Detall de Procediment

MIN - Visat/rehabilitació de l'autorització d'operador transport.

Codi SIA:: 211280
Codi GVA:: 3375
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Les autoritzacions d'operador de transport de mercaderies s'atorgaran sense un termini de duració prefixat, però la seua validesa quedarà condicionada a la realització del visat biennal, d'acord amb el calendari fixat per la conselleria competent en matèria de transports. Les autoritzacions que no hagen sigut visades dins del termini establit perdran automàticament la validesa, sense necessitat d'una declaració expressa de l'Administració en aquest sentit. Les empreses tindran la possibilitat de sol·licitar-ne la rehabilitació dins del termini d'un any.

Requisits

Requisits

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL/GESTOR DEL TRANSPORT El gestor del transport és la persona que té la competència professional per al transport de mercaderies, fa les funcions enumerades en l'article 112 de l'ROTT i compleix el requisit d'honorabilitat. a) Quan el titular de l'autorització siga una persona física, aquesta pot ser el gestor de transport si està d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social. En cas contrari, una altra persona física pot ser el gestor del transport sempre que estiga d'alta pel titular de l'autorització en el règim general de la Seguretat Social a temps complet i en un grup de cotització no inferior al que corresponga als caps administratius o de taller. En cas de parentiu, s'admet que el gestor puga estar d'alta en el règim de treballadors autònoms. b) Quan el titular de l'autorització siga una persona jurídica, el gestor de transport ha de tindre una participació en el capital social igual o superior al 15 % i estar d'alta en el règim de la Seguretat Social que corresponga. En qualsevol altre cas, el gestor del transport ha d'estar donat d'alta pel titular de l'autorització a temps complet, en un grup de cotització no inferior al que corresponga a cap administratiu o de taller. c) Una mateixa persona pot ser el gestor de transport de diverses persones jurídiques quan el capital d'aquestes pertanga en més d'un 50 % a un mateix titular. HONORABILITAT El gestor del transport i l'empresa titular incompleixen l'honorabilitat si són condemnats per la comissió de delictes o faltes penals, o sancionats per la comissió d'infraccions que donen lloc a la pèrdua d'aquest requisit, d'acord amb el que disposa l'LOTT i la reglamentació de la Unió Europea. CAPACITAT FINANCERA L'empresa ha de disposar d'un capital i de reserves per import mínim de 60.000 euros. Quan no complisca aquest requisit, la persona física titular ha d'aportar alguna d'aquestes condicions: -una garantia prestada per una entitat financera o d'assegurances, amb la qual aquesta es converteix en garant solidari, enfront dels creditors, fins a 60.000 euros - acreditació per una entitat financera que l'empresa té accés a crèdit, fins a 60.000 euros COMPLIMENT D'OBLIGACIONS DE CARÀCTER FISCAL COMPLIMENT D'OBLIGACIONS DE CARÀCTER LABORAL I SOCIAL NO TINDRE SANCIONS FERMES PENDENTS DE PAGAMENT EN MATÈRIA DE TRANSPORTS

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

El visat l'inicia d'ofici l'Administració, la qual enviarà una comunicació als titulars d'autoritzacions perquè presten la seua conformitat a la realització d'aquest.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

En el mes corresponent, segons el calendari que estableix la Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció General de Transport Terrestre.

Formularis documentació

ADVERTIMENTS DE CARÀCTER GENERAL Juntament amb l'ompliment electrònic del formulari de sol·licitud, s'han d'annexar còpies digitalitzades dels documents requerits. D'acord amb el que disposa l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten. Conforme a l'article 51.3 de l'LOTT, el Servei Territorial de Transport consultarà, mitjançant l'aplicació que permet la tramitació i el manteniment de les autoritzacions de transport per carretera, la informació de registres d'altres organismes (Direcció General de Trànsit, Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre Mercantil i altres registres públics), que resulte estrictament necessària per a acreditar el compliment dels requisits exigits per a l'atorgament, el visat o la modificació dels títols que habiliten per a l'exercici de les activitats i professions regulades en la llei esmentada o en les normes dictades per a la seua execució i desplegament. Així mateix, la direcció general consultarà, per mitjans electrònics, les dades relatives a la identificació fiscal de la persona sol·licitant i la certificació acreditativa de la inexistència de deutes tributaris, excepte que es desautoritze, expressament, la consulta. DOCUMENTACIÓ La participació del gestor del transport en el capital social de l'empresa ha d'acreditar-se documentalment Si el gestor capacita diverses persones jurídiques, ha d'acreditar documentalment que el capital social pertany en més del 50 % a un mateix titular. CAPACITAT FINANCERA Si el titular és una persona jurídica, ha d'aportar la documentació que acredite la capacitat financera mínima de 60.000 euros (capital més reserves) en el supòsit que no resulte acreditat amb les dades que consten en el registre mercantil. Si el titular és una persona física i aquesta ha d'acreditar la seua capacitat financera, ha d'acreditar documentalment que disposa d'algun d'aquests documents: - una garantia prestada per una entitat financera o d'assegurances, amb la qual aquesta es converteix en garant solidari, enfront dels creditors, fins a 60.000 euros - acreditació per una entitat financera que l'empresa té accés a crèdit, fins a 60.000 euros - justificant del pagament de les taxes.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és: A 04. Expedició d'autoritzacions d'empresa: 27,40 euros. FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS: Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

Presentació

Presentació

Telemàtica
Fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina. Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. Si teniu algun dubte o voleu comunicar alguna incidència, podeu enviar un correu al suport tècnic: mercancias_stv@gva.es, si és de València autorizaciones_sta@gva.es, si és d'Alacant autorizaciones_stc@gva.es, si és de Castelló

Procés de tramitació

Procés de tramitació

L'òrgan competent envia una comunicació al titular de l'autorització en què l'informa que ha de prestar la seua conformitat per a la realització del visat. Presentada la seua conformitat i adjuntant la documentació. Si l'òrgan competent considera que incompleix alguna condició per al visat de l'autorització, requerirà l'interessat perquè n'acredite el compliment, dins d'un termini de 10 dies. La resolució positiva de l'expedient suposa la inscripció en el Registre d'Empreses i Autoritzacions de Transport. No s'expedeix targeta de transports.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Recurs: alçada. Termini: un mes. Òrgan davant del qual s'interposa i resol: director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat. Presentació del recurs: cal presentar-lo en el servei territorial de transport corresponent.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Les que estableix la Llei 16/1987, de 30 de juliol, de la Prefectura de l'Estat, sobre ordenació del transport terrestre (BOE núm. 182, de 31/07/1987).