Detall de Procediments

TECG - Sol·licitud d'autorització d'instal·lacions per a l'emmagatzematge de residus de competència local en l'àmbit de la recollida en espera de tractament (ECOPARC).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'autorització d'instal·lacions per a l'emmagatzematge de residus de competència local en l'àmbit de la recollida en espera de tractament (ECOPARC).

  Objecte del tràmit

  Obtindre de l'òrgan competent en matèria de residus l'autorització per a les instal·lacions d'emmagatzematge en l'àmbit de la recollida en espera de tractament dels residus la competència de les quals corresponga a les entitats locals de conformitat amb l'article 12.5 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i els articles 5 i 6 de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El titular de la instal·lació (ecoparc), ja siga l'entitat local, la diputació, el consorci, la mancomunitat o qualsevol altra de les fórmules associatives prevista en la legislació que regula les bases del règim local (vegeu l'apartat d'informació complementaria)

  Inici
 • Import de la Taxa 306,03 Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En el cas que es fera presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada l'esmena.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=3385

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud d'autorització d'instal·lacions per a l'emmagatzematge de residus de competència local en l'àmbit de la recollida en espera de tractament (ECOPARC), segons el model normalitzat
  - Acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de la representació que exerceix el signatari de la sol·licitud: certificat de la secretaria de la corporació corresponent.
  - Projecte de la instal·lació, en suport digital (CD), amb la descripció detallada d'aquesta, de les seues característiques tècniques i de qualsevol altre tipus aplicables a aquesta o al lloc on es duran a terme les operacions d'emmagatzematge, i en particular (vegeu també en l'apartat d'informació complementària):
  - Projecte de construcció de la instal·lació, que incloga, com a mínim, una justificació de les infraestructures i els equipaments basant-se en la població usuària potencial (superfície i distribució; cotes; quantitat de contenidors i grandària/volumetria d'aquest; vials, elements comuns, aula mediambiental, solucions o variants adoptades per a futures ampliacions, esquema funcional i senyalització interior, etc.).
  - Tipus i quantitats dels residus, perillosos i no perillosos, que puguen emmagatzemar-se en la instal·lació identificats per mitjà dels codis LER segons la Decisió 2014/955/UE, de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus.
  - Plans a escala de localització i distribució dels contenidors i equips.
  - Pressupost de la instal·lació.
  - Ubicació de la instal·lació identificada per mitjà de coordenades geogràfiques (UTM en sistema de referència ETRS89, fus 30).
  - Qualsevol altra exigida per les normes que regulen la gestió de residus específics que resulten aplicables a la sol·licitud (per exemple, residus d'aparells elèctrics i electrònics, de pneumàtics al final de la seua vida útil, piles, acumuladors i bateries, ...).
  - Justificant del pagament de la corresponent taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental prevista en l'article 26.2-4 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.
  - En el supòsit en què el titular de la instal·lació opte per la seua gestió indirecta, justificació documental de l'atorgament de l'explotació de la instal·lació (còpia del contracte, resolució de la concessió administrativa, certificat de la secretaria de la corporació,etc).

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EMMAGATZEMAMENT DE RESIDUS DE COMPETÈNCIA LOCAL EN L'ÀMBIT DE L'ARREPLEGADA EN ESPERA DE TRACTAMENT (ECOPARC)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.