• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Autorització de treball de menors de 16 anys per a participar en espectacles públics.Treball

  Objecte del tràmit

  D'acord amb el que establix l'art. 2 del RD 1435/1985, d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral especial dels artistes en espectacles públics:

  "L'autoritat laboral podrà autoritzar excepcionalment la participació de menors de setze anys en espectacles públics, sempre que la dita participació no supose perill per a la seua salut, física ni per a la seua formació professional i humana. L'autorització haurà de ser sol·licitada pels representants legals del menor, acompanyant-hi el consentiment d'este, si tinguera prou juí, i la concessió d'esta haurà de constar per escrit, especificant l'espectacle o l'actuació per a la qual es concedix. Concedida l'autorització, correspon al pare o tutor la subscripció del corresponent contracte, i es requerirà també el previ consentiment del menor, si té juí suficient...".

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persona sol·licitant haurà de ser el pare, mare o tutor legal del menor i haurà de fer la relació de la totalitat dels xiquets i xiquetes que treballaran en un mateix espectacle, i si en són diversos pertanyents a distintes famílies, hauran de presentar impresos de sol·licitud per separat.
  Així mateix, en la sol·licitud s'haurà d'indicar el nom, domicili i representant legal de l'empresa contractant i la firma de la mateixa per a aquelles actuacions per a les quals se sol·licita l'autorització del treball de menors.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 961271871
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 42Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964399080
  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 965900377

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Escrit de sol·licitud amb indicació del dia, lloc exacte, franja horària de la participació del menor i identificació de l'espectacle (Veure model AUTMEN existent en el tràmit)..
  - Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor ( en el supòsit de no autoritzar la consulta interactiva de les dades).
  - Fotocòpia del llibre de família ( en el supòsit que la persona sol·licitant siga el pare o la mare del menor).
  - Document acreditatitu de la tutoria o representació legal del menor.
  - Poders del representant de l'empresa.

  L'escrit de sol·licitud haurà de contindre la DECLARACIÓ RESPONSABLE dels pares o tutors, i especificar que:"Durant el període d'intervenció artística del menor, esta no veurà menyscabat el seu rendiment escolar, i la dita intervenció no comportarà cap circumstància de risc per a la salut física i la formació professional i humana del menor".

  Notes:
  - La documentació es presentarà per duplicat (únicament en el supòsit de tramitació presencial).
  - S'haurà d'especificar necessàriament en la sol·licitud:
  a) El paper que tindrà el/la menor (si actuarà com a cantant, model, actor, figurant, etc.).
  b) Nombre de jornades i dates. Caldrà indicar el nombre total de jornades en què actuarà el/la menor i les dates concretes en què es produirà la dita actuació (dia, mes i any).
  c) Horaris: caldrà concretar la franja horària en què actuarà el/la menor, i especificar així mateix si realitzaran treball nocturn, definit el treball nocturn d'acord amb el que establix l'article 36.1 de l'Estatut dels Treballadors.
  d) Nom, domicili i representant legal de l'empresa productora dels espectacles públics.

  Impresos associats

  [AUTMEN] SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ DE MENORS EN ESPECTACLES PÚBLICS (R.D. 1435/1985, d'1 d'agost)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Correspon al pare o tutor la subscripció del corresponent contracte de treball, es requerirà també el previ consentiment del menor, si tinguera prou juí, i correspondrà igualment al pare o tutor l'exercici de les accions derivades del contracte de treball.

  - L'empresa contractant està obligada, d'acord amb l'article 27 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, una vegada perfeccionat el contracte de treball, a efectuar l'avaluació específica dels riscos del o dels llocs de treball, i haurà d'informar els pares/tutors i el menor dels riscos i dels mitjans preventius adequats.

  L'autorització haurà de constar per escrit i per a actes determinats (article 6.4 de l'Estatut dels Treballadors). És a dir, que haurà d'especificar-s'hi l'espectacle o l'actuació per a la qual es concedix (article 2.1 del Reial Decret 1435/1985). Es tracta amb açò d'evitar la concessió d'autoritzacions genèriques.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. (BOE núm. 236, de 02/10/2015.)

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitació

  1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'ha indicat abans.
  Per a accedir-hi telemàticament, cal disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clau-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  Hi ha més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en:
  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados
  2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que ho presenta.
  3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en 'Com es tramita telemàticament?' o en l'enllaç 'TRAMITAR AMB CERTIFICAT' (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i qualsevol altra documentació omplida i signada digitalment que hàgeu d'aportar, realitzar la presentació telemàtica de tot això, i obtindreu el justificant de registre corresponent.
  4. Respecte als DOCUMENTS QUE S'HAN D'ANNEXAR, si escau:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre
  ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i
  s'han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat 'Quina documentació s'ha de presentar?' hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat 'IMPRESOS ASSOCIATS' (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat, s'han de crear o recaptar per la
  persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la sol·licitud.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.
  5.- Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en:
  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través de:
  - per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Registre de Representants de l'ACCV

  Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat

  Tràmit telemàtic per a realitzar l'esmena o aportació de documentació

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret 1435/1985, d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral especial dels artistes en espectacles públics (BOE núm. 194, de 14.08.1985).
  - Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. (BOE núm. 255, de 24/10/2015)
  - Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial Decret 1435/1985, d'1 d'agost.

  Vegeu el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 de octubre

  Vegeu la Llei 31/1995, de 8 de novembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.