Detall de Procediments

Ajudes del Pla RENOVE de calderes i aerotèrmia domèstiques 2020 (consumidors). (IVACE).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes del Pla RENOVE de calderes i aerotèrmia domèstiques 2020 (consumidors). (IVACE).

  Objecte del tràmit

  L'objectiu d'aquesta mesura és facilitar la renovació d'equips d'ACS / calefacció de baixa eficiència a la Comunitat Valenciana per calderes de condensació amb un sistema de control/regulació eficient o equips d'aerotèrmia

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podrà acollir-se a aquestes ajudes qualsevol persona física propietària, arrendatària o usufructuària d'un habitatge situat a la Comunitat Valenciana.
  No podran obtindre la condició de beneficiaris els sol·licitants que incórreguen en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds començarà el 30 de gener de 2020 i finalitzarà el 7 de setembre de 2020. (Reial decret 537/2020, de 22 de maig)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  En els instal·ladors i les empreses instal·ladores adherides a la campanya, que es podran consultar en la web: http://planrenove.ivace.es/ca/

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. L'empresa instal·ladora de la caldera/aerotèrmia ha de tramitar la presentació de la sol·licitud a través de la plataforma de gestió del Pla RENOVE de calderes i aerotèrmia domèstiques 2020 , que ha de contindre la documentació següent:
  a) Còpia de la sol·licitud normalitzada, degudament omplida segons el model disponible en , signada i segellada per l'empresa instal·ladora i per la persona sol·licitant.
  b) Còpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant, en cas que s'haja oposat al fet que l'IVACE l'obtinga.
  c) Declaració responsable de la persona que sol·licite l'ajuda del fet que es troba al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i de la seguretat social, declaració responsable de no haver rebut altres ajudes en relació amb l'actuació subvencionada i declaració responsable de ser propietària, arrendatària o usufructuària de l'habitatge. Totes aquestes declaracions estan incloses en la sol·licitud normalitzada de l'ajuda.
  d) Pressupost detallat per partides, acceptat per la persona que sol·licite l'ajuda.
  e) Etiqueta d'eficiència energètica de l'equip combinat d'aparell de calefacció / calefactor combinat i control de temperatura, segons el que es disposa en l'annex III. Etiquetes del Reglament delegat (UE) núm. 811/2013, de la Comissió, de 18 de febrer de 2013, i del Reglament delegat (UE) núm. 812/2013, de la Comissió, de 18 de febrer de 2013.
  f) Per a calderes, certificat de posada en marxa signat i segellat per l'empresa instal·ladora o pel SAT, segons el model establit en l'annex IV de la ITC-ICG 08 del Reial decret 919/2006, de 28 de juliol. Per a reformes de calderes a què es canvie el combustible i per a equips d'aerotèrmia d'ACS + calefacció la potència tèrmica nominal dels quals siga major o igual que 5 kW, justificant del document de legalització presentat degudament a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Com a document de legalització de la instal·lació, s'ha de lliurar la memòria tècnica d'instal·lació (MEMISCAL), en la qual s'ha d'especificar clarament la marca i el model de l'equip instal·lat.
  g) Document relatiu a la caldera, equip ACS o equip de calefacció-ACS substituït que acredite que efectivament es tracta d'una renovació, com ara la factura de compra de la caldera / equip ACS / equip de calefacció-ACS substituït, la garantia del SAT, revisió, factures de reparacions, certificat d'instal·lació, factures de combustible en què es puga veure el registre de consum de gas/electricitat (en funció del combustible de l'equip que s'ha de substituir) o el consum de calefacció, etc.
  h) Duplicat o còpia de la factura de venda i instal·lació de la caldera / equip d'aerotèrmia, que ha de tindre una data compresa entre l'inici del termini de presentació de sol·licituds i el 31 de juliol de 2020, que ha de reflectir com a mínim:
  - Data de venda.
  - Dades de l'empresa instal·ladora (persona jurídica, número de CIF i segell original).
  - Dades de la persona que sol·licita la renovació (nom, cognoms, número de DNI).
  - Dades de la caldera / equip d'aerotèrmia venut i instal·lat (tipus, marca i model).
  - Dades del sistema de control/regulació instal·lat (tipus, marca i model), només per a calderes de condensació.
  - Adreça d'instal·lació de la caldera / equip d'aerotèrmia.
  - Desglossament del cost de la caldera / equip aerotèrmia, del sistema de control/regulació, d'instal·lació i d'IVA.
  - Descompte aplicat per l'empresa instal·ladora.
  - Fer constar en la factura de manera expressa l'acolliment al Pla RENOVE de calderes i aerotèrmia 2020.
  i) Justificant de pagament mitjançant entitat financera: còpia de l'extracte bancari juntament amb còpia del xec nominatiu o de l'ordre de transferència que acredite que la persona a qui va destinat el pagament coincideix amb qui ha emés la factura. De la mateixa manera, la persona que sol·licite l'ajuda ha de ser titular o cotitular del compte bancari des del qual es faça la transferència o s'emeta el xec. No s'accepten pagaments en efectiu, ingressos en compte, rebuts o pagarés com a justificant de pagament.
  j) S'accepten pagaments efectuats mitjançant modalitats de finançament, sempre que es presente el contracte signat per la persona que sol·licita l'ajuda i l'empresa financera, i s'acredite el pagament en la forma establida en l'apartat anterior d'una quantitat igual o superior a l'import de l'ajuda concedida. En tot cas, l'IVACE establirà les mesures de control que considere oportunes per a comprovar que s'ha dut a terme la totalitat del pagament a l'entitat financera.
  k) Fotografies d'abans i de després de la reforma de la instal·lació. Per a calderes de condensació, fotografies de la caldera substituïda en la ubicació original i de la nova caldera i el sistema de control/regulació instal·lats. Si la instal·lació que s'ha de substituir ja disposa d'un sistema de control/regulació i aquest es manté en la nova, s'ha de justificar documentalment mitjançant fotografies, factures de compra o un altre mitjà de prova. Per a aerotèrmia, fotografies dels equips d'ACS i calefacció que s'han de substituir en la ubicació original i del nou equip d'aerotèrmia i del depòsit d'acumulació. S'han d'aportar fotografies de l'equip generador (termoelèctric, calfador, caldera, bomba de calor) i de les unitats terminals (radiadors, unitats interiors d'expansió directa, etc.).
  l) Còpia del compte bancari en què apareguen les dades del titular del compte (la persona que es beneficie de l'ajuda) en què s'abonarà, si escau, l'ajuda corresponent.
  2. El termini màxim per a entregar la documentació especificada en els apartats e, f, g, h, i, j, k, i l d'aquest article serà el 30 de juliol de 2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.