MIN - Visat/rehabilitació de l'autorització d'operador transport.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211280
|
Codi GVA: 3375
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Les autoritzacions d'operador de transport de mercaderies s'atorgaran sense un termini de duració prefixat, però la seua validesa quedarà condicionada a la realització del visat biennal, d'acord amb el calendari fixat per la conselleria competent en matèria de transports.

 

Les autoritzacions que no hagen sigut visades dins del termini establit perdran automàticament la validesa, sense necessitat d'una declaració expressa de l'Administració en aquest sentit. Les empreses tindran la possibilitat de sol·licitar-ne la rehabilitació dins del termini d'un any.

Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

El visat l'inicia d'ofici l'Administració, la qual enviarà una comunicació als titulars d'autoritzacions perquè presten la seua conformitat a la realització d'aquest.

Requisits

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL/GESTOR DEL TRANSPORT

 

El gestor del transport és la persona que té la competència professional per al transport de mercaderies, fa les funcions enumerades en l'article 112 de l'ROTT i compleix el requisit d'honorabilitat.

 

a) Quan el titular de l'autorització siga una persona física, aquesta pot ser el gestor de transport si està d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social. En cas contrari, una altra persona física pot ser el gestor del transport sempre que estiga d'alta pel titular de l'autorització en el règim general de la Seguretat Social a temps complet i en un grup de cotització no inferior al que corresponga als caps administratius o de taller. En cas de parentiu, s'admet que el gestor puga estar d'alta en el règim de treballadors autònoms.

 

b) Quan el titular de l'autorització siga una persona jurídica, el gestor de transport ha de tindre una participació en el capital social igual o superior al 15 % i estar d'alta en el règim de la Seguretat Social que corresponga. En qualsevol altre cas, el gestor del transport ha d'estar donat d'alta pel titular de l'autorització a temps complet, en un grup de cotització no inferior al que corresponga a cap administratiu o de taller.

 

c) Una mateixa persona pot ser el gestor de transport de diverses persones jurídiques quan el capital d'aquestes pertanga en més d'un 50 % a un mateix titular.

 

HONORABILITAT

 

El gestor del transport i l'empresa titular incompleixen l'honorabilitat si són condemnats per la comissió de delictes o faltes penals, o sancionats per la comissió d'infraccions que donen lloc a la pèrdua d'aquest requisit, d'acord amb el que disposa l'LOTT i la reglamentació de la Unió Europea.

 

CAPACITAT FINANCERA

 

L'empresa ha de disposar d'un capital i de reserves per import mínim de 60.000 euros.

Quan no complisca aquest requisit, la persona física titular ha d'aportar alguna d'aquestes condicions:

 

-una garantia prestada per una entitat financera o d'assegurances, amb la qual aquesta es converteix en garant solidari, enfront dels creditors, fins a 60.000 euros

- acreditació per una entitat financera que l'empresa té accés a crèdit, fins a 60.000 euros

 

 

COMPLIMENT D'OBLIGACIONS DE CARÀCTER FISCAL

 

 

COMPLIMENT D'OBLIGACIONS DE CARÀCTER LABORAL I SOCIAL

 

NO TINDRE SANCIONS FERMES PENDENTS DE PAGAMENT EN MATÈRIA DE TRANSPORTS

Com es tramita

Procés de tramitació
L'òrgan competent envia una comunicació al titular de l'autorització en què l'informa que ha de prestar la seua conformitat per a la realització del visat. Presentada la seua conformitat i adjuntant la documentació. Si l'òrgan competent considera que incompleix alguna condició per al visat de...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

En el mes corresponent, segons el calendari que estableix la Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció General de Transport Terrestre.

Documentació
ADVERTIMENTS DE CARÀCTER GENERAL Juntament amb l'ompliment electrònic del formulari de sol·licitud, s'han d'annexar còpies digitalitzades dels documents requerits. D'acord amb el que disposa l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les...
Saber més
Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és:

 

A 04. Expedició d'autoritzacions d'empresa: 27,40 euros.

 

FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS:

 

Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

Forma de presentació
Telemàtica
Fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina. Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. Si teniu algun dubte o voleu comunicar alguna incidència, podeu enviar un correu al suport tècnic: mercancias_stv@gva.es,...
Saber més

Resolució

Observacions

Recurs: alçada. Termini: un mes. Òrgan davant del qual s'interposa i resol: director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat. Presentació del recurs: cal presentar-lo en el servei territorial de transport corresponent.

Sancions
Les que estableix la Llei 16/1987, de 30 de juliol, de la Prefectura de l'Estat, sobre ordenació del transport terrestre (BOE núm. 182, de 31/07/1987).