Detall de Procediment

Obtindre una nova autorització. Transport PRIVAT de mercaderies. Empreses.

Codi SIA:: 211271
Codi GVA:: 3344
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Per a la realització de transports de mercaderies serà necessària la corresponent autorització administrativa que habilite per a la seua prestació.

Requisits

Requisits

ACTIVITAT DE L'EMPRESA: - L'empresa ha de dedicar-se a un fi principal diferent del de transport de mercaderies. COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE CARÀCTER FISCAL: - Estar donat d'alta en el cens de tributaris obligats en l'activitat que corresponga. - No tindre deutes amb l'Estat o la comunitat autònoma. Es considera que se n'està al corrent si el sol·licitant acredita que els deutes han sigut ajornats, fraccionats o suspesos per l'òrgan competent. COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE CARÀCTER LABORAL I SOCIAL: - Estar inscrit en el règim que corresponga de la Seguretat Social. - Estar al corrent del pagament de les quotes o d'altres deutes amb la Seguretat Social. Es considera que se n'està al corrent si el sol·licitant acredita que els deutes han sigut ajornats, fraccionats o suspesos per l'òrgan competent. CARACTERÍSTIQUES DELS VEHICLES: - Han de tindre capacitat de tracció pròpia i estar matriculats a Espanya. - El seu titular ha de tindre'ls en propietat, arrendament financer o arrendament ordinari. - Els vehicles que no superen els 3.500 kg d'MMA estan exempts de l'autorització. VOLUM DE TRANSPORT: El volum de transport autoritzat a l'empresa ha de ser conforme al volum de mercaderies adquirides i produïdes per l'empresa, així com al nombre de clients i proveïdors. L'òrgan competent podrà, en funció de les dades obtingudes, limitar el nombre de còpies de l'autorització i definir la classe de vehicles a què hauran de referir-se. PAGAMENT DE LES SANCIONS PECUNIÀRIES: Haver pagat les sancions pecuniàries imposades per resolució que posen fi a la via administrativa. ESTABLIMENT: L'empresa ha de tindre el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana, amb locals en els quals es conserven els documents principals de l'empresa. NOTA: Cal disposar d'adreça i de signatura electrònica.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones que pretenguen dur a terme el transport de mercaderies en exercici de la seua professió.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 16/1987, del cap de l'Estat, de 30 de juliol, sobre ordenació del transport terrestre (BOE núm. 182, de 31/07/1987).
  • Reial decret 1211/1990, de 28 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres (BOE núm. 241 de 08/10/1990), actualitzat per Reial decret 70/2019 de 15 de febrer (BOE núm. 44 de 15/02/2019)
  • Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la qual s'estableix el calendari de visats de les autoritzacions de transport i d'activitats auxiliars i complementàries del transport (BOE núm. 301 de 14/12/2018)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

ADVERTIMENTS DE CARÀCTER GENERAL Juntament amb l'ompliment electrònic del formulari de sol·licitud, s'han d'annexar les còpies digitalitzades dels documents requerits. D'acord amb el que disposa l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten. D'acord amb l'article 51.3 de l'LOTT, el Servei Territorial de Transport consultarà, mitjançant l'aplicació que permet la tramitació i el manteniment de les autoritzacions de transport per carretera, la informació de registres d'altres organismes (Direcció General de Trànsit, Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre Mercantil i altres registres públics), que resulte estrictament necessària per a acreditar el compliment dels requisits exigits per a l'atorgament, el visat o la modificació dels títols que habiliten per a l'exercici de les activitats i professions regulades en la llei esmentada o en les normes dictades per a la seua execució i desplegament. Així mateix, la Direcció General consultarà, per mitjans electrònics, les dades relatives a la identificació fiscal del sol·licitant i la certificació acreditativa de la inexistència de deutes tributaris, excepte que es desautoritze, expressament, la consulta. COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE CARÀCTER FISCAL - Certificació de la situació censal expedit per l'AEAT o l'òrgan de la comunitat autònoma que complisca aquestes funcions, o còpia de la corresponent declaració censal de començament o modificació d'activitat. VEHICLES - En cas d'arrendament ordinari del vehicle, aportar el contracte d'arrendament en què figure el termini, l'empresa arrendadora i les dades del vehicle. Per a la sol·licitud d'una nova còpia certificada d'adscripció a un vehicle arrendat, n'hi ha prou amb presentar el precontracte d'arrendament en formalitzar la sol·licitud, amb un termini d'un mes per a formalitzar-lo. - En el cas de vehicle propi, ha d'aportar-se la factura de compra d'aquest. TAXES - Aportar justificant del pagament de les taxes. DECLARACIÓ DE VERACITAT - Declaració de veracitat de la documentació aportada.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és: - A 04 EMPRESA: 27,40 euros. - A 06 CÒPIA (per vehicle): 23,04 euros. - I 04 CERTIFICAT: 2,08 euros (només en el cas de vehicles pesants). FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS: Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

Presentació

Presentació

Telemàtica
Fent clic en la icona superior 'Tramitar amb certificat' d'aquesta mateixa pàgina. Per a això, cal disposar d'un certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. Si teniu dubtes o voleu comunicar alguna incidència, podeu enviar un correu electrònic al suport tècnic: mercancias_stv@gva.es si és de València, autorizaciones_sta@gva.es si és d'Alacant, autorizaciones_stc@gva.es si és de Castelló.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - Pagament de la taxa corresponent. - Posteriorment, si l'òrgan competent observa que es compleixen els requisits exigits, resoldrà en un termini de CINC MESOS, a comptar de la data de registre d'entrada que conste en aquest document. - Passat aquest termini sense que s'haja rebut cap notificació amb la resolució dictada en aquest procediment, aquesta sol·licitud podrà entendre's DESESTIMADA als efectes legals que siguen procedents. - La resolució positiva de l'expedient suposa la inscripció d'aquest en el Registre d'Empreses i Activitats del Transport. No s'expedeix la targeta de transports.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Contra la resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant de l'òrgan competent en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació d'aquesta, d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015). Tot això sense perjudici que s'hi puga interposar qualsevol altre recurs que s'estime pertinent.

Termini màxim

Termini màxim

El termini de resolució d'aquest procediment és de CINC MESOS a comptar de la data de registre d'entrada que conste en aquest document. Passat aquest termini sense que s'haja rebut cap notificació amb la resolució dictada en aquest procediment, aquesta sol·licitud podrà entendre's DESESTIMADA als efectes legals que siguen procedents. Tot això sense perjudici de la suspensió del termini de tramitació dels casos previstos per l'article 52.5 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú o per causa imputable a la persona interessada.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa