Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  MIN - DONAR DE BAIXA UN VEHICLE ADSCRIT A l'AUTORITZACIÓ. Vehicles.

  Objecte del tràmit

  El titular d'una autorització de transport privat complementari podrà reduir el nombre de les seues còpies en qualsevol moment, tornant a l'Administració les targetes en què es troben documentades.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El titular de l'empresa

  Requeriments

  Ser titular de l'autorització.

  Inici
 • Taxes

  No es requerixen.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida

  - Posteriorment, si l'òrgan competent observa que es complixen els requisits exigits resoldrà en un termini de CINC MESOS a comptar de la data de registre d'entrada que conste en este document.

  - Passat l'esmentat termini sense haver rebut notificació amb la resolució dictada en este procediment, esta sol·licitud podrà entendre's DESESTIMADA als efectes legals que procedisquen.

  - Tot això sense perjuí de la suspensió del termini de tramitació dels casos previstos per l'article 52.5 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Comú o per causa imputable a l'interessat.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar recurs d'alçada davant de l'òrgan competent en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de ser notificada, d'acord amb el que establix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).
  Tot això, sense perjuí que puga exercitar qualsevol altre recurs que crega oportú.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Punxant en la icona superior" Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina.
  Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  Si té algun dubte o vol comunicar alguna incidència, pot enviar un correu al suport tècnic:
  mercancias_stv@gva.es si es de Valencia
  autorizaciones_sta@gva.es si es de Alicante
  autorizaciones_stc@gva.es si es de Castellón

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 16/1987, de 30 de juliol, del Cap de l'Estat, sobre Ordenació del Transport Terrestre (BOE núm. 182, de 31/7/87).
  - Reial decret 1211/1990, de 28 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres (BOE núm. 241, de 8/10/90), actualitzat per Reial decret 70/2019 de 15 de febrer (BOE núm. 44 de 15/02/2019).
  - Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la qual s'estableix el calendari de visats de les autoritzacions de transport i d'activitats auxiliars i complementàries del transport (BOE núm. 301 de 14/12/2018)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 16/1987, de 30 de juliol

  Vegeu el Reial Decret 1211/1990, de 28 d?octubre.

  Vegeu Resolució de 3 de desembre de 2018

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.