• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECG- Sol·licitud d'ajudes indemnitzatòries directes per destrucció de material vegetal afectat per "Xanthomonas campestris pv. Pruni".
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Sol·licitud d'ajudes indemnitzatòries directes per destrucció de material vegetal afectat per "Xanthomonas campestris pv. Pruni".

  Objecte del tràmit

  La Llei de sanitat vegetal preveu que els afectats per l'obligatorietat de la lluita contra una plaga es beneficiaran de l'assistència tècnica i de les ajudes econòmiques que, si és el cas, es determinen en la norma corresponent,
  i reconeix que, quan les mesures establides per a la lluita contra plagues suposen la destrucció, el deteriorament o la inutilització dels béns o propietats particulars o públiques, l'administració competent que haja declarat la
  plaga compensarà els perjudicats mitjançant la deguda indemnització.

  En aquest sentit, la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica estableix les ajudes indemnitzatòries de concessió directa per la destrucció de plantacions infestades, en concórrer-hi raons d'interés públic, fonamentades en accions de lluita contra organismes nocius de quarantena que afecten l'estat fitosanitari dels vegetals i les seues produccions.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  a) Titulars d'explotacions de fruiters d'espècies del gènere Prunus que hagen sigut declarats contaminats per resolució del director/a general competent en matèria de sanitat vegetal.

  b) Titulars d'explotacions de plantes ornamentals d'espècies del gènere Prunus que hagen sigut declarats contaminats per resolució del director/a general competent en matèria de sanitat vegetal.

  c) Els productors o comerciants de plantes de viver que estiguen inscrits en el Registre oficial de productors de llavors i plantes de viver i/o en el Registre de productors, comerciants i importadors de vegetals que posseïsquen plantes del gènere Prunus, que hagen sigut declarats contaminats per Resolució del/de la director/a general competent en matèria de sanitat vegetal.

  Tots aquests han d'acreditar la condició de microempreses, xicotetes o mitjanes empreses, d'acord amb el que estableix l'article 2.2. del Reglament (UE) número 702/2014, que en l'article 2.3, de l'annex I, defineix la
  categoria de les xicotetes i mitjanes empreses (PIME), com microempreses aquelles empreses que donen treball a menys de 10 persones i el volum de negoci anual de les quals o el balanç general anual de les quals no supera els 2 milions d'euros.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les persones interessades podran sol·licitar les ajudes corresponents en el termini màxim de dos mesos a partir de la data de notificació de la resolució en què s'ordena l'arrancada i destrucció del material vegetal afectat.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  f) En qualsevol de les oficines comarcals de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

  Així com en els registres que s'indiquen a continuació:

  No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En el cas que es fera presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la presentació electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'haja realitzat l'esmena.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  http://wwws.gva.es/Prop/htdocs/buscadores/BuscadorDepartamentos.jsp?idioma=VA&descripcion=&direccion=&municipio=&conselleria=&entepublico=¢ro=8@3.10.00%25IO%25&idioma=VA&buscar=buscar&event_buscar=Busca&paginaActual=1

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=3367

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  a) Còpia del NIF en el cas que la persona no n'haja autoritzat la consulta i CIF del sol·licitant.
  b) Imprés de manteniment de tercers amb indicació del número de compte diligenciada per l'entitat bancària.
  c) Si és productor de planta de viver, declaració de producció anual.
  d) Acreditació de la titularitat de l'explotació en què es van destruir les plantes.
  e) Acreditació del compliment de les mesures fitosanitàries adoptades i compromís d'aplicació de les mesures preventives previstes en l'article 4 de l'Ordre de 27 de juliol de 2007.

  Així mateix, en la sol·licitud s'ha de fer constar expressament la declaració responsable de no estar incurs en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari, de les indicades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  En tot cas, s'han d'aportar documents originals i còpia d'aquests per a compulsar-los. Si només s'aporta còpia d'aquests, haurà d'haver sigut degudament autentificada per notari o funcionari públic.

  D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d'identitat del sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal i d'estar al corrent amb el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, així com les dades cadastrals. En el cas que el sol·licitant s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà d'indicar-ho expressament en el formulari, i quedarà obligat a aportar els documents acreditatius corresponents.

  Les persones interessades són responsables de la veracitat dels documents que presenten, i els òrgans gestors poden sol·licitar de manera motivada la confrontació de les còpies aportades per ells, per a la qual cosa podran requerir l'exhibició del document o de la informació original, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tenen atribuïdes les administracions públiques.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDES INDEMNITZADORES DIRECTES PER DESTRUCCIÓ DE MATERIAL VEGETAL AFECTAT PER XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV. PRUNI. TITULARS D'EXPLOTACIONS AGRÀRIES

  SOL·LICITUD D?AJUDES INDEMNITZADORES DIRECTES PER DESTRUCCIÓ DE MATERIAL VEGETAL AFECTAT PER XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV. PRUNI. PRODUCTORS DE PLANTES DE PLANTER

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD/APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL EN PROCEDIMENTS D'AJUDES EN MATÈRIA AGRÍCOLA, AGROALIMENTÀRIA I DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA CONSELLERIA COMPETENT EN MATÈRIA D'AGRICULTURA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.