Detall de Procediment

Sol·licitud d'ajudes indemnitzatòries directes per destrucció de material vegetal afectat per Xanthomonas campestris pv. Pruni.

Codi SIA:: 211278
Codi GVA:: 3367
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: OBERT des de 02-04-2022
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

La Llei de sanitat vegetal preveu que els afectats per l'obligatorietat de la lluita contra una plaga es beneficiaran de l'assistència tècnica i de les ajudes econòmiques que, si és el cas, es determinen en la norma corresponent, i reconeix que, quan les mesures establides per a la lluita contra plagues suposen la destrucció, el deteriorament o la inutilització dels béns o propietats particulars o públiques, l'administració competent que haja declarat la plaga compensarà els perjudicats mitjançant la deguda indemnització. En aquest sentit, la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica estableix les ajudes indemnitzatòries de concessió directa per la destrucció de plantacions infestades, en concórrer-hi raons d'interés públic, fonamentades en accions de lluita contra organismes nocius de quarantena que afecten l'estat fitosanitari dels vegetals i les seues produccions.

Observacions

Observacions

* AJUDES INDEMNITZATÒRIES - De conformitat amb allò que disposa l'article 21 de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, en relació amb l'article 22.2, lletres b i c, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, tindran dret a la concessió directa d'ajudes els agricultors i productors de material vegetal afectat per les mesures fitosanitàries establides en la present norma, i d'acord amb el procediment que s'hi assenyala. - Seran indemnitzables quan el material vegetal haja sigut declarat contaminat per resolució de la direcció general competent en matèria de sanitat vegetal i protecció fitosanitària, els conceptes següents: a) Les despeses justificades de l'arrancada i la destrucció del material vegetal ordenat pel/la director/a general competent en matèria de sanitat vegetal, valorat d'acord amb els valors màxims establits en l'annex II de l'Orde de 27 de juliol de 2007, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'adopten mesures fitosanitàries per a l'eradicació i el control de l'organisme nociu Xanthomonas campestris pv. Pruni (Smith) Dye (Xanthomonas arboricola pv. Pruni). Quan l'arrancada i la destrucció siguen executades per la l'Administració, tindran caràcter d'ajuda en espècie. b) El valor de la plantació o el material vegetal destruït valorat d'acord amb els valors establits en l'annex I del l'Ordre de 27 de juliol de 2007, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'adopten mesures fitosanitàries per a l'eradicació i el control de l'organisme nociu Xanthomonas campestris pv. Pruni (Smith) Dye (Xanthomonas arboricola pv. Pruni). Aquests barems són considerats valors màxims i la seua aplicació a cada cas concret es modularà pels serveis tècnics de la direcció general competent en matèria de sanitat vegetal i protecció fitosanitària, tenint en compte l'edat de les plantacions, densitats, vigor vegetatiu, varietat i infraestructura de la parcel·la. - No són objecte d'indemnització les despeses originades, ni el material vegetal destruït en aplicació d'una mesura oficial, quan la persona propietària o el titular de l'explotació dels vegetals afectats haja incomplit la normativa vigent que afecta la producció i a la comercialització dels vegetals i, especialment, el que determina el Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s'adopten mesures de protecció contra la introducció i difusió en el territori nacional i de la Unió Europea d'organismes nocius per als vegetals o productes vegetals, així com per a l'exportació i el tràfic en països tercers, i el Reial decret 929/1995, de 9 de juny, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de control i certificació de plantes de viver de fruiters. - Quan, arran de les investigacions efectuades, es demostre que l'origen de la contaminació procedix de lots subministrats per un viver que haja incomplit el que determina la legislació vigent en matèria de sanitat vegetal, sense perjudici de les accions que l'Administració adopte respecte a l'esmentada empresa, l'afectat estarà obligat a requerir a aquesta entitat els danys ocasionats. Quan s'haja rescabalat, si és procedent, reembossarà a l'administració les indemnitzacions percebudes. - Així mateix, no es concediran ajudes individuals quan quede demostrat que la infestació amb la plaga vegetal va ser causada deliberadament o per negligència del beneficiari.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

a) Titulars d'explotacions de fruiters d'espècies del gènere Prunus que hagen sigut declarats contaminats per resolució del director/a general competent en matèria de sanitat vegetal. b) Titulars d'explotacions de plantes ornamentals d'espècies del gènere Prunus que hagen sigut declarats contaminats per resolució del director/a general competent en matèria de sanitat vegetal. c) Els productors o comerciants de plantes de viver que estiguen inscrits en el Registre oficial de productors de llavors i plantes de viver i/o en el Registre de productors, comerciants i importadors de vegetals que posseïsquen plantes del gènere Prunus, que hagen sigut declarats contaminats per Resolució del/de la director/a general competent en matèria de sanitat vegetal. Tots aquests han d'acreditar la condició de microempreses, xicotetes o mitjanes empreses, d'acord amb el que estableix l'article 2.2. del Reglament (UE) número 702/2014, que en l'article 2.3, de l'annex I, defineix la categoria de les xicotetes i mitjanes empreses (PIME), com microempreses aquelles empreses que donen treball a menys de 10 persones i el volum de negoci anual de les quals o el balanç general anual de les quals no supera els 2 milions d'euros.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Ordre de 27 de juliol de 2007, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'adopten mesures fitosanitàries per a l'eradicació i el control de l'organisme nociu "Xanthomonas campestris pv. Pruni (Smith) dye" (Xanthomonas arboricola pv. Pruni). (DOCV núm. 5616, de 10/10/2007).
 • Instrucció de 20 de febrer de 2009, del director general d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i alimentació, per a l'aplicació i el compliment de l'Ordre de 27 de juliol de 2007, de la mateixa conselleria, per la qual s'adopten mesures fitosanitàries per a l'eradicació i el control de l'organisme nociu "Xanthomonas campestris pv. Pruni (Smith) dye" (Xanthomonas arborícola pv. Pruni) (DOCV núm. 5972, d'11/03/2009).
 • Ordre 15/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifica l'Ordre de 27 de juliol de 2007, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i alimentació, per la qual s'adopten mesures fitosanitàries per a l'eradicació i el control de l'organisme nociu "Xanthomonas campestris pv. Pruni (Smith) dye" (Xanthomonas arboricola pv. Pruni) DOCV núm. 7829, de 15/07/2016).
 • Resolució de 15 de març de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es publiquen la línia pressupostària i l'import global màxim, per a l'exercici 2022, per a la convocatòria d'ajudes destinades a sufragar les despeses d'arrancada d'arbres i altres vegetals afectats per malalties oficialment reconegudes i gestionades per la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (Xanthomonas arboricola pv. Pruni i Erwinia amylovora [Burrill] Winslow et al.) (DOGV núm. 9311 / 01.04.2022).
 • Extracte de la Resolució de 15 de març de 2022, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es publiquen la línia pressupostària i l'import global màxim, per a l'exercici 2022, per a la convocatòria d'ajudes destinades a sufragar les despeses d'arrancada d'arbres i altres vegetals afectats per malalties oficialment reconegudes i gestionades per la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (Xanthomonas arboricola pv. Pruni i Erwinia amylovora [Burrill] Winslow et al.) (DOGV núm. 9311 / 01.04.2022).
 • Correcció d'errades de la Resolució de 15 de març de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per la qual es publiquen la línia pressupostària i l'import global màxim, per a l'exercici 2022, per a la convocatòria d'ajudes destinades a sufragar les despeses d'arrancada d'arbres i altres vegetals afectats per malalties oficialment reconegudes i gestionades per la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (Xanthomonas arboricola pv. Pruni i Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al). (DOGV Num. 9340 / 16.05.2022).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Els interessats podran sol·licitar les ajudes corresponents des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria fins al 15 d'octubre de 2022. Atés que el termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dissabte dia 15 d'octubre de 2022, i es considera dia inhàbil a efectes administratius, aquest s'entendrà prorrogat fins al dia hàbil següent, dilluns 17 d'octubre de 2022, de conformitat amb el que preveu en l'article 30.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Formularis documentació

A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació següent: a) Còpia del NIF en el cas que la persona no n'haja autoritzat la consulta i CIF del sol·licitant. b) Imprés de manteniment de tercers amb indicació del número de compte diligenciada per l'entitat bancària. c) Si és productor de planta de viver, declaració de producció anual. d) Acreditació de la titularitat de l'explotació en què es van destruir les plantes. e) Acreditació del compliment de les mesures fitosanitàries adoptades i compromís d'aplicació de les mesures preventives previstes en l'article 4 de l'Ordre de 27 de juliol de 2007. Així mateix, en la sol·licitud s'ha de fer constar expressament la declaració responsable de no estar incurs en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari, de les indicades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En tot cas, s'han d'aportar documents originals i còpia d'aquests per a compulsar-los. Si només s'aporta còpia d'aquests, haurà d'haver sigut degudament autentificada per notari o funcionari públic. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d'identitat del sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal i d'estar al corrent amb el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, així com les dades cadastrals. En el cas que el sol·licitant s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà d'indicar-ho expressament en el formulari, i quedarà obligat a aportar els documents acreditatius corresponents. Les persones interessades són responsables de la veracitat dels documents que presenten, i els òrgans gestors poden sol·licitar de manera motivada la confrontació de les còpies aportades per ells, per a la qual cosa podran requerir l'exhibició del document o de la informació original, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tenen atribuïdes les administracions públiques.

Presentació

Presentació

Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. f) En qualsevol de les oficines comarcals de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Així com en els registres que s'indiquen a continuació: No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En el cas que es fera presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la presentació electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'haja realitzat l'esmena.

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, sense estar-ne obligats, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent http://www.gva.es/va/proc3367. Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre aquests, el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'haja fet l'esmena. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar firmats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"? "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- La tramitació l'efectuarà el servei administratiu a què corresponguen les competències en matèria de sanitat vegetal i protecció fitosanitària, que examinarà la sol·licitud i la documentació presentada i adjuntarà les còpies de les resolucions corresponents i les actes alçades durant les actuacions. - Si la documentació aportada estiguera incompleta o no reunira els requisits exigits en la present ordre, es requerirà el sol·licitant perquè, en el termini de deu dies, complete la documentació o esmene la falta, amb l'advertència que si no ho fera, es considerarà que desisteix de la seua petició. - El Servei amb competències en matèria de sanitat vegetal i protecció fitosanitària verificarà el dret a l'ajuda del sol·licitant, i ordenarà i instruirà el procediment, sota el criteri de celeritat, i l'impulsarà d'ofici en tots els seus tràmits. - La resolució del procediment la dictarà el director general competent en matèria de sanitat vegetal i protecció fitosanitària en el termini màxim de tres mesos a partir de la data de presentació de la sol·licitud, i a proposta del cap del servei al qual corresponguen les competències en la matèria. - Si es compleixen tots els requisits en la resolució, es reconeixerà el dret a l'ajuda directa indemnitzatòria i se n'autoritzarà el pagament. - La falta de resolució en el termini indicat tindrà efectes desestimatoris de la sol·licitud efectuada, als efectes que legalment procedisquen. - Es desestimarà la sol·licitud d'ajuda, sense perjudici de les accions que legalment procedisquen, quan s'hagen incomplit les mesures imposades per aquesta norma o la resta de la normativa vigent, especialment la continguda en els reials decrets 58/2005, de 21 de gener, i 1190/1998, de 12 de juny.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Contra aquesta resolució procedirà el recurs de reposició davant del titular de la conselleria competent en matèria d'agricultura , en el termini d'un mes comptat des de l'endemà del dia en què tinga lloc la seua notificació, de conformitat amb el que estableix l'article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions publiques, en la redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa o bé impugnació, directament davant de l'ordre jurisdiccional mitjançant la interposició d'un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de València, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46.1 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

Llista d'imports unitaris màxims de l'ajuda La quantitat de les ajudes indemnitzatòries estarà en funció de la capacitat productiva de l'arbre, tenint en compte el desenvolupament i l'edat d'aquest. S'estableix la següent escala d'ajudes indemnitzatòries per a arbres afectats: 1. Fruiters: Edat de l'arbre i ajuda màxima per arbre: - Menor de 2 anys: 6 euros - Més de 2 anys i en creixement: 12 euros - En plena producció: 14 euros - En decaïment: 9 euros Els límits màxims per hectàrea seran els següents (edat ajuda màxima per ha): - Menor de 2 anys: 1.500 euros - Més de 2 anys i en creixement: 3.000 euros - En plena producció: 3.600 euros - En decaïment: 2.100 euros 2. Ornamentals. Qualsevol espècie de "prunus": 6 euros/unitat 3. Productors de plantes de viver. 50 % del valor comercial del material vegetal per un import màxim de: - "Prunus amygdalus batsch", totes les varietats: 1.80 euros - "Prunus armeniaca L.", totes les varietats: 1.80 euros - "Prunus domestica L.", totes les varietats: 1.80 euros - "Prunus salicina L.", totes les varietats 1.80 euros -"Prunus persica (L.) Batsch", totes les varietats: 2.20 euros - "Prunus avium L.", totes les varietats: 2.20 euros 4. Valoració del cost per arrancada i destrucció. Cost d'arrancat, apilat i destrucció d'arbres del gènere Prunus de qualsevol espècie i varietat, segons el diàmetre de copa: - Per a arbres d'1 m de diàmetre: 1,33 euros/arbre - Per a arbres de 2 m de diàmetre: 2,66 euros/arbre - Per a arbres de 3 m de diàmetre: 4 euros/arbre - Per a arbres de 4 m de diàmetre: 5,3 euros/arbre - Per a arbres de 5 m de diàmetre: 8 euros/arbre - Per a arbres de > 5 m de diàmetre: 16 euros/arbre La compensació de l'ajuda no supera en cap cas el 100 % de les pèrdues patides.

Termini màxim

Termini màxim

- La resolució del procediment la dictarà el director general competent en matèria de sanitat vegetal i protecció fitosanitària, en el termini màxim de tres mesos a partir de la data de presentació de la sol·licitud. - La falta de resolució en el termini indicat tindrà efectes desestimatoris de la sol·licitud efectuada, als efectes que legalment procedisquen.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Les infraccions a les mesures fitosanitàries imposades en l'Ordre de 27 de juliol de 2007, així com la determinació de la responsabilitat, seran classificades i sancionades d'acord amb el que disposa respecte d'això la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, especialment les conductes següents: a) L'incompliment de l'obligació de comunicar a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació l'aparició d'organismes nocius per als vegetals o de símptomes de malaltia per als vegetals o els seus productes, o l'aparició d'una plaga de quarantena, a què es refereix l'article 2.e) de l'Ordre de 27 de juliol de 2007. b) L'incompliment de les mesures fitosanitàries establides per a combatre una plaga, o impedir o dificultar-ne el compliment, a què es refereixen els articles 3 i 4 de la de 27 de juliol de 2007.