Detall de Procediments

Sol·licitud d'adhesió a la campanya d'ajudes del Pla RENOVE de calderes i aerotèrmia domèstiques (instal·ladors i empreses instal·ladores). (IVACE).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'adhesió a la campanya d'ajudes del Pla RENOVE de calderes i aerotèrmia domèstiques (instal·ladors i empreses instal·ladores). (IVACE).

  Objecte del tràmit

  Els instal·ladors o les empreses instal·ladores que vulguen participar en el Pla RENOVE RENHATA de calderes domèstiques 2020 han de complir els compromisos establits en l'article 16 de la resolució.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les empreses instal·ladores o els instal·ladors amb domicili, seu social o establiment de producció a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El període d'adhesió de les empreses instal·ladores començarà el 21 de gener de 2020 i finalitzarà el 10 d'agost de 2020. (Reial decret 537/2020, de 22 de maig)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les empreses instal·ladores interessades a participar i col·laborar en aquesta convocatòria d'ajudes han de lliurar la fitxa d'adhesió corresponent degudament omplida segons el model normalitzat i la documentació adjunta que s'especifique en la fitxa d'adhesió a través de la plataforma web informativa dels plans renove de l'IVACE , dins el termini indicat en el paràgraf següent.

  La llista d'empreses instal·ladores adherides es publicarà en la pàgina web informativa dels plans RENOVE que promou l'IVACE i també estarà disponible en l'oficina de campanya.

  Impresos associats

  Pla Renove Calderes

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Informació complementària

  * DOCUMENTACIÓ PER AL COBRAMENT DEL DESCOMPTE EFECTUAT
  1. L'empresa instal·ladora de la caldera/aerotèrmia ha de tramitar la presentació de la sol·licitud a través de la plataforma de gestió del Pla renove de calderes i aerotèrmia domèstiques 2020 , que ha de contindre la documentació següent:

  a) Còpia de la sol·licitud normalitzada -degudament omplida- signada i segellada per l'empresa instal·ladora i per la persona sol·licitant.

  b) Còpia del DNI o NIE de la persona que sol·licite l'ajuda, en cas que no haja autoritzat l'IVACE a obtindre'l.

  c) Declaració responsable de la persona que sol·licite l'ajuda del fet que es troba al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i de la seguretat social, declaració responsable de no haver rebut altres ajudes en relació amb l'actuació subvencionada i declaració responsable de ser propietària, arrendatària o usufructuària de l'habitatge. Totes aquestes declaracions estan incloses en la sol·licitud normalitzada de l'ajuda.

  d) Pressupost detallat per partides, acceptat per la persona que sol·licite l'ajuda.

  e) Etiqueta d'eficiència energètica de l'equip combinat d'aparell de calefacció / calefactor combinat i control de temperatura, segons el que es disposa en l'annex III. Etiquetes del Reglament delegat (UE) núm. 811/2013, de la Comissió, de 18 de febrer de 2013, i del Reglament delegat (UE) núm. 812/2013, de la Comissió, de 18 de febrer de 2013.

  f) Per a calderes, certificat de posada en marxa signat i segellat per l'empresa instal·ladora o pel SAT, segons el model establit en l'annex IV de la ITC-ICG 08 del Reial decret 919/2006, de 28 de juliol. Per a reformes de calderes a què es canvie el combustible i per a equips d'aerotèrmia d'ACS + calefacció la potència tèrmica nominal dels quals siga major o igual que 5 kW, justificant del document de legalització presentat degudament a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Com a document de legalització de la instal·lació, s'ha de lliurar la memòria tècnica d'instal·lació (MEMISCAL), en la qual s'ha d'especificar clarament la marca i el model de l'equip instal·lat.

  g) Document relatiu a la caldera, equip ACS o equip de calefacció-ACS substituït que acredite que efectivament es tracta d'una renovació, com ara la factura de compra de la caldera / equip ACS / equip de calefacció-ACS substituït, la garantia del SAT, revisió, factures de reparacions, certificat d'instal·lació, factures de combustible en què es puga veure el registre de consum de gas/electricitat (en funció del combustible de l'equip que s'ha de substituir) o el consum de calefacció, etc.

  h) Duplicat o còpia de la factura de venda i instal·lació de la caldera / equip d'aerotèrmia, que ha de tindre una data compresa entre l'inici del termini de presentació de sol·licituds i el 30 de setembre de 2020, que ha de reflectir com a mínim:
  - Data de venda.
  - Dades de l'empresa instal·ladora (persona jurídica, número de CIF i segell original).
  - Dades de la persona que sol·licita la renovació (nom, cognoms, número de DNI).
  - Dades de la caldera / equip d'aerotèrmia venut i instal·lat (tipus, marca i model).
  - Dades del sistema de control/regulació instal·lat (tipus, marca i model), només per a calderes de condensació.
  - Adreça d'instal·lació de la caldera / equip d'aerotèrmia.
  - Desglossament del cost de la caldera / equip aerotèrmia, del sistema de control/regulació, d'instal·lació i d'IVA.
  - Descompte aplicat per l'empresa instal·ladora.
  - Fer constar en la factura de manera expressa l'acolliment al Pla RENOVE de calderes i aerotèrmia 2020.

  i) Justificant de pagament mitjançant entitat financera: còpia de l'extracte bancari juntament amb còpia del xec nominatiu o de l'ordre de transferència que acredite que la persona a qui va destinat el pagament coincideix amb qui ha emés la factura. De la mateixa manera, la persona que sol·licite l'ajuda ha de ser titular o cotitular del compte bancari des del qual es faça la transferència o s'emeta el xec. No s'accepten pagaments en efectiu, ingressos en compte, rebuts o pagarés com a justificant de pagament.

  j) S'accepten pagaments efectuats mitjançant modalitats de finançament, sempre que es presente el contracte signat per la persona que sol·licita l'ajuda i l'empresa financera, i s'acredite el pagament en la forma establida en l'apartat anterior d'una quantitat igual o superior a l'import de l'ajuda concedida. En tot cas, l'IVACE establirà les mesures de control que considere oportunes per a comprovar que s'ha dut a terme la totalitat del pagament a l'entitat financera.

  k) Fotografies d'abans i de després de la reforma de la instal·lació. Per a calderes de condensació, fotografies de la caldera substituïda en la ubicació original i de la nova caldera i el sistema de control/regulació instal·lats. Si la instal·lació que s'ha de substituir ja disposa d'un sistema de control/regulació i aquest es manté en la nova, s'ha de justificar documentalment mitjançant fotografies, factures de compra o un altre mitjà de prova. Per a aerotèrmia, fotografies dels equips d'ACS i calefacció que s'han de substituir en la ubicació original i del nou equip d'aerotèrmia i del depòsit d'acumulació. S'han d'aportar fotografies de l'equip generador (termoelèctric, calfador, caldera, bomba de calor) i de les unitats terminals (radiadors, unitats interiors d'expansió directa, etc.).
  l) Còpia del compte bancari en què apareguen les dades del titular del compte (la persona que es beneficie de l'ajuda) en què s'abonarà, si escau, l'ajuda corresponent.

  2. El termini màxim per a entregar la documentació especificada en els apartats e, f, g, h, i, j, k, i l d'aquest article serà el 31 de setembre de 2020.


  Telèfon d'informació: 900 901 708
  Horari d'atenció telefònica: de dilluns a dijous de 8.00 a 19.00 i divendres de 9.00 a 14.00.
  Correu electrònic: info_renove@gva.es

  Obligacions

  a) Informar les persones que puguen estar interessades a sol·licitar les ajudes de quin és el procediment per a adquirir calderes / equips d'aerotèrmia a través del Pla RENOVE de calderes i aerotèrmia domèstiques 2019.
  b) Inutilitzar i retirar els equips substituïts i dur-los a un gestor perquè s'encarregue del tractament. En aquest sentit, l'empresa instal·ladora adherida ha de certificar el lliurament de cadascuna de les calderes i els equips substituïts que tramite per a reciclatge mitjançant la signatura de la sol·licitud d'ajuda.
  c) Tramitar, omplir i remetre a l'oficina de campanya, sense cap cost per a la persona que sol·licite l'ajuda, les sol·licituds d'ajudes i la documentació establida en l'article 12 d'aquesta resolució.
  d) Fer un descompte de 50, 80 o 150 euros, segons escaiga, sobre la base imposable de la factura, en concepte d'aportació de l'empresa instal·ladora.
  e) Seguir la metodologia i els procediments que es defineixen per al desenvolupament de la convocatòria.
  f) Utilitzar de manera fidel la imatge establida per l'IVACE per al desenvolupament de la campanya de comunicació, incloure-la en tots els elements promocionals de les empreses instal·ladores sense que es confonga amb altres promocions que tinguen, per a la qual cosa cal marcar clarament el preu abans d'aplicar l'ajuda i després en cada producte.
  g) Col·laborar activament en la difusió i defensa dels objectius de la convocatòria relatius a:
  - Fer conéixer i difondre l'existència de les calderes de condensació i els equips d'aerotèrmia.
  - Sensibilitzar sobre l'estalvi i l'eficiència energètica.
  h) Participar en les sessions de formació o comunicació que organitze l'IVACE o altres en el seu nom, en les quals s'explica el contingut i la finalitat de la convocatòria.
  i) Sotmetre's a les actuacions de control general i financer que duga a terme l'IVACE, la Intervenció General de la Generalitat i la Sindicatura de Comptes.
  j) Tindre el domicili, la seu social o l'establiment de producció a la Comunitat Valenciana.
  k) D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les empreses instal·ladores adherides a la convocatòria queden expressament obligades a mantindre confidencialitat estricta sobre les dades de caràcter personal que puguen obtindre en aquesta campanya, per la qual cosa no poden copiar-les o utilitzar-les amb finalitats diferents de les que figuren en aquesta resolució ni tampoc cedir-les a altres persones diferents de l'IVACE, ni tan sols a fi de conservar-les.
  Presentar la sol·licitud d'adhesió suposa, així mateix, l'acceptació de la resta de condicions establides en la convocatòria.

  Sancions

  1. Si les persones beneficiàries, les empreses instal·ladores o l'entitat col·laboradora responsable de l'oficina de campanya incompleixen els requisits i les obligacions que s'estableixen en aquesta convocatòria i en les bases reguladores, s'hauran de sotmetre al règim d'infraccions i sancions fixat en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  2. Així mateix, i de manera complementària al que s'estableix en el paràgraf anterior, a les persones i empreses instal·ladores adherides que, durant el transcurs de la convocatòria, cometen irregularitats quant als requisits exigits per al funcionament correcte del Pla RENOVE de calderes i aerotèrmia domèstiques 2019 (vendes sense renovar equipament, instal·lació no feta per l'empresa instal·ladora adherida, campanyes de promoció enganyoses, etc.), se'ls donarà de baixa automàticament i se'ls podrà restringir l'accés a futures convocatòries del Pla RENOVE de calderes i aerotèrmia domèstiques 2019.
  3. Qualsevol persona que tinga coneixement de possibles fets constitutius de frau o d'irregularitat relacionats amb les ajudes previstes en aquesta convocatòria pot informar-ne el Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, a través del canal habilitat per aquest servei en l'adreça web: http://igaepre.central.sepg.minhac.age/sitios/igae/es-ES/paginas/Denam.aspx, o a través de l'enllaç "Bústia - Control antifrau" en la pàgina d'inici d'ivace.es.

  Enllaços

  Enllaç web IVACE

  Oficina de Campanya del Pla RENOVE

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 3/2017, de 3 febrer, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) dirigides a l'estalvi i l'eficiència energètica en el sector domèstic (DOGV núm. 7974, de 07/02/2017).
  - Resolució de 18 de desembre de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes del Pla RENOVE de calderes i aerotèrmia domèstiques 2020, destinades a la substitució d'equips d'ACS/calefacció de baixa eficiència per a calderes de condensació o equips d'aerotèrmia, i es convoca, així mateix, l'adhesió d'empreses instal·ladores. (DOGV núm. 8716, de 14/01/2020).
  - Resolució d'1 de juny de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual s'amplien els terminis de presentació de documentació relativa a les sol·licituds presentades en el marc de la convocatòria del Pla renove de calderes i aerotèrmia domestiques 2020, destinades a la substitució d'equips d'ACS/calefacció de baixa eficiència per calderes de condensació o equips d'aerotèrmia. (DOGV nº 8828 de 05/06/2020)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 3/2017, de 3 febrer.

  Vegeu la Resolució de 18 de desembre de 2019.

  Vegeu la resolució d'1 de juny

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.