• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

MIN - VISAT d'autorització d'agència de transport de mercaderies, de transitari o de magatzemista distribuïdor (activitats auxiliars i complementàries) d'operador de transport.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  MIN - VISAT d'autorització d'agència de transport de mercaderies, de transitari o de magatzemista distribuïdor (activitats auxiliars i complementàries) d'operador de transport.

  Objecte del tràmit

  Les autoritzacions d'operador de transport de mercaderies s'atorgaran sense termini de duració prefixat, però la seua validesa quedarà condicionada a la realització del visat biennal d'acord amb el calendari fixat per la conselleria competent en matèria de transports.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els titulars d'autoritzacions d'operador del transport.

  Requeriments

  Per a la realització del visat d'autoritzacions d'operador de transport de mercaderies caldrà acreditar el següent:

  - Complir el requisit de competència professional per a l'exercici de l'activitat de transport de mercaderies en qualsevol de les seues modalitats

  - Disposar, almenys, de la capacitat econòmica que resulte pertinent. (60.000 euros)

  - Complir les obligacions de caràcter fiscal establides en la legislació vigent.

  - Complir les obligacions laborals i socials establides en la legislació corresponent.

  - Mantindre el local on es troba residenciada l'activitat.

  - Llicència municipal d'obertura quan es tracte del primer visat i s'haguera obtingut l'autorització presentant tan sols la sol·licitud de la dita llicència i, en tot cas, quan l'empresa haja canviat de local des de l'anterior visat.

  - Disposar de direcció i firma electrònica.

  - No tindre pendent de pagament cap sanció ferm en via administrativa per infraccions a la legislació en matèria de transports.

  Inici
 • Taxes

  Import de la Taxa

  27,4 €

  Taxa

  Taxes 2019

  A 04. Expedició d'autoritzacions d'empresa: 27,40 euros


  PAGAMENT DE LA TAXA DE FORMA TELEMÀTICA:

  A través del pagament telemàtic genèric:

  Aquelles persones que tinguen DNI electrònic o per a persones físiques o jurídiques amb certificat electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, i havent generat prèviament la taxa per Internet a través del Sistema Sar@ o amb l'imprés omplit obtingut de les direccions territorials, podran realitzar el pagament telemàticament.

  Vegeu el manual en informació complementària: Manual de pagament telemàtic genèric.
  Vegeu l'enllaç en informació complementària: Pagament telemàtic genèric.

  PAGAMENT DE LA TAXA DE FORMA PRESENCIAL:

  A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:

  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen habilitats tots.

  El model de taxa es pot descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/va/web/transportes/inf-admin/tasas-trans/modelos-046-sara/solicitud-autoriz

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Per als titulars d'autoritzacions d'agència de transport, transitari i magatzemista-distribuïdor i altres previstos en l'Orde de 22 de setembre de 1995, les dates per a sol·licitar el visat es registraran per l'últim número del NIF o CIF del titular i s'ajustaran al calendari següent:

  1: gener
  2: febrer
  3: març
  4: abril
  5: maig
  6: juny
  7: juliol
  8: setembre
  9: octubre
  0: novembre

  Les autoritzacions que no hagen sigut visades en el període establit a l'efecte, es consideraran caducades sense necessitat de revocació expressa per part de l'Administració.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  ADVERTÈNCIES DE CARÀCTER GENERAL

  Junt amb l'ompliment electrònic del formulari de sol·licitud s'hauran d'annexar còpies digitalitzades dels documents requerits. D'acord amb el que disposa l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten.

  D'acord amb l'article 51.3 de la LOTT, el Servici Territorial de Transport consultarà, a través de l'aplicació que permet la tramitació i el manteniment de les autoritzacions de transport per carretera, la informació de Registres d'altres organismes (Direcció General de Trànsit, Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre Mercantil i la resta de registres públics), que resulte estrictament necessària per a acreditar el compliment dels requisits exigits per a l'atorgament, visat o modificació dels títols que habiliten per a l'exercici de les activitats i professions regulades en l'esmentada llei o en les normes dictades per a la seua execució i desenrotllament.

  Així mateix, la Direcció General consultarà, per mitjans electrònics, les dades relatives a la identificació fiscal del sol·licitant i la certificació acreditativa de la inexistència de deutes tributaris, excepte que expressament es desautoritze la seua consulta.

  DOCUMENTACIÓ

  - Acreditació de la competència professional:

  · Poders de representació i de disposició de fons a favor de la persona que aporta la competència professional degudament inscrits en el Registre corresponent.

  · Documento acreditatiu de constar en la plantilla de l'empresa com a personal directiu i en situació d'alta en el règim que corresponga en la Seguretat Social (ITA), o acreditació de tindre un 15% del capital social de l'empresa.

  . Si el gestor aporta la seua competència també a altres empreses, s'acompanyarà amb una declaració de la dita persona, amb firma reconeguda, en la qual desistix de continuar capacitant estes, excepte en el supòsit d'empreses el capital del qual pertanga en més del 50% a un mateix titular.

  - Acreditació de la capacitat econòmica:

  a) En cas de persona física, presentar un d'estos documents:

  .. Certificació expedida per entitat financera legalment reconeguda.

  .. Declaració responsable acompanyada amb documents comptables, comercials o financers, justificatius de posseir actius disponibles, propietats incloses, que l'empresa puga utilitzar com a garantia que confirmen la dita declaració.

  b) En cas de persona jurídica, presentar un dels documents següents:

  .. Declaració de l'impost sobre societats de l'últim exercici.

  .. Balanç de l'últim exercici o comptes anuals que consten registrats en el Registre Mercantil.

  - Acreditació del compliment d'obligacions de caràcter fiscal:

  · Copia de l'últim rebut del IAE en l'epígraf 756.1. En el cas d'exempció, certificat d'este o declaració de l'IVA (resum anual model 390).

  - Acreditació de sucursals.

  Relació actualitzada de sucursals i/o locals auxiliars, ordenada per províncies, en la qual consten els dades identificatives de cada local.

  Caldrà presentar a més la llicència municipal d'obertura del local, en ocasió del primer visat, quan l'autorització es va obtindre presentant tan sols la sol·licitud de la dita llicència i, en tot cas, quan l'empresa haja canviat de local des de l'anterior visat.

  En tot cas últim rebut d'IBI del local en cas de propietat o el contracte d'arrendament degudament inscrit/diligenciat en la corresponent oficina liquidadora junt amb l'últim rebut.

  - Justificant del pagament de les taxes

  Impresos associats

  DECLARACIÓ DE CAPACITAT ECONÒMICA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i la documentació.

  - Comprovada la idoneïtat de la documentació presentada i el compliment dels requisits que esta acredita, l'òrgan competent expedirà la targeta en què es documenta el visat de l'autorització.

  - Si la sol·licitud de visat no compliix els requisits o no s'acompanya dels documents exigits, l'òrgan competent requerirà a l'interessat que, en un termini de deu dies, esmene la falta o aporte els documents preceptius.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs: alçada

  Termini: un mes

  Òrgan davant el qual s'interposa i que resol: director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat.

  Presentació del recurs: cal presentar-lo en el corresponent Servei Territorial de Transport.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  https://sede.fomento.gob.es/dgtc/

  Tramitació

  Clicant en la icona superior"Tramitar amb certificat "d'esta mateixa pàgina.
  Per a fer-ho s'ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.


  Si té algun dubte o vol comunicar alguna incidència, pot enviar un correu al suport tècnic:
  mercancias_stv@gva.es si es de Valencia
  autorizaciones_sta@gva.es si es de Alicante
  autorizaciones_stc@gva.es si es de Castellón

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  Les establides en la Llei 16/1987, de 30 de juliol, del Cap de l'Estat, sobre ordenació del transport terrestre (BOE núm. 182, de 31/07/1987).

  Enllaços

  Pagament telemàtic genèric.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre, del Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions, Reglament de la Llei d'Ordenació del Transport Terrestre (BOE núm. 241, de 08/10/1990).
  - Resolució de 19 de setembre de 1995, de la Direcció General del transport terrestre, sobre realització del visat de les autoritzacions de transport i d'activitats auxiliars i complementàries del transport (BOE núm. 235, de 02/10/1995).
  - Reial Decret 1136/1997, d'11 de juliol, del Ministeri de Foment, pel qual es modifica parcialment el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres (BOE núm. 175, de 23/07/1997).
  - Orde de 21 de juliol de 2000 per la qual es desenrotlla el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres en matèria d'agències de transport de mercaderies, transitaris i magatzemistes-distribuïdors (BOE núm. 185, de 03/08/2000).
  - Reglament (CE) núm. 1071/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'octubre de 2009, pel qual s'establixen les normes comunes relatives a les condicions que han de complir-se per a l'exercici de la professió de transportista per carretera i pel qual es deroga la Directiva 96/26/CE del Consell (DOUE 300, de 14/11/2009).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Orde de 21 de juliol del 2000.

  Vegeu el Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre.

  Vegeu Resolució de 19 setembre de 1995

  Vegeu el Reial Decret 1136/1997, d'11 de juliol.

  Vegeu el Reglament (CE) 1071/2009, de 21 d'octubre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.