Autorització de treball de menors de 16 anys per a participar en espectacles públics.Treball

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 210608
|
Codi GVA: 342
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Autoritzar excepcionalment la participació de menors de 16 anys en espectacles públics, sempre que aquesta participació no supose perill per a la seua salut ni per a la seua formació professional i humana.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

L'autorització haurà de constar per escrit i per a actes determinats (article 6.4 de l'Estatut dels Treballadors). És a dir, haurà d'especificar-se l'espectacle o l'actuació per a la qual es concedeix (article 2.1 del Reial decret 1435/1985).

 

Concedida l'autorització, correspon al pare, la mare o tutor la celebració del corresponent contracte, requerint-se també el previ consentiment del menor, si tinguera suficient judici; així mateix, correspon a aquells l'exercici de les accions derivades del contracte.

 

De conformitat amb el Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, constitueix infracció molt greu la transgressió de les normes sobre treball de menors contemplades en la legislació laboral.

Normativa
 • Reial Decret 1435/1985, d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral especial dels artistes en espectacles públics (BOE núm. 194, de 14.08.1985).
 • Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. (BOE núm. 255, de 24/10/2015)
 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riescos Laborals

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

L'autorització haurà de sol·licitar-se pels representants legals dels menors (pare, mare, tutors legals), acompanyant el consentiment dels menors si tingueren suficient judici.

 

La sol·licitud haurà de contindre les dades de tots els menors d'una mateixa família que vagen a treballar en el mateix espectacle.

 

Així mateix, en la sol·licitud s'haurà d'indicar el nom, domicili i representant legal de l'empresa contractant i la firma de la mateixa per a aquelles actuacions per a les quals se sol·licita l'autorització del treball de menors.

Com es tramita

Procés de tramitació

Amb antelació suficient a la celebració de l'espectacle públic, els representants legals dels menors formularan la sol·licitud a l'Autoritat Laboral competent, emplenant-la en tots els seus apartats, amb especial diligència quant a la signatura de les preceptives declaracions responsables.

 

En la sol·licitud, haurà de constar que l'empresa ha avaluat el lloc de treball a tenor del que es disposa en l'article 27.1 de la Llei 31/1995, de 2 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i ha informat els pares/tutors i al menor dels riscos i dels mitjans preventius adequats.

 

Així mateix, haurà de constar el compliment del que es preveu en l'article article 57.3 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de Protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència

 

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establits, es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

L'Autoritat Laboral podrà recaptar, amb caràcter previ a dictar la resolució, l'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

 

La resolució haurà d'emetre's amb antelació a l'inici de la participació dels menors en l'espectacle públic, i pot autoritzar o denegar, en tot o en part, la participació d'aquells en l'actuació per la qual s'ha demanat l'autorització.

 

MODIFICACIONS:

Dictada la resolució, les modificacions que pogueren produir-se (Ex.- exclusió i/o substitució de menors, canvis en dates/hores de rodatge, canvis de localitzacions i/o emplaçament, etc.) es comunicaran amb suficient antelació a l'Autoritat Laboral que va autoritzar el treball.(veure enllaç a aquest tràmit)

 

Si la modificació comportara un canvi d'emplaçament, haurà d'efectuar-se una nova declaració responsable sobre que s'ha avaluat novament el lloc a tenor del que es disposa en l'article 27.1 de la Llei 31/1995, i s'ha informat els pares/tutors i al menor dels riscos i dels mitjans preventius adequats.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

La sol·licitud ha de presentar-se amb antelació suficient, tenint en compte que, fins que no s'haja concedit l'autorització per escrit, el representant legal del menor no podrà celebrar el corresponent contracte amb l'empresa productora de l'espectacle públic.

Documentació
- Escrit de sol·licitud amb indicació del dia, lloc exacte, franja horària de la participació del menor i identificació de l'espectacle (Veure model AUTMEN existent en el tràmit).. - Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor ( en el supòsit de no autoritzar la consulta interactiva de les dades)....
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l';enllaç directe del qual s';ha indicat abans. Per a accedir-hi telemàticament, cal disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i...
Saber més
Presencial

- En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

- En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a dictar la resolució del procediment és de tres mesos (article 21.3 de la Llei 39/2015), entenent-se desestimada la sol·licitud en cas de silenci administratiu (article 6.1 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de...
Saber més
Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. (BOE núm. 236, de 02/10/2015.)