• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Autorització de treball de menors de 16 anys per a participar en espectacles públics.Treball
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Autorització de treball de menors de 16 anys per a participar en espectacles públics.Treball

  Objecte del tràmit

  D'acord amb el que establix l'art. 2 del RD 1435/1985, d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral especial dels artistes en espectacles públics:

  "L'autoritat laboral podrà autoritzar excepcionalment la participació de menors de setze anys en espectacles públics, sempre que la dita participació no supose perill per a la seua salut, física ni per a la seua formació professional i humana. L'autorització haurà de ser sol·licitada pels representants legals del menor, acompanyant-hi el consentiment d'este, si tinguera prou juí, i la concessió d'esta haurà de constar per escrit, especificant l'espectacle o l'actuació per a la qual es concedix. Concedida l'autorització, correspon al pare o tutor la subscripció del corresponent contracte, i es requerirà també el previ consentiment del menor, si té juí suficient...".

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persona sol·licitant haurà de ser el pare, mare o tutor legal del menor i haurà de fer la relació de la totalitat dels xiquets i xiquetes que treballaran en un mateix espectacle, i si en són diversos pertanyents a distintes famílies, hauran de presentar impresos de sol·licitud per separat.
  Així mateix, en la sol·licitud s'haurà d'indicar el nom, domicili i representant legal de l'empresa contractant i la firma de la mateixa per a aquelles actuacions per a les quals se sol·licita l'autorització del treball de menors.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 961271871
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 42Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964399080
  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 965900377

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Escrit de sol·licitud amb indicació del dia, lloc exacte, franja horària de la participació del menor i identificació de l'espectacle (Veure model AUTMEN existent en el tràmit)..
  - Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor ( en el supòsit de no autoritzar la consulta interactiva de les dades).
  - Fotocòpia del llibre de família ( en el supòsit que la persona sol·licitant siga el pare o la mare del menor).
  - Document acreditatitu de la tutoria o representació legal del menor.
  - Poders del representant de l'empresa.

  L'escrit de sol·licitud haurà de contindre la DECLARACIÓ RESPONSABLE dels pares o tutors, i especificar que:"Durant el període d'intervenció artística del menor, esta no veurà menyscabat el seu rendiment escolar, i la dita intervenció no comportarà cap circumstància de risc per a la salut física i la formació professional i humana del menor".

  Notes:
  - La documentació es presentarà per duplicat (únicament en el supòsit de tramitació presencial).
  - S'haurà d'especificar necessàriament en la sol·licitud:
  a) El paper que tindrà el/la menor (si actuarà com a cantant, model, actor, figurant, etc.).
  b) Nombre de jornades i dates. Caldrà indicar el nombre total de jornades en què actuarà el/la menor i les dates concretes en què es produirà la dita actuació (dia, mes i any).
  c) Horaris: caldrà concretar la franja horària en què actuarà el/la menor, i especificar així mateix si realitzaran treball nocturn, definit el treball nocturn d'acord amb el que establix l'article 36.1 de l'Estatut dels Treballadors.
  d) Nom, domicili i representant legal de l'empresa productora dels espectacles públics.

  Impresos associats

  [AUTMEN] SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ DE MENORS EN ESPECTACLES PÚBLICS (R.D. 1435/1985, d'1 d'agost)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.