Detall de Procediment

Ajudes del Pla RENOVE de calderes i aerotèrmia domèstiques 2020 (consumidors). (IVACE).

Codi SIA:: 211284
Codi GVA:: 3386
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE
Termini de sol·licitud: TANCAT
(30-01-2020
07-09-2020)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objectiu d'aquesta mesura és facilitar la renovació d'equips d'ACS / calefacció de baixa eficiència a la Comunitat Valenciana per calderes de condensació amb un sistema de control/regulació eficient o equips d'aerotèrmia

Observacions

Observacions

* ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT 1. Es consideren com a activitats susceptibles d'ajuda instal·lacions realitzades en habitatges situats en el territori de la Comunitat Valenciana que complisquen els requisits següents: - Opció 1: Substitució d'una caldera de calefacció de baixa eficiència energètica que utilitze qualsevol combustible no renovable per una caldera estanca de condensació només de calefacció o mixta que utilitze gas natural o GLP, amb una potència nominal compresa entre 15 i 70 kW. La nova caldera ha de pertànyer a una instal·lació particular de calefacció, obtindre una classificació energètica A o superior en calefacció i ACS (segons Reglament delegat [UE] núm. 811/2013, de la Comissió, de 18 de febrer de 2013), amb un rendiment estacional ? 94 % (arredonida al nombre enter més pròxim), un nivell mínim d'emissions NOx classe 6 i tindre instal·lat un dels següents sistemes de control/regulació: a) Classe II (control sonda exterior en caldera modulant) i termòstat d'ambient ON/OFF control. b) Classe V (termòstat modulant per a calderes modulants). c) Classe VI (termòstat modulant més sonda exterior per a calderes modulants). - Opció 2: Substitució d'una instal·lació fixa d'ACS de baixa eficiència energètica (termo elèctric, calfador antic, etc.) per un equip d'aerotèrmia domèstic, només ACS amb acumulació, o per un equip d'aerotèrmia domèstica de calefacció + ACS amb acumulació i potència nominal ? 15 kW. El nou equip d'aerotèrmia ha de complir els requisits energètics següents: a) Aerotèrmia només ACS: Potència tèrmica nominal (kW) ? 900 W i SCOPDHW ? 2,6 per a clima càlid (segons norma UNE EN 16147:2017) i amb un ràtio de potència tèrmica nominal (kW) / potència resistència elèctrica (kW) ? 0,65. b) Aerotèrmia de calefacció + ACS, ?wh (zona càlida) ? 100% i ?s (zona càlida) ? 110 % per a un Teixida =55 °C (segons el Reglament UE núm. 811/2013) i amb un ràtio de potència tèrmica nominal (kW)/potència resistència elèctrica (kW) ? 0,65. - Opció 3: Substitució d'una instal·lació fixa de calefacció + ACS de baixa eficiència energètica (bomba de calor + termo elèctric, radiadors elèctrics de paret + termo elèctric, caldera mixta, caldera + escalfador, etc.) per un equip d'aerotèrmia domèstic de calefacció + ACS amb acumulació i potència nominal ? 15 kW. El nou equip d'aerotèrmia ha de complir els requisits energètics següents: a) Aerotèrmia de calefacció + ACS, ?wh (zona càlida) ? 100 % i ?s (zona càlida) ? 110 % per a un Teixida =55 °C (segons el Reglament UE núm. 811/2013) i amb un ràtio de potència tèrmica nominal (kW)/potència resistència elèctrica (kW) ? 0,65." La nova instal·lació ha de complir amb el Reglament d'instal·lacions tèrmiques dels edificis (RITE), aprovat pel Reial decret 1027/2007, i amb la resta de normativa vigent que s'aplique en el moment de dur a terme la instal·lació. Serà condició indispensable que els aparells substituïts siguen retirats del mercat (caldera, calfador, bomba de calor, termo elèctric, etc.), fet que ha d'acreditar l'empresa instal·ladora quan signe la sol·licitud normalitzada d'ajuda, disponible en la pàgina web de l'IVACE i en l'oficina de campanya. Només serà subvencionable la compra d'una única caldera o equip d'aerotèrmia per cada persona sol·licitant i serà necessària la corresponent substitució de l'aparell antic per un nou equip dels que s'especifiquen en la Llista d'equips subvencionables, segons el que estableix l'article següent. En tot cas, la compra i instal·lació de calderes i equips d'aerotèrmia s'ha de produir a partir de la data d'inici de presentació de sol·licituds. La venda i instal·lació de la caldera o l'equip aerotèrmia l'ha de dur a terme la mateixa empresa instal·ladora adherida. 2. Serà subvencionable el cost de la caldera/equip d'aerotèrmia el sistema de control/regulació i la instal·lació de la caldera/equip d'aerotèrmia (muntatge) i desmuntatge d'equips antics. No serà subvencionable el transport dels equips substituïts a un punt net de reciclatge. El cost subvencionable es calcularà amb la suma de la inversió en els elements subvencionables, més l'IVA, descomptada l'aportació de l'empresa instal·ladora adherida al Pla RENOVE de calderes i aerotèrmia.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podrà acollir-se a aquestes ajudes qualsevol persona física propietària, arrendatària o usufructuària d'un habitatge situat a la Comunitat Valenciana. No podran obtindre la condició de beneficiaris els sol·licitants que incórreguen en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Ordre 3/2017, de 3 febrer, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) dirigides a l'estalvi i l'eficiència energètica en el sector domèstic (DOGV núm. 7974, de 07/02/2017).
  • Resolució de 18 de desembre de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual és convoquen ajudes del Pla RENOVE de calderes i aerotèrmia domèstiques 2020, destinades a la substitució d'equips d'ACS/calefacció de baixa eficiència per a calderes de condensació o equips d'aerotèrmia, i es convoca, així mateix, l'adhesió d'empreses instal·ladores. (DOGV núm. 8716, de 14/01/2020).
  • Resolució d'1 de juny de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual s'amplien els terminis de presentació de documentació relativa a les sol·licituds presentades en el marc de la convocatòria del Pla renove de calderes i aerotèrmia domestiques 2020, destinades a la substitució d'equips d'ACS/calefacció de baixa eficiència per calderes de condensació o equips d'aerotèrmia. (DOGV nº 8828 de 05/06/2020)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds començarà el 30 de gener de 2020 i finalitzarà el 7 de setembre de 2020. (Reial decret 537/2020, de 22 de maig)

Formularis documentació

1. L'empresa instal·ladora de la caldera/aerotèrmia ha de tramitar la presentació de la sol·licitud a través de la plataforma de gestió del Pla RENOVE de calderes i aerotèrmia domèstiques 2020 , que ha de contindre la documentació següent: a) Còpia de la sol·licitud normalitzada, degudament omplida segons el model disponible en , signada i segellada per l'empresa instal·ladora i per la persona sol·licitant. b) Còpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant, en cas que s'haja oposat al fet que l'IVACE l'obtinga. c) Declaració responsable de la persona que sol·licite l'ajuda del fet que es troba al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i de la seguretat social, declaració responsable de no haver rebut altres ajudes en relació amb l'actuació subvencionada i declaració responsable de ser propietària, arrendatària o usufructuària de l'habitatge. Totes aquestes declaracions estan incloses en la sol·licitud normalitzada de l'ajuda. d) Pressupost detallat per partides, acceptat per la persona que sol·licite l'ajuda. e) Etiqueta d'eficiència energètica de l'equip combinat d'aparell de calefacció / calefactor combinat i control de temperatura, segons el que es disposa en l'annex III. Etiquetes del Reglament delegat (UE) núm. 811/2013, de la Comissió, de 18 de febrer de 2013, i del Reglament delegat (UE) núm. 812/2013, de la Comissió, de 18 de febrer de 2013. f) Per a calderes, certificat de posada en marxa signat i segellat per l'empresa instal·ladora o pel SAT, segons el model establit en l'annex IV de la ITC-ICG 08 del Reial decret 919/2006, de 28 de juliol. Per a reformes de calderes a què es canvie el combustible i per a equips d'aerotèrmia d'ACS + calefacció la potència tèrmica nominal dels quals siga major o igual que 5 kW, justificant del document de legalització presentat degudament a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Com a document de legalització de la instal·lació, s'ha de lliurar la memòria tècnica d'instal·lació (MEMISCAL), en la qual s'ha d'especificar clarament la marca i el model de l'equip instal·lat. g) Document relatiu a la caldera, equip ACS o equip de calefacció-ACS substituït que acredite que efectivament es tracta d'una renovació, com ara la factura de compra de la caldera / equip ACS / equip de calefacció-ACS substituït, la garantia del SAT, revisió, factures de reparacions, certificat d'instal·lació, factures de combustible en què es puga veure el registre de consum de gas/electricitat (en funció del combustible de l'equip que s'ha de substituir) o el consum de calefacció, etc. h) Duplicat o còpia de la factura de venda i instal·lació de la caldera / equip d'aerotèrmia, que ha de tindre una data compresa entre l'inici del termini de presentació de sol·licituds i el 31 de juliol de 2020, que ha de reflectir com a mínim: - Data de venda. - Dades de l'empresa instal·ladora (persona jurídica, número de CIF i segell original). - Dades de la persona que sol·licita la renovació (nom, cognoms, número de DNI). - Dades de la caldera / equip d'aerotèrmia venut i instal·lat (tipus, marca i model). - Dades del sistema de control/regulació instal·lat (tipus, marca i model), només per a calderes de condensació. - Adreça d'instal·lació de la caldera / equip d'aerotèrmia. - Desglossament del cost de la caldera / equip aerotèrmia, del sistema de control/regulació, d'instal·lació i d'IVA. - Descompte aplicat per l'empresa instal·ladora. - Fer constar en la factura de manera expressa l'acolliment al Pla RENOVE de calderes i aerotèrmia 2020. i) Justificant de pagament mitjançant entitat financera: còpia de l'extracte bancari juntament amb còpia del xec nominatiu o de l'ordre de transferència que acredite que la persona a qui va destinat el pagament coincideix amb qui ha emés la factura. De la mateixa manera, la persona que sol·licite l'ajuda ha de ser titular o cotitular del compte bancari des del qual es faça la transferència o s'emeta el xec. No s'accepten pagaments en efectiu, ingressos en compte, rebuts o pagarés com a justificant de pagament. j) S'accepten pagaments efectuats mitjançant modalitats de finançament, sempre que es presente el contracte signat per la persona que sol·licita l'ajuda i l'empresa financera, i s'acredite el pagament en la forma establida en l'apartat anterior d'una quantitat igual o superior a l'import de l'ajuda concedida. En tot cas, l'IVACE establirà les mesures de control que considere oportunes per a comprovar que s'ha dut a terme la totalitat del pagament a l'entitat financera. k) Fotografies d'abans i de després de la reforma de la instal·lació. Per a calderes de condensació, fotografies de la caldera substituïda en la ubicació original i de la nova caldera i el sistema de control/regulació instal·lats. Si la instal·lació que s'ha de substituir ja disposa d'un sistema de control/regulació i aquest es manté en la nova, s'ha de justificar documentalment mitjançant fotografies, factures de compra o un altre mitjà de prova. Per a aerotèrmia, fotografies dels equips d'ACS i calefacció que s'han de substituir en la ubicació original i del nou equip d'aerotèrmia i del depòsit d'acumulació. S'han d'aportar fotografies de l'equip generador (termoelèctric, calfador, caldera, bomba de calor) i de les unitats terminals (radiadors, unitats interiors d'expansió directa, etc.). l) Còpia del compte bancari en què apareguen les dades del titular del compte (la persona que es beneficie de l'ajuda) en què s'abonarà, si escau, l'ajuda corresponent. 2. El termini màxim per a entregar la documentació especificada en els apartats e, f, g, h, i, j, k, i l d'aquest article serà el 30 de juliol de 2020.

Presentació

Presentació

Presencial

En els instal·ladors i les empreses instal·ladores adherides a la campanya, que es podran consultar en la web: http://planrenove.ivace.es/ca/

Procés de tramitació

Procés de tramitació

La persona interessada a sol·licitar l'ajuda s'ha de posar en contacte amb una empresa instal·ladora adherida al Pla RENOVE de calderes i aerotèrmia domèstica 2020. La llista d'empreses instal·ladores adherides es podrà consultar en l'adreça o a través de l'oficina de campanya identificada en aquesta pàgina web. L'empresa instal·ladora tramitarà de manera telemàtica la sol·licitud i la documentació complementària que estableix l'article 12 d'aquesta resolució. La sol·licitud s'entendrà cursada quan estiga degudament omplida i s'hi acompanyen les dades d'identitat del sol·licitant i el pressupost acceptat per aquesta, d'acord amb el que estableix l'article 12, apartats a, b, c i d, i és en aquest moment quan s'atorgarà el número de registre que es tindrà en compte com a criteri de concessió de les ajudes. Una vegada l'empresa instal·ladora ha aportat la documentació, l'oficina de campanya verificarà que la persona sol·licitant compleix amb tots els requisits establits en la convocatòria d'ajudes i comprovarà tota la documentació presentada, i requerirà, si és el cas, les persones interessades perquè procedisquen a esmenar aquesta documentació en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la recepció de la notificació, amb l'advertiment que si, transcorregut aquest termini no s'aporta la documentació requerida, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud. Tant l'oficina de campanya com el mateix IVACE (Unitat d'Energia), com a òrgan competent per a la instrucció del procediment, podran requerir a la persona sol·licitant o a l'empresa instal·ladora qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la comprovació de l'actuació realitzada. L'oficina de campanya, després de verificar la documentació rebuda, remetrà de manera periòdica a l'IVACE la documentació necessària per a la supervisió i verificació del compliment dels requisits exigits en la convocatòria. Després dels actes d'instrucció, la preavaluació realitzada per la Unitat IVACE Energia se sotmetrà a una comissió d'avaluació, que serà la competent per a elevar a la Presidència de l'IVACE la proposta de concessió d'ajudes. Una vegada vista la proposta que recull l'acta de la comissió, el president de l'IVACE resoldrà sobre l'adjudicació de les ajudes, fixarà expressament la quantia i incorporarà, si és el cas, les condicions i obligacions derivades d'aquesta, que en cap cas podran contravindre el que disposa aquesta resolució. Amb la finalitat que les persones beneficiàries de les ajudes tinguen coneixement del contingut íntegre de la resolució de concessió de les ajudes, aquesta es publicarà a través de la Base de dades nacional de subvencions i podrà consultar-se en , en la pàgina web de l'IVACE i en la plataforma del Pla RENOVE , en compliment del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sobre publicitat de les subvencions concedides. El pagament de la part de l'ajuda corresponent a l'IVACE es realitzarà a través de transferència bancària al compte de la persona beneficiària que s'indica en la sol·licitud, amb la prèvia comprovació de la documentació de justificació de l'ajuda i del compliment de les obligacions exigibles a la persona beneficiària.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

El criteri d'atorgament de les ajudes és el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds, d'acord amb el que s'estableix en l'article 165.2.f de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, perquè es tractar d'actuacions amb un objecte definit i tipificat que consisteix en la instal·lació d'elements de similars característiques que compleixen els mateixos nivells d'eficiència energètica, de manera que l'objectiu d'eficiència energètica que persegueixen aquestes ajudes es garanteix en tot cas i no resulta eficaç ni rellevant aplicar altres criteris de comparació i ponderació de sol·licituds, de manera que s'entendrà cursada la sol·licitud quan es complisquen les condicions establides en l'article 11.2 d'aquesta resolució. Després dels actes d'instrucció, la preavaluació realitzada per la Unitat IVACE Energia se sotmetrà a una comissió d'avaluació, que serà la competent per a elevar a la Presidència de l'IVACE la proposta de concessió d'ajudes.

Obligacions

Obligacions

Sense perjudici de les obligacions previstes en l'article 12 de l'Ordre 3/2017, de 3 de febrer, les persones beneficiàries d'ajuda per a l'adquisició d'alguna caldera/equip aerotèrmia objecte de la present resolució estan obligades a: a) Estar al corrent de les seues obligacions tributàries i, si és el cas, de la Seguretat Social, la qual cosa s'ha d'acreditar a través de la signatura d'una declaració responsable. b) Posar a la disposició de l'empresa instal·ladora la caldera antiga o els equips de calefacció/ACS per a la retirada. c) Seguir la metodologia i el procediment que indica aquesta resolució. d) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que duga a terme l'IVACE i a les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General de la Generalitat i a la Sindicatura de Comptes, en relació amb les subvencions i ajudes concedides. e) Mantindre durant un mínim de dos anys les calderes/equips aerotèrmia que hagen rebut una ajuda en el marc d'aquesta convocatòria.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

La quantia de l'ajuda que aporta l'IVACE serà de 250, 400 o 800 euros, en funció de l'equip instal·lat (vegeu l'article 8 de la resolució de convocatòria). L'aportació de l'empresa instal·ladora adherida al Pla RENOVE de calderes i aerotèrmia consistirà en un descompte de 50 euros en la factura per a l'opció 1, de 80 euros per a l'opció 2 i de 150 euros per a l'opció 3. L'aportació de l'IVACE s'abonarà mitjançant una transferència bancària al compte indicat en la sol·licitud una vegada finalitzada la tramitació i sempre que haja recaigut una resolució de concessió; l'aportació de l'empresa instal·ladora es realitzarà mitjançant un descompte sobre la base imposable de la factura, és a dir, abans d'impostos. La quantia de l'ajuda aportada per l'IVACE no podrà excedir en cap cas el 30 % del cost subvencionable de la instal·lació. Si es donara aquest cas, l'aportació de l'IVACE es reduirà fins al límit del 30 %. L'import total de l'ajuda de l'IVACE en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos públics o privats supere el cost de l'activitat subvencionada.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

1. Si les persones beneficiàries, les empreses instal·ladores o l'entitat col·laboradora responsable de l'oficina de campanya incompleixen els requisits i les obligacions que s'estableixen en aquesta convocatòria i en les bases reguladores, s'hauran de sotmetre al règim d'infraccions i sancions fixat en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 2. Així mateix, i complementàriament al que estableix el paràgraf anterior, les persones i empreses instal·ladores adherides que, durant el transcurs de la convocatòria, cometen irregularitats sobre els requisits exigits per al correcte funcionament del Pla RENOVE de calderes i aerotèrmia domèstics 2020 (vendes sense renovar l'equip, instal·lació no realitzada per l'empresa instal·ladora adherida, campanyes de promoció enganyoses, duplicitat de sol·licituds per a un mateix equip, etc.) seran donades de baixa automàticament i podran ser excloses de futures convocatòries del Pla RENOVE de calderes i aerotèrmia. 3. Qualsevol persona que tinga coneixement de possibles fets constitutius de frau o d'irregularitat relacionats amb les ajudes previstes en aquesta convocatòria pot informar-ne el Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, a través del canal habilitat a aquest l'efecte per aquest servei en l'adreça web: https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/inicio.aspx, o a través de l'enllaç "Bústia - Control antifrau" en la pàgina d'inici d'ivace.es.