30 de juliol, del cap de l'Estat, sobre ordenació del transport terrestre (BOE núm. 182, de 31/07/87).
  • Reial decret 1211/1990, de 28 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres (BOE núm. 241, de 08/10/1990), actualitzat per Reial decret 70/2019 de 15 de febrer (BOE núm. 44 de 15/02/2019)
  • Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la qual s'estableix el calendari de visats de les autoritzacions de transport i d'activitats auxiliars i complementàries del transport (BOE núm. 301 de 14/12/2018)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

Advertències de caràcter general. Juntament amb l'ompliment electrònic del formulari de sol·licitud, s'han d'annexar les còpies digitalitzades dels documents requerits. D'acord amb el que disposa l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten. D'acord amb l'article 51.3 de l'LOTT, el Servei Territorial de Transport consultarà, mitjançant l'aplicació que permet la tramitació i el manteniment de les autoritzacions de transport per carretera, la informació de registres d'altres organismes (Direcció General de Trànsit, Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre Mercantil i altres registres públics), que resulte estrictament necessària per a acreditar el compliment dels requisits exigits per a l'atorgament, el visat o la modificació dels títols que habiliten per a l'exercici de les activitats i professions regulades en la llei esmentada o en les normes dictades per a l'execució i el desplegament. Així mateix, la Direcció General consultarà, per mitjans electrònics, les dades relatives a la identificació fiscal de la persona sol·licitant i la certificació acreditativa de la inexistència de deutes tributaris, excepte que se'n desautoritze, expressament, la consulta. VEHICLES, es presentarà per a cada vehicle: - En cas d'arrendament ordinari del vehicle, s'ha d'aportar el contracte d'arrendament en què figure el termini, l'empresa arrendadora i les dades del vehicle. Per a la sol·licitud d'una nova còpia certificada d'adscripció a un vehicle arrendat, n'hi ha prou amb presentar el precontracte d'arrendament en formalitzar la sol·licitud, amb un termini d'un mes per a formalitzar-lo. PAGAMENT DE LES SANCIONS PECUNIÀRIES, es justificarà amb: - Si no està en constrenyiment, mitjançant l'imprés de pagament 046. - Si està en constrenyiment, mitjançant el document que acredite el pagament de la sanció davant del servei de recaptació corresponent. TAXES - S'ha d'aportar el justificant del pagament de les taxes. DECLARACIÓ DE VERACITAT - Declaració de veracitat de la documentació aportada.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és: - A06 CÒPIA (per vehicle): 23,01 euros - I04 CERTIFICAT: 2,08 euros (Només en cas de vehicles pesants) FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS: Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

Presentació

Presentació

Telemàtica
Fent clic en la icona superior 'Tramitar amb certificat' d'aquesta mateixa pàgina. Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. Si teniu dubtes o voleu comunicar alguna incidència, podeu enviar un correu electrònic al suport tècnic: mercancias_stv@gva.es, per a València autorizaciones_sta@gva.es, per a Alacant autorizaciones_stc@gva.es, per a Castelló

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - Posteriorment, si l'òrgan competent observa que es compleixen els requisits exigits, resoldrà en un termini de CINC MESOS, a comptar de la data de registre d'entrada que conste en aquest document. - Passat aquest termini sense que s'haja rebut cap notificació amb la resolució dictada en aquest procediment, aquesta sol·licitud podrà entendre's DESESTIMADA als efectes legals que siguen procedents. La resolució positiva de l'expedient suposa la inscripció d'aquest en el Registre d'empreses i activitats del transport. No s'expedeix la targeta de transports.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Contra la resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de l'òrgan competent en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació d'aquesta, d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015). Tot això, sense perjudici que s'hi puga interposar qualsevol altre recurs que s'estime pertinent.

Termini màxim

Termini màxim

El termini de resolució d'aquest procediment és de CINC MESOS, a comptar de la data de registre d'entrada que conste en aquest document. Passat aquest termini sense que s'haja rebut cap notificació amb la resolució dictada en aquest procediment, aquesta sol·licitud podrà entendre's DESESTIMADA als efectes legals que siguen procedents. Tot això sense perjudici de la suspensió del termini de tramitació dels casos previstos per l'article 52.5 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú o per causa imputable a la persona interessada.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa