Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Autorització de treball de menors de 16 anys per a participar en espectacles públics.Treball

  Objecte del tràmit

  Autoritzar excepcionalment la participació de menors de 16 anys en espectacles públics, sempre que aquesta participació no supose perill per a la seua salut ni per a la seua formació professional i humana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  L'autorització haurà de sol·licitar-se pels representants legals dels menors (pare, mare, tutors legals), acompanyant el consentiment dels menors si tingueren suficient judici.

  La sol·licitud haurà de contindre les dades de tots els menors d'una mateixa família que vagen a treballar en el mateix espectacle.

  Així mateix, en la sol·licitud s'haurà d'indicar el nom, domicili i representant legal de l'empresa contractant i la firma de la mateixa per a aquelles actuacions per a les quals se sol·licita l'autorització del treball de menors.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.
  La sol·licitud ha de presentar-se amb antelació suficient, tenint en compte que, fins que no s'haja concedit l'autorització per escrit, el representant legal del menor no podrà celebrar el corresponent contracte amb l'empresa productora de l'espectacle públic.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 42Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964399080
  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 965900377
  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 961271871

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=342

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Escrit de sol·licitud amb indicació del dia, lloc exacte, franja horària de la participació del menor i identificació de l'espectacle (Veure model AUTMEN existent en el tràmit)..
  - Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor ( en el supòsit de no autoritzar la consulta interactiva de les dades).
  - Fulla del certificat registral de naixement del menor on aparega la filiació i la pàtria potestat o, mancant aquesta, fotocòpia del llibre de família.
  - Fotocòpia del DNI del menor, si disposa d'aquest document. (Si és estranger, fotocòpia del NIE o, de la pàgina del passaport on s'indique al titular)
  - Document que acredite la condició de representant de l'empresa productora.

  L'escrit de sol·licitud haurà de contindre la DECLARACIÓ RESPONSABLE dels pares o tutors, i especificar que:"Durant el període d'intervenció artística del menor, esta no veurà menyscabat el seu rendiment escolar, i la dita intervenció no comportarà cap circumstància de risc per a la salut física i la formació professional i humana del menor".

  Notes:
  - La documentació es presentarà per duplicat (únicament en el supòsit de tramitació presencial).
  - S'haurà d'especificar necessàriament en la sol·licitud:
  a) El paper que tindrà el/la menor (si actuarà com a cantant, model, actor, figurant, etc.).
  b) Nombre de jornades i dates. Caldrà indicar el nombre total de jornades en què actuarà el/la menor i les dates concretes en què es produirà la dita actuació (dia, mes i any).
  c) Horaris: caldrà concretar la franja horària en què actuarà el/la menor, i especificar així mateix si realitzaran treball nocturn, definit el treball nocturn d'acord amb el que establix l'article 36.1 de l'Estatut dels Treballadors.
  d) Nom, domicili i representant legal de l'empresa productora dels espectacles públics.

  Impresos associats

  [AUTMEN] SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ DE MENORS EN ESPECTACLES PÚBLICS (R.D. 1435/1985, d'1 d'agost)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Amb antelació suficient a la celebració de l'espectacle públic, els representants legals dels menors formularan la sol·licitud a l'Autoritat Laboral competent, emplenant-la en tots els seus apartats, amb especial diligència quant a la signatura de les preceptives declaracions responsables.

  En la sol·licitud, haurà de constar que l'empresa ha avaluat el lloc de treball a tenor del que es disposa en l'article 27.1 de la Llei 31/1995, de 2 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i ha informat els pares/tutors i al menor dels riscos i dels mitjans preventius adequats.

  Així mateix, haurà de constar el compliment del que es preveu en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil.

  Si la sol·licitud no reuneix els requisits establits, es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  L'Autoritat Laboral podrà recaptar, amb caràcter previ a dictar la resolució, l'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

  La resolució haurà d'emetre's amb antelació a l'inici de la participació dels menors en l'espectacle públic, i pot autoritzar o denegar, en tot o en part, la participació d'aquells en l'actuació per la qual s'ha demanat l'autorització.

  MODIFICACIONS:
  Dictada la resolució, les modificacions que pogueren produir-se (Ex.- exclusió i/o substitució de menors, canvis en dates/hores de rodatge, canvis de localitzacions i/o emplaçament, etc.) es comunicaran amb suficient antelació a l'Autoritat Laboral que va autoritzar el treball.(veure enllaç a aquest tràmit).

  Si la modificació comportara un canvi d'emplaçament, haurà d'efectuar-se una nova declaració responsable sobre que s'ha avaluat novament el lloc a tenor del que es disposa en l'article 27.1 de la Llei 31/1995, i s'ha informat els pares/tutors i al menor dels riscos i dels mitjans preventius adequats.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. (BOE núm. 236, de 02/10/2015.)

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=342

  Tramitació

  1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'ha indicat abans.
  Per a accedir-hi telemàticament, cal disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clau-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  Hi ha més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en:
  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados
  2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que ho presenta.
  3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en 'Com es tramita telemàticament?' o en l'enllaç 'TRAMITAR AMB CERTIFICAT' (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i qualsevol altra documentació omplida i signada digitalment que hàgeu d'aportar, realitzar la presentació telemàtica de tot això, i obtindreu el justificant de registre corresponent.
  4. Respecte als DOCUMENTS QUE S'HAN D'ANNEXAR, si escau:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre
  ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i
  s'han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat 'Quina documentació s'ha de presentar?' hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat 'IMPRESOS ASSOCIATS' (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat, s'han de crear o recaptar per la
  persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la sol·licitud.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.
  5.- Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en:
  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través de:
  - per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  L'autorització haurà de constar per escrit i per a actes determinats (article 6.4 de l'Estatut dels Treballadors). És a dir, haurà d'especificar-se l'espectacle o l'actuació per a la qual es concedeix (article 2.1 del Reial decret 1435/1985).

  Concedida l'autorització, correspon al pare, la mare o tutor la celebració del corresponent contracte, requerint-se també el previ consentiment del menor, si tinguera suficient judici; així mateix, correspon a aquells l'exercici de les accions derivades del contracte.

  De conformitat amb el Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, constitueix infracció molt greu la transgressió de les normes sobre treball de menors contemplades en la legislació laboral.

  Enllaços

  Registre de Representants de l'ACCV

  Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat

  Tràmit telemàtic per a realitzar l'esmena o aportació de documentació

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret 1435/1985, d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral especial dels artistes en espectacles públics (BOE núm. 194, de 14.08.1985).
  - Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. (BOE núm. 255, de 24/10/2015)
  - Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riescos Laborals

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial Decret 1435/1985, d'1 d'agost.

  Vegeu el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 de octubre

  Veure Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Riscos Laborals

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.